Vydané tituly
Ábel Kráľ Zápas o Slovensko Knižka Zápas o Slovensko je zborník textov, ktoré boli jednotlivo publikované v rozličných slovenských časopisoch medzi rokmi 1989 – 2009. Obsahuje aj niekoľko doteraz nezverejnených dokumentov. Ideovú podstatu a smerovanie prezrádza názov zborníka – je to dokumentácia spoločenských, politických a duchovných zápasov Slovenska o jeho bytie, o bytie v tradičnom kresťanskom duchu, a o jeho vývin počas dvoch minulých desaťročí. Pretože texty vznikali v ideovej orientácii Spoločenstva Kresťanské Slovensko, je to súčasne svedectvo o tomto spoločenstve. Dokladá ho výber kritických, analytických a zhŕňajúcich článkov naznačujúcich príčiny aktuálnych stavov doma, ale i vo svete, možné perspektívy ďalšieho vývinu, účinky prijímaných spoločenských a politických rozhodnutí, varovania pred dôsledkami chýb v našej politike. Tento zborník by s ohľadom na pretrvávajúcu aktuálnosť mnohých myšlienok mal byť dnes i v budúcnosti aj mementom pred dôsledkami našich nedostatkov a pretrvávajúcich národných slabostí, najmä však varovaním pred ničivou politickou nenávisťou a chamtivosťou, pred chorobnou slovenskou nesvornosťou a slepou rivalitou, a to aj v čase, keď sa odohráva otvorený zápas o samo bytie Slovenska – Slovenskej republiky. Zápas o Slovensko sa ešte neskončil.

Predajná cena: 11,58 € (348,86 Sk)
Adela Faičova Ustielaš si v mojom srdci Autorka úspešných básnických zbierok – Náruč bozkov (1996), Reliéfy krás (1998) a Snenie (2005) sa tento raz prezentuje prozaickým dielom Ustielaš si v mojom srdci. Adela Faičová si týmto románom vlastne kladie otázku a aj na ňu odpovedá: Kedy môže byť človek šťastnejší, keď nie s darom lásky v každej podobe... ku všetkým a ku všetkému.... v krásnom prostredí prírody, ktoré bolo stvorené pre nás. Sylvii, hlavnej predstaviteľke románu, toto úžasné spojenie bolo dopriate. Vďaka empatii sa snaží vycítiť tú správnu mieru nežnej energie lásky. Nielen k svojim milovaným a blízkym, ale ku každému živému stvoreniu... v podmanivej prírodnej scenérii vrchov, lúk a pastvín, zvažujúcich sa do horského slatinského potoka.

Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Adolf Lachkovič Háďata a skaly, príhody Paťka Hrončeka Sotva osemročný Paťko sa po ochorení matky náhle ocitne v detskom domove. Takmer tri vojnové roky tento citlivý, vnímavý chlapec intenzívne prežíva rozličné príhody a každý okamih nedobrovoľného chovanca. Mimovoľne však nachádza osobitný spôsob kontaktu s milovanou mamou, čím sa vyrovnáva s neustálou túžbou po nej a po chýbajúcej možnosti slobodného pohybu. Dielo je napísané živým, autentickým jazykom, na jednej strane ľahko a jednoducho, na strane druhej veľmi pravdivo, precítene, takpovediac z hĺbky srdca. Autor vychádzajúci z vlastných zážitkov vykresľuje nielen príbeh jedného chlapca, ale aj celej generácie, dejinného obdobia i konkrétneho miesta. Pamätníkov poteší najmä vystihnutie dobovej atmosféry Bratislavy. Deti a mládež zase dozaista zaujmú konkrétnosti zo života vtedajších chlapcov, ktorí si sami vedeli robiť hračky, žili v kontakte s prírodou a svojím okolím, tešili sa z maličkostí, koláč bol pre nich veľkou túžbou, knižka obrovskou odmenou. Publikáciu možno zaradiť medzi kvalitnú detskú literatúru, do ktorej sa ponoria nielen vnuci, ale aj ich starí rodičia.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Albert Michael Naša nádej - Svet bez kapitalizmu Dielo jedného z najoriginálnejších mysliteľov dneška prináša premyslenú ekonomickú alternatívu súčasnému kapitalizmu, ktorý sa potáca v najhlbšej kríze za posledných 80 rokov. Napriek tomu, že niektoré návrhy riešenia odporúčaní autora dnes vyznievajú utopicky a nerealisticky, množstvo jeho názorov, návodov a postrehov je veľmi úspešne uplatniteľných a aplikovateľných aj v dnešnom ekonomickom systéme. Okrem toho dielo prináša brilantnú ekonomicko-politickú analýzu súčasného sveta a jeho sprístupnenie (predovšetkým) odbornej verejnosti zásadným spôsobom oživí spoločensko-vedný diskurz na Slovensku. Na margo knihy N. Chomsky napísal: „Dielo sa zaoberá dominantnými ľudskými záujmami a spôsobmi ľudskej interakcie, hľadá a skúma základné princípy, ktoré by mohli viesť k pretvoreniu súčasnej spoločnosti a ktoré by konštruktívne prispeli k týmto premenám. Je to hodnotný a provokatívny náčrt modelu vedúceho k väčšej miere slobody a spravodlivosti“.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Aldous Huxley Prekrásny nový svet Aldous Huxley, jeden z najvýznamnejších spisovateľských zjavov anglickej a svetovej literatúry minulého storočia, posunul časový rámec hroziacej technizácie a odľudštenia spoločnosti do vzdialenej budúcnosti, ale jeho kritika nestráca adresnosť, hovorí k súčasnosti, hoci od vzniku diela (roku 1932) uplynulo už vyše osemdesiat rokov. Sex ako samozrejmá kategória dosahovania pôžitku, potláčanie identity, rozpad rodiny, snaha mocných uniformizovať myslenie a konanie ľudí roztriedených na kasty, to je niekoľko tém, ktoré Huxley v románe Prekrásny nový svet rozvíja. A na osudoch človeka vrhnutého do tejto supercivilizácie dotykových filmov, narkotických tabletiek a citovej púšte rozohráva autor humanistické posolstvo o potrebe citov, lásky, o hrôze z cynizmu mocných tohto sveta. Huxley skĺbil pútavý dej so závažnou etickou a filozofickou výpoveďou. Pôsobivosť románu sa s plynúcim časom len znásobuje. Lebo súčasný človek, podobne ako Huxleyho „Divoch“, pán Savage, sa nechce zmieriť s ošiaľom síce nového, ale vôbec nie prekrásneho sveta. Nový preklad Mariána Gazdíka je prvý kompletný a necenzurovaný. Kniha je určená pre milovníkov kvalitnej svetovej literatúry, futuristických diel a spoločenskej satiry.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Alena Bartlova, Ivan Thurzo Slovenský Perikles Sprístupňovanie dosiaľ nevydaných prameňov by malo byť jednou z nezastupiteľných úloh každej vyspelej historiografie. Dielo Ivana Thurzu Slovenský Perikles malo veľmi spletitý osud. Vydanie tejto monografie bolo pripravované k šesťdesiatke vtedajšieho československého premiéra Milana Hodžu. Rýchly tok dejín – predovšetkým horúca jeseň roku 1938 – však spôsobil, že hoci bola už kniha vysádzaná, jej tlač zastavili, a tak sa nikdy nedostala k čitateľovi. V Thurzovej časti predkladanej knihy jej autor mapuje život a dielo M. Hodžu od narodenia, cez obdobie štúdií ( Šopron, Sibíň, Budapešť – právo, ďalej Kluž a znovu Budapešť – filozofia), až do začiatkov jeho publicistickej a politickej angažovanosti. Kniha v prvej časti končí Hodžovým poslaneckým pôsobením v Uhorskom sneme, kam ho – ako jedného z mála Slovákov – zvolili dolnozemskí Slováci v kulpínskom okrese v roku 1905. Pre väčšiu čitateľskú atraktívnosť je pôvodný text doplnený druhou časťou z pera historičky Aleny Bártlovej, ktorá sa životom a dielom M. Hodžu dlhodobo zaoberá. Podujala sa teda zmapovať ďalšiu časť pôsobenia nášho významného štátnika, a to až do jeho úmrtia v roku 1944. Kniha je obohatená o dobové fotografie. Vydanie tohto populárneho „dvojdiela“ je nepochybne prínosným počinom, lebo súvekú reflexiu života významnej osobnosti našich dejín dopĺňa o biografiu podľa najnovších historiografických poznatkov, čím o M. Hodžovi poskytuje komplexný a zrozumiteľný text.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Alexander Halvoník Premeny Knižka azda najproduktívnejšieho literárneho kritika – výber z literárnej publicistiky (z obdobia rokov 1995 – 2004) – sa skladá z troch častí. Prvú časť tvorí Halvoníkov pokus o syntetizujúci pohľad na charakter vývinových tendencií v slovenských kultúrnych, ale najmä literárnych dielach. Druhú časť tvoria bilančné štúdie a tretiu časť samostatné recenzie diel jednotlivých autorov. Teda ak to zhrnieme, máme pred sebou vcelku reprezentatívnu vzorku literárnokritickej práce. Alexander Halvoník zaradil do analytickej časti svojej knihy zväčša recenzie, v ďalšej časti sa môžeme stretnúť aj s portrétnou štúdiou a inými žánrami literárnej publicistiky. Práca má esejistický charakter, je náčrtom základných téz, ktoré ovplyvňujú charakter slovenskej literatúry.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Alexander Marčan Začiatky bigbítu na kysuciach V knihe z histórie kultúry v rázovitom slovenskom regióne Začiatky bigbítu na Kysuciach ide o zachytenie vývoja hudobnej avantgardy, o spomienky a svedectvá. Autor sa vracia k obdobiu, ktoré sa odohralo zhruba pre 40 – 45 rokmi. Opisuje situácie, ktorých bol necelé tri roky aktívnym účastníkom. Z jeho mierne sarkastického pohľadu je cítiť, že si už nemyslí, že v mladosti sme boli všetci dôležité hviezdy. Napriek tomuto postoju je sympatické, že mapuje dianie na kysuckej hudobnej bigbítovej scéne v podstate ako prvý, a navyše s humorom. Možno aj preto, že sa spamätal vo chvíli, keď niektorí jeho rovesníci či spoluhráči už hrajú pre astrálne publikum na iných nástrojoch. Keďže podstatná časť knihy sa opiera o realitu, odporúčame ju nielen pamätníkom, ale aj ich potomkom. Možno aj ako určitý druh oddychu či zábavy, možno ako jemný odkaz generácii, ktorá dnes žije iným, konzumným spôsobom života.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Alexander Marčan Zrkadlo Alexander Marčan bol popri svojej profesii chemika zhruba 20 rokov aktívnym členom divadelného súboru Divadlo pre Vás pri Istrocheme. Výber z jeho tvorby predstavuje akýsi básnický denník, v ktorom sú zachytené rôzne životné situácie. Verše sú zväčša rýmované a pravidelné, čomu básnik podriaďuje aj slovnú zásobu. Vo voľnom verši je slovník uvoľnenejší a výrazne vyniká silná stránka – obraznosť. Miestami básne reagujú na spoločenskú situáciu, autor sa nevyhýba politike a kritickému pohľadu na ňu. Verše venované intímnym motívom, ako je láska, vzťah k deťom a podobne, sú poznačené vedomím o plynutí času, o nemožnosti zastaviť okamih, o zmene, ktorá nezadržateľne smeruje k zániku. Preto celá zbierka vyznieva nostalgicky, hoci ňou miestami prebleskne hravá struna.
Predajná cena: 5,00 € (150,63 Sk)
Alexandra Pavelková Prísaha (Príbehy o Vimke) Knižka ponúka kultivovaným jazykom vyrozprávané príbehy z minulosti takmer legendárnej. Autorka citlivo uchopuje folklórne i historické prvky, pričom ich dokáže skĺbiť do uceleného tvaru dnes populárneho žánra historickej fantastiky. Aj preto bezpochyby osloví širšie čitateľské vrstvy. Model typickej akčnej fantastiky je obohatený jemnou psychologizáciou. V kontexte slovenskej literatúry ide o vôbec prvú knihu slovanskej historickej fantastiky. Pavelková nacionalizmom, archaizáciou a násilnou pseudoľudovosťou výrazovej i významovej stránky čiastočne sprofanované povesťové dedičstvo adekvátne približuje modernému čitateľovi. Z hľadiska vnútroliterárneho vývinu slovenskej prózy je dôstojnou pokračovateľkou a zavŕšiteľkou snáh autorov parafráz slo-venských povestí (Domasta, Janota). Pavelkovej prózy výrazným spôsobom prostredníctvom citlivého uchopenia lexiky obohacujú slovenský jazyk. Vo veku internetovej skratkovitosti ponúka živé slovo, schopné svojou mágiou opäť naučiť ľudí (i mladých) počúvať, rozprávať, rozprávať sa – a azda i čítať.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk) Kniha je vypredaná.
Andrej Chudoba Svedectvá a spomienky Autor poviedok a noviel, scenárista i poet sa vo svojich memoároch delí s čitateľmi o svoj vlastný životný príbeh a jeho osudové medzníky. Memoáre, napísané tradičným chronologickým spôsobom, dopĺňajú netradičné vsuvky veršov ako poetické zhrnutie odžitej etapy života. Čitateľ sa takto na jednej strane ponára do faktograficky detailných, intímne rodinných spomienok premietnutých na plátne dejinných udalostí, no autor zároveň priam geograficky podrobne zaznamenáva ich priebeh vo svojej „krajine nostalgie“, ako nazýva svoj rodný kraj. Vzácny je i spôsob autorovho zaznamenávania atmosféry, poetické láskanie sa s minulosťou, ako aj akýsi symbolický nadhľad. Kniha tiež obohacuje čitateľa o spoločensko-historické poznanie nedávnej minulosti a je určená záujemcom o slovenskú memoárovú literatúru.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Andrej Šeliga Zatmenie panny Laureátska kniha súťaže Rubato za poéziu v ročníku 2002, cena Ivana Kraska , za najlepší debut roka. Prvá básnicka zbierka mladého básnika, jedného z najväčších talentov nastupujúcej generácie.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
André Maurius René alebo Život vikomta de Chateaubriand André Maurois, vlastným menom Émile Salomon Wihlem Hezog (1885 – 1967) – významný francúzsky historik a životopisec, uznávaný humanista, autor pozoruhodných literárnohistorických biografií a autobiografických Pamätí. Biografia René alebo Život vikomta de Chateaubriand patrí k jeho význačným literárnym štúdiám. Vikomt François-René de Chateaubriand (1768 – 1848), potomok grófa de Combourg, predchodca francúzskeho romantizmu, minister zahraničných vecí, vyslanec v Berlíne a Ríme, uzrel svetlo sveta v starom režime a prežil všetky politicko-historické zvraty prvej polovice 19. storočia; Rousseauov stúpenec a Robespierrov nepriateľ, Bonapartov obdivovateľ a Napoleónov odporca, monarchista a vzbúrenec proti kráľom, liberál a ultraroyalista, racionalista a vizionár zanechal monumentálne dielo, z ktorého stačí spomenúť apológiu Duch kresťanstva, hagiografiu Život opáta de Rancé a rozsiahlu lyrickoepickú poému Pamäti zo záhrobia. Kniha vychádza v slovenčine po prvý raz.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Andrew Farlow Kolaps a jeho dôsledky V rokoch 2007 a 2008 svet zažíval finančný a ekonomický kolaps. Táto kniha odhaľuje jeho príčiny vrátane čoraz väčšej globálnej ekonomickej nerovnováhy, rozmach vo využívaní nových finančných nástrojov, nesprávneho riadenia rizík i úloh, ktoré pri kolapse zohrali bývanie a zadlžovanie. Odkrýva dôkazy o tom, že keď ku kolapsu došlo, nebolo vo svete všetko v poriadku a že mnohí politici a finanční lídri hroziace nebezpečenstvá ignorovali. Autor, uznávaný odborník v oblasti ekonómie na fakulte Oriel College Oxfordskej univerzity, popisuje kľúčové udalosti kolapsu a vysvetľuje hlavné mechanizmy, ktoré prispeli k jeho urýchleniu. Záchranné nástroje zo strany bánk podrobuje bližšiemu ekonomickému rozboru, pričom osobitnú pozornosť venuje skrytým spôsobom ich fungovania a objasňuje, kto v skutočnosti znáša príslušné náklady a v akej miere dochádza k vzniku nových rizík. Hodnovernosť argumentov uvedených v knihe sa zvyšuje aj vďaka tomu, že autorovi sa podarilo identifikovať kľúčové faktory kolapsu a upriamiť na ne pozornosť verejnosti ešte pred jeho vypuknutím. Na margo tejto knihy Charles Goodhart, emeritný profesor na Londýnskej škole ekonómie, odbor bankovníctvo a financie, poznamenal: „Andrew Farlow napísal doteraz najzaujímavejšiu knihu o finančnom kolapse (respektíve v období pred ním, počas neho a po ňom), v ktorej sa pod rúškom živého rozprávania o odhalených ľudských slabostiach skrýva úctyhodné úsilie (dvadsaťdvastranová bibliografie obsahujúca autorove prednášky). Keby som mal odporučiť zvedavému laickému čitateľovi jednu jedinú knihu o tom, čo sa vlastne udialo, bolo by to práve toto dielo.“
Predajná cena: 14,90 € (448,88 Sk)
Andrijan Turan, Ján Litvák, Kamil Zbruž, Robert Bielik Barbaruská ruleta Andrijan Turan - Ján Litvák - Kamil Zbruž - Robert Bielik
Barbar(u)ská ruleta
Reprezentačný výber básnických, prozaických a esejistických
textov skupiny autorov, ktorá vošla v osemdesiatych rokoch do
literárneho povedomia pod názvom Barbarská generácia. Spoločným
menovateľom autorských osobností je nekonvenčnosť, oscilovanie
medzi totálnou vzburou a hľadaním pozitívneho vzťahu k hodnotám
života a sveta, dokonalé zvládnutie literárnych foriem a žánrov.
Knihu ilustrujú kresby R. Bielika a fotografie Z. Wawreckej.
Vydavateľstvo SSS, viaz., 135 x 205, 130 s.,
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk) Kniha je vypredaná.
Anita Tešovičová Bola Mica u holiča? V knižke pre deti predškolského veku autorka prístupnou formou na vysokej umeleckej úrovni približuje najmä pestrý svet prírody – zvieratiek, kvetov a stromov, ale aj bezstarostných hier a výmyslov. Slová jej básní objavujú pôvab, zázrak toho sveta, ktorý nám, dospelým, často už uniká. Poetka vníma očami i dušou dieťaťa, poučená múdrosťou veku. Tešovičovej krehká, vtipná zbierka pripomína poéziu Ľ. Podjavorinskej, ktorá deti dodnes očarúva. Zaujímavé a tematicky objavné sú i básničky zamerané na niektoré súčasti ľudského tela. V škôlkach sa neraz sťažujú na nedostatok novších básničiek pre deti predškolského veku, ktoré by sa mohli ľahko naučiť a ktoré by zároveň napomáhali rozšíriť ich duševný obzor. Tešovičovej knižka básní spomínané kritériá určite spĺňa. Je múdre, dobré a žiaduce, že sa v tejto neľútostnej, odľudštenej dobe takýto literárny žáner dostáva k deťom. Okrem podnecovania detskej fantázie výstižnými metaforami knižka totiž zaujme aj nenásilným, jemným vtipom a často i nečakanými pointami, ktoré dieťa vníma citom, intuitívne.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Anita Tešovičová Školská brána otvorená Básne Anity Tešovičovej často vídať v detských časopisoch Včielka, Zornička, Dúha. Autorka dobre pozná psychomentálne ustrojenie detí predškolského a mladšieho školského veku, preto sú jej básničky pútavé, svieže, rozvíjajú svet detskej fantázie. Dokumentuje to aj útla knižočka básničiek pod názvom Školská brána otvorená, ktorá je navyše ilustrovaná pôsobivými kresbami výtvarníčky Daniely Bobokovej.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Antológia Hlbokozelená žena Vo výbere z poézie básnikov Proglasu sa prezentuje šestica autorov: Minnaloushe, Eva Lukáčová, Erik Markovič, Marián Papík, Martin Homza a Anna Amadina. Je to teda mužská a ženská poézia naraz, presne podľa zásady vzájomného dopĺňania protikladov. Šesť síl – rozum a myšlienky (nebo a zem), hlas a meno (slnko a mesiac), uvažovanie a reflexia (vzduch a voda) – stvorilo v šiestich osobách telo zbierky.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Anton Baláž Kronika šťastných zajtrajškov Autor v Kronike neostáva len pri ironizácii sociálnych či sociologických okolností z doby o krajších zajtrajškoch. Jeho dobromyseľná irónia, ako napísal Alexander Halvoník, „zanáša do reálnych príbehov i kus dedinskej, do značnej miery prírodnej mytológie, ktorý priestoru zaľudnenému írečitými postavičkami a príbehmi dodáva prinajmenej lyrický či až magický rozmer“.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk) Kniha je vypredaná.
Anton Blaha Nepíš to otec Autor – renomovaný právnik, intelektuál, publicista vo svoje knihe úvah, recenzií, rozhovorov a článkov otvorene reaguje na deformácie spoločnosti, jej odcudzené podoby a pokrivené charaktery, promptne registruje a citlivo zachytáva vnemy súvisiace s našou tradíciou. Ako človek i skúsený právnik si uvedomuje, že nemožno zostať ľahostajným k problémom, ktoré nás kvária a ako veľa pre neho znamenajú princípy, istoty i ideály, za ktoré sa oplatí bojovať. Na margo jeho knihy spisovateľ L. Ťažký napísal: „Anton Blaha píše tak presvedčivo ako sa na právnika, advokáta patrí. Presne, úderne, zanietene a odborne. Čo veta, to ,paragraf‘, paragraf literárny, paragraf prísny a navyše pekne, presne sformulovaný... Blaha vťahuje do čítania a vzdeláva.. Čítanie jeho úvah vnáša do duše čitateľa pocit spravodlivosti, že je tu niekto, kto nespravodlivosť vidí a počuje, ktorého bolesti bolia tiež, že je tu muž, ktorý sa nebojí zastať pravdy. Čitateľ nemôže nebyť na jeho strane.“
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Anton Blaha Rád Vám protirečím V potope prázdnych slov, ktorá sa na nás valí z každej strany verejného života, ale prostredníctvom dômyselných techník 21. storočia aj všetkými škárami súkromia, je čítanie Blahových malých úvah, ktoré ponúka táto zbierka, upokojujúce a povzbudivé. Istotne vás prekvapí, koľkokrát na zdanlivej všednosti, na celkom zanedbateľnej maličkosti vybuduje konštrukciu myšlienok, po ktorej sa šplháte s ním. Primárnu úlohu tu nemá ani tak schopnosť myslieť na dôsledky problému, uvedomovať si jeho spoločenský dosah, ako postrehnúť jav, ktorý ho k úvahe motivoval, všimnúť si ho, vidieť. Druhou spoločnou črtou je pokojný tón úvah, ešte aj vo chvíli, keď sa autorovi zreteľne a právom búri žlč. Čo je však naozaj frapantné, je tematická šírka jeho úvah, rozpriahnuté ramená jeho záberu, rôznorodosť tém, v ktorých sa voľne a bez problémov pohybuje: hudba, literatúra, právo, dejiny, politika, výtvarné umenie, médiá, etnológia, šport, etika, náboženstvo, architektúra... Je to kniha človeka, ktorý s nadhľadom, pokojne a rozvážne reaguje na hlúposti a zlomyseľnosti nášho času. V prívale poloprávd a sarkazmov žurnalizmu a vlnobití nevraživosti politikov je to priam pohladenie mysle.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Anton Habovštiak Kráľ nad kráľmi sa narodil V dielach Antona Habovštiaka, hrdého oravského patriota, sme si už dávno zvykli, že sa v nich snúbi výchovná, či edukatívna zložka so zábavou, či pobavením. Dielo Kráľ nad kráľmi sa narodil je ideálnym príkladom toho, ako sa deti hravou a nenásilnou, priam sa pýta povedať príťažlivou formou dozvedajú všetko o tajomstve Vianoc. Táto kniha je skutočnou pokladnicou kresťanských vianočných tradícií, vinšov, porekadiel, rozprávok, hier, či piesní. V čase, keď sú kresťanské tradície, a to aj v čase Vianoc čoraz viac nahradzované špirálou konzumu a povrchnej zábavy, kedy malého Ježiška, nahrádzajú santa Clausovia, a duchovný rozmer týchto sviatkov pokoja je nahrádzaný pachtením sa za darčekmi. Takáto kniha, pohladí dušu dieťaťa, ale aj rodiča. Prinavráti Vianociam, ale aj času adventu, ich pôvodný význam, donesie atmosféru pokoja a pohody. Stíši dennú hektiku nášho života a navedie čitateľov k veciam podstatný a dôležitým. Kniha, okrem svojho myšlienkového prínosu, o ktorý sa postaral autor textu, je aj veľmi pekne ilustrovaná Martinom Kellenbergerom, čo ešte umocňuje atraktivitu tejto knihy pre mladého čitateľa. Táto kniha v sebe integruje všetko čo má dobrá kniha pre deti obsahovať. Je výtvarne pekná, orientuje mladého čitateľa k skutočným hodnotám a robí to veľmi pútavou, zaujímavou a nenásilnou cestou. AJ preto, práve takýto titul dnes na knižnom trhu chýba ako soľ.

Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Anton Hykisch Milujte kráľovnú Milujte kráľovnú – román venovaný životu a pôsobeniu Márie Terézie – je zároveň románom o Slovensku tereziánskej epochy, o kultúre a postojoch slovenských vzdelancov. Autor si vyberá kľúčové obdobie z bohatých štyridsiatich rokov vlády Márie Terézie a Jozefa II. V pestrom slede sa striedajú scény z panovníckych dvorov a palácov Bratislavy, Viedne, Prahy, Berlína, Paríža, Petrohradu, Vatikánu, rovnako ako z knižníc, chrámov, hudobných salónov, laboratórií, univerzít, aj sedliackych chalúp. Osudy slovenských vzdelancov , predchodcov bernolákovskej družiny, sa tu prepletajú s osudmi významných filozofov (Jacquin, Voltaire, Rousseau) a hudobníkov (Haydn, Mozart) tejto doby, ktorí mali blízky vzťah k Bratislave. Hykischovi sa podarilo sceliť osvietenské generácie, ba vidieť ich na pozadí spoločensko-ekonomických premien. Naplnil svoj román kultúrno-politickým obsahom. Vystupujúce osoby, fakty, udalosti a deje sú spojené organicky. Na zaujímavom a pestrom obraze vidíme miesto Slovenska v Uhorsku a Uhorska v rakúskej monarchii. Román je fiktívnym bilancovaním vladárkiných zámerov a osudov. Dnes si ľudia často kladú otázku, či politiku možno robiť morálne a zodpovedne. Hykischov román je umeleckým svedectvom o panovníčke, ktorá sa usilovala napraviť svoje omyly a rozhodla sa spravovať zverený štát ako chápajúca žena a matka.
Predajná cena: 11,58 € (348,86 Sk)
António L. Antunes Hra o prekliatych Vydanie tejto knihy sa javí o to zaujímavejšie, že ide o reprezentanta literatúry portugalskej, s ktorou sa slovenský čitateľ dostáva len zriedka do styku. Antunes má na literárnom konte už takmer dvadsiatku románov a za svoje práce získal už niekoľko ocenení z celého sveta. Román Hra o prekliatych sa odohráva v dvoch rovinách. Prvá zachytáva revolúciu z roku 1974 a udalosti s ňou spojené, druhá sa zameriava na spletitosť ľudských citov a reakcií na vonkajšie udalosti. Dielo má svojskú štruktúru a navyše autor vie čitateľa zaujať aj jazykovou stránkou, pretože práca je popretkávaná šťavnatými výrazmi a termínmi, ktoré sú prevzaté zo súčasnosti bez zbytočného archaického podtónu. Čitateľ vydanie tohto osviežujúceho diela určite ocení.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Anton Kret, Milka Zimková No a to alebo Sama so všetými Anton Kret, Milka Zimková – No a to! alebo Sama so všetkými
Kniha rozhovorov a provokácií Obdivovateľa – známeho dramaturga a vysokoškolského pedagóga – Antona Kreta s Milkou Zimkovou o Milke Zimkovej, o umelkyni, ktorá sa preslávila najmä svojimi dvoma filmami, svojím Divadlom jedného herca, ale i činnosťou v pražskej Viole. Literárne orientovaní pozorovatelia vedia aj o jej niekoľkých knižkách, z ktorých najmä tá o koňoch na betóne sa pred rokmi stala bestsellerom. V najnovšej knihe bohato ilustrovanej fotografiami naviac odhaľuje zákulisie profesionálneho života, no prezrádza i čo-to zo súkromia...
viaz., 120 str., 12 x 20 cm, MOC: 169 Sk


Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Anton Marec Kruté safari Anton Marec: Kruté safari
Dramatický príbeh chlapca z Kamenistej doliny, ktorý sa podujme
chrániť mladého medveďa, ktorému zastrelili matku, a zažije
pritom nečakané‚ dobrodružstvo . Kniha je citlivou obhajobou
ekologického prístupu k životu. Je určená dospievajúcej mládeži.
Formát: 13x21 Väzba: tvrdá Str.: 96
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Anton Marec V dreve zomiera noc Anton Marec – V dreve zomiera noc (Príbeh Majstra Pavla z Levoče)
Pôvodný autor známy tvorbou pre deti, mládež i dospelých, živo spojenou s prírodou, s horami –povesti a legendy Zlato pod Kriváňom, Zakliaty vrch v Tatrách, novela Na hrebeni víchrica, zbierka poviedok Stopy túlavej zveri, trojnovela Kroky proti vetru, prózy Za vrcholom vrchol, V doline dlhých tieňov, Kruté safari a iné – tentoraz opäť siahol po historickej téme: prozaicky spracoval osud neskorogotického rezbára Majstra Pavla, jedného z najväčších slovenských stredovekých umelcov, autora hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba v Levoči, súsošia kalvárie v Bardejove, oltára farského kostola v Spišskej Sobote.
brož., 72 str., 12 x 20 cm, MOC: 109 Sk


Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je vypredaná.
Anton Rákay Dlhá cesta Príbeh je zasadený do prostredia rómskej komunity, pričom autor poskytuje jej detailný a kompozične zvládnutý opis. Hlavný hrdina – lekár – vstupuje vďaka svojej profesii do rôznorodých ľudských príbehov, ktoré v konečnom dôsledku formujú jeho vlastný život. Príbeh je mozaikovito spracovaný, čo vnáša do diela ďalšie vzrušenie. Rákayov typicky racionálny pohľad na život a rigorózny štýl je zjavný i v tomto príbehu. Cieľom diela je poukázať na spoločenský fenomén, v ktorého rámci majú najväčší laici pocit, že sú pravými odborníkmi, čo môže mať ďalekosiahle následky. U autora treba oceniť, že napriek humanistickému postoju na problém interrupcie, sterilizácie, antikoncepcie a ďalších tabuizmov hľadí na problémy triezvo, nedogmaticky.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Anton Rákay Ešte sa stretneme Najnovšia zbierka poviedok renomovaného slovenského autora prináša trpké spomienky na nedávnu minulosť v dejinách nášho národa – 2. svetová vojna, deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov, Slovenské národné povstanie, či dôsledky okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 – témy, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Na osudoch jednotlivcov dokazuje silu i zraniteľnosť človeka, hrdinstvo i zbabelosť ľudí v hraničných životných situáciách; rozoberá otázky povinnosti, lekárskej etiky, svedomia a viery. Opätovne hovorí aj o dlho tabuizovaných témach eutanázie, transplantácie, dobrovoľného darcovstva orgánov. To všetko v presvedčivých príbehoch plných ľudskosti, bolesti zo straty blízkeho človeka, ale hlavne nádeje a lásky, ktorá jediná v dnešnom drsnom svete dáva ľudskému životu zmysel.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Anton Rákay Polčas rozpadu Anton Rákay – Polčas rozpadu
Autor (lekár, nar. 1925) sa vo svojich prózach zaoberá otázkami lekárskej etiky či svedomím, etikou a morálkou občanov a celej spoločnosti, nastoľuje v minulosti tabuizované témy – devalvovaný vzťah k vlasti, rakovina ako dôsledok prebujnenej industrializácie životného prostredia, problém prezentácie skutočného stavu rakovinového pacienta, etika lekárskeho súkromia, odtabuizovanie problému eutanázie. Pútavým, strhujúcim spôsobom vťahuje čitateľa do víru príbehov a problémov románových postáv.
viaz., 136 str., 12,5 x 20,5 cm, MOC:
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Barbara Pribylincová A boh stvoril muža Ľahučko plynúce rozprávanie o láske, hriechu, vine, treste a odpustení ukrýva hlbší miestami možno ironický podtón, obratne ale maskovaný naivitou rozprávačky Milovníčka Angeliky žije tak, akoby rodné Piešťany boli Parížom. Ilúzia splýva s realitou a schéma r „steelovsky ladenej romance s vážnejšie mienenou výpoveďou, určenou vnímavým čitateľom.
Akokoľvek sa ale autorka štylizuje a pohráva s jednoduchosťou a triviálnosťou, prezrádza podstatu hutnosťou slova nenápadne, nezáväzne no výrazne prítomnou informačnou nasýtenosťou textu v esteticky zaokrúhlenom celku ktorého je máločo zbytočné.
Nič prudko filozofický hĺbavé, no predsa - umne, precízne zhotovený šperk zrkadlí prinajmenšom zaujímavé súvislosti a odkazy, vyzývajúce k ďalším pohľadom a čítaniam.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Barbara Pribylincová Románik Najnovšia knižka obsahuje novely Románik a Žaneta podobného rozsahu. Hovorí o autorkiných východiskách, o vnútornej, ako i vonkajšej úprimnosti k sebe samej, teda ide o reflexiu o okolitom svete v širšej miere dopadu. V  dielku protagonisti aj jednotlivé postavy prežívajú vážne choroby, emigráciu, zomierajú, činia rozhodnutia v otázkach viery či neviery... A to je rozdiel od predchádzajúcej tvorby. Barbara Pribylincová potrebuje, hľadá a tvorí harmóniu predovšetkým sama so sebou, s človekom, so životom, chce teda tvoriť a žiť „nezložitý život“.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Berco Trnavec Celoplošný alzheimer Humoristicko-satirická kniha B. Trnavca s ironizujúcim názvom Celoplošný Alzheimer zábudlivému našincovi naznačuje, že často stráca sebazáchovnú pamäť. Je pestrým spektrom kratších literárnych útvarov: aforizmov, epigramov a ultramikropoviedok, koncentrujúcich briskné, stručné sarkastické diagnózy, veršované i neveršované. Nápaditý a lákavý satirický mix dokumentujú už samotné názvy jednotlivých sekvencií tejto knihy pre zábudlivých – Uzly na vreckovke, Zabudnuté odpovede, Pamätné tabule, Púšť, Opakovanie z geometrie, Straty a nálezy, Post scriptum... Trnavec je nielen humorista, ale aj humanista, a preto nám opätovne ponúkol knihu ako kritické, satirické svedectvo našich čias, kde vstupný epigram, zhodný s názvom knihy – Celoplošný Alzheimer – predstavuje absolútnu diagnózu doby: Pomery až hrôzu budia, jak s Alzheimerom v čiernej dráme dnes zabúdame, zabúdame... zabúdame už byť ľudia!!!
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Berco Trnavec Dva konce sveta Zbierka pôvodných humoristicko-satirických mikrožánrov prózy i poézie Dva konce sveta je inšpirovaná predpoveďou „konca sveta“ v roku 2012, ktorý v nej štedro prichádza dokonca z dvoch strán: zľava i sprava! V hre umeleckej kompozície ide o paralelu reprezentatívnych žánrov z „dvoch koncov“ sveta – írskych limerikov zo západu a japonských haiku z východu. Ťažiskovo v nich, ale i v aforizmoch, bonmotoch, parabolách, výsmešných definíciách a v ďalších útvaroch sa v ironicko-sarkastickej tónine pertraktujú aktuálne deformácie z oblasti morálky, ekológie, kultúry, sociológie a politiky z domáceho i zahraničného prostredia, ktorých výjavy logiku možného konca sveta príliš nevyvracajú... Autor sa k tomu vyslovuje celou tisíckou jednotiek literárnych miniatúr už spomenutých, ako i v úsmevných postrehoch a sloganoch, v zádrapčivých narážkach, maximách a blackoutoch, i bluetách, glosách a causerie sardonického (gréc. trpkého) smiechu. Touto svojou ôsmou knihou sa B. Trnavec prezentuje ako slovenský humorista a satirik s najväčším rozsahom používaných štruktúr.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Berco Trnavec Kaligramy Po sérii ôsmich kníh klasickej žánrovej i subžánrovej humoristicko-satirickej spisby prichádza Berco Trnavec s najnovšou z cyklu humoristických príbehov s titulom KALIGRAMY.
Pre úplnosť treba pripomenúť, že už v predchádzajúcom zväzku s názvom DVA
KONCE SVETA obohatil svoju zaužívanú tvarovú skladbu miniatúr o literárne
klenoty Západu i Východu – o írske limeriky a japonské haiku. Keď ich priradíme
k množstvu doteraz prezentovaným nápaditým lakonicky úsečným literárnym formám
jeho diel, ľahko dospejeme k poznatku, že tento tvorca nám v bohatej rozmanitosti
tém a motívov ponúka nielen nesmierne variabilné kolekcie krátkych žánrov, ale aj lekcie z nevšednej invencie. Takýto závideniahodný žánrový rozsah umožňujúci zmysluplný obsah vždy uviesť v najvhodnejšej forme je príznakom jedinečnosti a tvorivého potenciálu autora. Azda najvýraznejším dôkazom Trnavcovho mimoriadneho formotvorného rozsahu v rade jeho kompozícií je práve deviata kniha – KALIGRAMY, pozostávajúca tento raz z textov epigramov v grafických nákresoch. V čase rozšírenia praktických piktogramov a náučných kníh s dominanciou obrazu nad submisívnym textom popremýšľal tvorivým hľadačstvom motivovaný autor nad čímsi, čo sám nazýva ilustrovanými epigramami alebo epiklipmi. Je to tak trochu sviatočná chvíľa: držíme v rukách nepochybne nie každodennú knihu, nositeľku nekonvenčnej experimentálnej tvorby. Na rozdiel od praktických piktogramov s príkazom je tu do obrazcov zakomponovaná umelecká myšlienka v metafore! Je to teda podstatne vyššia rovina zobrazovania textu, a to aj v porovnaní s epigramami alebo aforizmami z iných autorských dielní, typograficky usporiadaných do nejakého obrázku srdca, vázy a podobne.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Berco Trnavec Krotenie klaunov Piata kniha majstra absurdných groteskných príbehov nesie názov Krotenie klaunov. Autor sa v nej zameral výhradne na útvar preňho azda najmilší, na humoristické poviedky; v skladbe poetiky popri absurdne i s čiernym humorom, paródiou a recesiou. Zbierka komponovaná na klaunskú tému (v prvom i druhom význame slova) o klaunoch cirkusových, ale i o tých z oblasti politiky, umenia, automobilizmu, školstva, lásky, úradov, ekológie a ďalších komediantoch, je umne vygradovaná, speje k čoraz hlbším sondám, k odvážnejším odhaleniam a k univerzálnejším odkazom v nápaditých alegóriách. Významnou súčasťou knihy je i rozsiahla fraška v próze nazvaná Tri svadby v Lochu de lux. Paródia demokracie, ktorá sa za demokraciu iba vydáva. Je to svet hore nohami – kde namiesto väzňov protestne mlátia ešusmi v mene väzňov samotní dozorcovia, aby ukázali, že pochopili prevrat, a pochopili, že ho treba poriadne ukázať. Autor satirickým auto-karom cestuje v knihe Krotenie klaunov v hľadaní pravdy a zachytení životného pocitu oboma poslednými spoločensko-ekonomickými systémami, prednovembrovým i ponovembrovým. A kde je vlastne pravda? V slobodnom pohľade humoristu. Sebaobranne so zdravou skepsou hľadaná, vždy znova. Kniha je navyše ilustrovaná pôsobivými humornými kresbami B. Perneckého.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Berco Trnavec Námesačné limeriky Kniha Námesačné limeriky predstavuje pestré spektrum humoristicko-satirických mikrožánrov, tentoraz s jednotiacim spoločným menovateľom námesačníctva. Najvýraznejšie toto chorobné postihnutie spoločnosti ukazuje vo výsmešných, hravo-dravých limerikoch (päťriadková veršová forma) a potom tú istú chorobu prejavujúcu sa v skrytejšej podobe diagnostikuje cez ostatné žánre od aforizmov až po poviedky. Dominantné limeriky celú túto zbierku výrazne rámcujú. Námesačné limeriky sú autorovou siedmou knihou – a predsa v nej niet ani tieňa tematickej vyčerpanosti či autorovej únavy. Naopak, svedčia o autorových nových a nevyčerpateľných bystrých postrehoch z nášho súčasného užšieho i širšieho regiónu, odetými do tvaru lakonicky úsporných literárnych humoristicko-satirických žánrov.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Berco Trnavec Veselica Rozsiahla zbierka Veselica je desiatou literárno-umeleckou publikáciou autorovho cyklu Humoristických príbehov. Obsahuje výbery z jeho predchádzajúcich deviatich knižiek a je profilovou knihou brilantného slovenského humoristu a satirika Berca Trnavca. Jednotlivé rozsiahlejšie skladby (Busta zemiaka v nadživotnej veľkosti, novela, fraška v próze Tri svadby v Lochu de lux) sú skrátené, ojedinelé epigramy či limeriky sú prozodicky mierne upravené, niektoré sekvencie (Pravda vo víne, Optotypy, Obesenci uzlového písma a Púšť) sú rozšírené. Skrátené sú takmer všetky texty recenzií v segmentoch Pohľady na knižku ako i Rozhovory s autorom.
Predajná cena: 11,90 € (358,50 Sk)
Biskup Gorazd Život sv. Cyrila a Metoda a ich vzťah k Rímu a Carihradu Čitateľovi sa dostáva do rúk na Slovensku zatiaľ nepublikovaná kniha prvého pravoslávneho českého a moravskosliezskeho biskupa Gorazda (občianskym menom Matěja Pavlíka, 1879 – 1942), výnimočná komplexným pohľadom na problematiku misie svätého Cyrila a Metoda. Tento pohľad autora z pôvodného misijného územia sa neobmedzuje len na pôsobenie svätých bratov na Veľkej Morave, ale všíma si široké súvislosti, a to aj z historického, politického aj nábožensko-duchovného hľadiska. Autor dôverne poznal tak katolícke, ako i pravoslávne prostredie, náhľady a interpretácie, čo výnimočne obohacuje celkovú výpoveď. Je to kniha misijná, pre slovenský národ mimoriadne potrebná a mal by po nej siahnuť každý, kto úprimne hľadá pravdu o vlastnej minulosti.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Blažej Belák Sedem košov odrobiniek B. Belák je dlhoročný prekladateľ odbornej, náboženskej a umeleckej literatúry, autor básnických zbierok, krátkych próz, noviel či reportážnych čŕt. Zbierka Sedem košov odrobiniek je básnickým hľadaním prepony medzi zástupom biblických hrdinov a dnešnými či ešte nedávnymi typmi slovenského človeka. Významovú prepojenosť osudov známych historických či biblických osobností a osudov našich „malých“ nositeľov rovnakého mena autor cez kolektívneho rozprávača zjavne vidieckeho pôvodu štylizovane komentuje a v nestráženej chvíli pretŕha náhlou metaforickou skratkou v snahe vydolovať z epicky formulovaného príbehu poznávacie a lyrické maximum. Formálnym dôsledkom takéhoto zámeru je voľný, nerýmovaný verš, dostatočne civilný na to, aby uniesol vonkajšiu „epiku“. Rytmus podania sa preto len minimálne viaže na využívanie zvukových nástrojov a organizáciu verša má na starosti členenie témy a spád výrokov.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Bohuš Bodacz Pokoj noci Bohuš Bodacz – Pokoj noci
Debut autora (etnografa a folkloristu), ktorý časopisecky uverejňuje krátke prózy, venuje sa publicistike, literárnej kritike a recenzistike. V ponúkanej zbierke próz nemilosrdne, ale presvedčivo zobrazuje zlo a absurditu sveta súčasného človeka, čitateľa zaujmú jemné aj vášnivé ľúbostné epizódy.
viaz., 144 str., 12,5 x 20,5 cm, MOC:20 Sk
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Bohuš Chňoupek Biele miesta Charakteristické pre knihu Biele miesta je úsilie dopátrať sa historickej pravdy, zbaviť slovenskú minulosť skresľujúcich mýtov a legiend a prisúdiť SNP význam, aký v dejinách modernej Európy naozaj malo.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Bohuš Chňoupek Dýka v chrbte Autor na základe historických faktov i konkrétnych udalostí analyzuje príčiny katakliziem na Balkáne, osobitne v Kosove, ktoré dokumentujú, že táto oblasť stále mokvá ako otvorená rana na národnom srbskom tele. Ako sa to všetko skončí? Bude Kosovo naďalej dýkou v chrbte Srbska? Podarí sa nájsť odpoveď?
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Boris Brendza Mesačné hodiny "...príroda tu svieti svojím vlastným tlmeným svetlom. Prinavracia sa k poriadku, k tajomstvu, k tej najmiernejšej časomiere vecí. Praveké pradeno slov zostáva nedopovedané, ale iba natoľko, ako ticho zostáva tak často prepočuté, nevyslyšané. Nik sa nestŕha zo sna, nebuntoší, nevstáva strapatý z postele. Nik len tak z roztopaše nezostreľuje z oblohy mesiac. To, čo sa tu odohráva, je ponocovanie, ale iné, viac-menej povznesené, i keď viac je už medzitým menej ako kedysi..."Ján Litvák
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Boris Zala Národ ako (ne)samozrejmosť Autor – filozof, politik, publicista, vysokoškolský pedagóg – vo svojich štúdiách dokumentuje, ako sa niektoré formy ľudského bytia rodia ako (ne)samozrejmosť výkonom, pomerom síl a ako sa univerzalizujú, teda stávajú sa mocou. A, napokon, aj ako sa legitimizujú, ako si nachádzajú oprávnenie. Štúdie predstavujú predovšetkým pokus o iný uhol pohľadu, o novú interpretáciu, o hlbšie zvýznamňovanie niektorých momentov dejinno-mocenského pohybu. Autor osobitne poukazuje na kľúčový význam europeizácie slovanského sveta, resp. demokratizácie a stability Ruska v globálnom mocenskom politickom usporiadaní sveta, predovšetkým z hľadiska širších záujmov Slovenska. Boris Zala ako intelektuál pertraktuje otázku hlbšieho dejinného zmyslu bytia národa a skúma aj to, akú úlohu chce a má tento národ zohrávať v aktuálnych politicko-mocenských a kultúrno-civilizačných siločiarach Európy a sveta.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Božena Slančíková Timrava Ťapákovci Božena Slančíková-Timrava – Ťapákovci
Kritická sonda do spôsobu života slovenskej rodiny, ktorá sa tvrdošijne pridŕža navyknutého spôsobu života, svojich nesplniteľných snov a nie je schopná vykročiť v ústrety novým časom. Kniha obsahuje aj výber z ďalších Timraviných próz, v ktorých dominuje láska a túžba po láske. Mali by sme pamätať, že sú o ušľachtilosti srdca, o veľkosti odpustenia, o zmierení, ale aj proti panskému chladu, proti ponižovaniu a biede. Autorka vie niekoľkými črtami – síce tvrdou zemitou rečou – vystihnúť postavu i situáciu. Dielo patrí k vrcholným hodnotám slovenského realizmu.
viaz., 160 str., 13,5 x 20,5 cm
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
brat Šavol Moje lepšie ja ... Brat Šavol: Moje lepšie ja (keď boha volám po mene)
Autor Karol Lovaš pred vstupom do kláštora pôsobil ako politický komentátor v rádiu Twist. Je autorom knihy Biľakovo svedectvo a v roku 2000 spolu so Sárou Saudkovou vydal knihu básní Človek. V roku 2004 mu vyšiel denník Za múrmi kláštora. V súčasnosti pôsobí ako rehoľník v Českej republike. Nová útla básnická zbierka je výrazným obrazom, že viera sama osebe nie je garanciou šťastia a pokoja. Treba žiť s Bohom. Na margo básnickej zbierky speváčka Naďa Urbánková napísala: „Milý Šavol, ty modlitby si čtu znovu a znovu. Pro každého, kto je bude číst, jsou jako očistná koupel. Myslím si, že kdyby je někdo zhudebnil, zaspívala bych je plná pokory a úcty k tobě, k autorovi.“
Predajná cena: 2,95 € (88,87 Sk) Kniha je vypredaná.
Caesar Gaius Iulius Zápisky o vojne v Gálii Caesarove - Zápisky o vojne v Galii sú prirodzeným pokračovaním snahy VSSS sprístupniť skvosty antickej literatúry novým generáciám slovenských čitateľov. Po až nečakane pozitívnom prijatí prvého zväzku edície Antická knižnica – Aureliových – Myšlienok k sebe, je len logická snaha novým vydaním sprítomniť ďalšie výnimočné dielo antickej literatúry. Zápisky o vojne v Galii sú nielen brilantným historický opisom vojen medzi Rimanmi a „barbarskými“ Galmi, je to napísané na tej najvyššej umeleckej úrovni, a prezrádza nevšedný literárny talent svojho autora. Každý kultúrny národ by mal mať nielen preložený zlatý fond svetovej literatúry, ale toto duchovné dedičstvo by malo byť dostupné všetkým generáciám svojich čitateľov. Vďaka podpore nového vydania Caesarových Zápiskov o vojne v Galii sa tento zámer môže naplniť.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Dalimír Stano Diabolské balady Básnik, orientujúci sa aj na viazaný verš, uchopil formu villonovskej balady i ronda, naplnil ju kultivovanou lyrikou, kde sa nesentimentálne orientuje v citových krízach, bez rojčivého patetizmu. Našiel pre ňu priliehavý moderný výraz s originálnou myšlienkovou koncepciou a obraznosťou, ktorá zostáva lyrickou, akousi džezovou dikciou. Diabolské balady sú poetickou drámou súčasného človeka, podanou novým zorným uhlom pohľadu. Zobrazujú lúčenie sa so životom a vypovedajúci subjekt v nich akoby triezvel z reality. Autor by pomáhal aj nebohým, len aby ich zachránil. Naplno prežíva súčasnosť ako príťaž, mapuje spoločenskú situáciu tak, že využíva politickú satiru, miestami až čiernu iróniu, narážajúcu na nádej, ktorú prinášajú ľúbostné city.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Dalimír Stano Kolotoč alfa Dalimír Stano – Kolotoč alfa
Autor v básňach ponúka kolotoč života, kolotoč času, ktorý sa krúti od rána do večera, od narodenia až po smrť a – keďže ide o cyklus básní, usporiadaných do krátkych celkov podľa písmen gréckej abecedy – od alfy k omege. Na konci je však opäť ďalší začiatok, ďalšia alfa, čo signalizuje nepretržité plynutie času, kolobeh sveta, s čím súvisia i témy – vzťah muža a ženy, práca, človek, život a svet a i najbežnejšie veci v ňom.
brož., str.112,.114 x164 mm
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Dalimír Stano Žreb môjho bytia Stanova básnická výpoveď má charakter pôsobivej intímnej lyriky a smeruje k zvnútorneniu, k vyjadreniu postrehu, náhlemu zisteniu, k jadrnej pravde, k detencii osobného, najmä vzťahového napätia (vzduch medzi nami/ chveje sa letnou búrkou/ blesk a dva hromy). Medzi spracovanými témami výrazne dominuje téma partnerských vzťahov, na ktoré čitateľ nazerá z bolestnej perspektívy sebaspytovania lyrického subjektu, ktorý sa nachádza v situácii muža revidujúceho svoju minulosť a opätovne spájajúceho úlomky prežitého do zmysluplnej mozaiky.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Dana Hlavatá Vieš, čo sa mi stalo? Autorka sviežim odľahčeným spôsobom opisuje každodenné zážitky a vy ani na chvíľu nepochybujete, že sú jej vlastné. Vtipnými postrehmi a neuveriteľnými poznámkami glosuje život a ľudí okolo seba a miestami sa pristihnete, že sa nahlas smejete. V rôznych situáciách dokonca spoznávate samých seba, svojich susedov a známych. Knihu tvorí tridsaťjeden krátkych próz. Spája ich línia rozprávačky a jej rôznorodých trampôt a trpkosmiešnych príhod. Nie náhodou sú radené a číslované ako kapitoly. Príhody sú to často zápletkou triviálne, akoby bežiace popri autobuse z práce, z kuchyne, z posedenia s priateľkami, jednoducho zo života, ktorý väčšina smrteľníkov a smrteľníčok žije v každodennom kolotoči.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Dana Podracká Vysoká zver Zbierka básní Vysoká zver sa vyznačuje osobitou poetickou intuitívnosťou, silnou metaforickosťou i filozofickou výpoveďou, čo je prízračné pre celú autorkinu básnickú tvorbu. V zbierke rezonujú verše pôsobivo spájajúce osobné i nadosobné, časové i nadčasové myšlienkové roviny. Vlastnú autenticitu prežitých skúseností, zážitkov i dojmov pretlmočila do širších spoločenských súvislostí, ktorých v kontexte hľadá odpovede na zásadné existenčné otázky a naliehavé výzvy doby.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Dana Podracka – Vladimír Mináč Paradiso eseje Vladimír Mináč, Dana Podracká – Paradiso
Esejistické dialógy už zosnulého Vladimíra Mináča s poetkou a esejistkou Danou Podrackou, z ktorých väčšina bola publikovaná v Literárnom týždenníku. Rozhovory odkrývajú popri polemických pohľadoch na mnohé osobnosti a fakty literárneho života aj nové súvislosti slovenskej literatúry a jej vývinu.
brož., 362 str., 12,5 x 20 cm

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Dana Slavkovská Skúška Román je príbehom krízy zrelého a šťastného manželstva. Rodinná priateľka vyprovokuje stávku s manželkou vysokoškolského učiteľa, že ho zvedie. Stávka sa po troch pokusoch končí manželovou neverou. Autorka s psychologickou vierohodnosťou sleduje narastanie manželkinej bezdôvodnej nedôvery až po odmietanie odpustenia, ktoré znamená koniec manželstva.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Dana Závadová Tretí deň nedeľa Edícia Rubato
1. Danka Závadová: Tretí deň nedeľa
Víťazná novela súťaže mladých autorov je mimoriadne kultivovanou spoveďou mladej ženy, ktorá bytostne hľadá ukotvenie v bezhodnotovom svete. Autorka je poučená postmodernistickými postupmi a metódou ,,zábleskov" sa jej podarilo vytvoriť rafinovanú mozaiku s erotickými extravaganciami, ale aj úprimnou pokorou a dojemnou prítuľnosťou k pozitívnym veciam
Formát: 15x15 Väzba:Tvrdá Str.: 80
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Daniela Příhodova Na ostrove osích hniezd Etablovaná autorka sociálno-kritických próz zo súčasnosti v najnovšej knižke ponúka pohľad na život jedného zo sídlisk v bratislavskom Ružinove, kde dochádza k zániku malej predajne, neschopnej obstáť v konkurenčnom zápase s expanziou supermarketov. Túto tému, dnes už bežný jav, že giganty prispievajú k anonymizácii prostredia, k odumieraniu dôvernej atmosféry nielen na jednom sídlisku, a nielen v Bratislave, Příhodová rozvíja na pozadí príbehov osadenstva jednej takto ohrozenej predajne potravín, aj úsilia o záchranu v nerovnom zápase. Autorke sa podarilo vystihnúť problém citlivo, so zmyslom pre trefný detail a odtienky ľudských charakterov. Zároveň ukazuje, že s jedným malým priestorom sa môže pominúť i krehká sieť vzájomne prepretených osobných vzťahov, v rámci ktorých sa aj uprostred uniformity sídliska ľudia definovali ako individuality. Príbehy protagonistov nesú v sebe napätie, konflikty aj rozuzlenia, jemná nostalgia sa strieda s postrehom žurnalistiky, autorka toto všetko podáva čitateľsky pútavým spôsobom.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Daniela Příhodova Schizofrénia V románe Schizofrénia autorka obrátila svoj kritický pohľad na morálne zlyhávanie niektorých ľudí, zaťažených na majetok. Už v samotnom úvode vtiahne pozornosť do deja plného napätia, kde časť príbuzenstva bohatej a bezdetnej staršej vdovy Melánie v chorobnej túžbe po bohatstve rozohráva okolo nej špinavú hru, v ktorej sa stáva začas obeťou. Na pozadí rodinného príbehu, písaného z pohľadu troch hlavných postáv, Příhodová rozkrýva spektrum vyhranených ľudských typov a zároveň vykresľuje, ako ľahko a nenápadne možno prísť o svojprávnosť, majetok a napokon aj o život. Popri morálnom zlyhávaní sa v románe z troch pohľadov rozvíjajú pred čitateľom aj tri osudové lásky, navonok odlišné, kruté, krehké i vášnivé, odohrávajúce sa v odlišných prostrediach, no rovnako silné a schopné podržať človeka, dokonca vrátiť ho k dobrým zásadám a zmeniť.
Predajná cena: 6,30 € (189,79 Sk)
Daniel Krman Itinerárium - Cestovný denník Umelecké vyvrcholenie tvorby Daniela Krmana (1663 – 1740) sa viaže na obdobie jeho cesty k švédskemu kráľovi Karolovi XII. a čas vyhnanstva, kde podstatne prispel k vytváraniu exulantskej literatúry. Denné záznamy zo spomínanej cesty ucelene spracoval spočiatku len pre najbližších, no neskôr sa stali známe pod názvom Itinerarium, Cestovný denník, a sú veľmi cenným dokumentom očitého svedka v severnej vojne a jej kľúčovej situácie – o poltavskej bitke. Členom misie sa Krman stal z rozhodnutia ružomberskej synody a švédskemu kráľovi mal predložiť žiadosti evanjelických uhorských stavov. V cudzích krajoch si zapisoval všetko; okrem osobných zážitkov, rozličných príbehov a významnejších udalostí si zaznamenával aj tamojšie zemepisné, hospodárske, politické, spoločenské a sociálne pomery. Najzaujímavejšie a najcennejšie časti denníka sú poznámky o národopisných zvláštnostiach obyvateľstva. Cestovný denník je nielen vrcholným Krmanovým dielom, ale pre osobité obsahové i umelecké vlastnosti, poznávacie i literárne ambície aj jednou z najlepších memoárových próz cestopisného rázu v našej staršej literatúre.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk)
David Schweickart Po kapitalizme - ekonomická demokracia Kniha Po kapitalizme – ekonomická demokracia je vedecko-odborná práca zameraná predovšetkým na stanovenie vízií spoločensko-ekonomického rozvoja v budúcnosti. Vďaka prístupnému jazyku je určená nielen odborníkom, ale aj širokým vrstvám čitateľov. David Schweickart v nej hľadá a aj nachádza východisko z neustále sa prehlbujúcich celosvetových kríz v jednoznačnom prechode k ekonomickej demokracii. Tento systému má postupnou transformáciou nastoliť (namiesto predpokladaného agresívneho neobmedzeného rastu) trvalo udržateľný život. Autor prichádza so širokým spektrom inovatívnych námetov v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Pri transformačných procesoch však odmieta triedny boj a formovanie antikapitalistickej sociálnej sily v zmysle marxistickej ideológie. Predpokladá politicky vyspelú spoločnosť, ktorá postupne získa podiel na vlastníctve výrobných prostriedkov formou spoločenského investovania a spravodlivého rozdeľovania zisku. Vyslovuje presvedčenie, že optimistická alternatíva globalizovaného kapitalizmu vedie k absolútnemu kolapsu.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Denis Diderot D ´Alembertov sen Po Rameauovom synovcovi pripravilo Vydavateľstvo Spolu slovenských spisovateľov vydavateľstvo preklad ďalšieho významného diela tohto autora, jedného z duchovných otcov a členov avantgardy francúzskej osvietenskej filozofie i širšieho osvietenského hnutia, encyklopedistu, popredného predstaviteľa moderného materializmu, ale aj zakladateľa moderného francúzskeho románu i modernej umeleckej kritiky – trilógie Rozhovor D’Alemberta s Diderotom, D’Alembertov sen, Pokračujúci rozhovor i dialógov Markíza de Claye a gróf de Saint-Alban, Cinqmars a Derville, Hlavné princípy alebo prijímacia skúška filozofa a Prozelyta odpovedá sám sebe s dodatkom k Prijímacej skúške prozelytu a Diderotovou reakciou. Diderot aj v tomto diele preukázal majstrovstvo v tvorbe iskrivých, silne výpovedných dialógov, pomocou ktorých dokázal vysvetliť aj zložité témy prístupnou, pre čitateľa azda aj provokujúcou formou. V tomto diele pokračuje Diderotov vývin k jeho vlastnej filozofickej koncepcii, a to k mechanickému materializmu, ktorý sa však vyznačuje (v porovnaní s dobovými materialistickými koncepciami) niekoľkými špecifickými črtami. Tento vývin bol výsledkom poctivého intelektuálneho hľadania pravdy a filozofie, ktorá by toto hľadanie čo najlepšie podporila. Diderot tu nastoľuje otázku povahy hmoty a jednoty hmoty s pohybom, naznačuje myšlienky o „sebestačnosti hmoty“, jej schopnosti samovývinu (čo sú základné východiská materializmu) a načrtáva myšlienky evolúcie.

Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Denis Diderot Rameauov synovec Denis Diderot (1713 – 1784) – francúzsky osvietenský filozof, významný encyklopedista, moderný románopisec a teoretik umenia. Hlavného hlavného protagonistu Rameaua, synovca významného hudobného skladateľa, priemerne nadaného muzikanta, bezcharakterného a morálne spustnutého bohéma, ktorý si za spoločenskú a mravnú degradáciu vylieva žlč na celom okolí, vykresľuje Diderot ako „od prírody zasväteného všetkým vrtošivým Vertumnom... žijúceho zo dňa na deň, smutného alebo veselého, podľa okolností“, čo si „buduje šťastie na nerestiach, ktoré dostal do vienka ako vrodené vlastnosti a teda bezpracne získal, ktoré si bez námahy uchováva, lebo sa zhodujú s morálkou národa“, aby dosiahol výraznejší protipól svojho „ja“ tlmočiaceho názory v zhode so zdravým rozumom a konvenčnou morálkou. V skutočnosti premietol do filozofického dialógu svetlú a temnú stránku seba samého, líce a rub rozdvojeného filozofa s markantnými sklonmi k paradoxom a extrémom; načrtol plastický obraz bonvivána hľadajúceho vznešenosť v zlobe, „ducha, ktorý sa odcudzil sám sebe“, ako sa vyjadril nemecký filozof Hegel. Rozhovor popretkávaný satirickými šľahmi, ktorými si Diderot vyrovnáva účty s nepriateľmi jeho Encyklopédie, vyúsťuje do výstižného záverečného výroku „Kto sa smeje naposledy, smeje sa najlepšie“, ktorý vnímavým percipientom akosi veľa napovie...
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Dezider Banga Slnečný vánok Zbierka veršov rómskeho básnika sa s nesmiernou citlivosťou približuje k existenciálnym otázkam. Rozvíja spontánny lyrizmus, hudobnosť a baladickosť predchádzajúcich zbierok, ale nanovo nastoľuje bytostnú potrebu autentického ľudského zážitku.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Diogenes Laertský Životopisy slávnych filozofov Dielo Diogena Laertského nášmu slovenskému čitateľovi prináša populárne portréty najvýznamnejších starogréckych filozofov. Na rozdiel od striktne vedeckých monografií čitateľa očarí svojou ľahkosťou, veľkým dôrazom aj na osobný život filozofov a umožní spoznať nielen filozofické názory starogréckych mysliteľov, ale osvetlí nám aj kontext doby, grécke reálie vtedajších čias, politický a spoločenský vývoj krajiny. O tom, že kvalita životopisov je výnimočná svedčí aj skutočnosť, že aj keď od napísania tohto diela uplynulo viac než dvetisíc rokov, dielo je znova a znova vydávané a stále oslovuje nové a nové generácie čitateľov. Toto dielo už dávno prešlo skúškou času a jeho nové vydanie bude veľkým prínosom pre všetkých milovníkov antickej filozofie.
Predajná cena: 11,58 € (348,86 Sk) Kniha je vypredaná.
Edmondo de Amicis Srdce Kniha je vrcholným dielom detskej literatúry. Po mnoho generácií ostáva ozajstným dokumentom o kráse, sile a skutočnosti detského videnia sveta. Autor knihu venoval deťom základných škôl od deviatich do trinástich rokov. Napísal ju podľa denníkových zápiskov svojho syna, žiaka tretej triedy talianskej obecnej školy. Snažil sa pritom zachovať autentické myšlienky a slová. Je to príbeh jedného školského roku (1881 – 1882). Dielu dominuje úprimná výpoveď hlavného hrdinu Enrika, ktorý celým srdcom vníma udalosti, osudy detí i dospelých okolo seba. Detské zážitky dopĺňajú „mesačné poviedky“. Každý mesiac dával jednu z nich žiakom prepísať ich učiteľ. Ide o krátke príbehy s výrazným morálnym apelom. Pre mnohých sa táto kniha, plná obetavosti, ušľachtilosti, lásky a priateľstva, stala celoživotným vzorom, o ktorý by nemala byť ochudobnená ani súčasná detská generácia. Kniha je ilustrovaná pôsobivými kresbami akad. maliara Martina Kellenbergera.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Edmund Hlatký Iní ľudia Edmund Hlatký: Iný –ľudia
Zbierka noviel mimoriadne talentovaného autora, ktorý sa do
slovenskej literatúry natrvalo zapísal knihou História vecí.
Novely s nezvyčajnou silou oslovujú čitateľa–a uvádzajú do bytostných
problémov nášho sveta a hľadajú netradičné‚ východiska .
Formá t: 13x21Väzba:tvrdá Str.: 96 Cena:20,- Sk
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Edmund Hlatký Sláva a tajomstvo Edmund Hlatký – Sláva a tajomstvo
Čitateľovi je Edmund Hlatký známy už ako autor poviedok (Iní ľudia). Jeho nová zbierka je zmesou ezoterických učení, ktoré majú napraviť celkové zlyhanie sveta. Jeho hrdina v našom svete, hlboko cítiaca a mysliaca bytosť, si neustále uvedomuje svoju bezmocnosť a samotu. Ale svetlo na konci tunela je vždy nádejou... S veľkou dávkou samozrejmosti v čase odcudzenia medzi ľuďmi, v čase ľahostajnosti a nevraživosti autor vracia zmysel a dôležitosť slovám ako neha, vrúcnosť a súcit. Východisko hľadá a nachádza v čírej ľudskosti.
viaz., 120 str., 12,5 x 20,5 cm, MOC:20 Sk
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Eduard Chmelár Rozprava o zjednotení ľudstva Eduard Chmelár – Rozprava o zjednotení ľudstva
V esejisticky ladenej, faktograficky bohatej knihe autor (publicista, filozof) čitateľa zasväcuje do dávneho idealistického sna všetkých generácií, akým je pokojná, šťastná a jednotná planéta. Autor dokazuje, že smerovanie ľudstva od spájania rodov, kmeňov a štátov k čoraz vyššej organizovanosti je historický trend a zároveň zmysel dejín. Čitateľovi ponúka prehľad histórie kozmopolitizmu, systematicky sleduje vývin Spoločnosti národov i OSN, kriticky analyzuje súčasnú situáciu a načrtáva vlastný projekt globálnej integrácie. Dielo oslovuje predovšetkým úprimným humanistickým pátosom.
brož., 184 str., 14,5 x20,5 cm
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Eduard Uspenskij Krokodíl Geňa a jeho priatelia Kniha obsahuje tri rozprávky etablovaného detského autora, diela ktorého boli preložené do dvadsiatich piatich jazykov. Krokodíl Geňa a jeho priatelia prináša veselý príbeh, ktorý pod povrchom nonsensovo ladeného deja ukrýva aj didaktizujúcu zložku (vytváranie správnych návykov detí pri odievaní, vzbudzovanie záujmu o hru so slovom, poskytnutie vzorov nadviazania spoločenského kontaktu a pod.). Autor kombinuje tiež humorné s vážnym a viacero pasáží vďaka jemnej irónii možno čítať dvojzmyselne. Druhou rozprávkou, Strýko Fedor, pes a kocúr, Uspenskij roku 1974 knižne debutoval. Hlavný hrdina, Strýko Fedor, samostatný a cieľavedomý chlapček (zvláštne meno získal vďaka nadpriemernej vyspelosti a rozvážnosti), po roztržke s rodičmi zakazujúcimi mu chovať kocúra odchádza na vidiek. V treťom príbehu Záruční človiečikovia sledujeme osudy malých záručných človiečikov, ktorí žijú vnútri rozličných výrobkov. Deti zaujme dej plný nečakaných nápadov a vtipných dialógov. Uspenskij sa humorom vyhol ideologizácii, preto upúta detských i dospelých čitateľov so zmyslom pre humor aj v súčasnosti. Knihu zdobia nádherné ilustrácie Martina Kelenbergera.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Elena Hidvéghyová-Yung Prasestre Štíhla útla knižočka s obálkou zlatej farby, uprostred ktorej hneď upúta podobizeň zlatovlasej ženy. Len čo v jej črtách rozpoznáme nespochybniteľnú tvár všetkých Boticcelliho žien, renesanciu potvrdia aj splývavé šaty polozmyselnej a polocudnej bielej látky. A po záhyboch šiat oko skĺzne ešte nižšie, pod Boticcelliho portrét, kde sa v zlatej ploche skvie jednoslovný nápis – názov knihy – pripomínajúci niečo renesančné: Prasestre. Nezvyklé slovo, použité v páde datíve. Venovanie... Aj báseň za básňou sú venovania. Autorka pozná hlbiny nejedného srdca a priblížila sa tajomstvu Orientu. Profesiou je totiž odborníčkou na čínsku kultúru, jazyk a literatúru. V slovenskom literárnom debute sa prihovára prasestre. Tej, čo väzí v nejednom z nás, ako aj v nej samej.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Emil a Ľuboš Svetoňovci ... a predsa uhorský kráľ žije Emil Svetoň (1923 – 1994) je autor divadelných hier, kníh reportáží a slovenský priekopník v detektívkach pre deti a mládež, vynálezca a autor knihy Súbor hier Symetria. Jeho syn Ľuboš (1962) je autor poviedok a noviel pre dospelých a autor románu zo súčasnosti Balans pána S. V ich spoločnom rozsiahlom románe ... a predsa uhorský kráľ žije s podtitulom Dvakrát mladý Micuko Svetoňovci približujú útržky zo svojho detstva prežitého na Dolnej zemi a z čias po presídlení do dolehronskej dedinky Chvatimech, ku ktorej sa viaže podstatná časť ich mladosti i večné návraty do tohto čarovného kúta Slovenska. Veľmi cenné sú kapitoly objavným spôsobom opisujúce hrozné udalosti z obcí Nemecká, Kľak a Ostrý Grúň v období druhej svetovej vojny. Román je postmodernou víziou dvojgeneračných dejín v rozporuplnom stredoeurópskom priestore.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Emil Boleslav Lukáč O láske neláskavej Emil Boleslav Lukáč – O láske neláskavej
Večná básnická téma spracovaná síce r. 1928, ostáva nadčasová a vždy aktuálna – na neláskavosti lásky sa nič nezmenilo. Ideál magického očarenia a splynutia v obojstranne vytúženej jednote zostáva jednou z kľúčových tém poézie i života. Vo veršoch nenachádzame márne milujúcich nedotklivcov. Je to filozofia vášnivej lásky (i keď niekedy nemej, načúvajúcej, možno i pasívnej). Ide predovšetkým o abstraktné poňatie túžby ako problému medzi mužom a ženou.
viaz., str 64., 13,5 x 20,5 cm, MOC:149
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Émile Zola Doktor Pascal Émile Zola (1840 – 1902) – jeden z najznámejších francúzskych románopiscov, publicistov, lyrických dramatikov a umeleckých kritikov druhej polovice 19. storočia, ktorý sa zapísal do dejín literatúry ako teoretik a hlavný predstaviteľ literárneho naturalizmu, autor románov Thérèse Raquinová, Madeleine Fératová, dvadsaťzväzkovej románovej fresky Rougonovci – Macquartovci, trilógie Tri mestá a nedokončenej tetralógie Štyri evanjeliá. Posledný zväzok románovej fresky Doktor Pascal možno vnímať aj ako spoveď, do ktorej autor zakomponoval vlastné skúsenosti a pocity; ústredná postava Pascal Rougon, brat Eugèna a Aristida Saccarda, lekár, vášnivo zaujatý vedou, študuje zákonitosti dedičnosti na vlastných predkoch a príbuzných, postupne zhromažďuje a triedi vedecké poznatky, objasňuje choroby jednotlivých členov, oživuje ich zážitky, tragické tajomstvá a zároveň zaťahuje oponu za Rougonovcami – Macquartovcami, prírodovednou a spoločenskovednou históriou jednej rodiny za druhého cisárstva. Ide o prvé slovenské vydanie tejto knihy.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Emil Holečka Zbezvýznamňovanie človeka Autor sa v tejto pôsobivej knižočke pokúša vidieť zdrvujúcu realitu s istou dávkou historického optimizmu. Spisovateľ Ján Tužinský konštatuje: „Holečka sceľuje roztriešteného človeka vedomím kultúrneho spolubytia... Snaží sa odpovedať aj na otázku, prečo a najmä prečo napriek všetkému ešte v sebe nosí vieru v existenciu sociálne spravodlivého sveta. Pritom odkladanie neokapitalistického zvrchníka a prekvapujúce zistenie, že pod ním ešte stále nosí to, čo sa už dnes nenosí, marxistické sako. V takejto úprimnosti a skutočnej verve za ideály demokracie, v presvedčení, že práve v demokracii je každý názor rovnako legitímny, že treba o ňom diskutovať, potom Holečkovi logicky vychádza podmienečné tvrdenie: ,Nie politika je nemorálna, nemorálni sú tí, ktorí bezočivo porušujú pravidlá.‘ Emil Holečka chce čitateľovi ponúknuť aj víziu. Možnú cestu. Vidí v človeku predovšetkým túto cestu. Jej cieľom je, respektíve malo by byť, prijateľné východisko. Človek sám. Jeho obnovená činorodosť, ľudskosť. Ako to sám nazýva: hľadanie dobrého človeka.“
Predajná cena: 3,29 € (99,11 Sk) Kniha je vypredaná.
Erasmus Rotterdamský Chvála bláznivosti Erazmus Rotterdamský neváhal vysloviť ostré kritické poznámky na adresu vládnucich dynastií, šľachty a vysokej cirkevnej hierarchie. Je žiarivou postavou obdobia veľkých objavov a smelých moreplavcov, prevratne rozširujúcimi obzor človeka. Je stelesnením človeka nového typu, pričom prekračuje hranicu medzi stredovekom a novovekom. Jeho tvorbu charakterizuje hlad po poznaní. Jeho najznámejšie dielo Chvála bláznivosti sa zrodilo v šťastnom období na vrchole autorových tvorivých síl. Autor sa predstavuje ako učenec s rozsiahlymi vedomosťami a ostrý kritik. Na kritické šľahy, ktoré vrhá do tváre súčasníkov, nevyslovuje osobne, ale kladie ich do úst Bláznivosti, ktorej sa i v čase krutej inkvizície všetko prepáči. Neľútostne útočí na všetky stavy – defilujú tu šľachtici, cirkevní hodnostári, scholastici, filozofi, spisovatelia, ale neujdú jej ani neresti pospolitého ľudu. Táto satira je zároveň akási skrytá spoveď Erazma, avšak ostražito kontrolovaná chladným rozumom.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Eric Fay Muž, čo zmizol bez stopy Éric Faye načrtol otázku hodnovernej totožnosti spisovateľov prostredníctvom napínavého deja plného paradoxov. Prečo sa slávni autori potrebujú utiahnuť do ústrania? Autor sa inšpiroval osudom B. Travena, ktorý sa preslávil románmi Poklad na Sierre Madre a Loď mŕtvych. Čo je vlastne zač hlavný hrdina B. Osborn, alias Stig Warren, románopisec, uznávaný na celom svete a žijúci vo fiktívnej oblasti Latinskej Ameriky,? Stopa autora prenasledovaného paparazzami sa ťahá od východného Berlína až po Hollywood. Sám Alfred Hitchcock, významný režisér, sa rozhodne dostať na plátna kín jedno z jeho diel a osobne sa s ním stretne. Éric Faye opisuje imaginárne stretnutie skutočne pútavou formou. Vydaním tohto diela sa aj slovenským čitateľom dostáva do rúk kniha najvyšších literárnych kvalít.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Erich Kästner Emil a detektívi Najznámejšia Kästnerova detská kniha patrí medzi klasiku a špičky tvorby pre deti. Vniesla do detskej literatúry nový žáner, román pre deti. Ide o príbeh dvanásťročného Emila, ktorý cestuje sám do Berlína a vo vlaku mu ukradnú peniaze. Sleduje zlodeja ulicami mesta s pomocou Gustáva a jeho kamarátov. K detektívom sa pripojí aj Emilova sesternica Pony. Vnútorné konflikty v skupine, keď niektorí z chlapcov nechcú splniť svoje úlohy, využíva Kästner pedagogicky smerom k čitateľom. Príbeh končí šťastne – deti zlodeja chytia, odovzdajú ho polícii a keď sa zistí, že ide o hľadaného bankového lupiča, Emil dostane odmenu. Román skĺbil napätie a humor s prínosným poučením – nenásilnou výchovou prostredníctvom svetlého vzoru. Publikáciu ilustroval Martin Kellenberger. Kniha by pre svoje kvality mala byť dostupná každej detskej generácii, preto je škoda, že už takmer tri desaťročia na knižnom trhu chýba.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Erich Kästner Emil a tri dvojčatá
Romány pre deti a mládež od E. Kästnera (1899 – 1974), nositeľa Ceny Hansa Christiana Andersena, Ceny Georga Büchnera a ďalších ocenení, sú špičkovými dielami s nadčasovou platnosťou. Kästner prostredníctvom zaujímavých situácií s humorom a úprimnosťou odhaľuje duše svojich postáv a ich prerod. Detských hrdinov čakajú ťažké situácie a odvážnym riešením problémov povzbudzujú k podobnému správaniu v skutočnom živote každého, kto príbeh číta. Druhá kniha o Emilovi, ktorá vychádza v slovenčine po prvý raz, voľne nadväzuje na autorovu najznámejšiu detskú knihu Emil a detektívi. Možno ju však čítať i samostatne. Postavy sú tentoraz o dva roky staršie a prežívajú prázdniny pri Severnom mori, kam ich pozval jeden z chlapcov, zvaný Profesor. Znova sa usilujú pomôcť kamarátovi v núdzi a ich úloha tentoraz súvisí s artistickou rodinou The three Byrons. Odhaľte záhadu troch dvojčiat, prežite s Emilom nočné dobrodružstvo a zakúste napínavé chvíle s priateľmi, ktorí sa sami ocitnú v ohrození.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Erich Kästner Lienka a Anton Erich Kästner (1899 – 1974) patrí k najčítanejším autorom detských kníh. Získal početné ocenenia, vrátane Ceny Hansa Christiana Andersena a Ceny Georga Büchnera. Jeho príbehy milujú deti na celom svete a ich rodičia. Neprinášajú len skvelú zábavu, ale i múdre, dodnes aktuálne poučenie. Skúsený autor ako skvelý pedagóg udalosti každej kapitoly harmonicky hodnotí vložením výstižných úvah – o povinnosti, hrdosti, odvahe, priateľstve či sebazaprení... Lienka a Anton je spisovateľovou druhou, viac ráz sfilmovanou knihou pre deti a druhou knihou (po Lietajúcej triede, VSSS, 2011), ktorú v novom preklade po mnohých desaťročiach prinášame detským čitateľov. Osud zviedol dohromady dve deti, nerovný párik kamarátov. Prostorekej Lienke v bohatej rodine nechýba nič, len pozornosť rodičov. A chudobnému Antonovi chýba všetko okrem lásky chorej mamy. Chlapec na seba musí prebrať zodpovednosť za chod domácnosti a o každom kroku tuho premýšľa, aby s mamou vyžili. Naopak, Lienka reaguje živelne a nečakane, obšťastňuje okolie sviežim humorom a s psíkom Dumkom pláva životom, akoby nič nemyslela vážne. Nie je to však celkom pravda... Tieto deti riešia veľké úlohy...
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Erich Kästner Lietajúca trieda Svetoznámy autor detských kníh Erich Kästner (1899 Drážďany – 1974 Mníchov) sa pôvodne venoval tvorbe pre dospelých. Jeho romány sú nadčasové a aktuálne pre každú generáciu. I keď si pôvodne nevedel predstaviť, že by mal písať pre deti, Lietajúcu triedu napokon považoval za svoje najdôležitejšie dielo. Pre výrazné hodnoty si napokon vyslúžilo i filmovú podobu. Za literatúru pre deti získal roku 1960 Cenu H. Ch. Andersena. Lietajúca trieda vystiera pomocnú ruku ponad čas a priestor. Prostredníctvom úprimných príbehov dospievajúcich chlapcov učí prekonávať prekážky, ktoré život kladie pod nohy. Internátna poviedka o divadelnom predstavení, o riešení sporov, o nachádzaní priateľov, o správnych pedagógoch a o vianočných darčekoch je venovaná najmä školákom, no škola čestnosti, statočnosti a úprimného priateľstva spísaná v osudoch tvrdo skúšaného Martina, vnímavého Džonyho, bojovného Matúša, bojazlivého Paľka a uštipačného Sebastiána vniká do sŕdc a duší čitateľov bez rozdielu veku.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
E.T.A.Hoffman Diabolské elixíry Bohato fabulovaný románový príbeh kapucína Medarda. Strhujúco vyrozprávaný E. T. A. Hoffmannom, klasikom nemeckej literatúry. Vťahuje čitateľa do hlbín ľudskej duše, do schizofrénie jej intímnych poryvov vyvolávaných ustavične sa meniacimi vratkými polohami na tenkej hranici medzi dobrom a zlom. Autor virtuózne hrá (sám aj hudobný skladateľ) na citlivých strunách tajomna až príšerna, istôt človeka i jeho vnútornej rozorvanosti, náhle meniac hudobný motív aj tóninu, aby nakoniec vyviedol skladbu do symfonickej harmónie. Majstrovsky vykresľuje (sám aj maliar) scény blaha i najhrozivejšej záhuby, frivolnej pýchy i pokornej kajúcnosti, až naostatok jeho dielo vyusťuje do zátišia vnútornej vyrovnanosti.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Etela Farkašová Čas na ticho Filozofka, esejistka, prozaička sa zamýšľa nad situáciou moderného človeka prostredníctvom konkrétnych zmyslových vnemov. Na osiach vychýlenej rovnováhy protikladov zvuk-ticho, rýchlosť-pomalosť ukazuje ohrozenie podstaty človeka ako individuálne mysliacej a cítiacej osobnosti. Úzkosť z vnútornej vyprázdnenosti vo svete plnom vecí a problémov prichádza k čitateľom v dokonale zvládnutom, hektickosťou nepokoja presýtenom štýle. Farkašovej najnovšie eseje skôr než zamyslenie prezentujú atmosféru, v ktorej potenciálny tvorca nie je schopný sústrediť sa, pretože je neprestajne vytŕhaný a nesený okolnosťami do povrchného inam. Hoci v textoch prevládajú pocity strachu a nostalgie, svojou kultivovanosťou a emočným nábojom svedčia o možnosti vyvzdorovať si priestor dôkladnejšieho vnímania a prežívania. Na margo esejí Čas na ticho spisovateľ a literárny kritik Miloš Ferko napísal: „Farkašovej eseje nás vťahujú do ticha slov. Ticho tu neznamená prázdnotu, ale uspokojujúci nádych, v ktorom sa rodí myšlienka. Myšlienky sú múdre, preto sa rodia dospelé. Niektoré v zbroji v podobe Atény, iné bezbrannejšie, pripomínajú motýle. Pekné tvory, čo nespievajú, aby sme sa pod nimi mohli započúvať do ticha a nahmatať v ňom šelest a šepot. Len v tichu počuje každý sám seba v neopakovateľnej ozvene. Len v tichu vieme, čo nesmieme. Siahať rukami po krídlach motýlích. Radšej srdcom počúvať ich šepot. Skôr než obrátime stránku. Samozrejme opatrne a... potichu! Nezobuďme, čo by ešte chcelo ztrieť múdrosťou do hĺbky...“
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk) Kniha je vypredaná.
Etela Farkašová Fragmenty s občasnou túžbou po celistvosti Literárne a vedecké dielo filozofky, esejistky, spisovateľky a nakoniec i poetky Etely Farkašovej už dostatočne presvedčilo o svojich kvalitách, čo okrem iného dokazuje aj množstvom literárnych ocenení (naposledy, ako finalistka súťaže Anasoft Litera)
Táto autorka z neuveriteľnou ľahkosťou, zvláda úskalia viacerých literárnych žánrov i textov na ich pomedzí. I v najnovšom diele Fragmenty/s občasnou túžbou po celistvosti, prináša čitateľom jemné, ale hlboké reflexie, zamyslenia, momentky zvládnuté s obrovskou literárnou akríbiou, ktoré iste potešia nielen náročnú čitateľskú verejnosť, ale aj literárnu vedu a kritiku. Žánrová pestrosť jej tvorby svedčí o skutočnosti, že sa jedná o nesmierne talentovanú autorku, ktorá bez pochýb patrí do prvej literárnej ligy na Slovensku. S ohľadom na uvedené, je vysoký predpoklad, že vydanie jej knihy bude znamenať významný edičný počin a slovenská literatúra sa rozšíri o dielo najvyššej literárnej hodnoty
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Etela Farkašová Káva s Bachom, čaj so Chopinom Osem rôznorodých poviedok napísaných pokojným, hĺbavým štýlom, nazerajúcim pod povrch vecí, nafukujúcim okamih do nekonečnej chvíle, v ktorej vidieť na celý minulý život. Ľudské príbehy Etely Farkašovej sa príjemne čítajú, navíjajú sa na osku akoby požičanej myšlienky, pozastavujú sa pri detailoch, aké si v dnešnej dobe už málokto všíma, avšak rozprávačka ich bytostne pretrpí, zbiera ich, ako korálky ich navlieka na niť vypovedaného. Výsledný zámotok myšlienok v sebe okrem pointy, ktorou býva postupne z pozadia vystupujúca individuálna kríza alebo hlboký životný vnem, prináša i nadhodnotu: Až bytostný súcit, úprimnú snahu dávať svet do poriadku, postáť v chaose a vykročiť na rázcestí tou správnou cestou, životnú skúsenosť, ktorú takouto poviedkovou formou autorka odovzdáva každému vnímavému čitateľovi.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Etela Farkašová Na rube plátna Etela Farkašová – filozofka, spisovateľka – doteraz vydala viac ako dve desiatky kníh, jej texty boli preložené do viacerých jazykov, je v domácich i zahraničných antológiách. Farkašová každou novou knihou čoraz väčšmi nachádza nielen svoju osobnú „tvár“, ale aj literárnu polohu, ktorá umožňuje vyniknúť jej štýlovým vlastnostiam, tematickému záberu determinovanému profesiou i životom autorky, jej tvorivým aj intelektuálnym záujmom. Na margo jej ostatnej knihy Na rube plátna, pozostávajúcej zo siedmich poviedok, spisovateľ Anton Hykisch napísal: „(Autorkine slová) skúmajú priestor okolo seba, aby nakoniec poviedka dospela do konca jednoduchou záverečnou vetou. Farkašová je naozajstnou majsterkou v rafinovanom dobýjaní neznámeho terénu ľudskej duše...“ A literárny kritik Derek Rebro konštatuje: „.. písanie ako tkanie a zamotávanie utkaného vytvára napätie s jednou z ústredných tém Farkašovej písania. Tou je (zdanlivo protikladná) modernistická viera, resp. túžba po celistvosti, autentickosti, chvíľami dokonca hodnotovej hierarchizácii – nie však v zmysle nadraďovania (sa). Naopak, pre ,hrdinku‛ je dôležitá vzťahovosť, súcitenie, začlenenie individualít do komunity...“

Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Etela Farkašová Paralely a prieniky Etela Farkašová je zapísaná v čitateľskej verejnosti svojím osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou, ktorá knihu od knihy kreuje. Tentoraz si vo svojich filozofických esejach Paralely a prieniky „zobrala na mušku“ vzťah filozofie a umenia. Zaoberá sa problematikou v širokom zábere až do extrémov vzťahu filozofie a literárneho umenia, kde pri jednom mantineli možno nájsť literatúru bez akéhokoľvek ideového náboja, pri druhom náročné literárno-filozofické diela, ktoré strácajú pre bežných ľudí čitateľnosť. Čitateľ sleduje autorkine myšlienkové pochody pri hľadaní paralel a prienikov literatúry a filozofie a zrazu vníma písané texty inak. Etela Farkašová spestruje svoje úvahy aj o pohľady významných osobností filozofie a umenia. Jej tvorba je hodnotným príspevkom v oblasti esejistickej tvorby, pričom štylistika, jazyk a precítený prístup týmto spoločenskovedným sondám dodáva charakter umeleckej literatúry.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Etela Farkašová Pláne približne zapamätaného Prozaická kniha Etely Farkašovej s výraznými autobiografickými prvkami je prestrihávaným príbehom minulosti a prítomnosti spracovaným v dvoch rovinách. Nejde pritom len o dva časovo posunuté deje, ale i o dva tvorivé prístupy späté fenoménom pamäti v individuálnom i celospoločenskom ponímaní. V prvej línii sa rozvíja životný príbeh zviazaný niťou spomienok od tých najranejších, ktorým doba pripravila vojnové kulisy, cez spomienky na prvé osobnostné odreniny, k osamostatňovaniu, k vlastným objavom slova, ako spôsobu zachytenia myšlienky, s napätím 50-tych rokov v pozadí. Túto rovinu autorka podáva dynamickým, precíteným, čítavým štýlom. Druhú líniu tvoria zrelé hlboké esejistické zamyslenia nad skladaním vlastného mozaikovitého obrazu prostredníctvom spomienok, popretkávané filozofickými myšlienkami osobností. Príbeh hľadania seba samého, prehmatávanie pamäti a popritom skúmanie fenoménu pamäti je pútavým impulzom poznávania a sebareflexného zamýšľania sa pre čitateľov vyhľadávajúcich hlbší ponor do ľudského vnútra a celkových súvislostí.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Etela Farkašová Vrstvenie času Autorka osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou zozbierania, roztriedenia a odovzdávania poznania významných osobností z rôznych oblastí vedy a kultúry sa tematicky zameriava na fenomén pamäti a spomienok, plynutia času a prechodu jednotlivými fázami života, s výrazným priestorom venovaným starobe a procesu starnutia. Kniha je prešpikované citátmi, z ktorých sa odráža, na ktorých buduje a tvorí nové dielo. Autorka si všíma si osobnostný vývoj, individuálne vnímanie a prežívanie. Svojím emotívno-faktografickým prístupom preniká do duše čitateľa, ktorý pociťuje rezonanciu, blízkosť témy. Tvorba Etely Farkašovej je hodnotným príspevkom v oblasti esejistickej tvorby, pričom štylistika, jazyk a precítený prístup dodáva týmto spoločenskovedným sondám charakter umeleckej literatúry. Knižka je určená milovníkom reflexívnej esejistickej tvorby a záujemcom o sociologické aspekty vplyvu času, fenoménu pamäti a starnutia na ľudskú osobnosť. Knihu ocenia aj milovníčky hĺbavej ženskej literatúry.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Evelin Grillová Zberateľ E. Grillová (nar. 1942 v hornorakúskom Garstene) žije od roku 1986 v Nemecku. Doteraz má na konte deväť románov. Román Zberateľ (Der Sammler) získal roku 2006 Cenu Otta Stoesla. Autorka v ňom rozohráva pútavý príbeh outsidera, človeka na okraji spoločnosti, v kontraste so svetom etablovaných a úspešných. Snaha okolia, priateľov žijúcich v iných svetoch pomôcť mu, musí zákonite viesť ku krachu. Autorka nemoralizuje, nepokúša sa, aspoň nie prvoplánovo, vysielať posolstvá, napriek tomu má jej dielo skrytú hĺbku a chce povedať oveľa viac, než sa na prvý pohľad môže zdať. Autorka dokázala, že aj napriek záľahe anglofónnej literatúry je neprávom obchádzaná literatúra písaná v nemeckom jazyku, ktorá je nezaslúžene v tieni dominantnej angličtiny a čitateľom ponúka skutočné literárne skvosty. Dielo Evelyn Grillovej nesporne patrí medzi to najlepšie, čo v poslednom čase vzniklo prinajmenšom v európskom kontexte.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Felix Salten Bambi Les dostal ústa. A čo nimi rozpráva, to sa dozviete vo vnútri tejto knihy. Ozvučila kolobeh nemej prírody a prostredníctvom životného príbehu srnca Bambiho vťahuje deti i dospelého do hlbín lesa, aby mu vyzradila jeho tajomstvá. V tmavých húštinách sa snúbi krása s krutosťou, radosť s vášňou a bojom o prežitie. Na pozadí deja sa otvárajú základné otázky života s prienikom i do ľudskej sféry. Autor ich nastoľuje verne, otvorene, bez príkras. To napovedá i kedy po knihe siahnuť: Počnúc vekom, keď si duša začína pýtať odpovede, dovtedy, kým si ich pýta. Medzigeneračné odovzdávanie skúseností pripravilo pre čitateľov mnohé poučenia. I také, že keď chceme ostať otvorení, keď chceme pochopiť bytie a získať múdrosť, musíme zostať sami. Aspoň na chvíľu, možno s touto knižkou. Čitateľ ocení i prekrásny jazyk roztvárajúci bránu do zákutí prírody i do jej duše. Pre všetky zmysly. Z papierových stránok preniká i slnečný jas predierajúci sa krovinami, i vôňa dažďom napojenej zeminy a popri šeleste lístia, zo škrekotu a spevu počuť zrozumiteľnú reč. Les dostal ústa, a o tom je Bambi. Sám autor na margo svojej knihy napísal: „Nespočetné hodiny strávené v lese ma priviedli k skalopevnému presvedčeniu, že zvieratá aj myslia a zhovárajú sa medzi sebou. Z tohto presvedčenia vznikol Bambi. Zviera nevie klamať. Či patrí k tým, ktoré zabíjajú, alebo k tým, ktoré sú zabíjané, vždy je nevinné, vždy úprimné. A nikdy nie je sentimentálne.“ Knižka je ilustrovaná nádhernými kresbami Mirka Hanáka.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Frances Hodgson Burnettová Malý lord Fauntleroy Malý lord je príbeh o láskavosti a čistote detského srdca, ktorý každej detskej generácii pomáha budovať správny rebríček hodnôt. Učí statočnosti, odvahe, láske a pochopeniu k druhým, neodsudzovaniu za nedostatky, ale hľadaniu čistého jadra v každom človeku. Sedemročný hlavný hrdina Cederik začína svoj príbeh jednoduchým životom v Amerike, keď sa náhle dozvie, že je lord. Plaví sa cez oceán za novým životom, za svojím starým otcom, ktorý sa pod vplyvom dieťaťa zmení zo zlého bezcitného človeka na láskavého starca. Príbeh má napriek následným komplikáciám šťastný koniec a navyše sa starý gróf zmieri s Cederikovou matkou, ktorej blízkosť chlapcovi v Anglicku veľmi chýbala. Pútavý príbeh, v súčasnosti známy skôr vo filmovej podobe, obohacuje generáciu dnešných detí o hodnotný klasický rozprávkový príbeh.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
František Juriga Žiť cudzí život Román literárne činného autora Františka Jurigu Žiť cudzí život zobrazuje príbeh chlapcov Ondríka Puteru a Vlada Rančíka, ktorých starší bratia chceli, na protest proti poprave prezidenta SR ThDr. Jozefa Tisu, vyhodiť do vzduchu chemickú továreň. Polícia vec odhalila, bratov zatkla. Justícia ich odsúdila na trest smrti a boli popravení. Rodičov obidvoch odsúdených uväznili. Najviac však mali byť postihnutí Ondrík s Vladom, hoci v čase plánovanej explózie boli ešte malé deti. Nemali totiž nádej, aby sa mohli v ďalšom živote uplatniť podľa svojich schopností. Preto ich otcovia prepašovali do Francúzska, kde mal Ondríkov otec priateľa. Žiaľ, priateľ medzičasom zomrel a chlapci nenašli iné východisko, len vstúpiť do cudzineckej légie. V nej prišiel Vlado o život. Ondrík z légie utiekol a pod cudzím menom sa vrátil domov ako člen vládnucej kasty. Román sa začína krátko po páde komunistického režimu v ČSSR a návratmi do minulosti mapuje skôr psychické než spoločenské problémy jedinca v rôznych situáciách, ktoré sú navyše komplikované jeho dvojitou identitou.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
František Michalovič (editor): Eugen Vesnin Básnik mora a hôr
Ak je niekto zo Slovákov žijúci v cudzine dobre známy medzi krajanmi v Amerike, Kanade, Argentíne, Austrálii, v Nemecku a inde, tak je to bez pochyby Ignác Zelenka, básnickým pseudonymom Eugen Vesnin (1913 – 1983). Poznajú ho nielen Slováci, ale vďaka jeho vedeckému a básnickému dielu aj mnohí cudzinci. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov, pričom odborná kritika ich prijala pochvalne. Žiaľ, takmer neznámy alebo málo známy je doma, na Slovensku. A prečo? Všetky jeho diela vyšli v zahraničí a sú už len ťažko dostupné. Ako napísal autor František Michalovič (editor) „... táto kniha vychádza na počesť 100. výročia narodenia a 30. výročia smrti básnika, prekladateľa, redaktora a renomovaného knihovníka-bibliografa... Ako prvý pokus priblížiť Vesnina slovenskej verejnosti. Je to výber z jeho poézie, ktorý ho predstavuje ako básnika, ale najmä ako človeka... človeka, ktorý z tohto sveta odišiel ako muž bez občianstva, pretože česko-slovenského sa po vojne zriekol a o talianske, hoci žil na Apeninskom polostrove polstoročie, nikdy nepožiadal...“
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
František Štraus Príručný slovník literárnovedných termínov Ponúkaný slovník by sa mal stať základnou učebnou pomôckou pre všetkých študentov slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje množstvo hesiel z oblasti literárnej vedy, ktorá bude pre nich neodmysliteľným „sprievodcom“ nielen počas štúdia, ale aj celého profesionálneho života. V úvode jej autor zdôrazňuje: „Vytvoriť koncepčný slovník literárnovedných termínov si vyžiadala vysokoškolská prax, odborné štúdium umeleckej literatúry, presnejšia potreba nadobudnúť špeciálne odborné literárne vzdelanie, vzdelanie učiteľa literatúry. Vysokoškolské štúdium literatúry preskupuje a prehlbuje celý systém, všetky zložky literárneho vzdelania. Kvalitatívne a kvantitatívne sa od predchádzajúcej výučby líši už tým, že je najvyšším stupňom odborného literárneho a literárno-vedného vzdelania – literárno-teoretického, literárnohistorického a literárnokritického, ktoré si poslucháč osvojuje samostatne, ale aj sprostredkovane...“
Predajná cena: 10,92 € (328,98 Sk)
František Výrostko Vo vlastnej sieti František Výrostko (nar. 1980 v Martine) je vyštudovaný kontrabasista a aktívne pôsobí na domácej aj zahraničnej hudobnej scéne. Čitateľom sa prvýkrát predstavil v roku 2011 zbierkou poviedok Navonok introvert. Knižka Vo vlastnej sieti je jeho druhý literárny počin. Autor nešetrí kritikou dnešnej spoločnosti. Vtipne poukazuje na absurdity nášho sveta, v ktorom nezáleží na tom, čo človek robí, ale či si vie svoje konanie obhájiť.
Predajná cena: 7,90 € (238,00 Sk)
Friedrich Romig Práva národa Globalizácia je najväčšou výzvou pre spoločensko-vedných mysliteľov v posledných 20. rokoch. Množstvo sociológov, politológov či sociálnych filozofov sa s touto výzvou vyrovnáva z rôznych východísk. Rakúsky mysliteľ Friedrich Romig čerpá zo svojho kresťanského hodnotového ukotvenia, dáva sa inšpirovať pápežskými encyklikami i dielami ďalších kresťanských mysliteľov. Jeho názory, postoje a východiska sú pritom veľmi zaujímavé a podnetné. Napriek tomu, že jeho hodnotové ukotvenie je jasné a jednoznačné, nikdy neskĺzne do bigotných či dogmatických stanovísk a hodnotení. Práve naopak, často svoju otvorenosťou, invenčnosťou a nečakanými východiskami prekvapuje či priam šokuje a to obe krajné strany globalizačného sporu. Dielo je brilantnou ukážkou nekonvenčného myslenia, nastoľuje zásadné problémy dnešnej doby a ponúka aj riešenia a východiska. Niet pochýb, že toto dielo jej jedným z najlepších príspevkov do globalizačného diskurzu.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Fritjof Capra Skryté súvislosti Kniha Skryté súvislosti od Fritjofa Capru, patrí medzi knihy, ktoré sa na riešenie základných vedeckých problémov dneška pozerajú interdisciplinárne. Je to prenikavá analýza, ekologického, sociálneho a ekonomického systému. Fritjof Capra je vedec, pôvodom fyzik, ktorý však už dávno prekročil myšlienkovú ohraničenosť „svojej“ vednej disciplíny. Práve táto jeho schopnosť myslieť a písať z akéhosi nadhľadu, navyše veľmi zrozumiteľným, i keď nie zjednodušujúcim jazykom, spôsobuje, že jeho knihy sú nielen čitateľsky atraktívne, ale má obdivuhodnú schopnosť v pozitívnom zmysle provokovať aj vedeckú komunitu a nastoľovaním problémov núti zamýšľať sa nad problémami súčasného sveta netradične. Každé jeho nové dielo je možne charakterizovať, ako vedeckú a literárnu udalosť a jeho preklad v slovenskom jazyku určite veľmi obohatí slovenský vedecký a spoločenský diskurz.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Gabriela Rothmayerova Vtedy na východe Už od začiatku deväťdesiatych rokov literárna kritika očakáva zásadný román, ktorý by reflektoval obdobie po roku 1989. Román Gabriely Rothmayerovej Vtedy na Východe má všetky ambície toto očakávanie naplniť. V diele opisuje všetky dôsledky (sociálne, kultúrne, ekonomické a ľudské), ktoré vyplynuli z novej spoločenskej situácie. Autorka zachytila celé spektrum názorov a presvedčení, ktoré nasledovali po veľkom spoločensko-politickom prelome. Aj keď sa jej reflexia v skutočnosti opiera o jej vlastné hodnotové ukotvenie, dokázala si zachovať kritický odstup nielen od minulosti, ale aj od prítomnosti. Román je hlboko umelecky presvedčivý, jednotlivé postavy dokonale vykresľujú charaktery tak typické pre našu súčasnosť. Vydanie diela zásadným spôsobom obohacuje reflexiu našej súčasnosti a na najvyššej umeleckej úrovni zachováva odkaz dneška budúcim generáciám.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Gavril Gryzlov Pro nobis Výber reportáží významného slovenského reportéra, ktoré dokumentujú nielen Gryzlovove novinárske kvality, ale aj jeho zázračný nos na vyhľadávanie atraktívnych tém a neobyčajných ľudských osudov. Reportáže vybral a doslov napísal Slavo Kalný.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Gejza Vámoš Jazdecká legenda Gejza Vámoš – Jazdecká legenda
Humoristické rozprávanie o zážitkoch štyroch lekárov, ktorí počas vojenskej služby absolvujú polročný jazdecký výcvik. Príbeh je plný sarkastického humoru a neľútostnej satiry vojenských praktík. Rozmarné pasáže pripomínajú súdobé grotesky (pozri napr. Kavalcovo vyzúvanie čižiem). Humor býva dopĺňaný a prehlbovaný bezprostrednosťou autorovho pohľadu na svet, konkrétne zažité dopĺňa premýšľaním o všeobecnom. Čitateľ v knihe nájde aj výber ďalších autorových diel (Editino očko, Moja malá Macka, Holčička, Maryla, Atómy Boha).
viaz, 120 str., 13,5 x 20,5 cm, MOC: 49 Sk
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Gejza Vámoš Odlomená haluz Gejza Vámoš – lekár, ktorý z obavy pred rasovým prenasledovaním v roku 1939 odišiel do Číny, kde pôsobil v Tchien-šane, neskôr na Tchaj-wane a napokon ako lekár na viacerých miestach v Brazílii, kde v roku 1956 aj zomrel. Gejza Vámoš – „cynik, naturalista, ateista, freudista, samorastlý filozof a žid. Svojím neokrôchaným a zádrapčivým štýlom ,vdrúzil‛ sa do slovenskej peknotvároružolícej literatúry“ (píše v doslove k štvrtému vydaniu románu Odlomená haluz literárny kritik Miloš Ferko). Táto knižka je považovaná za Vámošovo umelecky najvydarenejšie dielo. Román sa skladá z pásma úvah a pásma voľne konkrétnych previazaných dejových obrázkov. Motivácia dejom, nesená postavami, je nahradená motiváciou ideovou, vloženou zvonka autorom. Postavy, akokoľvek kypiace životom, sú len figúrkami. Odlomená haluz je totiž predovšetkým románom ideí či presnejšie idey, ktorá preráža cez všetky izmy a pózy autora.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
George Orwell Barmské dni Román slávneho britského prozaika a esejistu Barmské dni (1934) je zaujímavým príbehom citlivého osamelého úradníčka, životného stroskotanca Johna Floryho, ktorý sa usiluje vykúpiť a vymaniť zo šovinistického prostredia. Jeho súcit s domorodcami sa končí osobnou tragédiou. V románe nenájdeme podrobnejšie informácie o dobovom politickom kontexte. Všetko sa odvíja v malom barmskom skleníku, v jednej z mnohých staníc. Tu skrachovaný pijan stretáva mladú Angličanku, ktorá prišla do Barmy, aby si ulovila muža... Román Barmské dni je plný bolestnej dezilúzie, ktorá rozbíja celistvosť sveta britského impéria i v jeho literárnej rovine, reprezentovanej klasickým realizmom. Je to román o smrti Johna Floryho bez tragického finále, utopeného v bezvýznamnosti nie na konci, lež kdesi zamotane pred ním.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je vypredaná.
Gunter Grass Moja zelená lúka Günter Grass: Moja zelená lúka (Preklad Ladislav Šimon)
Poviedky jednej z najvýraznejších postáv povojnovej nemeckej literatúry sú na jednej strane citlivou výpoveďou o vnútornom svete ľudí, na druhej strane britkou satirou na spoločenský život v Nemecku. Autor svojím ironickým záberom demaskuje mytológiu najnovších nemeckých dejín.
Formát:15x21 Väzba: Tvrdá Str.: 150
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Gustáv Hupka Šťastie a omyly - Memoáre Memoáre Gustáva Hupku podrobne mapujú život známeho básnika, redaktora, spoločenského dejateľa, pristavujú sa pri míľnikoch, ktoré zanechali vrúbky v pamäti autora. Nie sú však len osobnou sondou – na ich pozadí pulzuje tep dejín a doba, v ktorej autor žil, pestrosť udalostí a ľudí, ktorí boli jej súčasníkmi. Bohatý jazyk diela nezaprie básnika a pútavý rozprávačsky štýl nás sprevádza spomienkami na detstvo, roky štúdia, umelecké a spoločenské aktivity rušnej doby, do akej sa autor narodil, žil v nej a istým spôsobom ho aj poznačila. Hodnotné a vzácne sú spomienky autora na osobnosti, po ktorých už nemilosrdný čas zavieva stopy, hoci spoluformovali kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Henryk Sienkiewicz Púšťou a pralesom Dobrodružný príbeh – plný nečakaných zážitkov a napätia – šestnásťročného Staška a osemročnej Nely, ktorých uniesli derviši, sa odohráva na africkom kontinente na púšti, v krajoch pozdĺž Nílu i v pralese. Po rôznych útrapách sa deťom podarí únoscom ujsť a pokračujú v ceste za slobodou divočinou plnou dravých zvierat, nebezpečných nástrah prírody a neuveriteľných zážitkov. Aj v ustavičnom ohrození života Staško s láskou bdie nad svojou malou „sestričkou“ a vďaka jeho odvahe, chrabrému srdcu, duchaprítomnosti aj umu statočne zdolajú všetky nebezpečenstvá.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Herbert George Wells Vojna svetov Najznámejšia kniha svetového sci-fi autora je dramatickým príbehom okupácie Zeme mimozemšťanmi, ktorých planéta už bola preľudnená, preto pre seba hľadajú nové územia. Ťažiskovou lokalizáciou deja je Londýn, kde vypukne neúprosná panika a boj o prežitie pred neznámymi smrtonosnými zbraňami. Zakladateľ modernej sci-fi literatúry nimi vniesol do hry vtedy ešte neznáme laserové zbrane. Panike prepadla i armáda. Román je písaný takmer dokumentárnym štýlom, možno povedať, že ide o denník hlavného hrdinu, ktorý udalosti mapuje cez prizmu osudu jednotlivca a jeho blízkych v katastrofickej, maximálne vyhrotenej situácii. Tá odhaľuje charaktery hlavných postáv v medzných situáciách a strháva vírom neočakávaného druhu nebezpečenstva. Hoci od Wellsových čias pribudlo množstvo podobnej katastrofickej sci-fi literatúry, Vojna svetov si svojou prelomovosťou vydobyla zaslúžené miesto medzi klasickými dielami. Ide o nový slovenský preklad, prvý kompletný, necenzurovaný.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
H.G.Wells Ostrov doktora Moreaua Ostrov doktora Moreaua je jeden z prvých románov dnes už klasického anglického autora žánru vedecko-fantastickej literatúry Herberta Georgea Wellsa. Román podáva príbeh stroskotanca Prendicka, ktorého pred istou smrťou zachráni čln doktora Moreaua. Hoci román patrí medzi rané diela tohto klasika sci-fi literatúry, nesie významné morálne a filozofické posolstvo. Predovšetkým preto, že skúma hranice medzi morálnym a nemorálnym konaním človeka. Doktor Moreau sa utiahne na pustý ostrov, aby robil pokusy na zvieratách, pri ktorých ich nevýslovne mučí, ale svoje konanie ospravedlňuje vyšším záujmom – záujmom vedeckého poznania. Takýmto počínaním sa stáva pre svoje skonštruované stvorenia akýmsi „Bohom“, čo otvára pole premýšľaniu nad vzťahom moci a jej správneho používania či zneužívania. V neposlednom rade sa otvára analógia so súčasnosťou, keď v rámci genetického inžinierstva a klonovania existuje reálna možnosť robiť obdobné pokusy, hoci v inom zmysle, než ako zamýšľal Wells. Aj to nastavuje určité kritické zrkadlo súčasnej civilizácii a vede ako inštitúcii, aby si ľudstvo určilo hranice medzi „normálnym“ vedeckým skúmaním a takým, kde by sa nové poznatky mohli zneužiť alebo vymknúť spod kontroly vedcov.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Honoré de Balzac Rozmarné poviedky Honoré de Balzac: Rozmarné poviedky II
z francúzštiny preložil Blahoslav Hečko
Autor Ľudskej komédie, na celom svete uznávaný klasik francúzskej
literatúry napísal okrem množstva románov i krátke prózy, ktorými
chcel dokázať, že je väčší umelec, ako sa nazdávala kritika.
Rozmarnými poviedkami to presvedčivo dokázal. Kniha Rozmarné poviedky
II obsahuje 11 dosiaľ do slovenčiny nepreložených poviedok v
bravúrnom pretlmočení Blahoslava Hečka. Poviedky sú satirou na
pokrytectvo, chamtivosť a bezohľadnosť, ale sú plné nákazlivého
humoru, šteklivej erotiky a neviazanej zábavy.

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Charles Darwin Cesta prírodovedca okolo sveta Medzi najslávnejšie vedecké expedície 19. storočia sa nezmazateľne zapísala aj malá anglická dvojsťažňová plachetnica Beagle. „Nesmrteľnosť“ jej zaručil znamenitý prírodovedec, biológ, geológ, zoológ a cestovateľ Charles Darwin, ktorý na tejto lodi absolvoval v roku 1836 cestu okolo sveta. Darwinove biologické a geologické objavy a pozorovania v Južnej Amerike, na ostrovoch Galapágy a na iných miestach zemegule vytvorili základ jeho evolučnej teórie, ktorej zásluhou urobil koniec názorom na druhy zvierat a rastlín ako na nesúvisiace s ničím, náhodné, „Bohom vytvorené“ a nemenné, a po prvý raz postavil biológiu na vedecký základ tým, že dokázal variabilitu druhov. Darwin svoje cestovateľské zážitky, bádateľské poznatky, výskumy i vedecké výsledky cesty pretavil do rozsiahleho takmer 400-stránkového cestopisu, ktorý svojou úplnosťou a presnosťou predstavuje jedinečné dielo.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk)
Charles Darwin Môj život Pozoruhodné dielo jedného z najvýznamnejších svetových prírodovedcov prináša čitateľom nenahraditeľný pohľad na jeho život, vedecké práce i názory. Obsiahnuté informácie sú nanajvýš autentické, nesprostredkované a dávajú skutočne plastický obraz o živote a dobe, v ktorej Darwin žil a pracoval. Niet pochýb, že každý kultúrny národ by mal mať preložené a vydané najvýznamnejšie diela svetových autorov a vydanie slovenského prekladu Darwinovej autobiografie je len oneskorenou splátkou dlhu, ktorý slovenská spoločnosť voči tomuto svetovému prírodovedcovi najvyššej veľkosti stále má a ktorým sa zároveň spláca dlh aj slovenským čitateľom. Tí na toto dielo dlho čakali.
Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
Charles Diehl Postavy z byzantských dejín Popredný francúzsky byzantológ pútavým spôsobom približuje osobnosti ranostredovekých dejín východnej Európy. Udalosti a okolnosti sú vnímané mierne pikantným spôsobom, nakoľko v centre autorovho záujmu sú vplyvné byzantské ženy. Diehl čitateľovi predstavuje Byzanciu ako mnohotvárnu, živú, pulzujúcu spoločnosť, v rámci ktorej sleduje pohyb protagonistiek medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami. Prekonáva tak stereotypný obraz výlučne hierarchizovaného, pravidlami zošnurovaného štátu. Ukazuje, že Byzancia bola rozmanitejšia a dnešku bližšia než si väčšina laikov myslí. Osudy viacerých cisárovien nie sú nepodobné životným cestám dnešných celebrít. Diehl sviežim štýlom udržiava záujem čitateľov, pričom sa dokáže vyhnúť splošteniu histórie i bulvárnosti.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Charles Montesquieu O veľkosti a úpadku Rímanov Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine – O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov a dokázal ich začleniť do historického kontextu. V tomto diele predviedol obdivuhodnú syntézu (takú typickú pre jeho ďalšie diela) a aj dnešnému čitateľovi predkladá veľmi sofistikovanú, prepracovanú a vyargumentovanú štúdiu o politickom, sociálnom a náboženskom vývoji a nakoniec aj úpadku Rímskej ríše. Niet pochýb, že hĺbavé úvahy dúmavého pútnika z brehov Seiny oslovia nejedného moderného čitateľa, predovšetkým z radov začínajúcich filozofov, historikov i tých, ktorým beh starovekých udalostí nie je celkom cudzí. Navyše je dielo obohatené o jednu z prvých Montesqiueuových prác – dizertáciu O náboženskej politike Rimanov (1716), čím vhodne dopĺňa to, čo o Rimanoch neskoršie povedal. Kniha obsahuje aj podrobné vysvetlivky k jednotlivým udalostiam Toto dielo by nemalo chýbať v knižnici žiadneho vzdelaného človeka.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Igor Gallo Ako na dlani V najnovšej básnickej zbierke autor výstižne kombinuje životnú zrelosť, múdrosť poznania s originálnou, svojsky osobitou výstavbou básne, tak ako sa to vždy usiloval aj v predchádzajúcich zbierkach. Gallo i v týchto básňach funkčne využíva prekvapujúce pointy, rozmanitosť a bohatosť svojej básnickej obrazotvornosti. Veľmi presne a účelne volí a strieda kombinácie viazaného verša, využívajúc rýmy ako výrazný komponent melodickosti veršov. Táto básnická zbierka jednoznačne dotvára vrchol pyramídy Gallovej doterajšej básnickej tvorby a z pohľadu zákonitostí generačného vrstvenia súčasnej slovenskej lyriky patrí k tomu najlepšiemu, čo jeho už dosť náhlivo odchádzajúca generácia môže dať slovenskej literatúre a poézii zvlášť.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Igor Gallo Biele noci Atom klubu Igor Gallo predstavuje vo svojom najnovšom diele súbor troch noviel, ktoré sú opäť nekompromisným prejavom zrelého autora po všetkých stránkach. Novely na seba navzájom nenadväzujú, každá z nich sa odohráva v inej, špecifickej atmosfére i v rozdielnom čase. Znova, ako sme na to už u Galla zvyknutí, ide o autobiografické fresky príbehov, ktoré ale navzájom spája niekoľko spoločných momentov. Základom im je stabilné filozofické, umelecké i osobnostné podhubie autora samotného, doplnené o originálny, humánny prístup k svetu, smiech cez slzy, vynikajúco zvládnuté prozaické postupy a nezastrašená tvorivosť. Autorove rozprávačské schopnosti nie sú už pre našu čitateľskú verejnosť nijakou novinkou, sú len potvrdením už známeho.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Igor Gallo Publicisti bez masky Známy slovenský básnik, prozaik a publicista v knihe Publicisti bez masky odhaľuje svoju „pravú tvár“ a necháva nás vstúpiť do svojho súkromného sveta spomienok a zážitkov, a to vo forme pútavých a humoristicky ladených príbehov zo života známych slovenských novinárov. Tieto pramenia z vlastnej skúsenosti a zjavne v ňom zarezonovali takým silným spôsobom, že sa ich rozhodol sprostredkovať čitateľovi. Zámerom autora nebol len osobný spomienkový exkurz, ale aj pripomenúť si takýmto spôsobom priateľov publicistov a predstaviteľov kultúry, umenia a spoločenských vied. V knihe príbehov sa ich snaží ukázať iným spôsobom, ako ich poznáme z kníh, novín či časopisov. Chce poskytnúť neoficiálny, osobne podfarbený spôsob pohľadu na niektoré známe osobnosti zo spomínaného prostredia, akými boli Rudolf Fabry, Július Gašperík, Alexander Karšay, Iva Kerná, Viktor Kochol, Viera Millerová-Husáková, Ľudovít Petranský, Jaroslav Rezník, Ján Stanislav, Štefan Žáry... Okrem dobrého čítania a humoru kniha nepochybne poskytuje množstvo cenných poznatkov literárnohistorického charakteru.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Igor Gallo Putovanie s obojkom Tvorivé úsilie básnika a spisovateľa Igora Gallu a jeho rozprávačské majstrovstvo zatiaľ uzatvára zbierka štyroch komorne ladených noviel Putovanie s obojkom, ktorým dal názvy Chodníkom starého muža, Putovanie s obojkom, Návštevníci v drevenici a Stretnutia s bielou holubicou. Všetky štyri novely, kompozične prepojené priliehavými básňami z autorovej lyrickej postate, svojím obsahom a poetikou akoby dotvárali posolstvo, ktoré nám básnik zanechal v celej svojej predchádzajúcej tvorbe, opäť predovšetkým v opusoch poézie. Aj v tomto diele sa vrátil do svojich rodných končín, na milované Pohronie, do epicentra prírodného vrchárskeho šperku, na Sihlu. Táto kniha akoby však bola aj určitou syntézou jeho doterajšieho literárneho úsilia. Veľmi presne v nej môžeme vystopovať aj všetky najobľúbenejšie a najčastejšie literárne motívy a rekvizity. Na prvom mieste sú to opäť ľudia s ojedinelými, niekedy až mysterióznymi životnými osudmi, so zvláštnymi charaktermi i so zdanlivo naivným prístupom k životu, ktorého koniec je obyčajne tragický. Opakovane tu však nachádzame aj typický „gallovský“ motív holubov, ktoré sa od útleho detstva a zdá sa, že už navždy zahniezdili v jeho duši a celkom nahlas až doteraz hrkútajú v jeho srdci.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Igor Gallo Rozprávočky z kolibôčky Knižočka básnika a prozaika Igora Gallu je určená najmladším čitateľom. Ide o súbor motivicky prepojených zvieracích rozprávok zo slovenskej prírody. Každá rozprávka má vlastný príbeh, no všetky sú prepojené jednak prostredím, jednak hlavnými hrdinami. V knihe rozprávok autor uplatnil svoj zmysel pre neošúchaný humor a zveličenie, schopnosť žiť bez „zdvihnutého prsta“, upozorňujúceho aj na negatíva súčasného života tak, aby podporil v detskej duši túžbu po dobre a čestnosti. Väčšina príbehov sa krúti okolo myšiaka Hvizdoša, čo sa ubytoval priamo v kolibe salaša a naučil sa zaobchádzať s baterkovým magnetofónom, na ktorý si valach Boni nahral zvuky a pískanie starej lokomotívy. To mu prinesie obdiv a vážnosť všetkých zvieracích obyvateľov hory v bližšom i vzdialenejšom okolí salaša. Text je napísaný aj s istou dávkou humorného zveličenia, na ktorom sa dobre zabaví aj dospelý čitateľ.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Ilja Cičvak Keď bohovia nemru Ilja Čičvák: Keď bohovia nemrú 169,-

Toto pôvodné slovenské prozaické dielo vzniklo v slobodnom svete (v Kanade) v roku 1974. Na politickom pozadí Slovenska na začiatku päťdesiatych rokov defilujú dve nerovné sily stojace proti sebe – totalita politickej moci a jedinec, človek priamočiary, idúci za svojou pravdou, o ktorej je presvedčený, že existuje, že stojí na jeho strane a že nevedie nikam inam, než k pravde. Autor v románe pútavo zobrazuje nielen človeka ako jedinca, ale pestrofarebne vykresľuje aj obraz jeho duše, sily, múdrosti. Ivan Moskovič, muž stredného veku, otec a novinár, je postava stavaná premyslene, ale hlavne nevšedne. Zosobňuje silu viery človeka v seba samého. Toto literárne dielo zapĺňa jednu z rán na duši slovenského človeka, ktorého politická moc v oných rokoch kruto gniavila spôsobom, ktorý mu bol taký cudzí. Je to memento histórie, ktorá sa odohrala a ktorá sa nesmie opakovať. Hodnota diela je v tom, že poukazuje na zraniteľnosť ľudskej duše a varuje pred krutosťou, ktorá sa môže aj opakovať. Román je osviežením súčasnej slovenskej prózy. S hlbokým filozoficko-ľudským a zároveň hravým pohľadom na život, ktorý sa mení pred očami čitateľa z minúty na minútu, nás núti pozabudnúť na iné veci či situácie, ktoré nás obklopujú, držiac nás v zajatí, z ktorého sa nedá len tak ľahko uniknúť.
ISBN 978-80-8061-299-3
EAN 9788080612993
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Ilja Čičvák Slzy a bozky Autor sa venuje poézii už od štrnástich rokov. Najskôr písal „svetské“, neskôr intímne básne. Lákal ho Maupassant i Balzac, v nich nachádzal inšpiráciu pre ľúbosť. Láska a trýzeň z nej mu zostala v srdci, aj keď musel do vyhnanstva. Láska však nepozná hranice, teší i trápi básnika dňom i nocou. Okrem zbierky Slzy a bozky ju vtesnal i do zbierok Milovanie so sfingami, Lásky nikdy nespia a Básne za mrežami. Napísal aj romány Vyvolávanie slnka, Iná tvár človeka a Keď bohovia nemrú, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve slovenských spisovateľov.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Iľja Iľf - Jevgenij Petrov Putovanie po Amerike Kniha nahliada do vnútra americkej spoločnosti tridsiatych rokov 20. storočia, do jej systémov a princípov fungovania. Vznikla na základe cesty autorskej dvojice do USA, takže je autentickou výpoveďou prežitého. V knihe ide o pravdivé sprostredkovanie obrazu Spojených štátov s ich kontrastmi. Otvorene pomenovávajú prednosti a dosiahnuté úspechy americkej spoločnosti, ale aj jej neduhy a nedostatky. Tento preklad prináša na slovenský knižný trh nový rozmer tvorby Iľfa a Petrova, ktorý bol doposiaľ slovenskému čitateľovi neznámy. Autori sa zhostili témy s majstrovstvom im vlastným, používajúc pritom prístupný jazyk obohatený ich typickým humoristicko-satirickým štýlom. Vo svojom cestopise venujú pozornosť nielen obyčajným ľuďom, spôsobu ich života a každodenným problémom, výrazným prínosom diela je aj zachytenie stretnutí autorov s významnými americkými osobnosťami. Ide o prvé slovenské vydanie.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Imrich Kružliak Úteky z tiesne Imrich Kružliak – Úteky z tiesne (V tôni dvoch totalít)
Autor (1914), striedavo žijúci v Bratislave a v Mníchove, je známy ako básnik, prekladateľ, esejista a publicista. V ponúkanom diele sa zaoberá historickými faktmi, súvislosťami a vývojom na Slovensku po vzniku prvej ČSR po súčasnosť, zamýšľa sa nad pulzovaním času a hľadá odpovede na zložité dobové otázky. Nedáva sa strhnúť prúdom onoho kalného, meniaceho sa a pominuteľného, stojí nad ním a vyslovuje to, čo v premenlivom prúde času stojí a trvá. Píše o tom, čo najlepšie ovláda, čo videl, poznal aj odtrpel na vlastnej koži a na vlastnej existencii. Tomu zodpovedá dôraz i proporcie či kompozícia knihy, v tom sú hranice nielen jeho, ale každej osobnostnej, neakademickej historiografie.
brož., 260 str., 15 x 24 cm, MOC: 189 Sk
Predajná cena: 6,27 € (188,89 Sk) Kniha je vypredaná.
Imro Kupec Hlavou proti maslu „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis“ – časy sa menia a my sa meníme s nimi... Na horizonte tohto latinského príslovia sa voľne odvíjajú aforizmy, epigramy, paradoxy a sentencie tejto útlej knihy. Vznikali takmer dvadsať rokov a verne odrážajú aktuálne spoločenské dianie v dobe, ktorá stála pri ich kolíske. Miestom ich vzniku nebolo vzduchoprázdno básnikovej pracovne, ale domov, rodina, ulica, krčma, či preplnená čakáreň u lekára. Pozorný čitateľ v nich objaví nadšený revolučný elán obyčajného našinca, pozostatky praktík bývalého komunistického režimu, i prvotné porozumenie pre nastávajúce zmeny, ktoré autor glosuje a paroduje, lebo mu neboli vždy po chuti. Objaví tu ale aj novovznikajúci fenomén strachu z budúcnosti, atmosféru obáv z neistých časov, zhrozenie z pokusov o zrod malých diktátorov, nesúhlas s neprávosťami, či priam kriminálnymi činmi, s ktorými sa odrazu akoby roztrhlo vrece.

Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ingrid Lukáčova Dotyky nehy Tvorbu východoslovenskej poetky Ingrid Lukáčovej pozná čitateľská verejnosť z kníh: Slnko šetrí zápalkami, Písmovízia, Láskolam, Duo s ozvenou.
Najnovšia kniha poézie Dotyky nehy si svojou obraznosťou, hľadaním nadčasových hodnôt, zdôrazňovaním ženského princípu nazerania na skutočnosť s náznakom erotickosti získa aj náročného čitateľa. Prvá časť knihy nesie názov Verše bezoblačnej múzy, obsahuje kratšie básne. Do druhej časti, ktorú autorka nazvala Dotyky nehy, je zaradený veršovaný útvar sonet. Z 15-tich sonetov poetka uvila sonetový veniec venovaný téme lásky.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ingrid Lukáčová Blíženec les Poetka I. Lukáčová (autorka zbierok Slnko šetrí zápalkami, 1996, Písmovízia, 2002, Láskolam, 2004, Duo s ozvenou, 2006, Dotyky nehy, 2009, Deň celý láskavý, 2011) prichádza s pomerne nezvyčajným dielkom v súčasnej poézii – s ucelenou básnickou kompozíciou, ktorá je vystavaná na pôdoryse prírodnej lyriky. Predstavuje nám les ako organizmus, ktorý nám môže byť partnerom. No zároveň vnikajúc do jeho štruktúry ho predstavuje ako zázrak stvorenia, cez ktorý je možné pocítiť veľkosť Stvoriteľa. Ezoteriku lesa vedome či podvedome vníma každý, kto doň vstúpi. Vyjadriť to slovami je schopný len básnik a zároveň dobrý pozorovateľ, ktorý chápe les nielen zmyslovo, ale aj intuitívne. Lukáčová vie navyše vynikajúco tvoriť básnické obrazy, ktoré jednoznačne dokazujú schopnosť jej nadzmyslového vnímania pri viditeľnom duchovnom rozmere.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Ingrid Lukáčová Duo s ozvenou Ingrid Lukáčová, stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a filozofie, má už sa sebou vydanie troch básnických zbierok: Slnko šetrí zápalkami, Písmovízia a Láskolam . Preto sa v jej prípade čitateľ môže tešiť na zrelý, harmonický prejav. Rukopis obsahuje 48 básní kompozične rozdelených do dvoch častí (Rezonancia, Si a Ja). Tvorba Ingrid Lukáčovej ráta s vnímavou, citovo bohatou čitateľskou verejnosťou, ktorej schopnosti sú naplno rozvinuté i na intelektuálnej úrovni. Autorkina presnosť je vyvážená ženskou intuitívnosťou a vnikaním do hlbších rovín skutočnosti. Lukáčová disponuje očividným darom slovnej a obrazovej asociácie, ktorý najmä v spoločnosti originálneho uvažovania zaručuje bohatý vnútorný zážitok.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ireney Baláž Prierez tmou Ireney Baláž sa venuje literárnej a publicistickej činnosti od roku 1989. Debutoval útlou zbierkou básní intímne ladenej poézie Fresky (1996), po ktorej nasledovala zbierka Anatómia lásky (2002). Básnická zbierka Prierez tmou sa skladá z dvoch častí: Kozmická akupunktúra a Koniec jednej udalosti. Aj názvy jednotlivých básní – Prierez tmou, Počiatok zrodu slova, Existencia, Poznanie, Kolobeh, Odpoveď z času, Tma a svetlo, Mystérium hlavolamu – jednoznačne a zreteľne vypovedajú, nad čím autor uvažuje, premýšľa a čo ho znepokojuje a utešuje.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Issac Bashevis Singer Príbehy z detstva Isaac Bashevis Singer
Príbehy detstva. Z angličtiny prel. Zuzana Vilikovská
Príbehy pre mládež, ale i pre dospelých, amerického nositeľa
Nobelovej ceny (1904-1991) s jedinečnými hrdinami a neobyčajnými
dejmi sa odohrávajú zväčša v židovských komunitách. S nezvyčajným
pôvabom využívajú charakteristické črty židovskej povahy
a židovské zvyky. Oslovujú dobrom, súcitom, úctou k múdrosti,
posolstvom lásky a súdržnosti rodiny. Prvý slovenský preklad
tohto výnimočného predstaviteľa súčasnej svetovej literatúry.
Vydavateľstvo SSS, viaz., 140 x 210, 186 s.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ivan Horváth Život s Laurou V novele Život s Laurou, ktorá je akoby pokračovaním príbehu Laco a Bratislava, má dominantné postavenie láska a pochopenie pre protagonistov príbehu a citlivý humor. Život s Laurou je nežné a pôvabné rozprávanie o prostredí bratislavského umeleckého sveta v poprevratovom období 20-tych rokov 20. storočia a o láske umelcov k inšpirátorke bratislavskej bohémy Laure, večnej žene, ktorá má v knihe vybájené, ale i reálne podoby. Horváth sa v novele predstavil ako silne poetická duša, autor s vybraným vkusom a decentnou iróniou. Neváha úsmeškom glosovať vážne témy umenia či politiky, neobchádza problém „slovenskosti“ dejín, ale samozrejme ani vzťahov muža a ženy. Škoda, že majster jemnej kresby a pestrofarebného sveta padol za obeť komunistickému teroru. Slovenská literatúra v ňom stratila veľkého autora svetového formátu.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ivan Izakovič Život a smrť 1. Ivan Izakovič: Život a smrť (Tragédia posledného ruského cára)
Historická próza nadväzujúca na autorov román Rasputin a cárovná, ktorý bol v 70. rokoch bestsellerom. Dej sa začína abdikáciou cára Mikuláša II. a vrcholí krvavou masakrou celej kráľovskej rodiny v pivnici jekaterinburského domu. V románe sú fakty, ktoré doteraz neboli publikované.
Formát: 15x21 Väzba:Tvrdá Str.: 350
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ivan Sládeček Dezert Čitateľ sa z tejto knižky poézie dozvie aj viac konkrétnosti o autorovi, jeho sklonom k počítačom, návštevám tanečných klubov a cestovaniu. Je tak trošku dobrodruh, vyhľadáva extrémne zážitky a asi nie je príliš depresívny typ. Dezert možno vnímať ako časový súhrn zaznamenaných skúseností, príjemné postrehy, zážitky a impresívne dojmy z ciest. Práve vo sfére pomenovania konkrétneho zážitku, jeho uchopenia je Sládeček najpresnejší a najzaujímavejší. Inšpirovaný a inšpiratívny aj pre iných. Tu sa nemusí hľadať, lebo vie, že sa už našiel. Do zbierky básní vsunul autor aj prozaický text – Suttonov sen. A urobil dobre. Pôsobí presvedčivo, silno a skrýva prísľub, že autor je viac prozaik ako básnik.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ivan Stadtrucker Lásky nemilovaných Autor je známy ako odborník v oblasti masmedií, scenárista, dramaturg i režisér. Podieľal sa na vzniku niekoľkých desiatok televíznych dokumentov, vyše päťdesiatich celovečerných filmov a televíznych inscenácií. Svoje bohaté teoretické skúsenosti a názory publikoval doma i v zahraničí a zhrnul ich v knihách Krása tmy (1971), Čas projektívnej kultúry (1983), Dramaturgia hraného filmu (1990) a Teória masmediálnej (dis)komunikácie (2008), ktorá je ich priamym pokračovaním. Lásky nemilovaných sa tentoraz prezentuje ako prozaik. Kniha obsahuje päť kratších próz (Zlatá brána, Zvodná ľahkosť dotyku, Lásky nemilovaných, Od mrku do svitu a Nordický uzol). Autor disponuje zjavným rozprávačským talentom, plastické zobrazenie postáv i udalostí s dramatickým pdfarbením sú zaručeným lákadlom pre širokú čitateľskú verejnosť.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ivan Stadtrucker Šablica Renomovaný autor štylisticky bravúrnym spôsobom prináša dramatický príbeh zo súčasnosti. Rozprávanie Petra Šablicu o svojom živote je strhujúce, preniká do hĺbky, je psychologicky prepracované a príjemne sa číta. Na pozadí osudov hlavných hrdinov I. Stadtrucker pomerne podrobne mapuje i dobu: časy socializmu s jeho plusmi i mínusmi a politický zlom s novými spoločenskými javmi, ktoré z predošlej ohraničenosti javov prinášajú bezhraničné, prekvapivé možnosti vývinu udalostí. Do takéhoto mlynčeka na ľudské osudy sa dostáva i Peter Šablica. Jeho pomerne pokojný, ustálený život zaznamenáva sériu zvratov, v dôsledku ktorých sa mu rozpadá rodina a všetci jej členovia končia tragicky. Román je súčasnému čitateľovi blízky, pretože v ňom spoznáva dobu, v ktorej žil, i tú, v ktorej žije dnes.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ivan Stadtrucker Teória masmediálnej diskomunikácie
Vďaka bohatým praktickým i teoretickým skúsenostiam nám tento raz autor predkladá prácu s nanajvýš aktuálnou problematikou. Okrem postov, ktoré v oblasti médií zastával (dramaturg, televízny redaktor i technik atď.), sa opiera aj o vlastný dlhoročný výskum. Hlavný akcent spočíva na tzv. obrazovkovom vysielaní, kde detailne rozpitváva jednotlivé nástrahy, ktoré si divák ani pri hlbšom zamyslení častokrát ani neuvedomuje. Autor vykresľuje predovšetkým tienistú stránku médií (ako to už samotný názov naznačuje), ich sklon (i spôsobilosť) manipulovať s recipientom informácií. Jednotlivé fakty podáva Stadtrucker živo, zrozumiteľne, vedecký nádych dáva textu punc reálneho, nezneprehľadňuje. K dielu by sa napokon mal vo svojom vlastnom záujme dostať každý, pretože informácie, ktoré obsahuje, sú bez výnimky alarmujúcim podnetom na zamyslenie pre celú spoločnosť.
ISBN 978-80-8061-290-0
EAN 9788080612900
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je vypredaná.
Ivan S. Turgenev Rudin Rudin patrí k autorovým románovým prvotinám. Hlavná postava románu sa typovo zaradila medzi výrazné postavy svetovej literatúry. Dej je umiestnený do Ruska polovice 19. storočia. Na pozadí ruskej šľachtickej spoločnosti – v tomto prípade mozaiky rôznorodých charakterov postáv – vystupuje do popredia hlavný hrdina, podľa ktorého je román pomenovaný a ktorý je vykreslený pomocou (pre autora typickej), ležérnej irónie. Nosná téma diela je však aplikovateľná na akékoľvek prostredie a akýkoľvek úsek dejín. Stavia nás pred otázku, kto prispieva väčšmi k evolúcii podrobne zachytenej v učebniciach dejepisu. Sú to intelektuáli – hoci i naplnení inšpirujúcimi ideálmi, alebo tí, ktorí za sebou zanechávajú, ako brázdu, jasnú stopu po svojej viere a ideách prostredníctvom reálnych činov?
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Ivan Thurzo Rozpominky v Slovenskej národnej rade Rozpomienky Ivana Thurzu (1882 – 1964) sú významným svedectvom doby z pera žurnalistu a literáta, ktorý sa aktívne zúčastňoval na politickom a spoločenskom dianí, a dopĺňajú historickú pamäť národa o zaujímavé údaje. Memoáre (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2014) sa začínajú jeseňou 1918, keď autor nastupuje do kancelárie Slovenskej národnej rady, a venujú sa nasledujúcim udalostiam. Jednotlivé informácie Thurzo podáva ucelene a – ak je to potrebné – novinársky precízne načiera aj hlboko do minulosti, aby riešený problém detailne sprostredkoval čitateľovi. Takto pre budúce generácie z pohľadu priameho svedka zaznamenáva významné fakty, ako aj podrobnosti, ktoré obohacujú spoločenské poznanie. Ide o pútavé dielo vypovedajúce o období emancipácie slovenského národa po rozpade Rakúsko-Uhorska, o ktorom súčasné generácie už nemajú bližšiu predstavu.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Iva Vranská Rojkova Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili Pútavý ľúbostný príbeh z lekársko-farmaceutického prostredia, obohatený o konšpiračnú fiktívnu rovinu, dopĺňa bohatý faktografický materiál o málo známej téme rizík očkovania, čím kniha získava aj rozmer literatúry faktu. Sledovanie osudov citlivej sestričky Jany, ambiciózneho zástupcu farmaceutického koncernu Petra a extravagantného psychiatra Usalu Pinka čitateľa poteší nielen ako jemný literárny príbeh, ale súčasne vytvára schodnú cestu k poznaniu mimoriadne vážnej problematiky, ktorá sa bytostne týka zdravia každého z nás. Je neoceniteľným pomocníkom pre všetkých rodičov a budúcich rodičov, ktorí túžia mať zdravé deti. Čitatelia v zrelom veku v ňom nájdu poradcu pri rozhodovaní o očkovaní. Na slovenskom knižnom trhu ide o jedinečný zdroj najnovších informácií.
Predajná cena: 12,50 € (376,58 Sk) Kniha je vypredaná.
Iva Vranská Rojková Dávidov odkaz Román napísaný na základe skutočnej udalosti zachytáva príbeh rodiny s vážne chorým chlapcom, ktorý napokon po náročnom liečení ako 6-ročný zomrie. Rodičia dieťaťa sú postavení pred zvládanie úloh, ktoré neočakávali. Prekvapivá je výrazná úloha chlapca, ktorý napriek nízkemu veku tvorí silné ohnivko rodiny. Kniha ukazuje vplyv choroby na rodinu, ktorý, paradoxne, nie je len negatívny, ale popri trápení rodinu stmeľuje, vzťahy očisťuje. Pomáha k prehodnoteniu dovtedajšieho života, ustupujú bokom finančné ciele, a do popredia vystupujú vzájomné vzťahy. Autorkin štýl je pútavý, bohaté jazykové prostriedky sú využité na hlboké sondy do psychiky hlavnej postavy doplnené o malebné lyrické obrazy vnímania sveta. Kniha je určená milovníkom kvalitnej slovenskej literatúry, témy partnerských vzťahov a rodinám, v ktorých sa vyskytuje vážna choroba.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Iva Vranská Rojková Konštantínov sokol Ako priblížiť školákom významnú kapitolu slovenskej histórie spätú s pôsobením svätých Cyrila a Metoda? Odpoveďou je pútavý príbeh zo života dvoch súrodencov, piatačky Táničky a ôsmaka Ondreja. Chlapcovi sa sníva sen o sokolovi, ktorý mu priniesol záhadnú listinu. Jej tajomstvo deti krok za krokom, historicko-detektívne lúštia. Mozaika byzantskej misie na Veľkej Morave sa postupne skladá z dedovho a otcovho rozprávania, z úryvkov kníh, z detského filozofovania. Cesta poznávania sa prepletá s bežným životom hlavných hrdinov, a tak popri šírení osvety o dejinných udalostiach a budovaní národného povedomia nechýba knihe humor a ľahkosť. Chcete sa dozvedieť, aký dar z minulosti priniesol slovenským deťom záhadný sokol? Potom želáme príjemné čítanie! Mimochodom, mnoho zaujímavého sa z knihy dozvedia aj dospelí čitatelia... Pôsobivosť knihy zvýrazňujú aj kresby ilustrátorky Anny Gajovej.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Iva Vranská Rojková Krídluška v krajine stratených detí V ďalšom príbehu o zvedavej lúčnej víle, ktorá rada lúšti záhady, Krídluška tento raz zisťuje, prečo a kam miznú deti. Janko s priateľmi dostanú výstražnú správu od poštového holuba zo Severozeme. Varovanie pred nebezpečným drakom prišlo na poslednú chvíľu – podivnú školy začali budovať už aj tu, v Ríši Slávy. Propagátori moderného vzdelávania presvedčili mnohých rodičov, a tí sa rozhodli dať deti do exkluzívne vybavených dračích škôl. Kým sa začne školský rok, rozhodla sa Krídluška zistiť pravdu a nahliadnuť veciam pod povrch. Ako píše prof. Eva Vitézová „autorka si zvolila opäť kontroverznú tému, o ktorej však treba rozprávať na všetkých úrovniach, literatúru pre deti nevynímajúc. Dieťa je totiž vnímavý čitateľ i poslucháč, a žáner rozprávky je veľmi vďačný na komunikovanie o závažných problémoch...“ Krídluška v krajine stratených detí je knihou pre deti i dospelých, pretože popri rozprávkovom príbehu v sebe skrýva aj symbolickú – filozofickú rovinu. Filozofické podobenstvo založené na príbehu s hlbším posolstvom má ambíciu osloviť širšie spektrum príjemcov. Kniha je písaná ľahkým, pútavým štýlom a bohatým jazykom. Text dopĺňajú pestré, hravé a výrazné ilustrácie akademickej maliarky Anny Gajovej.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Iva Vranská Rojková Krídluška v krajine tŕňov Autorka sa po úspešnom titule Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili! tentoraz prezentuje výnimočnou knižkou pre deti i dospelého čitateľa. Kniha Krídluška v krajine tŕňov je totiž knižkou vychádzajúcou zo skutočných príbehov detí poškodených očkovaním. Keby sme ju chceli žánrovo označiť, vhodné by bolo pomenovanie symbolická rozprávka, kresťansko-didaktická rozprávka, respektíve filozofická rozprávka. Netreba ju však nejako špeciálne označovať, pretože vo svojej podstate ani nejde o rozprávku, skôr o filozofické podobenstvo založené na príbehu so širším posolstvom. Ako píše prof. PaedDr. Eva Vitézová „problematika, ktorej sa autorka rozhodla vo svojej knižke venovať, bola v našich podmienkach donedávna tabuizovaná a ani dnes nie je častou témou. Oceňujem odvahu autorky popasovať sa s takouto zložitou témou a najmä schopnosť ponúknuť text dospelému i detskému príjemcovi. Uvedená knižka je totiž dvojdomá – svojho čitateľa môže nájsť medzi oboma typmi adresátov... Dospelých osloví svojou symbolikou a deti zážitkovosťou.“ Súčasťou knižky sú aj milé a pôsobivé ilustrácie výtvarníčky Anny Gajovej. Knižka Krídluška v krajine tŕňov je prínosom pre súčasnú literatúru pre deti a mládež.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Iva Vranská Rojková Láska v tieni vojny Vojna o lásku a vojna devastujúca lásku – to sú dve vzájomne sa prelínajúce roviny príbehu mladej dvojice, ktorú rozdelí súčasný vojnový konflikt. Igor, pobúrený násilným prevratom v Kyjeve a otrasený upálením ľudí v Odese pocíti hlas svedomia i korene predkov, preto odchádza ako dobrovoľník do novorosijskej domobrany. Nina retrospektívne skúma hlbiny ich lásky, aby v nich načerpala silu a našla cestu, ako ďalej žiť. V umeleckej výpovedi sa prelína do duše vnikajúca lyrizovaná próza s dynamikou epického románu, rozšíreného o bohaté faktografické informácie, približujúce pravdivý obraz udalostí na Ukrajine. Láska v tieni vojny je zároveň generačnou výpoveďou z čias rýchlych ťahov na geopolitickej šachovnici a novej vlny vojnovej eskalácie. Ako sa vyvíjali udalosti na Ukrajine? Čo vieme z médií? Čo sa skutočne deje? Bojujú v Novorosiji teroristi či domobrana? Smieme zatvárať oči pred banderizmom? Čítajte a premýšľajte...
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Iva Vranská Rojková Vakcína, alebo Nedovoľ, aby mi ublížili
Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie čitateľsky úspešného titulu. Pútavý ľúbostný príbeh z lekársko-farmaceutického prostredia, obohatený o konšpiračnú fiktívnu rovinu, dopĺňa bohatý faktografický materiál o málo známej téme rizík očkovania, čím kniha získava aj rozmer literatúry faktu. Sledovanie osudov citlivej sestričky Jany, ambiciózneho zástupcu farmaceutického koncernu Petra a extravagantného psychiatra Usalu Pinka čitateľa poteší nielen ako jemný literárny príbeh, ale súčasne vytvára schodnú cestu k poznaniu mimoriadne vážnej problematiky, ktorá sa bytostne týka zdravia každého z nás. Ako napísal literárny kritik prof. Vincent Šabík, „kniha vedie čitateľa k naliehavému zamysleniu sa nad sebou, nad svojimi partnerskými vzťahmi a nad spoločenskými javmi okolo seba. Nenásilne nabáda k zodpovednejšiemu životu, mysleniu a konaniu. Najmä pre tieto kvality obohacuje profil súčasnej románovej tvorby“.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Ivo Engler Nemocnica pri Moste lásky Príbeh slovenského emigranta Milana Wernera, ktorý sa po mnohých peripetiách zamestnal vo významnej viedenskej nemocnici, je plný bodrého lekárskeho humoru, hľadania opravdivého citu, ale aj vzdoru proti akejkoľvek totalite a osobnostným kultom.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Ivo Engler Zákon bordelu Ivan Engler, povolaním chirurg a ordinátor traumatológie, ušiel z politických dôvodov v roku 1965 na Západ. V hodnosti rakúskeho kapitána ozbrojených síl UNO na Cypre sa podieľal na získaní kolektívnej Nobelovej ceny za mier. Na Slovensku ho poznajú ako prozaika. Jeho päť románov – Zlatá klietka, Nemocnica pri Moste lásky, Tara, Doktor, ten Slovák a Rozhovory so psom – vyšlo v Bratislave. Román Sladká smrť fotografa vyšiel najprv v nemčine ako zvukové CD, teraz vychádza v skrátenej verzii pod názvom Zákon bordelu v slovenčine ako eroticko-didaktický román. Hlavným hrdinom je starý muž Niki Regner, kedysi fotograf modeliek, ktorý s provokujúcim čiernym humorom spomína na ženy a sexuálne partnerské vzťahy a zamýšľa sa nad zmyslom života a akými zákonmi sa vlastne riadi.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
James Fulcher Kaúpitalizmus - veľmi stručný úvod Profesor sociológie James Fulcher vo svojej analytickej knihe z rôznych hľadísk rozoberá kapitalizmus. Podrobne vysvetľuje jeho definíciu, predstavuje jeho vznik a vývin, pričom uvádza aj zaujímavé prípadové štúdie z dejín od vzniku Východoindickej spoločnosti v 17. storočí až po zrútenie bankového systému koncom milénia. Porovnáva formy kapitalizmu v rôznych štátoch - v Británii, Japonsku, Švédsku a USA. Zaoberá sa aj kapitalizmom v súvislosti s globalizáciou a dopadom globalizácie na jednotlivé odvetvia spoločnosti. Osobitnú časť venuje krízovým obdobiam, podrobne ich skúma a svoju knihu završuje úvahou o konečnej kríze kapitalizmu, pýta sa, či má kapitalizmus alternatívu a pokúša sa hľadať možnosti takýchto alternatívnych systémov. Vhodná a prínosná literatúra pre každého, kto sa zaoberá štúdiom tohto spoločenského systému.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ján Aleš Lačný Belasý mor V dobrodružnom románe sa autor zaoberá drogovou závislosťou v kombinácii akéhosi (pomerne tajomného) sektárstva, čo dielo robí čitateľsky príťažlivým. Prednosťou je, že sa Lačný pokúša inscenovať myslenie i konanie svojich hrdinov a pseudohrdinov do súčasných reálií. Príbeh je napísaný kultivovaným a sviežim jazykom dnešnej mladej generácie, má dostatočné napätie v intenciách dobrodružnej, resp. kriminálnej roviny. Ako napísal A. Chudoba: „Lačného prvotinu Belasý mor možno žánrovo charakterizovať ako dobrodružné romanetto pre mládež s dôrazom na dynamický a dramatický príbeh s motívom dobre skrytého tajomstva, ktoré je osnované na síce staršej konvenčnej skautskej predlohe, ale zručne a nápadito obnovenej a transformovanej v súčasnom duchu do súčasného prostredia. Lačný do jadra príbehu transparentne vysúva klasický boj dobra a zla, duchoplánovo namierený proti spoločenským neduhom prejavujúcim sa duchovnou degradáciou, vnútornou prázdnotou a citovou vyprahnutosťou dospievajúcej mládeže.“
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Jana Michalková Padajúce slová Básnická prvotina zrelej autorky sa vyznačuje výtvarným cítením, jemnou sebairóniou, hravosťou a vynaliezavosťou, presným cítením možností slova, zámerným bagatelizovaním veľkých tém, zaostrením na mnohoznačné detaily. Autorka sa nebojí erotiky, ale vie sa zmocniť i menej vznešených tém.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Ján Beňo Kolotoč Ján Beňo
Kolotoč
Zbierka humoristických textov populárneho slovenského autora, ktorý je natoľko zádrapčivý, že nedovolí zaspať na nijakých vavrínoch, že rozosmeje aj najväčších optimistov a nasrdí aj najzarytejších hlupákov. Krátke humoresky sú aktuálne i nadčasové a možno ich použiť rovnako dobre na posledných úsekoch výstupu na Kriváň, ako aj pri sledovaní televíznych správ o súčasne prebiehajúcich kauzách, ktorými sa šarmantne iskria Beňove texty.
Viaz., 119 str. 12 x 22 cm
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ján Bodenek Moja sudička Spomienková autobiografia (dokončená r. 1982) patrí medzi najvýznamnejšie práce prozaika a publicistu Jána Bodenka. Zachytáva šesť desaťročí autorovho života, líči jeho cesty v SNP i nové skutočnosti povojnovej histórie, keď ho zmysel pre spravodlivosť často stavia do sváru s mocou i oficiálnou politikou.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ján Čarnogurský a Iva Kerná Áno a nie Jána Čarnogurského Kniha odkrýva zaujímavé osudy rodiny Čarnogurských a predovšetkým mapuje životnú cestu tohto zaujímavého slovenského politika a rozhľadeného Európana. Ján Čarnogurský je muž, ktorý je vždy sám sebou, vždy individualistický. Nehovorí, čo sa druhým páči, čo sa očakáva, ale iba to, čo si o veci sám myslí. Je možno jediný medzi našimi politikmi, ktorý vie, že politika potrebuje myšlienky. V rozhovore s novinárkou Ivou Kernou hovorí o tradičných hodnotách, o filozofii ľudskej existencie, o význame a poučení z histórie. Ján Čarnogurský je tým, čo je pre formovanie samostatného slovenského myslenia a myslenia na Slovensku nevyhnutne dôležité. Niet dôvodov na lokajské pochybnosti o tom, či môže mať Slovensko politika s vlastným názorom, ale najmä s vlastnou analýzou medzinárodných vzťahov.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Ján Červeň Modrá katedrála Ján Červeň – Modrá katedrála
Sedem noviel predčasne zosnulého prozaika, ktoré patria ku kultovým dielam modernej slovenskej literatúry. Červeňove prózy nastoľujú nové existenciálne problémy človeka usilujúceho sa vymaniť z osudového zovretia a tragického životného pocitu. Stiera sa v nich hranica medzi snom, predtuchami a skutočnosťou. Kniha obsahuje aj výber z dosiaľ neuverejnených denníkových záznamov. Všetky novely napriek individuálnej atmosfére každej z nich sa zhodujú v jednom bode – v prístupe k modelovaniu postáv. Takmer výlučne konajú v súlade so svojím svedomím. Sú to v podstate postavy slobodné, cez ktoré autor napĺňa myšlienku, že „len sloboda ukáže cenu človeka“.
viaz., 176 str., 13,5 x 20,5 cm

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ján Čomaj My a čas Ján Čomaj (1935), skúsený novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu, sa v knihe esejí, fejtónov a glos venuje problémom súčasnosti, no i závažným dobovým výpovediam. Jeho krátke prozaické útvary sú akýmsi hodnotením politických počinov, historických udalostí a spoločenských posunov z odstupu a nadhľadu. Takýmto spôsobom sa venuje napríklad nežnej revolúcii, jej pôvodným cieľom a spoločensko-politickým dôsledkom. Nejde len o holé konštatovania, ale o hlbokú spoločenskú psychológiu. Pritom sa usiluje vyhnúť konfrontácii a príkrym záverom, skôr postupuje z pozície nezávislého pozorovateľa. Je to istý pohľad do zrkadla, ktorý motivuje súčasného čitateľa, aby zaujal vlastné postoje, či už v súlade alebo v konfrontácii s prečítaným textom. Pre nasledujúce pokolenia je podobná literatúra svedectvom doby, ktoré je vždy jedinečné a veľmi potrebné – zanechávame tak stopy v dejinách a dokazujeme, že sme nežili naprázdno. Preto je výrazným prínosom pre generáciu, ak má takých „kronikárov“, akým je Ján Čomaj.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Ján Čomaj Slovenské bludy a bludiská Skúsený publicista do svojej novej zbierky zaradil pútavé analytické zamyslenia rôzneho tematického zamerania. Trocha nostalgie, štipka nádeje je spoločenskou sondou o fenoméne 60. rokov komplexne mapujúca vtedajšiu situáciu zo širokého spektra hľadísk. Osem rokov po... je obzretím sa za pustošivou kalamitou vo Vysokých Tatrách a pohľadom na jej dôsledky. Rozpínavosť sociálneho vesmíru je zamyslením o sociálne a politicko-mocensky diferencovanej spoločnosti. Úbohosť slovenského vzdelávania kritizuje snahu zvyšovania kvantitatívnych parametrov vzdelanosti. Prázdne miesto po Majstrovi patrí Ladislavovu Ťažkému. Biedna kultúra našich politikov konfrontuje súčasnosť s minulosťou z hľadiska kultúry a kultúrnosti politiky. Príde kapitalizmus s ľudskou tvárou? je zamyslením nad iným spôsobom kreovania parlamentu. Kniha je napísaná zaujímavým štýlom, na aký sme u autora zvyknutí, príjemne sa číta a bohatstvo spektra informácií do nej vnáša črty dôležitého dobového encyklopedického dielka.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ján Dudáš Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku Publikácia Jána Dudáša – vysokoškolského pedagóga, docenta a doktora vied – prináša pozoruhodný, priam panoramatický pohľad do minulosti školstva, zvlášť vysokého, a to v európskom i slovenskom kontexte od staroveku až po súčasnosť. Rozsiahlosť získaného materiálu umožňuje lepšie si všimnúť charakter prípravy i postavenie vzdelaného človeka, inteligencie ako spoločenskej skupiny nielen v spoločnosti, ale aj „katakombách“ školského organizmu. Osobitne zaujímavé sú kapitoly, ktoré priam chirurgicky, ostrým rezom skalpela, odhaľujú „absurdity“ tohto vývoja v posledných desaťročiach. Kniha – o tom sotva možno pochybovať – vyvolá celkom iste polemiku. To je však určite lepší osud knihy, ktorá sa Vám dostáva do rúk.
Predajná cena: 12,50 € (376,58 Sk)
Ján Hnilica Svätí Cyril a Metod Knihu autor napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a v prvom vydaní vyšla v zahraničí. Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa životom a činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdiá, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako arcibiskupa až po jeho smrť a vyhnanie Metodových žiakov. Autor dej završuje obnovením cirkevnej samosprávy v Moravskej ríši na žiadosť Mojmíra II. ako dovŕšenia vývoja samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, čo bolo sprevádzané latinizáciou liturgie a písma. Prepracovaná stať Osudy hrobu a pozostatkov sv. Cyrila podrobne dokumentuje fakty súvisiace s miestom posledného odpočinku sv. Cyrila. Nové vydanie rozširuje poznatky o hrobe sv. Cyrila pod Bazilikou sv. Klementa v Ríme, kde existuje viacero hypotéz jeho umiestenia. Zároveň je doplnená kapitola o pôsobení solúnskych bratov v Ríme. Kniha má bohatú dokumentačnú prílohu. Uverejnené dokumenty sú rozšírené o pápežský dekrét Egregiae virtutis, ktorým pápež Ján Pavol II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Na rozdiel od 2. vydania na záver je výberová bibliografia z cyrilo-metodskej problematiky.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Ján Hoštaj Krátke prózy Knižka poskytuje prierez tvorby autora, ktorý zomrel predčasne vo veku 26 rokov. Mrazivo absurdné prózy inšpirované Kafkom či Borghesom zaujmú minimalistickou zovretosťou. Výbušný čierny humor úsečných viet v takmer aforistickej skratke preniká do podstaty problémov sveta, ktorý nás obklopuje.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ján Hrušovský Muž s protézou Drsný príbeh poručíka Seeborna, ktorý má namiesto srdca protézu, je skvelému rozprávačovi Hrušovskému príležitosťou na rozohranie odtieňov i krajných polôh dezilúzie a absenciou morálky po prvej svetovej vojne. Poručík napokon zahynie v súboji a jeho vzťah k herečke Erne a aristokratke Míne je expresívnym obrazom citovo prázdneho človeka pustošiaceho iných, rozpadajúcej sa osobnosti, potácajúcej sa medzi bezuzdnou erotikou a ozajstným peklom.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Ján Kačala Jazyk majstrov Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937 Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor, autor 16 samostatných vedeckých monografií venovaných najmä tematike syntaxe, sémantiky, jazykových kategórií, literárneho jazyka, kultúrnych, spoločenských a politických rozmerov jazyka a dejín spisovnej slovenčiny, ako aj vyše 500 vedeckých štúdií, uverejnených doma aj v zahraničí. Ako spoluautor a redaktor má výraznú účasť na tvorbe koncepcie a skoncipovaní ďalšej desiatky kolektívnych prác, medzi nimi takých diel, ako je Krátky slovník slovenského jazyka (4 vydania) a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991 (4 vydania), podávajúcich kodifikáciu súčasnej spisovnej slovenčiny. V najnovšej monografii Jazyk majstrov (vydal Spolok slovenských spisovateľov ) sa sústreďuje na rozbor jazyka a štýlu význačných osobností slovenskej literárnej kultúry. Práca je určená všetkým záujemcom o slovenský jazyk, jazykovú kultúru a jazykovú výchovu. Vo vzťahu k učiteľom a univerzitným študentom slovenského jazyka kniha môže slúžiť ako návod na metódu rozboru jazyka a štýlu literárneho diela a postavenia jazyka v komplexe estetického či poznávacieho zámeru literárneho diela.

Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Janko Jesenský Koniec lásky Janko Jesenský: Koniec lásky
Najúspešnejšie humoristicko-satirické prózy vysmievajúce sa
spoločenským neduhom, malomeštiakom, konformistom a všemocným
hlupákom, ale aj prózy analyzujúce psychologické a spoločenské
rozmery citového vzťahu muža a ženy.
Formát:15x21 Väzba:tvrdá Str.:150 Cena: 149

Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Janko Kráľ Výlomky z Divného Janka Kniha obsahuje reprezentatívny výber z poézie Janka Kráľa, talentovaného a erudovaného básnika obdobia štúrovcov a romantizmu, prežívajúceho nešťastný osud svojho národa a presvedčeného o potrebe revolučnej premeny sveta. V nepokojoch, ktoré otriasali Európou okolo roku 1848, vidí príležitosť nielen pre svoj národ, ale pre poľudštenie celého „starého kontinentu“, pre pád starých režimov. Preto chodí po Uhorsku, vyzváňa na dedinských zvonoch, zvolávajúc takto ľudí, a prednáša im romanticky plamenné revolučné výzvy. Výber poézie je „ošperkovaný“ aj hodnotením Kráľových veršov z pera mnohých literátov a kritikov, ktorí tým vzdali hold slovenskému básnikovi svetového formátu.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Janko Mičko Ako ustrážiť prítomnosť Debut Janka Mička Ako ustrážiť prítomnosť obsahuje osem poviedok, ktoré majú existenciálny a sčasti autobiografický charakter a vypovedajú o vnútornom prežívaní človeka. Snažia sa preniknúť do jeho intimity a pritom odkryť nahotu ľudskej duše. Všetkých osem príbehov spája ústredná téma možnosti (či nemožnosti) uchopenia prchavých okamihov prítomnosti. Tento súbor neobyčajných poviedok je zdá sa akousi podobou „magického realizmu“, ktorý do svetovej literatúry uviedli juhoamerickí spisovatelia, ktorých autor, ako je z textov zrejmé, svojím spôsobom obdivuje. Poviedky sú poklonou všetkým tým, ktorých texty sú štylizované maximálnou naratívnou nasýtenosťou, prelínaním sna a skutočnosti a vytváraním imaginárneho sveta, ktorý sa vám síce páči, ale je ťažko niekam zaraditeľný.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ján Lenčo Odyseuz, bronz a krv Odyseus, bronz a krv je bez pochýb jedným z najvýznamnejších historických románov v slovenskej literatúre. Autor týmto dielom dokázal, že aj slovenský autor dokáže spracovať robustnú historickú tému na takej umeleckej úrovni, ktorá ho začlení minimálne do európskeho literárneho kontextu. Lenčo v tomto historickom románe majstrovsky, pútavou formou, avšak bez lacných zjednodušení, priblížil širokej čitateľskej verejnosti obsah veľkých homérskych eposov Iliady a Odysey. Je pochopiteľné, že v dnešnej hektickej, povrchnej a rýchlej dobe len malý zlomok ľudí siahne po vedeckých, či kritických vydaniach pôvodných eposov. Preto pre vzdelanosť širokých vrstiev majú románové prerozprávania týchto príbehov neoceniteľnú hodnotu. O to smutnejšie pôsobí fakt, že toto brilantné dielo bolo v posledných 20. rokoch prakticky nedostupné. Nové vydanie je významným edičným činom, vďaka ktorému sa tento skvostný historický román sprístupní novým generáciám čitateľov.
Predajná cena: 11,58 € (348,86 Sk)
Ján Lenčo Rozpamätávanie Autor (1933) je čitateľom známy prostredníctvom množstva publikovaných diel – krátke prózy, parodická próza, próza s prvkami sci-fi, historický i dobrodružný román. Román zo stredoškolského prostredia (1978, 1981, 1988) je „tematizáciou bezprostredných skúseností“, zaoberá sa medziľudskými vzťahmi, vykresľovaním charakterov v každodennom živote i v problémových situáciách, preberá životné osudy. Vyznačuje sa netradičným prístupom k téme, mozaikovitou mnohožánrovou kompozíciou. Nadväzuje naň román Roky v kine úsmev (1987).
viaz., 312 str., 13,5 x 21,5 cm
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ján Letz a Róbert Letz Bratia Letzovci Profesori Ján a Róbert Letzovci – otec a syn – približujú život a dielo ďalších Letzovcov – bratov Štefana a Bela –, významných tvorcov a propagátorov slovenskej literatúry. Táto nesporne zaujímavá a podnetná knižočka vznikala niekoľko rokov, nebola písaná na objednávku alebo pre cielený profesijný zámer, ale predovšetkým z rodovej povinnosti a cti, ako aj z národno-kultúrneho povedomia. Cieľom autorov teda nebolo len napísať vedeckú monografiu o dvoch bratoch, ale išlo o starostlivo vypracovaný výsek z rodinnej kroniky, kladúcej dôraz na skutočnosti zo života a tvorby bratov Letzovcov. V prvom rade sa zamerali na zachytenie jednoty ich života a tvorby v konkrétnom dejinnom kontexte, na hľadanie priesečníkov rovín ich súkromného a verejného života, na vystihnutie osobnej jedinečnosti každého z nich, ako aj ich vzájomného vzťahu.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ján Litvák Živorodka – Lovkyňa ľudí V Litvákovom diele sa s motívom magickej, snovej Indie stretneme aj tentoraz. Ide o čítanie vskutku čarovné. Žánrovo je síce dielko variabilné – ide o poznámky, reflexie, krátke poviedky i básne, ktoré oplývajú mimoriadnou poetikou obrazov i samotného odkazu. Práca je priamym dôkazom toho, ako sa „nepolapiteľný duch budhizmu“ dá elegantne zašifrovať do literárnej formy. V riadkoch ponúkaného diela je zakódovaný Budhov tajomný chápavý úsmev. A preto ho možno označiť za vhodné pre literárnych gurmánov. Litvákove obrazy, voňajúce východnou mystikou, ale aj cyklickou monzúnovou prírodou, sú v našom literárnom priestore naozaj ojedinelé. Nenudia a dokážu ohriať i nadchnúť.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ján Majerník Spamäti pero tiká Zbierka poviedok, ktorá predstavuje básnika a satirika ako zrelého prozaika. Téma poviedok je rôznorodá, ale každej je vlastná sebaironizácia a zdravé zadieranie do ľudských a spoločenských neduhov. Viacero poviedok má erotický nádych, vo viacerých autor nezaprel svoju hubársku vášeň.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Ján Maršálek Privolávanie rána Autor sa vo svojich predchádzajúcich zbierkach prejavil ako meditatívny lyrik, ktorému je blízka najmä poézia tzv. katolíckej moderny. V nich preukázal talent, sýtený modernou poéziou a inšpiráciami súčasného sveta. Nová Maršálkova zbierka obsahuje krehké básne, v ktorých každé slovko má presne stanovené a vyznačené miesto. Na jej adresu T. Križka napísal: Ján Maršálek hľadá slová ,smädné po hudbe‘, čím naznačuje, že hľadá syntézu, lebo hudba je syntézou, metaforou vyššieho poriadku, univerzálnej harmónie, čo má blízko k pomocným pojmom, akými sa usilujeme pomenovať Stvoriteľa. To preto i poézia chce byť hudbou, chce byť akoby zrkadlením či obrazom dokonalosti, túži po jednote krásy a pravdy“.
Predajná cena: 3,99 € (120,20 Sk)
Ján Mičko Laterna magica Janko Mičko (1978) študoval právo, systematickú filozofiu, katolícku teológiu, učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy. Venuje sa štúdiu magického realizmu, kresťanskej a židovskej mystiky, existencialistickej filozofii a filozofii dialógu. Po zbierke poviedok Ako ustrážiť prítomnosť (2011) sa tentoraz prezentuje knižkou Laterna magica. Na jej margo brat Šavol (Karol Lovaš) napísal: „Kúzelná lampa Janka Mička, ktorú sa rozhodol rozsvietiť, je výpoveďou o nás. O obyčajných veciach, ktoré robia obyčajní ľudia a zostávajú pritom neobyčajní. Mičkova sonda do každodennosti je správou o človeku, ktorý jej nie vždy čelí so vzpriamenou hlavou. Vďaka autorovi máme možnosť prežiť nejedno osobné Déjà vu. V tom je výnimočnosť jeho písania. Stačí si sadnúť pod lampu a nechať pôsobiť tajomstvo, ktoré z nej vychádza. Nebude nám neznáme. Mičkove príbehy sú pozvaním stretnúť seba a kus z toho, čo presahuje bytie jednotlivca. Vykročiť z prítomnosti vlastného Ja k Ty toho druhého. Práve ono ponúka obvykle dôležité odpovede, tak ako Mičkova LATERNA MAGIKA.“
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Ján Patarák Portréty zo živého domu V autobiograficky ladenom románe autor nastavuje objektív svojho rozprávania životu na strednom odbornom učilišti, kde sa v každodennom hmýrení odohrávajú drámy učiteľov, žiakov a vychovávateľov, na ktorých pozadí sa odkrýva magický priestor východoslovenského regiónu.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Ján Patarák Svet pre Janu Ján Patarák – Svet pre Janu
Slovenskému čitateľovi sa novinkou predstavuje už známy súčasný prozaik. V zbierke poviedok sa vracia do kraja svojho detstva – do rodnej východoslovenskej dediny. Pri písaní krátkych próz mal autor na zreteli pamiatku nielen rodákov rovesníkov, ale aj tých, ktorých poznal už iba z rozprávania starého otca. Ide o nostalgické, až tragické spomienky. Záverečnú poviedku Svet pre Janu venuje starému otcovi a dcére Jane. Pred očami mu defiluje jeho i dcérino detstvo, pričom si uvedomuje neúprosné plynutie času.
viaz., 88 str., 12 x 20 cm, MOC:129 Sk

Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Ján Slovák Dáška, dlhá cesta na juh Autor na margo svojej knižočky napísal: „Nie sú priepastnejšie chvíle, ako tie, keď sa na milovanú bytosť odrazu pozrie smrť. Všetko ustrnie, zostane len okno do záhrady a predposledná jar. Svet okolo zmizne a v jeho trhline sa dejú iné veci, iné príbehy, zamdlievajúca neha volá o pomoc. To, čo dostávate do rúk je denník takejto chvíle. Poézia? Nie, výkriky, prosby vyslovované potichu až k šialenstvu vydeseným tvorom. Keď zomiera krásne nežné talentované dievča, svet odrazu tmavne, keď zomiera čistá duša, srdce cíti blížiace sa hrmenie. Ako na Golgote. V roku 2008 sa práve taká nežná duša deň po dni blížila k Neznámu. Bola vyrovnaná, usmievala sa, svojím hlasom nás ešte stále tíšila. 29. novembra 2009 večer som jej šepkal , neboj sa, Dáška, ideš do krajšieho sveta. Presne o deviatej hodine posledný raz vydýchla a vo mne navždy ustrnulo závratné ticho.“
Predajná cena: 13,24 € (398,87 Sk)
Ján Smolec (Ne)zazubadlený reportér Redaktor-reportér Ján Smolec je skutočnou novinárskou legendou. V tejto knižke čiastočne vypovedá, čo všetko robil, aký osud ho postihol, ako sa s ním vyrovnal a čo si myslí o Slovensku a svete. Nejde o bežné memoáre, lebo tie zvádzajú k sebazbožňovaniu. Často viac zatajujú ako odhaľujú. Smolec napísal rozsiahlu reportáž, aby objektívnejšie zhodnotil svoj novinársky život v období, keď bol zazubadlený, i v období, keď sa nedal zazubadliť. Čitateľ si ho nájde, ohodnotí, posúdi, a najmä sa osobne až intímne zoznámi s týmto v posledných štyridsiatich rokoch jedným z najvýznamnejších slovenských žurnalistov zo spomínanej „smenárskej jedenástky“, ktorá niekoľko rokov viedla slovenskú novinársku ligu.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Ján Stacho Svadobná cesta Ján Stacho: Svadobná cesta
Výber z prvých troch básnických kníh vedúcej osobnosti generácie
tzv. konkretistov, ktoré vyšli v šesťdesiatych rokoch. Autor sa
tu predstavuje ako výbušný lyrik s novým pohľadom na svet, novou
senzibilitou a najmä novou metaforikou. Jeho svet je plný
rozporov: skepsa, smútok a zúfalstvo sa striedajú s vierou v
život a ľudskosť, vypätá erotika je odvrátenou stranou bolesti,
ukrutnosti, smrti a hrôzy.

Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ján Škamla Skúšobný kameň Zbierka Skúšobný kameň sa skladá z piatich častí. Torzo domova venuje takým velikánom, akými boli doktor Jessenius, Samo Bohdan Hroboň, Janko Jesenský, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, E. B. Lukáč, Miroslav Válek, Ivan Bukovčan či Pavol Horov. V Torze sveta spomína na svetových koryfejov: F. M. Dostojevského, Jaroslava Haška, Oscara Wildea, Georga Trakla, Tristana Tzaru, Tarasa Ševčenka a ďalších. O básnikovi sa literárny kritik Milan Blahynka vyjadril takto: „Čím viac sa mi chce písať o Jánovi Škamlovi a jeho odkaze, tým viac sa ľakám obťažnosti toho zámeru. Je to dielo podivuhodne celistvé, v ktorom nič nie je bez významu. Básnik a esejista, v ktorého diele sa stále vracia motív stôp, zanechal stopu rovnako hlbokú ako tajomnú.“
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ján Števček V pasci Ambíciou knižočky politických úvah je upozorniť slovenskú inteligenciu, aby sa vymanila z pasce, ktorú si sčasti sama nastavila.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Ján Tazberík Spodný bod svetla Ján Tazberík, poet, v roku 2012 ocenený výročnou cenou Slovenských pohľadov, autor básnických zbierok Pramene svetla, 1977, Rozpätie jasu, 1983, Interpunkcia svetla, 1990, Spod hladiny kameňa, 2012, sa tentoraz prezentuje zbierkou (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2014), ktorej vnútorné napätie osciluje medzi dvoma pólmi: na jednej strane je to tajomstvo bytia a smrti, na strane druhej hľadanie (i nachádzanie) blízkosti toho druhého v najrôznejších podobách a situáciách. Východisko, ktoré autor ponúka, je skôr ťaživé ako optimistické. Tragika človeka sa viaže s tragikou cesty k poznaniu. Pravdaže, básnik – na rozdiel od deduktívnych filozofických textov – nevyslovuje definície. Tazberíkove básne narábajú skôr s tušením bytia. Autor neraz nachádza príčinu problému v samotných slovách, ktoré akoby odopierali básnikovi možnosť odkrývania spomínaného tajomstva bytia a smrti. Ale v tom je aj paradox: napriek skepse, ktorú má autor voči slovám, ovláda ich na vysokej úrovni. Vyjadruje sa významovo jasne, dá sa hovoriť o presnom chirurgickom reze slova. Sú to básne, ktoré sú filozofiou života a smrti. Aj tam, kde autor píše o vzťahu k žene, si kladie bytostné otázky: kto som ja? Kto je ten druhý? Vieme to?
Predajná cena: 5,50 € (165,69 Sk)
Ján Tužinský Straka nekradne Renomovaný spisovateľ Ján Tužinský napísal v časoch svojej mladosti príbeh pre deti Straka nekradne, ktorý je svojimi humánnymi a morálnymi hodnotami aktuálny pre všetky generácie detí. Peter Straka je chlapec, ktorý sa nešťastnou náhodou dostal na invalidný vozík. Nejde však o sentimentálny či smutný príbeh. Naopak, Peter je družný, veselý, obklopený priateľmi, ako sú dobrácky Eguš, plný životnej múdrosti a pochopenia, výmyselník Bernát, každým okrikovaný malý Šubin, neúspešný lovec rakov Juzík, či nesmelá Zuzka. Peter so svojimi priateľmi prežíva prázdniny plné dobrodružstva a napätia. S pomocou dvojice majstrov-hodinárov Hradíleka a Stružku sa im podarí opraviť vežové hodiny, a tým prekvapiť celé mestečko. Napokon sa vďaka priateľom Peter prestane báť rozhodujúcej operácie, ktorá mu má zlepšiť zdravotný stav. Prekoná sám seba, aby nesklamal kamarátov, aby ich posmelil vo viere, že všetko dobre dopadne. Pôsobivosť knižky zvýrazňujú milé ilustrácie Martina Kellenbergera.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Jaroslav Klus Dejiny postele Oravský rodák, učiteľ Jaroslav Klus sa venuje básnickej, prozaickej a dramatickej tvorbe. Svoju poéziu a prózu najprv publikoval v časopisoch Dotyky, Nové slovo, Slovenské pohľady. Po oceneniach v rôznych literárnych súťažiach vydal básne aj knižne. Na okraj vydania Klusovej zbierky básní Marián Grupač napísal: „Básnická zbierka Dejiny postele je prirodzene rozčlenená do dvoch častí: Rok A, kam autor zaradil zväčša básne reflexívne, prostredníctvom ktorých umožňuje nazrieť i ďalej a hlbšie, než sám vôbec tuší; druhá časť Balada o slame je súborom poetických ,rustikálnych‛ výprav do dediny, za mesto... Podľa bydliska Jaroslava Klusa možno tušiť, že ide prevažne o momenty z Oravy, ktorá sa v jeho optike mení na akési takmer až zázračné slovenské Macondo, možno aj na čosi viac...“ Je to knižočka rozsahom útla, obsahom však hutná, navyše ilustrovaná pôsobivými kresbami Barbory Cyprichovej.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je vypredaná.
Jaroslav Rezník Ježko v kvetináči Poézia plná farieb, vôní, zvukov a príchutí sprítomní deťom kolobeh prírody i života. Baletky-snežienky, mačiatka v tráve, verše na obložených chlebíčkoch počas prvého jarného pikniku, svätojánska muška, teplý vietor, čakanie na dozretie hrušiek, premoknuté vrabce na klavíri, šípky, Martin na bielom koni, cencúle a snehuliaci, Fašiangy a Vianoce. Pre niekoho staré známe rekvizity, pre mnoho panelákových detí objavy. J. Rezník citlivo obnovuje vnímanie času nezávislého od zmeny čísel na monitore, ponúka ho ako osobnejšiu a intímnejšiu veličinu, cítiteľnú na vlastnej koži mimo uzavretých priestorov s nemennou teplotou. Knižka je navyše ilustrovaná nádhernými farebnými kresbami renomovaného ilustrátora Martina Kellenbergera.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Jaroslav Vlnka Púšť Autor sa v najnovšej zbierke básní zaoberá problémami s individuálnou platnosťou. Poukazuje na situáciu človeka, ktorý sa pokúša v určitých kultúrnohistorických súradniciach vytvárať hodnotový systém na základe súladu svedomia a ľudskej prirodzenosti. Vlnkova básnická zbierka využíva motív púšte, ktorý evokuje priestor pokoja a súčasne krajnej osamelosti. Obsahuje však výrazne pozitívny moment, ktorý predstavujú jeho skryté indispozície. Predovšetkým zamyslenie alebo zvnútornenie pocitov a myšlienok. Je to zároveň priestor stretnutia so sebou samým, s vlastnou minulosťou, priestor pre opätovnú rekapituláciu medziľudských i spoločenských vzťahov. Jeho poézia je plná odkazov na známe témy, ale žiadne horory, erotické šťavy, výkriky, bľabot či bes. Nikdy nič s prehnanou gestikuláciou. Rozumová kontrola veršov. Klasická tematika – žena, zem, láska, boh, pokoj...
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Jaroslav Vodrážka Macko Mrmláč valachom Jaroslava Vodražku – ilustrátora, grafika, maliara, spisovateľa, výtvarného pedagóga a rodáka z Prahy – netreba čitateľskej verejnosti osobitne predstavovať. Neodmysliteľne patrí do slovenskej knižnej i výtvarnej kultúry. Totiž časť tvorivého obdobia prežil v Martine. Stál pri zrode detskej ilustrovanej knihy na Slovensku, preslávil sa ako autor kreslených seriálov o Zajkovi Bojkovi, ku ktorým text napísal Jozef Cíger Hronský. Po odchode zo Slovenska v roku 1939 a po vojne pokračoval v spolupráci so slovenskými nakladateľstvami a vydavateľstvami a s Maticou slovenskou. Vodrážkove obrázky pre najmenších sú charakteristické výrečnosťou a úsmevným výrazom, podobne ako jeho rozprávkové príbehy. V nich sa dokázal priblížiť k detskej hravej duši plnej fantázie a svojím prístupom ju u detí aj rozvíjať. Vždy sa snažil o to, aby text dopĺňal obrázok a naopak. A takto vznikli rozprávková groteska O strašiakovi, detský seriál Piráti i nezabudnuteľné detské knižočky Piráti, To i to a Macko Mrmláč valachom.

Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Jean Jacques Rousseau O pôvode a príčinach nerovnosti medzi ľuďmi Zdrvujúca kritika sociálnych pomerov vtedajšej francúzskej monarchie je ukotvená do širšieho kontextu úvah o ľudskom jedincovi, jeho poslaní a smerovaní. Rousseau je nanajvýš skeptický voči pokroku ako jednostrannému smerovaniu k zdokonaľovaniu technických zručností a zvyšovaniu materiálneho blahobytu. Kritizuje tiež hlavný nástroj pokroku, vedu Bližším štúdiom človeka sa stávame neschopnými spoznať ho, tvrdí a polemizuje tak s (už vtedy) prevládajúcim zameraním európskej civilizácie. V protiklade k rozumu vyzdvihuje úlohu vášne, počiatok nerovnosti vidí v súkromnom vlastníctve. Nerovnosť vzrastá a upevňuje sa súbežne s pokrokom ľudstva. Rousseauov výrok, podľa ktorého „mravná nerovnosť je oprávnená len právom normatívnym, je opakom práva prirodzeného“, bol jednou z myšlienkových rozbušiek Francúzskej revolúcie. Štylisticky vybrúsené dielko patrí k najvplyvnejším a najčastejšie citovaným filozofickým spisom všetkých čias a patrí do zlatého fondu svetovej literatúry.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Jean Jacques Rousseau Rozprava o vedách a umeniach Francúzsky spisovateľ a filozof v diele Rozprava o vedách a umeniach (za ktorú mu Dijonská akadémia v roku 1750 udelila prestížnu cenu) rozpútal proti vedám a umeniam boj, ktorý predznamenal jeho definitívny rozchod s vtedajšími, už vychýrenými mysliteľmi a ich doktrínami. V úvode ešte striktne neupiera vedám a umeniam blahodarné účinky, vzápätí sa však uchyľuje k obžalobe, že súčasné mravy nahradilo pokrytectvo, falošná zdvorilosť, „ozajstná skazenosť“, s nezvyčajnou odvahou hádže rukavicu aj spisovateľom a podčiarkuje neresti civilizovanej spoločnosti, ktoré vládnu v literárnych salónoch. V prvej časti spracúva témy z filozofického a historického hľadiska, uvádza konkrétne príklady a dochádza k záveru, že sa treba vzdať úsilia „vymaniť sa zo šťastnej nevedomosti, ktorú nám vyhradila večná múdrosť“. V druhej časti analyzuje proces skazenosti mravov v dôsledku vzdelanostnej úrovne, pokúša sa odhaliť jeho pôvod a načrtnúť celý vývoj, upozorňuje na pochybný predmet poznania a na nebezpečenstvo jeho štúdia, odsudzuje záhaľku a prepych ako najväčšie zlo ženúce vedcov a umelcov do záhuby.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Jean Paul Sarte Hnus Sartrov román Hnus predstavuje prvý priemet nového filozofického prúdu – ateistického existencionalizmu – do francúzskej umeleckej literatúry. Vznikol v medzivojnovom období, kedy človek zbavený tradičného hodnotového zázemia a poznania stráca nielen existenčnú istotu, ale odmieta i klasické historické vnímanie bytia a skĺzava do subjektivizujúcej roviny, v ktorej nanovo pátra po zmysle života. Jeho hlavný hrdina je intelektuál utápajúci sa v rozporoch, neschopný nájsť zmysel svojho jestvovania, ani sám pre seba ani v partnerskom vzťahu. V diele autor vychádza zo subjektívnej skúsenosti a s básnickou silou sa uchopuje témy hnusu, „chuligánsky“ prevracajúc krásnu literatúru naruby, modelujúc hnus do podoby imaginárneho hlavného hrdinu diela. Dielo možno považovať za provokáciu, za osobnú dobovú výpoveď autora, za hlbinné psychologické pátranie v útrobách duše žitím zhnuseného človeka, za filozofickú stopou v beletrii - v každom prípade však patrí medzi klasické diela svetovej literatúry, ktorých preklad by nemal chýbať ani na slovenskom knižnom trhu.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Jean Paul Sarte Slová Sartrovo filozofické dielo Slová nesie črty osobného bilancovania, ktoré sa vracia ku kľúčovým otázkam vynárajúcim sa v autorovej tvorbe. Poznačený dobou, ktorá svetovými vojnami otriasla postavením ľudskej bytosti a vychádzajúc z existencionalistickej línie búrajúcej tradičný hodnotový systém aj nazeranie na ľudské bytie, spochybňuje všetko - slovo, ako také, spisovateľa, ktorý pomocou slova vytvára len mystifikáciu, čistotu umenia, ktorú vníma ako prázdnotu, zaužívané doktríny, tradičné koncepcie skutočnosti, človeka a sveta. Až biograficky skúma vlastný názorový prerod v otázkach súvisiacich s poslaním spisovateľa od pociťovania zodpovednosti a naplňovania poslania v politických a ideových zápasoch doby, cez problém nadbytočnosti, až po bezmocnosť autora v zmesi komédie, lži a nepolapiteľnosti pravdy mať akýkoľvek dosah na čitateľa. Dospieva od výlučnosti po izolovanosť umelca. Táto filozofia poslania umelca, funkcie literatúry a umenia ako takého vyznievajúca ako pokus o vlastné zovšeobecnenie s vedomím ostatných, o syntézu a jednotu, doposiaľ chýba medzi dielami preloženými do slovenčiny. Slovenský čitateľ by o ňu rozhodne nemal byť ochudobnený.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Jean Paul Sartre Múr Napriek tomu, že Jean Paul Sartre nepochybne patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov 20. storočia, jeho prítomnosť v slovenskom literárnom a prekladovom prostredí bola a je (aj v porovnaní s jeho existencialistickým súputnikom Albertom Camusom, ktorého podstatná časť diela bola v priebehu 90. rokov preložená a vydaná) hlboko neadekvátna. Vydaním zbierky poviedok Múr sa tento dlh začína aspoň čiastočne splácať. Ak si uvedomíme, že okrem Cesty k Slobode, je to jediný do slovenčiny preložený autorov text za posledných viac ako 40 rokov, má slovenská spoločnosť pri tomto autorovi čo doháňať. Pritom zbierka Sartrových poviedok Múr je z hľadiska propagácie či znovuobjavenia (?) tohto autora tou najlepšou cestou. Téma extrémne vypätých životných situácii v priebehu 2. svetovej vojny, ale aj pocity hlbokej dezilúzie meštiakov, žijúcich v akoby absurdnom svete, svojím majstrovským zvládnutím majú šancu osloviť stále nové a nové generácie premýšľavých čitateľov. Napriek istým nárokom na intelekt čitateľa je Múr pravdepodobne pre širokú čitateľskú verejnosť najdostupnejšia a aj najatraktívnejšia časť Sartrovej tvorby, ktorá si môže oprávnene robiť ambície na širšiu rezonanciu, a to nielen u odbornej čitateľskej verejnosti.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Jonathan Swift Guliverove cesty Jonathan Swift: Gulliverove cesty II. Preklad Viktor Krupa.
Ilustrácie Peter Uchnár
Slávne príbehy írskeho stroskotanca Gullivera do
podivuhodných krajín Laputa a Hujhnhnm je popri svojej zábavnosti
načasovou kritikou destpotizmu a ľudskej hlúposti. Kniha je
ilustrovaná objavnými a výtvarne dokonalými farebnými
ilustráciami Petra Uchnára.
Formát:21x30 Väzba: Tvrdá Str.: 90 Cena: 50,- Sk

Kniha je už vypredaná!

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Jordan Radičkov Hady na lúkach Jordan Radičkov (1929 – 2004) patrí k najvýraznejším postavám bulharskej literatúry dvadsiateho storočia. Jeho dielo bolo preložené do dvadsiatich šiestich jazykov. Vo výbere čitateľ nájde majstrovské ukážky dvanástich anekdoticky, satiricky groteskne ladených próz, vychádzajúcich z tradície uvoľneného ľudového rozprávania. Radičkov je majstrom detailu a atmosféry, na neveľkej ploche dokáže čitateľa uchvátiť nepostrehnuteľnými prechodmi medzi nostalgiou, láskavým humorom a satirickými šľahmi.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
José Lenzini Posledné dni Alberta Camusa José Lenzini, dlhoročný novinár alžírskeho pôvodu, zanietený camusológ sa už vyše dvadsať rokov špecializuje na Alberta Camusa, najmladšieho nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 1957 a jeho dielo. V knihe venovanej Camusovi približuje chronológiu posledných dní života známeho spisovateľa originálnym spôsobom, vnáša svetlo do jeho politickej angažovanosti, nevyhýba sa ani nehanebným útokom jeho protivníkov, zakladá si na precíznych faktoch, na svedectve Camusových blízkych priateľov a kolegov, na dôvažok ich podopiera Camusovými spomienkami a citátmi z jeho diela, čím sa usiluje oživiť, respektíve podnietiť záujem o jeho tvorbu. Lenzini objasňuje aj spisovateľove pochybnosti o vlastnej schopnosti dokončiť rozpísaný autobiografický román Prvý človek, ktorý sa našiel v aktovke po tragickej nehode, ba i okolnosti, za ktorých sa ho ako „cudzinca“ usilovali zdiskreditovať parížski intelektuáli na čele so Sartrom, zdôrazňujúc, že si plne zaslúži rehabilitáciu. Veď ktorý spisovateľ lepšie vystihol svoju dobu a hodnotu ľudského života než odhodlaný humanista Camus, presvedčený, že „nijaká idea nestojí za to, aby sa pre ňu zabíjalo“?
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Jozef Girovský Zubaté slnko J. Girovský je dvojnásobný víťaz súťaže o Cenu Gustáva Reussa, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov strednej generácie autorov slovenskej fantastiky. V knihe Zubaté slnko autor neukazuje svetu ustarostenú tvár, ale nepreniknuteľnosť sveta narúša humorom i fantáziou a svoje viacvrstevné bystré prozaické texty predkladá ako ponuku za ľudský deficit všeobecného nepochopenia.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Jozef Hvišč Henryk Sienkiewicz - Život a literárna tvorba Sienkiewicza poznáme ako spisovateľa výnimočných kvalít, veď v roku 1905 ho ocenil aj švédsky výbor pre udeľovanie Nobelovej ceny, ale málo vieme o jeho osobnom živote. Ako sa dopracoval k svetovej sláve? Ako žil, aké bolo jeho súkromné prostredie, vzťahy, pôsobenie? Vieme, že precestoval takmer celý svet. V Kalifornii zakladal poľskú osadu, v Afrike skúmal miestne pomery a poľoval na divú zver. Ponavštevoval skoro všetky stredoeurópske kúpeľné mestá a niekoľko ráz sa liečil aj u nás v Trenčianskych Tepliciach. Holdoval cestovateľským dobrodružstvám a zabúdal na rodinný život, preto sa mu ho ako-tak podarilo usporiadať až pred šesťdesiatkou. Toto všetko a ešte mnoho iných epizód zo Sienkiewiczovho života a tvorby je témou tejto monografie. Čitateľ sa v nej okrem základných informácií o jeho dielach dozvie hlavne, ako žil, ako písal, ako sa v korešpondencii zveroval so svojimi zdravotnými a s existenčnými problémami, slovom, aký bol v bežnom rodinnom a občianskom živote.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Jozef Hvišč Kam zrak nedosiahne Autor je známy historik, literárny vedec, prekladateľ, editor a spoluautor monografických publikácií, zborníkov a antológií. Jeho najnovšie dielo Kam zrak nedosiahne je svojráznym umeleckým pokusom sprítomniť Kalinčiakove pohnuté osudy v žánri biografickej eseje pri použití „ich“ formy, teda „ja“ formy. Autor text svojej rozsiahlej práce skomponoval dôsledne na princípe síce zdanlivého, no dokumentárne absolútne vierohodného, akoby „rozpomínania sa“ samotného Jána Kalinčiaka na svoje životné peripetie od narodenia v roku 1822 po posledné dni života. J. Hvišč sa popri literárnohistorických faktoch pokúša vyjadriť aj to, aký bol Kalinčiak vo svojom reflexívnom a citovom súkromí, ako reagoval na udalosti okolo seba, ako ich prijímal, ako s nimi zápasil a ako sa odzrkadľovali v jeho básnickej, prozaickej a esejistickej tvorbe. V centre úvah stojí Kalinčiakov učiteľ, priateľ a rival Ľudovít Štúr, pretože vtedy Štúr stál c centre každého literárneho a politického pohybu. Popri Štúrovi sa v knihe objavujú úvahy o Kalinčiakových rodičoch, spolužiakoch, profesoroch, spolupracovníkoch, literárnych dielach i prostrediach, s ktorými prišiel do bezprostredného styku. Podľa novoobjavených archívnych písomností autor rekonštruuje aj tie stránky Kalinčiakovho života a tvorby, ktoré dosiaľ boli známe iba z kusých zmienok (stratené prvotiny, jeho vzťah k profesorom, politická orientácia, rozpory s Ľ. Štúrom, Štúrovo zranenie a smrť, pôsobenie v Tešíne, návrat do Turčianskeho Ssv. Martina).
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Jozef Markuš Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015) Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dvesto rokov plných utrpenia a obetí, ale aj radostných a povznášajúcich udalostí; rokov slovenských zdvihov i pádov, ale predsa sa vyznačujúcich celkovo jednoznačne vzostupným pohybom Slovenska. S veľkým úsilím a koncentrovane sa autor v „predjubilejných“ mesiacoch a rokoch venoval slovenským osudom i celkovému slovenskému osudu. Je prirodzené, že aj rozhodujúcej slovenskej osobnosti, Ľ. Štúrovi. Do tejto knihy J. Markuš zaradil aj žiakov Ľ. Štúra, skvelé štúrovské pokolenie. Kniha sa usiluje každému Slovákovi a priateľovi Slovenska takpovediac zblízka prihovárať, no na druhej strane sa nikomu nepodkladá ani nevtiera. Nič sa v nej nezaobaľuje do hávu hmlistej „učenej“ nezrozumiteľnosti, ale najmä na niektorých miestach sa text čitateľovi nepoddá, ak neinvestuje do svojej vlastnej prípravy. S tým súvisí potreba vracať sa k daktorým pasážam, nečítať všetko na jeden dúšok, ale o mnohom rozmýšľať a dakde aj pristúpiť k samostatnému skúmaniu, na ktoré kniha poskytuje dostatok námetov a podnetov.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Jozef Mihalkovič 20 básní 7. Jozef Mihalkovič: 20 básní
Šiestu zbierku jedného z navýraznejších talentov modernej slovenskej poézie charakterizujú príznačné kvality: zovretosť a úspornosť básnického tvaru, nekomplikovaná obraznosť, ľudská prostota, hlboký filozofický záber, mužná múdrosť a vzrušujúca asociatívnosť.
Formát: 13x21 Väzba: tvrdá Str.: 70
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Jozef Mokoš Štyri nočné obdobia Autor – predovšetkým dramaturg a režisér – sa venuje tvorbe poézie i písaniu pre deti. Jeho bábkové hry sa hrali a hrajú na profesionálnych domácich i zahraničných scénach. Výber z tejto tvorby vyšiel roku 1982 pod názvom Hry ako hry. V roku 2000 vydal úspešnú Vkladnú knižku rozprávok a básničiek, za ktorú dostal Cenu VÚB a Spolku slovenských spisovateľov. O jeho mimoriadnych básnických kvalitách svedčia aj pozitívne hodnotenia literárnych kritikov. Stanislav Šmatlák napísal: „... ani na chvíľku nepochybujem, že ide o autora s predpokladmi tvoriť výrazne svojskú poéziu...“ Milan Hamada: „Nič ma tak neupútalo ako spojenie zmyslovej otvorenosti, skoro drzosti, ovládanej citovou jemnosťou.“ Milan Jurčo: „Ani Praskanie krvi, ani Jesenné litánie (dve časti zo štyroch v básnickej zbierke Štyri nočné obdobia, pozn. red.), pokiaľ ide o hĺbku prežitia a historickú pravdivosť, nemajú v slovenskej poézii obdobu.“
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Jozef Mokoš Vysielanie pre deti Jozef Mokoš: Vysielanie pre deti
Básnik známy tvorbou pre dospelých, výrazne sa však prejavil aj ako autor píšuci pre deti a mládež. Detského čitateľa zaujal už Vkladnou knižkou rozprávok a básničiek. Najnovšia zbierka je plná detských básničiek, vtipných slovných hračiek, humorných príbehov aj zo života zvieratiek. Vtipnosťou za autorom nezaostáva ani ilustrátor Martin Kellenberger.
viaz., 80 str., x cm, MOC: 159,– Sk

Kniha je už vypredaná!
Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk) Kniha je vypredaná.
Jozef Pauer Ticho a publikum Úvahy o niektorých aspektoch duchovnej situácie, o nevyhnutnosti dialógu, v ktorom sa medziúzemie našej vzájomnosti uchováva pri živote a napĺňa nás vedomím zmyslu tohto života.

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Jozef Pavlovič Lýry láry fáry
Známy a skúsený autor krátkych literárnych útvarov a tvorby pre deti prichádza s útlou zbierkou epigramov a aforizmov, pozostávajúcich zo štyroch veršovaných (Hore bez/nadpisov, Eropero, Ozveny, Cepygramy) a a dvoch neveršovaných (Aperitívy, Amorizmy) častí, ktorých názvy naznačujú ich obsah. Zručným perom cieli na ľudské, medziľudské, spoločenské, politické i historické javy a vytvára z nich literárne jednohubky pre fajnšmekrov. Čitateľa poteší nielen sviežim humorom, inovatívnymi slovnými novotvarmi, ale niekedy aj prekvapivou trefnosťou, ktorá mení tento ľahký žáner na zásahy ťažkého kalibru. Tematicky pestré postrehy sú niekedy jednoduchým veršíkom, zachytenou myšlienkou, inokedy je prvotný rým, ozvena slova, druhotne nastupuje bádanie po vhodnej obsahovej náplni tvoriacej pointu (Ozveny). Kvalitatívny vrchol predstavujú Aperitívy, v ktorých sa vtipné postrehy pretavujú v hlboko pravdivú výpoveď, občas až prenikavo trpkú.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Jozef Tóth Pamäti generála Tótha Kniha spomienok je zaujímavá tým, že ju nenapísal prozaik ani publicista, ale vojak v povolania. Dej knihy je situovaný do obdobia rokov 1943 – 1945, keď Jozefa Tótha po vypuknutí vojny pridelili štábu zaisťovacej divízie. Po stiahnutí ZD z východného frontu ho prevelili na štáb Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne, kde v júni 1943 začal spolupracovať s pplk. Golianom na prípravách SNP. A od tohto okamihu sa začína odvíjať pozoruhodná kapitola jeho profesionálneho života, ktorú pretlmočil svojským spôsobom do literárnej podoby. Tóthove svedectvá o dobe a jej aktéroch sú výsostne subjektívne, písané za rôznych okolností a s rôznym zámerom, čo im dodáva punc originality a ojedinelosti, v mnohom sa odlišujúcej od oficiálnej historiografie. Pozoruhodné je, že autor podáva podrobné svedectvo o jednej z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín ako jej priamy účastník, navyše detailne a s bravúrou vykresľuje účasť slovenských letcov v Povstaní. Sugestívne vyznieva najmä opis udalostí po premiestení leteckých jednotiek do hôr v oblasti Brusna.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Judit Hermannova Nič len prízraky Judit Hermannová: Nič, len prízraky

V centre pozornosti jej príbehov stoja väčšinou mladí ľudia a ich pluralistické životné štýly. Ich konanie autorka zobrazuje prostredníctvom súkromného mikrokozmu, ktorý je izolovaný voči vonkajším spoločenským vplyvom. Postavy sa akoby len nechali unášať prúdom životom, sú v neustálom očakávaní čohosi, chcú veriť, že majú ešte čas na rozhodnutia a na uskutočnenie svojich plánov, že nikdy nie je neskoro. Pre ich život je príznačná absencia lásky. Vo vzťahoch, v ktorých sa postavy v danej chvíli nachádzajú, prevláda pocit samoty, odcudzenia aj neschopnosť vzájomnej komunikácie. Judith Hermannová je maliarkou berlínskej secesie, tejto neskutočnej prechodnej doby zámkových atráp a sklenených palácov. Osobitú atmosféru poviedok dokresľuje autorkin špecifický jazyk. Výrazové prostriedky, po ktorých Hermannová siaha, sú jednoduché, osobitnú pozornosť venuje detailným opisom nahusteným v dlhých vetách, v ktorých sa často skrýva istá dávka irónie a lakonickosti, ktorá neraz skĺza do melanchólie.
ISBN 978-80-8061-296-2
EAN 9788080612962
Mäkká väzba
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Júlia Voznesenská Kasandrina cesta Ruská spisovateľka Júlia Voznesenská, žijúca v Nemecku, sa k románovej tvorbe sa dostala až v zrelom veku (knihou Moje posmrtné dobrodružstvá, 2001). To je citeľné v jej dielach, ktoré poskytujú ucelené a jasné posolstvo človeka s bohatými životnými skúsenosťami a vykryštalizovaným postojom. Preto aj román Kasandrina cesta (2002), ktorý sa okamžite po vydaní stal bestsellerom, možno zaradiť medzi také kvalitné svetové diela v žánri antiutópie, aké napísali G. K. Chesterton či V. Nabokov. Scenériu strhujúceho románu tvorí biblická apokalyptická vízia posledných čias a dnes už badateľné politické, sociologické a ekologické trendy. Londýnčanka Kasandra, podobne ako zvyšok spoločnosti, trávi väčšinu času vo virtuálnom svete, ktorý možno ľubovoľne kreovať a prežívať v ňom slasti a dobrodružstvá, aké si len človek zaželá. Má romantickú povahu, preto žije s priateľmi v starovekom zámku. Zo stereotypu ju vytrhne babička z Bavorska, ktorá po úraze potrebuje vnučkinu pomoc. Od tohto momentu sa začínajú odvíjať búrlivé udalosti života mladej ženy na cestách novou Európou, ktorá je po jadrovej vojne čiastočne zaplavená morom. Výrazným posolstvom pre čitateľa je konfrontácia dvoch tvárí spoločnosti, dvoch spôsobov života. Väčšina ľudí sa dala strhnúť k zábave a nevšimla si, že je obeťou zotročenia. Niektorí jednotlivci sa však vzopreli: slobodu si cenia viac, než pôžitky poskytované za cenu podriadenia sa systému. Preto živoria v ústraní, v materiálnej biede, no duchovne slobodní...
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Júlia Voznesenská Lancelotová púť Lancelotova púť je napínavým príbehom mladého invalida pri jeho dobrodružnej ceste na katamarane za zázračným uzdravením zo Škandinávie až do Jeruzalema. Zároveň však približuje prerod ľudskej duše na pozadí apokalyptických udalostí. Strhujúci antiutopický román sa odohráva na konci čias, keď navonok svet poznačila jadrová vojna aj katastrofické záplavy a vnútorne sa spoločnosť uzavrela do seba a do virtuálnej „Reality“. Existenčné podmienky sa však stávajú natoľko ľudsky neúnosnými, že sa život zdá beznádejný a nezmyselný. Autorka však cez príbehy svojich hrdinov dáva aj tejto ťažkej dejinnej epoche zmysel. Ukazuje šancu postaviť sa vo vyhrotenom zápase dobra a zla aktívne na stranu dobra. Túto cestu si vyberie aj mladá obetavá Jenny. S láskou sprevádza snúbenca Lancelota a snaží sa ho vytrhnúť zo zajatia propagandy, ktorej podľahol. Boj o Lancelotovu dušu trvá až po cieľovú rovinku jeho púte. Vyostrovanie kontrastov núti čitateľa zamyslieť sa: Svet sa mení na peklo, Dolinka – ako symbol komunity opierajúcej sa o Božiu milosť – sa až zázračne mení na raj. Podobne ako román Kasandrina cesta, aj táto Voznesenskej kniha varuje pred zotročovaním človeka a vyzdvihuje hodnotu slobody. Je to kvalitné čítanie pre každého hĺbavého človeka, pre milovníkov kvalitnej svetovej literatúry, najmä futurologických románov.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Július Balco Strigôňov rok Július Balco – Strigôňov rok
Ide o voľné pokračovanie kníh Strigôňove Vianoce a Strigôňove prázdniny. Detský čitateľ sa s novými dobrodružstvami dievčičky a jej „exotického“ starého otca zoznámil v časopise Slniečko. Zoznámi sa s postavičkami, ktoré predstavujú rozličné ľudské charaktery – vypočítavý matematik Mínus so svojim zlodejským kocúrom Dajmifukom, básnik a fantasta Janko Vinš, rybár Háčik, žandár Mak, tetky Redkvička a Tekvička. Epické rozprávanie spestruje magická fantazijnosť, ktorou očarúva detského čitateľa. (Ilustrovala Oľga Bajusová.)
viaz., str., x cm, MOC: 50,- Sk


Kniha je už vypredaná!
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Július Balco Vodnícky karneval
Rozprávkový príbeh významného slovenského autora detských kníh začína nešťastnou vodníckou udalosťou, keď sa pre veľké horúčavy z Váhu vyparili všetci vodníci, okrem Chňuchňuka, ktorý sa nevyparil preto, lebo bol samý sopeľ a neprestajne mu tieklo z nosa. Pri hľadaní ďalších vodníkov naďabil na liptovského strigôňa, ktorý mu povedal, že na Dunaji nejakí vodníci ostali. Vodník vplával do Dunaja a zažil nepríjemné udalosti, chceli ho chytiť ľudia, aby sa mu vysmievali, no napokon pri Komárne našiel malú vodníčku Adelku, lenže ju chytili ľudia. Sledoval ju, aby ju vyslobodil. Zažili spolu veľa príhod a od nej sa tiež dozvedel o vodníckom karnevale, teda o tom, kde nájde vodníkov. Veselú knižku dotvárajú rovnako veselé obrázky Martina Kellenbergera, takže autori spolu vytvorili milé dielo pre deti.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Július Balco Vrabčí kráľ Nádherná knižka Júliusa Balca nás vedie zvláštnym svetom, ktorý objavuje Katarínka a jej papagáj Pišta, prevedie nás Trnavou, Budmericami, Cíferom aj Pezinkom, teda miestami, ktoré autor dôverne pozná, preto sa v tomto priestore suverénne pohybuje. Akoby lovil aj zo svojich detských i mládeneckých spomienok. Krásne a objavné je navádzanie papagája Pištu, ktorého chcú vrabce získať, aby s nimi podnikol dobrodružnú cestu do Budmeríc. Citlivo je opísaný strach malej Katarínky o svojho papagája, ktorý sa odrazu stratil na vandroch s vrabcami v budmerickej sýpke. V Balcovej knižke deti objavia všetky možné druhy správania vrabčiakov, ktoré pripomínajú ľudské vlastnosti, dozvedia sa o ich zvykoch, o čom snívajú i aká je predstava spravovania ich vrabčieho sveta.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Július Novakovič Dobrovoľne v Emmaüse Mladý autor Július Novakovič spísal v knihe zážitky zo svojho dobrovoľníckeho pobytu v Komunite Emmaüs Lescar-Pau vo Francúzsku. Urobil tak z vnútornej potreby, ba dokonca z pociťovanej povinnosti podeliť sa o svoje skúsenosti najmä, ale nielen, s rovesníkmi. Očividne je Emmaüs jeho srdcovou záležitosťou a dobrovoľníctvo vynikajúcim námetom. Veď, ako sám píše, čo-to tam zažil, čo-to popil, čo-to pochopil... Spoznal mnoho zaujímavých ľudí, postavičiek, ktoré výstižne opisuje. Naučil sa niečo o francúzskej mentalite, ale pozoroval v tejto multinárodnej komunite aj rozličné zvyklosti cudzincov. Precvičil si francúzštinu, ale nútený bol zabŕdnuť aj do iných jazykov. Vymieňal plot, sťahoval nábytok, predával, pripravoval palacinky, čapoval pivo, chystal hudobný festival, balil baby, medzitým jedol, zabával sa a spal a dokonca stihol spoznať aj kúsok okolitej krajiny. Mladíckym jazykom nám prerozprával všetky tie chvíle, ktoré stáli za námahu či prebdené noci. Avšak boli aj také chvíle, keď mu v tejto komunite veľmi do reči nebolo. Prečo, to sa dozviete v príbehu, do ktorého sa čochvíľa zahryznete...
Predajná cena: 4,90 € (147,62 Sk)
Juraj Bakoš Obraz v zahalenom tvare V porovnaní s jeho prvotinou Posledné augustové dni (2003) sa Obraz v zahalenom tvare zdá dielom s mierne provokujúcou tvorbou, pretože v nej autor predstavuje súčasnému kritickému svetu básne plné moralizácie a nekonečného filozofovania. Jeho poézia je plná kázní a spovedí zapletajúcich sa v teologických reťaziach. Dominantou jeho vnemov aj naďalej zostal človek a jeho životné pózy. Teraz však popri ústrednej téme otvára aj duchovnú zložku, vieru a vyššie formy bytia, vlastnú skúsenosť, predstavy a pocity, čím vytvára zvláštnu symbiózu prvkov, ústiacu až do revolty. M. Bátorová napísala: „Básnik Juraj Bakoš nemá v súčasnej poézii dvojníka. Predchodcom by v existenciálnej osamelosti a disharmonickej poetike mohol byť Janko Kráľ. Nič to, že sa to nevie. Ani o Kráľovi v jeho čase nik nevedel. Tak to už býva. Jedinou odmenou skutočného básnika je mu vlastná báseň – čas, keď ju píše.“
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Juraj Bakoš Pokorený plameň Tretia básnická zbierka mladého autora zaujme svojou nekonvenčnosťou, iným pohľadom na svet o nás i okolo nás, ako aj voľnou veršovou formou, pripomínajúcou básne v próze. Bakošove verše zaujmú i netradičnými poetickými obrazmi, metaforami či myšlienkovými spojeniami. Jeho pohľad na svet a život vyjadrený v básňach je originálny. Ako napísal literárny kritik Radoslav Matejov „Juraj Bakoš si vyžaduje racionálneho, neemotívneho čitateľa. Monumentálnym knižným štýlom, košatou syntaxou a rozsiahlym prozaizovaným jeffersonovským veršom pekne nadväzuje na predchádzajúcu tvorbu. Využitím filozofických disciplín, smerov ako fenomenológia a bermeneutika predostiera analyzujúce pozorovania, v ktorých paralelne plynie bežný svet so svetom syntetizujúceho výkladu. Lyrický subjekt si tak vytvára imidž filozofa každej chvíle a každú chvíľu zbavuje prchavosti tým, že ju považuje za príležitosť vzhľadu do vyšších i absolútnych sfér bytia.“
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Juraj Bakoš Posledné augustové dni Básnická zbierka Posledné augustové dni patrí do skupiny vydarených debutov. Dávky Bakošovej fantázie sa neobmedzujú len na ustálené básnické kvílenia o bolestiach, aké spôsobujú rany života. Poet hľadá šokujúce spojenia, ktoré vytvárajú mosty do nových lyrických priestorov, všíma si aj na prvý pohľad nepodstatné detaily života človeka, aby nám o tom priniesol osobitú správu navoňanú imagináciou a schopnosťou integrity tém, z ktorých skladá ten svoj príbeh vo veršoch... Ako napísal prof. Andrej Červeňák: „Básne tohto súboru prezrádzajú, že patria talentovanému autorovi. Cítiť z nich rozhľadenosť v svetovej literatúre, znalosť remesla, schopnosť vytvárať básnické celky.“
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Juraj Bakoš Úvahy o slovách a hľadaní Juraj Bakoš: Úvahy o slovách a hľadaní

V tejto básnickej zbierke (štvrtej po zbierkach Posledné augustové dni (2003), Obraz v zahalenom tvare (2005) a Pokorený plameň (2006) ide autorovi o zápas pri hľadaní prakoreňov ľudskej existencie. Miestami teologické a miestami filozofické kombinovanie myšlienok sa Bakošovi stáva základňou pri postihovaní súčasnosti. Jeho zápas medzi emocionálnosťou a racionálnosťou je ťažkým zápasom. Často je poznačený smútkom a ponurosťou, ale aj protirečivosťou pri hľadaní východísk. Na margo zbierky prof. Michal Otčenáš napísal: „Autor determinovaný svojím vzdelaním, prostredím, v ktorom žije, a svojím videním sveta a človeka v ňom sa snaží ponúknuť čitateľovi neľahkú cestu za pochopením svojich problémov a úskalí života“.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Juraj Bindzár Krajina nespavosti Básnická prvotina uznávaného režiséra, divadelníka, pesničkára a fotografa je intelektuálnym záznamom civilizmu všedného dňa. Verše nesú pečať autorovho povolania, badať v nich inšpirácie pražskou atmosférou (Hrabal, Olmerová), no ich pokoj často narúša provokujúca irónia prechádzajúca do skeptickej satiry. Zbierka je navyše ošperkovaná pútavými autorovými kolážami.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Juraj Bindzár Zabi ma nežne Juraj Bindzár – Zabi ma nežne alebo Šibenica pre malého muža
Divadelného, televízneho, filmového režiséra a scenáristu, divadelného a rozhlasového autora, kultúrneho publicistu, pesničkára a príležitostného básnika v poslednom čase zamestnáva písanie príbehov s kriminálnou tematikou. V ostatnom diele nám ponúka dve novely, akési zločinecké balady. Na pozadí historických udalostí vykresľuje príbehy dvoch „džentlmenov“, jedného ženie túžba po bohatstve, druhého láska k mladej asistentke. Aby dosiahli vytúžený cieľ, sú ochotní vydať sa aj menej čestnými chodníčkami. Stihne ich za prečiny zaslúžený trest, alebo si budú naďalej vychutnávať radosti života?
viaz., 114 str., 15,5 x 21,5 cm, MOC: 169 Sk

Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Juraj Svoboda Dali nám viac ako (sme) si mysleli Juraj Svoboda – Dali nám viac, ako (sme) si mysleli

Najväčším prínosom knihy portrétov je, že Svobodove úvahy o osobnostiach slovenského divadla nie sú sucho akademické. Iste ani nemajú ambíciu byť vyčerpávajúcimi a objektívnymi portrétmi hlboko analyzujúcimi herecké, režisérske či recitátorské umenie. Autorov prístup je uvoľnený, neformálny, výsostne osobný, v knihe vzdáva hold takým osobnostiam, ako boli napr. Andrej Bagar, Ján Borodáč, Jozef Budský, Ctibor Filčík, Ján Jamnický, Hana Meličková, Mária Prechovská, Viliam Záborský a Elena Zvaríková-Pappová.
brož., 144 str., 14,5 x 20,5 cm, MOC: 169 Sk

Knoiha je už vypredaná!

Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Juraj Svoboda Dali nám viac, ako (sme) si mysleli (II) Pokračovanie veľmi úspešnej knihy známeho režiséra Juraja Svobodu, v ktorej nadväzuje na zdokumentovanie umeleckých stretnutí s množstvom významných osobností slovenského divadla. Kniha okrem iného obsahuje portréty takých osobností, akými boli Karol L. Zachar, Gustáv Valach, Martin Hollý, Ivan Mistrík, Emil Horváth st., Martin Gregor, Pavol Haspra a ďalší. O knihe A. Červeňák napísal: „Juraj Svoboda neponúka akademické teatrologické portréty, ale eticko-antropologické obrázky svojich ,učiteľov‘, ktoré maľuje v predklone, v úcte a obdive. Mnohí z nich boli vedúcimi pracovníkmi našich divadiel, členmi straníckych orgánov, Svoboda to vie, no nie tieto dobové formy ich činnosti ho zaujímajú, ale ľudské a etické kvality divadelníkov, vďaka ktorým dokázali preklenúť vyskytujúci sa časový dogmatizmus a rozdávať ,rozumné, dobré, večné‘.“
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Juraj Svodoba Dali nám viac, ako (sme) si mysleli (III) Autor nadväzuje na svoje predchádzajúce dva rovnomenné medailóny. Pripomína čitateľom významné osobnosti, ktoré zakladali a rozvíjali slovenské profesionálne divadlo, hercov, režisérov a ďalších svojich súputníkov, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozkvet kultúry ako takej. Ľudí, s ktorými mal možnosť spolupracovať, učiť sa od nich, ktorí mu aj veľa dali. Jednotlivé medailóny zahŕňajú osobnostný profil, plody práce, ale aj autorovu osobnú skúsenosť a vzťahy s nimi. Za všetkých možno spomenúť aspoň hercov, akými boli Jozef Króner, Július Satinský, Michal Dočolomanský, Jozef Adamovič, Elo Romančík, František Zvarík či Viera Strnisková, a takisto osobnosti z prostredia divadla, televízie a filmu – Jozef Bednárik, Štefan Babjak či Adela Gáborová. Čitateľsky zaujímavou je aj prezentácia vzájomných väzieb a minisondy do súkromia.
Predajná cena: 11,90 € (358,50 Sk)
Karin Lászlová Aj duša volá SOS Autorkina próza, patriaca do série pre ňu typických trpkých poviedok, čerpá z osudov ľudí, ktorí trpia vážnymi problémami. Vo svojich prózach reflektuje najaktuálnejšie problémy dneška, rodinné násilie, život a postavenie HIV pozitívnych, bisexualitu, narkomániu, karierizmus, nezamestnanosť. Témy sú podané obzvlášť citlivým spôsobom. Autorka využíva psychologické prístupy, vďaka ktorým sa ponára do vnútra postáv. Zbytočné moralizovanie či odcudzovanie v diele nenachádza miesto. Pre svoj zrozumiteľný štýl a rozprávačské majstrovstvo aj po tejto knihe siahne široký okruh čitateľov.
Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
Karin Lászlová Kríza kráča svetom

Autorka zúročila svoje bohaté, rôznorodé skúsenosti i v svojom najnovšom prozaickom diele. Tento raz ide o sociálno-kritický román, ktorému nechýba psychologický podtón a zhodnotenie. Dej situovaný do obdobia medzi svetovou hospodárskou krízou a vypuknutím 2. svetovej vojny čitateľovi odhaľuje niekoľkovrstvové sociálne problémy, ale aj ich vzájomnú prepojenosť. Chudoba a nezamestnanosť prepletená s alkoholizmom a týraním, spoločenská priepasť a napokon formovanie jedinca v spoločnosti oplývajúcej spomenutou charakteristikou. Hlavná hrdinka Katarína sa pokúša o zmenu. Hnev so sociálnym podtónom je síce na začiatku dobrou motiváciou, lenže s postupom času je príliš obmedzujúci a bráni v šťastí. Autorkin profesionálny, prepracovaný štýl je len ďalšou pridanou hodnotou diela, ktorý je už po samotnej dejovej stránke zaujímavý. Napokon má už na svojom účte vyše 30 prozaických diel.
ISBM 978-80-8061-301-3
EAN 9788080613013
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Karol Rosenbaum Karol Štúr Autor sa usiluje vystihnúť základné črty tejto osobnosti a obdobie jeho pôsobenia. Monografia zachytáva študijné roky Karola Štúra v Györi, Šoproni, Bratislave a v Berlíne. Predstavuje ho ako kaplána vo Vrbovom, neskôr ako profesora a rektora gymnázia ev. a. v. v Modre. Autor sa pokúsil zobraziť Štúrovu činnosť v samých počiatkoch, v čase jeho pôsobenia v študentskej Spoločnosti reči a literatúry československej. Tu sa zrodila Štúrova básnická tvorba a koncepcia národného, slovanského uvedomenia, ktorému zostal Karol Štúr verný po celý život. V Modre nebol len vynikajúcim pedagógom, ale aj oddaným vychovávateľom mládeže v duchu svojho národného slovanského presvedčenia. Hoci sa táto osobnosť dostávala do tieňa mladšieho brata Ľudovíta, Rosenbaumova monografia Karol Štúr (Náčrt tvorby a života) sa ho z tohto tieňa snaží dostať bližším osvetlením.
Predajná cena: 3,98 € (119,90 Sk)
Katarína Habovštiaková Zbojník Paľo Pätoprstý Najnovší titul Kataríny Habovštiakovej, tradične určený detskému čitateľovi, priam hýri pestrosťou. Ide pritom o pestrosť mnohorakých aspektov. Nie je ľahké udržať pozornosť malého čitateľa a táto úloha je v prípade 36 rôznych príbehov, kde sa menia postavy, prostredie i celková atmosféra deja (fantazijná či reálna), o to ťažšia. Autorka ju však zvládla bravúrne, a to najmä vďaka obdivuhodnému skĺbeniu klasickej štruktúry i jazyka ľudovej rozprávky a novodobej literárnej zručnosti, ktorá síce zachováva staré, no prehľadným členením jednotlivých hesiel mu vráža punc nového. Dielko je hodnotným príspevkom pre rodinnú knižnicu, ktorú občas využívajú malí čitatelia.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Katarína Kolárikova Medzi riadkami Katarína Koláriková Koňariková (1982) knižne debutovala zbierkou básní Hľadanie lásky v roku 2002. Nasledovala zbierka básní Motýle a maky v roku 2008. Zbierka poviedok Medzi riadkami je autorkinou prvotinou v próze. Obsahuje 28 poviedok, ktoré zachytávajú rozličné námety v rozličnom prostredí s rozličnými postavami, no ich spoločným menovateľom je tajomstvo. Toto tajomstvo má v niektorých poviedkach podobu šteklivej záhady, trilerového príbehu, či hororovej mystifikácie. Napriek tomu, že autorka sa nebojí smrti, krvi a krutosti, jej poviedky nevyznievajú ani samoúčelne morbídne, ani krvibažne, ani kruto. Sú skôr katarktickým vyjadrením zložitosti ľudského jednotlivca, predovšetkým ženy, ktorého vnútorná zraniteľnosť je v súčasnej apórickej dobe vystavená ťažkým skúškam a práve literatúra je prostriedok hľadania aspoň podmienečnej rovnováhy. A toto je očividne aj méta mladej autorky, ktorá nepochybne vo svojich poviedkach prejavila talent, vynachádzavosť i fantáziu.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Kolektív Božia ulička Božia ulička (Antológia slovenskej literatúry o holokauste)
Zostavil, texty z nemčiny a dánčiny preložil a predslov napísal
Milan Richter. Doslov
Antológia obsahuje básne, prózy a esejistické texty slovenských
autorov s tematikou holokaustu slovenských Židov: František
Švantner, Rudolf Jašík, Leopold Lahola, Peter Karvaš, Ladislav
Mňačko, Klára Jarunková, Vincent Šikula, Ján Johanides, Anton
Baláž, Ivan Kupec, Tuvia Rübnerová, Iboja Wandall-Holmová, Ján
Ondruš, Tomáš Janovic, Milan Richter, Juraj Špitzer. doslov
Viliam Marčok.
Vydavateľstvo SSS, viaz.,130 x 240, 240 s.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Kolektív Rok 2000: úzkosti a nádeje Etela Farkašová (zostavovateľka): Rok 2000: Úzkosti a nádeje
Eseje popredných slovenských osobností z oblasti filozofie, sociológie, psychológie a iných disciplín, ktoré sa tematicky orientujú na súčasnú situáciu človeka a súčasnej civilizácie v širšom kontexte.
Formát: 15x21 Väzba: Tvrdá Str.: 160
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Kolektív autoriek Planéta zrýchleného pohybu Pätnásť poviedok slovenských autoriek o rodine, o tom, aké sú ženy-matky, ženy-literárne postavy, videné a stvárnené ženami-spisovateľkami?
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Kolektív autorov Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi Thomas Mann vyhlásil, že keby Dostojevskij nenapísal nič iné iba Legendu o Veľkom Inkvizítorovi, bol by nesmrteľný. Ide o to, že v Legende sa autor zamýšľa nad troma základnými otázkami človeka – chlebom, zázrakom a mocou, ktoré determinujú jeho správanie a nachádzajú originálne riešenia. Tieto otázky (problémy) sú aktuálne aj dnes... Legenda je doplnená reflexiami súčasných teoretikov literatúry a filozofov. Úvahy Jána Tužinského, Andreja Červeňáka, Miloša Ferka a Romana Michelka poukazujú na rôzne konotácie a recepčné možnosti Legendy. Všetci uvažujú o tom istom, ale využívajú pritom rôzne kultúrne a duchovné inšpirácie – ruské, nemecké, francúzske atď. Preto táto publikácia má predpoklady syntetizovať filozoficko-sakrálne výdobytky ľudstva a pootvoriť dvere pre ich možné využitie v budúcnosti.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
kolektív autorov Víťazný Krutohlav Víťazný Krutohlav (Výber najlepších slovenských sci-fi poviedok)
Výber najlepších poviedok, ktoré‚ vznikli v poslednom desaťročí
v súťaži Gustáva Reussa. Výber obsahuje poviedky renomovaných
autorov ako: Juraj Toman, Michal Hvorecký, Peter Šulej, Jozef
Girovský, Alexandra Pavelková , Rastislav Weber, Peter Wittgruber.
Formát:13x21 Väzba: tvrdá Str.:180 Cena:139,- Sk
Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
kolektív autorov ŽELEZNÝ GENERÁL Antológia súčasnej poľskej fantastiky Päť poľských poviedok ponúka pohľady do modernej poľskej fantastiky 90-tych rokov 20. storočia. Antológia naznačuje mnohosť postupov i tém žánra, ktorý patrí v rámci poľskej literatúry k mimoriadne produktívnym. Úroveň textov svedčí o tom, že fantastika v poľskom kontexte už dávno nepatrí na literárnu perifériu. Výber rozširuje obzor slovenského čitateľa a poukazuje na to, že žáner v nej obsiahnutý sa neobmedzuje len už aj na Slovensku známeho Andrzeja Sapkowského. Mapuje priestory slovenskému čitateľovi takmer neznáme – predchádzajúca, dosiaľ jediná, antológia z tohto žánra poľskej literatúry vyšla v slovenčine naposledy v 80-tych rokoch 20. storočia. Sčítanejších priaznivcov poľskej fantastiky k titulu môže prilákať fakt, že žiadna z poviedok publikovaných v antológii nevyšla ani v českom jazyku.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Koloman Sokol Koloman Sokol osobne de o pôsobivú a nádherne ilustrovanú publikáciu obsahujúcu súkromnú korešpondenciu svetoznámeho výtvarníka Kolomana Sokola s jeho priateľom Michalom Chorváthom. Títo dvaja umelci sa počas dvadsiatich štyroch rokov (1935 – 1939, 1945 – 1948 a 1967 – 1982) stretávali alebo si vymieňali listy. Ich vzájomná korešpondencia sa zachovala zásluhou Michala Chorvátha, má cca 80 strán, pričom počas druhej svetovej vojny a v rokoch 1948 – 1967 sa pre zhoršené spoločenské a politické pomery navzájom odmlčali. Čitateľ v knižke nájde aj zaujímavé informácie zo života rodiny Sokolovcov, ktoré dosiaľ absentovali v odborných publikáciách. Útla knižočka sprístupňuje dokumenty a listy, ktoré Michal Chorváth uchovával na čestnom mieste v súkromnom archíve do konca svojho života. Navyše obsahuje aj farebnú prílohu dvanástich diel majstra Sokola.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk)
Kubica Peter Rozprávky víly Púpavky Rozprávková kniha o víle Púpavke pútavou formou ponúka deťom pozitívne príklady, hrdinov-zvieratá, ktorí majú ľudské vlastnosti, slabosti, ale spája ich jedno silné puto, prekonávajúce všetky prekážky. Ide o priateľstvo, ktorého motívy sa vinú všetkými desiatimi rozprávkami, a je personifikované vílou Púpavkou, hoci hlavnými postavami v jednotlivých rozprávkach sú samotné zvieratká. Každá rozprávka je zároveň samostatným celkom, takže je vhodná pre deti predškolského veku, vzhľadom na svoj rozsah i použitú lexiku. Doplnené sú o veršované básne, ktoré predstavujú jednotlivé postavičky-zvieratá (zajko Majko, veverička Erička, žabka Gabka...). Súčasťou knihy by mali byť príťažlivé ilustrácie, ktoré ešte viac prilákajú detského čitateľa ku krátkym rozprávkam, kde násilie ani podobné nevhodné prejavy, ktoré sa často objavujú v prekladovej literatúre, pre túto vekovú skupinu čitateľov nemajú svoje miesto.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Kuprin Alexander Ivanovič V tajomnom šere Výber z poviedok jedného z najvýznamnejších predstaviteľov ruskej prózy začiatku dvadsiateho storočia prináša nie povrchný, ale hlboký ponor do vedomia a často i podvedomia hrdinov, do akoby neprebádaných zákutí ľudskej psychiky. Kuprin je majstrovský štylista; jeho poviedky pred vykreslením deja uprednostňujú zachytenie atmosféry vyžarovanej plasticky zobrazeným prostredím. Súčasník ruských symbolistov (len tri roky starší od Briusova) necháva miestami víťaziť formu v kresbe ornamentov a zákutí, ktoré si nedokážete neobľúbiť. Zbierka obsahuje výber poviedok, ktoré doteraz neboli knižne vydané.
ISBN 978-80-8061-376-1
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Laco Jakubčiak Luna Autor – profesionálny hudobník a spevák skupiny Nirvana, milovník poézie, filozofie a cestovania, absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach sa v súčasnosti venuje aj tajomstvám a terapii ľudskej duše. Svoje vnútorné pocity pretavil do básnickej prvotiny Luna, skladajúcej sa z dvoch časti – Katarzia a Revolta. Básne venoval Klubu 27. Súčasťou Jakubčiakovej básnickej zbierky je aj vlastné hudobné CD nesúce názov Hviezdy, ktoré obsahuje 10 skladieb.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ladialav Novomeský Svätý za dedinou Ladislav Novomeský: Svätý za dedinou
Básnická zbierka inšpirovaná poetizmom. Jej básnická reč sa
vyznačuje konkrétnou obraznosťou, náznakovosťou, uvoľnenosťou,
asociatívnosťou a neopakovateľným rytmom. Vedúca básnická
osobnosť medzivojnovej literatúry v nej koncentruje bohaté
skúsenostné, citové, sociálne, myšlienkové a tvarové tendencie
modernej slovenskej lyriky.
Formát:15x21 Väzba:tvrdá Str.: 80 Cena: 99,- Sk


Laco Novomeský – Svätý za dedinou
V knihe klasika slovenskej literatúry nájdeme básne zbierok z tridsiatych rokov: Romboid, Otvorené okná a Svätý za dedinou. Táto poézia je veľmi čitateľná a prináša neopakovateľný zážitok. Autor – vedúca básnická osobnosť medzivojnovej literatúry – vo výbere koncetruje bohaté skúsenostné, citové, sociálne, myšlienkové a tvarové tendencie modernej slovenskej lyriky. Básnická reč vyznačuje konkrétnou obraznosťou, náznakovosťou, uvoľnenosťou, asociatívnosťou a neopakovateľným rytmom.
viaz., 120 str., 13,5 x 20,5 cm, MOC:99 Sk

Predajná cena: 3,29 € (99,11 Sk) Kniha je vypredaná.
Ladislav Herzog Plavba za horizont Plavba za horizont je nadviazaním na predchádzajúci titul z autorovej dielne – Spoveď dunajského lodníka (2002). Ladislav Herzog (dnes už v dôchodcovskom veku) v ňom opätovne prežíva svoju dobrodružnú náturu. V spomienkach sa vracia do dôverne známeho prostredia, no hlavný motív diela sa zmenil. Jeho próza poviedkového charakteru má tentoraz nádych pokojnejší, v ovzduší čitateľ šípi návrat domov. Mohlo by sa zdať, že autorove bilancovanie vlastného života bude témou zaujímavou iba pre úzky okruh čitateľov, lenže opak je pravdou. Dielo poukazuje na to, že na každý okamih nášho života si treba položiť otázku, či to, čo činíme, má pre nás samotných dostatočný zmysel. Otázka hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlastného sveta je napokon vlastná i mladému človeku, ktorému dáva toto dielo tiež možnosť naučiť sa uvažovať bez krátkozrakosti.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ladislav Herzog Pomýlena navigácia Ladislav Herzog (nar. 12. 12. 1939) sa do povedomia čitateľskej verejnosti zapísal ako autor úspešného románu Spomienky lodníka (2000), jeho rozšíreného vydania Spomienky dunajského lodníka (2002) a poviedkovej knihy Plavba za horizont (2006). Svoje prebohaté skúsenosti a zážitky však skvelo pretlmočil aj do poetickej podoby. Svedčí o tom nielen básnický debut Svet posadnutých (2006), ale aj ďalšie básnické zbierky Stratená biblia (2007) a Pomýlená navigácia (2009) – plné autorových meditácií, lyrických spovedí i rozjímaní nad tým, čo nevdojak „pozabudol“ vyriecť v próze. Pre autora s nezlomnou lodníckou náturou je charakteristické i to, že aj v dôchodcovskom veku je mu činorodosť a tvorivosť vlastná a napísané slovo ostáva svedkom prežitého aj po rokoch. Tato kniha vysla len vdaka stedrej podpore T-Comu.
 
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Ladislav Herzog Stratena biblia Ladislav Herzog: Stratená biblia

Autor úspešného románu Spomienky lodníka (2000), jeho rozšíreného vydania Spomienky dunajského lodníka (2002) a poviedkovej knihy Plavba za horizont (2006) je nielen prozaikom, ale aj poetom. Svedčí o tom básnický debut Svet posadnutých (2006), ktorým demonštroval, že aj tvrdý chlap s nezlomnou lodníckou náturou dokáže svoje prebohaté skúsenosti a zážitky bravúrne pretlmočiť do poetickej podoby. I ďalšia básnická zbierka Stratená biblia je plná autorových meditácií, lyrických spovedí i rozjímaní nad tým, čo nevdojak „pozabudol“ vyriecť v próze. A ako sa nazdáva sám autor – slovo ostáva svedkom prežitého aj po rokoch. Pre autora je charakteristické aj to, že hoci už vplával do dôchodcovského veku, činorodosť a tvorivosť je mu vlastná a napísané slovo považuje za záväzok k ďalšiemu konaniu.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Ladislav Herzog Svet posadnutých V tomto prípade ide o poetický debut. Herzoga čitateľská verejnosť pozná ako autora prozaického diela Spomienky lodníka. Úspech na knižnom trhu inicioval rozšírené vydanie pamätí Spoveď dunajského lodníka, v ktorých vyrozprával vlastný životopis v podobe svedectva, ako sa v priebehu desaťročí menil život ľudí prácou spojených s riekou, ale i vzácnych pomocníkov na brehu. Hoci Ladislav Herzog vplával do dôchodcovského veku, písaniu ostáva verný. Dôkazom toho je nová kniha poviedok Plavba za horizont a ponúkaná zbierka básní Svet posadnutých, v ktorej životné skúsenosti a pocity pretlmočil aj do veršovanej podoby. Ozaj vydarený básnický debut!
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Ladislav Nádaši Jége Cesta životom 3. Ladislav Nádaši-Jégé: Cesta životom
Autobiografický román predstaviteľa slovenského naturalizmu, v ktorom sa autor s nezvyčajnou ostrosťou a otvorenosťou púšťa do zápasu s dvojtvárnosťou, príživníctvom, sebeckosťou, s nemorálnosťou oravskej smotánky a slovenského malomesta. Popri nezmieriteľnej kritike obžerstva, kartárstva, kupčenia so ženami, finančných machinácií a volebných podvodov nájdeme v Jégého románe polohy hlbokej lásky a súcitu s blížnymi.
Vyjde: II. kv. Formát: 15x21 Väzba:tvrdá str.: 150 Cena:149,- Sk
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ladislav Schramek Paromská republika Ľubomír Schramek - Paromská republika
Zbierka esejí, jedného z najlepších slovenských esejistov, kriticky reflektujúca dnešný svet, zaoberajúca sa najaktuálnejšími problémami . Média, internet, ekológia, tolerancia, morálka, svedomie, medzietnicke vzťahy, populačné problémy sveta a Slovenska a pod.
Brož. str.125 , MOC:149 SK

Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ladislav Schramek Poruchy civilizácie Ľubomír Schramek – Poruchy civilizácie
Autora zaujíma civilizačné smerovanie, zamýšľa sa nad civilizačnými omylmi, krízami. Naznačuje, že mnohé z nich spôsobili aj poruchy komunikácie: medziľudskej a aj komunikácie človeka s prírodou, pre manipulačno-koristnícky postoj a stratu úcty i pokory voči prírode. Spektrum nastolených problémov je veľmi široké, niektoré sa týkajú jeho oravského regiónu, iné Slovenska a ďalšie majú celoplanetárny charakter. Autor sa usiluje jednak o diagnostikovanie súčasnosti, jednak o hľadanie spôsobov, ako sa s problematickou „poruchovou“ situáciou vyrovnávať.

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Ladislav Švihran Hviezdne okamihy Ladislav Švihran: Hviezdne okamihy 1
Známy a úspešný autor literatúry sa v knihe podujal spracovať
fakty o nepredvídaných udalostiach, ktoré rozhodli o osudoch
niektorých historických iniciatív takpovediac proti logike
vývinu: porážka hitlerovských vojsk pri Moskve, víťazstvo
Angličanov pri Waterloo a pod. Švihran svojou novou knihou
poskytuje vzrušujúce čítanie, ale aj poučenie o nevyspytateľnosti
dejín.
Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
Ladislav Ťažký Amenmária – samí dobrí vojaci Tento obsiahly román, povedané slovami literárneho kritika Miloša Ferka, znamená „... poľudštenie veľkej svetovej vojnovej epiky... Príbeh je snímaný neideologicky, uchopený zdola prostým rozprávačom, dôraz je položený na konkrétne zážitky a vnemy, čím autor dielu zabezpečil život ponad pády politických režimov.“ Ťažkého návrat k lyrizácii je nepochybne osviežením a cestou za novým rozmerom slovenskej prózy. Tento román bol, je a bude knižkou o schopnosti ostať človekom – v zmysle nielen racionálnom, ale predovšetkým emočnom – v čase, keď ideály a hodnoty zlyhávajú. Výstižne to dokumentujú slová literárneho kritika Alexandra Matušku: „Amenmária je románom epochy, v ktorej sa život premenil na otrasné divadlo, na údesný kolotoč pomútených hláv, vecí postavených na hlavu, románom sveta hore nohami, v ktorom sú všetci proti všetkým, v ktorom nič nie je na svojom mieste a všetko je zbytočné a absurdné...“
Predajná cena: 13,24 € (398,87 Sk) Kniha je vypredaná.
Ladislav Ťažký Evanielium čatará Matúša Dvojzväzkové dielo je pokračovaním románu Amenmária, s ktorým je spojené prostredníctvom niekoľkých postáv. Novotou je, že pôvodný opis vojnových udalostí sa mení na ich hodnotenie. Hlavný hrdina – Matúš Zraz sa snaží pochopiť a vstrebať vojnové udalosti natoľko, aby sa mohol dostať za ne. Dielo je preto naplnené početnými komentármi k dejom. Zámerom románu je nielen vysloviť svedectvo o vojne, ako o skutočne prežitom, ale najmä ju vykresliť ako obrovskú skúšku morálky jednotlivca a celých kolektívov. Celý román je doslova nabitý veľmi silnými a sugestívnymi obrazmi s vyhraneným filozofickým podtextom, ktoré nikoho nenechajú na pochybnostiach, že autorovi ide o náročné umelecké stvárnenie spoločensky veľmi závažnej problematiky moderných slovenských dejín; problematiky, ktorej sa zasvätene venuje už dlhé roky a ktoré nesporne obohacuje obsahové dimenzie našej literatúry. Dielo disponuje umeleckou jemnosťou i epickou kvalitou, je mohutnou mozaikou vojny, poučnou nielen pre tých, ktorí ju pocítili na vlastnej koži, ale aj pre čitateľov mladšej generácie, ktorí o vojnových hrôzach vedia iba z učebníc, či rozprávania starých rodičov.
Predajná cena: 12,25 € (369,04 Sk) Kniha je vypredaná.
Ladislav Ťažký Moji majstri Ladislav Ťažký, autor viac ako tridsiatich knižných publikácií, bol všestrannou, dalo by sa povedať, renesančnou osobnosťou, ktorá však žila a tvorila v antirenesančnej dobe. Zápasil s ňou ako umelec. Ako publicista a mysliteľ sa nemohol realizovať v plnom rozsahu svojich síl, zámerov a plánov. Jeho srdce, rozum a pero pocítili slobodu až v závere života. Svedčia o tom predkladané texty – dosiaľ nezverejnené poviedky a eseje, dialógy, úvody do kníh, analýzy, príhovory, recenzie jeho všestrannej aktivity. Sú to texty politologické, publicistické, literárnovedné, ktoré dokresľujú profil spisovateľa i charakter jeho života a tvorby. Na rozdiel od umeleckých textov, ktoré sú významovo mnohovrstevné, tieto smerujú k jednoznačnosti, apelujú na isté spoločenské, etické a estetické aktivity súčasného človeka a nabádajú... Majster niekoľko dní pred svojím skonom zostavil aj osnovu svojej poslednej knihy Moji majstri, do ktorej zaradil i portréty a profily významných osobností kultúrneho a spoločenského života. Nechýbajú v nej V. Šikula, M. Bielik, A. Blaha, A. Červeňák, J. Čomaj, J. Ferenčík, M. Füköová, V. Hornáček, M. Jančuška, I. Kolčák, M. Krčík, J. Leikert, P. Liba, P. Mišák, L. Ondriš, P. Rašla, J. Sarvaš, J. Smolec, M. Stano, S. Stračina, V. Šabík, L. Švihel, J. Vranka, O. Zimka a L. Zrubec. Tak vznikol zborník – almanach, ktorý prezentuje ďalší rozmer barda slovenskej literatúry.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Ladislav Ťažký Očami pútnika „V dnešnej dobe je nemysliteľné byť múdrym a sedieť za pecou“, píše L. Ťažký, nepochybne jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských spisovateľov, ktorý sa po svojej románovo známej vojnovej anabáze predstavuje čitateľom ako pútnik. Ako všímavý, citlivý pozorovateľ i pokorný kresťan putuje po Svätej zemi, navštevuje starozákonné pamiatky a všetky tie večne živé žriedla kresťanskej viery od Betlehema po Golgotu. Jeho skúsenosťami vycibrený zrak odhalí aj ďalšie pútnické miesta nielen na Blízkom východe, ale aj na bližšom európskom teritóriu, kde ho upútali nádherné katedrály v Ríme, Barcelone, Turíne, Paríži, ako aj slovenská kalvária v portugalskej Fatime či barcelonské kvetinárky alebo robotníčky mora – rybárky z Nazaré. Predmetom spisovateľových úvah sú majestátne pamätihodnosti i prostí ľudia, ktorých stretáva na svojej púti. Slovo púť vystihuje tieto cesty presnejšie, pretože jeho kniha Očami pútnika nie je iba cestopisom, je zbierkou esejí a duchovných zážitkov z putovania spisovateľa, ktorého náboženský, ale i vlastenecký cit dýcha na čitateľa z každej stránky.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Ladislav Ťažký Pivnica plná vlkov Román zachytáva obdobie Slovenského národného povstania a kolektivizácie. Dobu autor vníma cez konanie a cítenie postáv, neideologicky. V pasážach venovaných vojne prejdú osadou postupne partizáni, Nemci, Rusi i Rumuni. Nieto dobrých a zlých, víťazov a porazených, ani čiernych a bielych. Sú len tí, čo odchádzajú, a tí, čo ostávajú. Obyvatelia Perunovej Vsi prežijú vojnové zmätky, pretože vietor nevyvráti strom. Vždy ho však možno vykopať z pôdy, potom pri presadení uschne. Ťažký v majstrovsky vyrozprávanom príbehu vykresľuje takmer monumentálnu postavu Fedora Peruna, sedliaka vrasteného hlboko do pôdy – už i svojím menom symbolicky až do predkresťanských čias. Atmosféru deja podfarbuje citlivá práca so symbolmi (jeleň, alebo už spomenutá symbolika mena). V polovici šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia bola knižka nielen literárnou, ale i spoločenskou udalosťou, pretože v protiklade k budovateľským románom ukazuje problémovosť kolektivizačného procesu. Dielo však podmanivosťou rozprávania, presvedčivosťou postáv a svojráznym symbolicko-poetickým videním sveta prerastá konkrétny literárnohistorický kontext a dokáže zaujať aj dnešných čitateľov.
Predajná cena: 10,00 € (301,26 Sk)
Ladislav Zrubec Starý kocúr Román z obdobia maďarskej okupácie Šurian (1938), v ktorom autor na postave dôstojníka maďarskej armády slovenského pôvodu a jeho erotických a majetkových dobrodružstiev vykresľuje kruté obdobie horthyovskej vlády a maďarizačných násilníckych praktík na slovenskom obyvateľstve.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ladsialv Zrubec Posledný hriech Laco Zrubec je verejnosti známy ako autor literatúry faktu a publicista. Môže sa pochváliť celým radom kníh, napríklad krátkymi úsmevnými príbehmi Rozbité okná, obrázkovou monografiou Ponitrie, literárnymi potulkami po archeologických lokalitách Slovenska Poklady zeme, románom o poslednom mohykánovi gýmešského (jeleneckého) panstva grófa Karola Forgáča Gýmešský hárem, historickým románom Žofia Bosniaková, románom z obdobia okupácie Slovenska v rokoch 1938 – 1948 Starý kocúr, úsmevným románom o rozvadených susedoch Hanba, dielom Slávni Slováci sveta, historickým románom z obdobia tureckej expanzie Mohamedán z Ďarmôt... V historickom románe Posledný hriech ho opäť zaujíma „duša udalostí“. Zaoberá sa osudmi A. Pecháňa, ktorý z Ilavy odchádza do Budapešti a podieľa sa na pomaďarčovaní Slovákov.
Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk) Kniha je vypredaná.
Le Clézio Zlatá rybka . Jean-Marie Gustave Le Clézio: Zlatá rybka (Preklad Jarmila Pospěchová)
Podmanivý román jedného z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej francúzskej literatúry je príbehom ukradnutého dievčatka Laily, inšpirovaným africkou rozprávkou o zlatej rybke. Lailu predajú starene, s ktorou prežije osem rokov v odlúčení od sveta. Až po smrti stareny sa jej otvárajú brány do sveta, v ktorom ju čakajú nebezpečné nástrahy, ale napokon sa dostane späť do svojej krajiny.
Formát:15x21 Väzba:Tvrdá Str.:200
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Leonid Andrejev Rozhovor uprostred noci Novela Rozhovor uprostred noci predstavuje zaujímavý dialóg panovníka a zajatca, teda človeka, ktorý má v rukách sústredenú všetku (aj vojenskú) moc, a toho, ktorý momentálne nemá nič okrem svojej dôstojnosti a, prirodzene, vôle. Príbeh života a posledných dní Judáša Iškariotského približuje v poradí druhá novela, ktorá objasňuje nielen vzťah Ježiša k Judášovi, ale aj Ježišových učeníkov, ktorí sa pýtali: „Čo značí pravda v ústach zradcov? Či sa nezmení na lož?“ Novela Tma je príbehom mladého revolucionára, ktorý, nepoznajúc ženu, chce dva dni pred teroristickou akciou stráviť noc vo verejnom dome, aby unikol polícii. Novela On predstavuje tajomné, v pritlmených tónoch a rozplývavých farbách nesené rozprávanie chudobného študenta, ktorý sa stal domácim učiteľom v záhadnom dome, kde akoby bolo všetko neskutočné a za noci ako prízrak vystupovalo z hmly. V poviedkach Zásady dobra a Pokoj Andrejev využil zmysel pre paródiu, situačný humor i drobnú komiku, ktorá v texte presvitá.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Leopold Lahola Päť hier Napriek nesporným kvalitám Laholových prozaických diel ho považujeme predovšetkým za jedného z najzaujímavejších dramatikov 20. storočia. Reprezentatívny výber z Laholových drám obsahuje ťažiskové hry (Bezvetrie v Zuele, Atentát, Inferno, Škvrny na slnku, Štyri strany sveta). Vydanie je doplnené o edičnú poznámku, kalendárium života, prehľad autorovho diela a doslov, ktorý osvetľuje výber Laholových drám v kontexte jeho tvorby, ako aj postavenie autora v kontexte slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia. Ako poznamenáva literárny kritik L. Čúzy, „vydanie ťažko dostupných textov hier Leopolda Laholu je významným vydavateľským počinom, a preto ho treba len uvítať“.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Libuša Mináčová Kamienky z Rimavy V zbierke krátkych próz, spätých tematikou a prostredím autorkinej rodiny, sústredila spisovateľka jedinečný materiál, ktorý spracúva veľmi citlivo a jemne, pôsobivo a pritom decentne. Kamienky z Rimavy majú význam nielen pre pochopenie jej osoby, ale obohacujú aj vnímanie Mináčovej diela a predovšetkým poznanie slovenského života prostredníctvom informácií o jeho popredných kultúrnych rodinách (Daxnerovci, Clementisovci, Chorvátovci). Mináčovej spôsob stvárnenia, kvalitný žurnalistický štýl, bystré postrehy doplnené pátosom zažitého spolu v zvláštnej kombinácii, vyvolávajúce impresionisticky pôsobiacu obraznosť, dotvárajú autentickosť svedectva. Úprimné videnie prostredníctvom „detských očí“ zaujme bezprostrednou sviežosťou, reportážno-zovšeobecňujúci štýl vyvážený citovou zaangažovanosťou pomohol autorke vytvoriť žánrovo harmonický útvar, adekvátnou formou oživila atmosféru života v gemerskom malomeste či vidieku a prispela k upevneniu historického povedomia širších čitateľských vrstiev nielen v tomto regióne Slovenska.
Predajná cena: 3,29 € (99,11 Sk)
Libuša Vikorová Večerné lampy Libuša Vikorová: Večerné lampy
Autorka v roku 2002 (ako 20-ročná)vydala prvú zbierku poézie Tajomstvá. S jej veršami sa možno stretnúť aj v časopise Dotyky. Okrem poézie píše rozprávky, poviedky a iné publicistické útvary. Na margo jej zbierky Večerné lampy B. Brenza napísal: „Kniha, ktorá vám leží v rukách je mapa. Je to mapa pocitov, túžob, clivoty, ale aj radosti a krásy. Je mapou toho, čo v takejto podobe už nikdy nebude. Krajinou a spomienkou v jednou. Miestom, ktoré je pre každého z nás uložené hlboko v srdci. Nečakajme grafomanské posadnutosti či štylizované šialenstvá a literárne pózy. Nie, autorka ich nepotrebuje, je sama sebou, so svojou samotou a s vesmírom slov v dlani. A – aj keď miestami smutná – chápe, že keby nebol smútok a žiaľ, nebola by ani radosť a šťastie. Preto tuší, či vlastne vie, že z krajín prežiarených slnkom a mladosťou sa odchádza potichu, po špičkách, tak, aby sme ich v skutočnosti nikdy neopustili...“
Predajná cena: 3,29 € (99,11 Sk)
Losskij N.O Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad Filozof, predstaviteľ ruskej emigrácie podáva v knihe systematicky usporiadanú, štylisticky brilantne zvládnutú analýzu diel F. M. Dostojevského – jedného z najvýznamnejších ruských klasikov devätnásteho storočia. V súlade s názvom práce analyzuje styčné body spisovateľovho myslenia najmä s pravoslávnou vieroukou. Na konkrétnom materiále próz i denníkov ukazuje vplyv toho, čo bolo v mnohých z Dostojevského próz podstatou. Losského práca je popri nespornej materiálovej dôkladnosti prinajmenšom nepriamo polemicky zahrotená. Môžeme ju v dobovom kontexte vnímať aj ako rukavicu hodenú do tváre vulgárnemu materializmu marxistickej historiografie. Totiž, jeho predstavitelia náboženský rozmer Dostojevského diel zámerne negovali. Slovenská kultúrna verejnosť tak získava možnosť pohľadu z nových perspektív. Okrem tejto historickej a vývinovej hodnoty má však Losského dielo, najmä vďaka pútavému spôsobu spracovania čo povedať i dnešným čitateľom.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je v dotlači.
Ľuboš Jurík Všetci sme potomkovia Kainovi Ľuboš Jurík (1947), spisovateľ, publicista, autor viac ako dvoch desiatok kníh, televíznych scenárov a divadelných hier, nositeľ prestížnej ceny Egona E. Kischa roku 2002 za literatúru faktu Pokušenie moci a ceny Krištáľové krídlo roku 2009 za knihu Slovenská bigbít debutoval zbierkou poviedok z bratislavskej periférie Na Poľnej ulici a téme z prostredia Bratislavy zostal verný aj v najnovšej próze Všetci sme potomkovia Kainovi. Je to detektívka? Kedy rozprávač zabije Sula? Ľuboš Jurík nás vtiahne do deja a my vzrušene sledujeme, čo sa stane. Nechávame sa unášať nadčasovými, takmer večnými myšlienkami, zamysleniami, bonmotmi. Úžasný príbeh zdanlivo bez príbehu, ktorý každý z generácie šesťdesiatnikov prečíta na dúšok. Uveriteľný, pravdivý, poučný a najmä odvážny. Ako hovorí sám autor, je to puzzle – a recenzent dodáva – dokonale poskladané. Každá čiastočka je samostatný obraz, ktorý predstavuje celkový obraz doby. Aj keď príbeh chvíľami pripomína detektívku, nie je to nijaká kriminovela. Je to príbeh o zložitom vývine po nežnej revolúcii, aj o tom, čo jej predchádzalo. Je to tiež správa o stave nášho vedomia a našich postojoch. Aby sme nezabudli, aby sme sa poučili. Lebo Všetci sme potomkovia Kainovi.

Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Ľuboš Svetoň Labyrint zo spálenísk
Ľuboš Svetoň – Labyrint zo spálenísk
Poviedky krátkou zaujímavou formou rozprávajú o etických zauzleniach závislostí – či už ide o závislosť od iných osôb alebo od iných vecí, majetkov, aj drog –, o deficitoch, ale i pocitoch viny, o sklamaniach a hľadaní spôsobu prežitia, o hľadaní seba samého, ale aj spolupútnikov, o podstatných drobnostiach, ktoré ovplyvňujú životy našich súčasníkov. Autor ponúka kaleidoskop rôznych uhlov pohľadu, ide o videnie tušeného, je to schopnosť empatie, spoluúčasť, pohladkanie, terapia. Sú to správy o živote, správy o stave sveta. Toho nášho.
viaz., str., x cm, MOC: 29 Sk
Predajná cena: 0,96 € (28,92 Sk)
Ľuboš Svetoň História obce NGOWA WGOWO Ľuboš Svetoň – História obce Ngowa Wgowo
Ľ. Svetoň (1962) vydal dosiaľ knihy próz Utekáš – neunikneš, Labyrint zo spálenísk, Balans pána S. V zbierke próz História obce Ngova Wgowo prezentuje, ako sme už uňho zvyknutí, osobitý pohľad na súčasnú realitu, otvára nám oči pri pozorovaní nového sveta, ktorý priamo nevnímame, hoci v ňom žijeme. V každodennom zhone si ho však obyčajne nemáme čas uvedomovať. V prózach nie je núdza o prekvapenia, upúta aj hlbokým myšlienkovým obsahom.
viaz., 288 str., 12,5 x 20,5 cm, MOC: 159 Sk
Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk)
Ľuboš Svetoň Balans pána S Ľuboš Svetoň – Balans pána S.
Ponúkame pútavý román zo súčasnosti. Nevšedne pravdivo zobrazený príbeh muža, ktorý vstupuje do stredného veku, je zároveň hmatateľným osudom človeka na Slovensku po zmene režimu v roku 1989. Pán S. balansuje rovnako v domácom, ako i pracovnom prostredí. Jeho akrobatický balans sa odohráva na hrane medzi túžbou po neubližovaní, po priamočiarych a usporiadaných vzťahoch a medzi rozmáhajúcim sa egoizmom, falošnosťou a podvodmi. Pán S. balansuje vo výšinách a hľadá si miesto na zemi. Kde zakoreniť, kde a s kým sa tešiť zo života, ako ho zmysluplne prežiť?
viaz., 240 str., 13 x 21 cm, MOC: 159 Sk
Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk)
Lucia Eggenhofferová Medziriadky Zbierka básní sa objavuje až sedem rokov po autorkinom debute (Dni na dlani). Napriek tomu však zostala verná pozitívnym prvkom svojej tvorby – ľahkosť, spontánnosť a precítenosť. Autorka stavia na základnej premise, ktorá hovorí o primárnej role komunikácie v rámci poézie. Podľa nej má poézia nielen odhaľovať a odkrývať zákutia básnikovej duše, ale priviesť čitateľa k akejsi otvorenej komunikácii pomocou obrazov a predstavivosti, ktorá je u tejto autorky mimoriadne rozvinutá. Harmonická vyváženosť s poetickou úrovňou debutu je zjavná už po niekoľkých básňach. Napriek tomu treba povedať, že autorka prináša do súčasnej ženskej poézie radosť z objavovania súvislostí a snahu o pôvodnú obraznosť. Jej básne sú určené citlivému, empatickému čitateľovi, ktorý dokáže autorkine obrazy dostatočne precítiť.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Ľudmila Podjavorinská Balady Ľudmila Podjavorinská
Balady
Podjavorinskej balady (Čakanka, Zlatá húska, Karbunkul, Siroty,
Gajdoš Filúz, Zlocha z Turej lúky, Vodník, Lesná panna, Utopená,
Umrelec a ďalšie) patria medzi klenoty slovenskej básnickej
tvorby. Vychádzajú z ľudovej tradície, ale zdôrazňujú najmä
všeľudské hodnoty a citové polohy života človeka. Živým jazykom,
humorom a iróniou však reagujú i na rozpory sveta. Doslov Viera
Prokešová.
Vydavateľstvo SSS, viaz., 135 x 205 cm, 130 s.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ľudmila Ulická Sonička Soňa Ulická: Sonička (Preklad Vladimír Čerevka)
Drsné, ale zároveň nežné rozprávanie o mladej ruskej žene, ktorá sa musí prebíjať cez absurdnú ľahostajnosť svojho prostredia a do dna vychutnať nedôstojnosť ženy. Novela bola preložená do viacerých svetových jazykov (nemčina, francúzština, angličtina) a stretla sa so sponátnnym úspechom.
Formát:15x21 Väzba: Tvrdá Str.: 110
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Ľudo Ondrejov Tátoš a človek
Ľudo Ondrejov: Tátoš a človek
V próze autor podal „históriu“ odprírodnenia koňa, jeho odcudzenia vlastnej podstate, čo má na svedomí nik iný ako človek. Zázračnému rozprávačovi Ondrejovovi sa naskytajú námety na zaujaté hodnotenie, citovo podfarbené vstupy a uvažovanie o odcudzenej podstate človeka, rozsievajúceho nesúlad medzi prírodou a životom.
viaz., 152 str., 13,5x20,5 cm, MOC: 149,– Sk

Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Ľudovít Fuchs Odvaha vidieť Básnik – tradicionalista – sa v zbierke privráva čitateľovi a strháva ho veršami plnými filozofických meditácií o zmysle života, o problémoch ľudskej existencie, ktoré sú pretavené životnými skúsenosťami, iných osloví oslavovaním lásky, krásy, plnosti a naplnenosti života.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Ľudovít Šrámek Poviedky udovít Šrámek (nar. 194) – vyštudoval sociológiu. Venuje sa výskumu verejnej mienky, kultúry a masovej komunikácie. Je autorom desiatok vedeckých statí a výskumných správ. Knižne publikoval monografie Zrkadlo verejnej mienky (1989) a Výskum verejnej mienky – politika – médiá (2000). Ako poviedkár sa prezentoval v Slovenských Pohľadoch, v Kultúre, v Literárnom týždenníku a v Slove. Prozaický knižný debut Poviedky je súborom klasickej poviedkárskej tvorby s psychologicko-symbolickým ponorom do najhlbších súkromí súčasníkov.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ľudo Zúbek Ako sa čertík Froliš dostal z Pekla Veselé príbehy čertíka Froliša, ktoré nesú i vážne posolstvo, ako sa stať zo zlého dobrým, či ako sa dostať z pekla do neba sú odzrkadlením detského sveta. Čerti a anjeli vystupujúci v príbehoch sa ponášajú na deti, preto je pre ne Frolišovo putovanie pútavé. Tento malý čert najprv utiekol z pekla na zem, kde sa po neúspešnom vyskúšaní kominárskeho remesla sa rozhodol raketou vyletieť do neba. Nebeskou bránou prenikol len vďaka kominárskym šatám ako kominár Miško a vďaka kominárskej brigáde u svätého Petra sa dostal ďalej, do neba. Problémy pre Froliša nastali, keď anjeli odhalili jeho pravú identitu. Konfrontácia rozdielnych svetov sa ponáša na šarvátky detí. Rôznymi príhodami sa však anjeli s čertíkom spriatelia. Froliš sa bojí návratu do pekla a zaslúženého trestu, radšej by ostal v nebi. Najprv sa však musel do pekla vrátiť, ale tam polepšeného čerta nechceli, tak ho anjel odniesol do neba. Kniha je ilustrovaná nádhernými farebnými kresbami akad. maliara Martina Kellenbergera

Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Magda Gregorová Môj komediant a ja Spomienky autorky na manžela, vynikajúceho slovenského herca Martina Gregora. A zároveň výpoveď o istej schizofrénii ideálu a reality, ktorou morálny človek trpí, ale zachová si popri všetkých ranách osudu svoju tvár.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Magdalena Cisarova Marhuľový sad Autorka prichádza s rukopisom zbierky poviedok po dlhodobej časopiseckej príprave, kedy sa predovšetkým v časopisoch Romboid a Slovenské pohľady dostatočne vyprofilovala ako autorka výsostne subjektívnej ženskej lyriky. V sviežich poviedkach prináša čitateľom vyzretý autorský rukopis, hlboké hodnotové ukotvenie a výrazný estetický rozmer. V siedmich poviedkach sa zamýšľa nad postavením ženy v dnešnom svete, zastáva vyhranené etické postoje, rieši a prekonáva ťažkosti a traumy vlastného života. Napriek tomu, že v zmýšľaní autorky jednoznačne cítiť feministický podtext, jej pohľad na svet nie je rodovo konfrontačný, práve naopak. Základnou charakteristikou jej textov je autenticita, ktorá „neumožňuje“, aby čo len na chvíľu skĺzli do popisnej jednoduchosti či dokonca klišé. Vyzretý text talentovanej autorky, ktorá vo svojej tvorbe nastoľuje základné problémy dneška, je adresovaný predovšetkým ženám, ale aj všetkým priaznivcom kvalitnej slovenskej prózy.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Malebna cesta dolu Váhom Alojz Medňanský Alojz Medňanský: Malebná cesta dolu Váhom

Dielo nevšednej umeleckej hodnoty, ktorého kvality už dávno preveril čas, obsahuje množstvo povestí, príbehov a geografických postrehov. Kniha podáva farbistý obraz Považia, ba vlastne celého severo- i juhozápadného Slovenska začiatkom 19. storočia. Hoci hlavnými zastávkami počas plavby boli predovšetkým hrady, kaštiele a zámky, prírodné krásy a zvláštnosti kraja, autor pomerne bohato vykreslil aj život na rieke Váh. Je to malebná syntéza minulosti a prítomnosti kraja po oboch brehoch Váhu, ale aj vrchol literárnej činnosti A. Medňanského, ktorý sa tu predstavuje ako autor kultivovaný a hĺbavý, s romantickým citom pre krásu prírody i ako vynikajúci znalec dejín Považia, jeho kultúrnohistorických pamiatok i vtedajších hospodárskych pomerov. Túto stále sviežu a zaujímavú knihu dobre dopĺňajú Fischerove dobové medirytiny. Novým vydaním sa dielo prihovára generáciám čitateľov, pre ktorých bolo doteraz prakticky nedostupné.


Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk)
Marc Bauerlein Najhlúpejšia generácia Samotný rozšírený názov knihy Najhlúpejšia generácia: Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť (alebo never nikomu pod 30), vystihuje podstatu tejto zaujímavej analýzy, ktorej vydanie vyvolalo značný rozruch. Reflektuje prienik moderných technológií do spoločnosti a ich vplyv na jednotlivca, na jeho správanie, postoje, spoločenské vzťahy, záujmy, či názory. Autor nazerá na internet, mobilné telefóny a softvérové prvky (napr. počítačové hry) kriticky a pripisuje im rôzne negatívne sociologické javy, ktoré pozorujeme v spoločnosti (predovšetkým v americkej). Autor ako profesor literatúry vychádza aj z osobného poznania, že mladá generácia číta čoraz menej, pohŕda kultúrnym dedičstvom, a napriek prebytku informácií sa stáva nevzdelanou, nekritickou. V súvislosti s modernými technológiami autor vníma aj poruchy sociálneho správania, zvyšujúcu sa agresivitu a prejavujúcu sa demoralizáciu. Rozoberané javy možno pozorovať aj v slovenskej spoločnosti, čím je kniha aktuálna aj pre náš knižný trh.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Marcus Aurelius Myšlienky k sebe Myšlienky k sebe nepochybne patria do zlatého fondu svetovej klasiky. Je to dielo filozofa na tróne, stoika na sklonku života, ktorý sa s čitateľmi delí o myšlienky, skúsenosti, názory. Je to prvé introspektívné dielo, ktoré každého premýšľavého čitateľa núti k zamysleniu nad sebou samým, nad svetom, v ktorom žije, ale aj nad hodnotami, ktoré sú všeplatné a nadčasové. Niet pochýb, že vydanie tohto diela patrí medzi najvýznamnejšie edičné počiny roka. Vydavateľ ho sprístupňuje novým generáciám slovenských čitateľov.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Marcus Tulius Cicero Tuskulské rozhovory Významný politik, slávny rečník a najväčší rímsky spisovateľ Marcus Tullius Cicero (106 – 43 pred Kr.) prešiel zložitou cestou, víťazne súdil a sám bol súdený (až ho napokon zavraždili), vždy však trval na etike, ktorej sa dožadoval aj v politickom živote a ktorú vnášal do vedomia spoločnosti aj svojimi spismi. Pútavo a zrozumiteľne vykladá základy filozofie, väčšmi než o taje všehomíra sa zaujíma o ľudskú dušu, rozoberá stavy, ktoré človek musí zvládať, skúma strach, nesmrteľnosť, lásku i vášeň, hľadá a nachádza ideál v emočnej vyrovnanosti. Vychádza z učenia gréckych filozofov, usporadúva ich názory, vyberá si z nich najvhodnejšie, ponúka Rimanom i moderným čitateľom prehľad učenia epikurovcov, cynikov, no najmä stoikov, dopĺňa ich aj vlastnými názormi – poznaním múdreho človeka, ktorý má za sebou tvrdú školu života, politiky, nekonečného boja o moc, a práve preto vie oceniť hodnotu i silu filozofie.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je vypredaná.
Marek Kupčo Borov sen a 21 poviedok Marek Kupčo – režisér a scenárista – je aj plodným literátom. Poviedky a divadelné recenzie uverejnil v mnohých novinách a časopisoch. Knižne mu vyšli Delírium (2001), Čierna diera (2003), Tri stromy (2007) a divadelné hry Tuniekraj, Krutohlav a Verena a Navara – strážkyňa ohňa. Aj útla knižočka – Borov sen a 21 poviedok – zaujme čitateľa nielen pôsobivým štýlom, ale aj konštatáciou či posolstvom v závere každej poviedky. Navyše je „vyšperkovaná“ abstraktnými a tajuplnými ilustráciami Miliny Zimkovej.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Margita Ivaničková Fotosyndcéra Margita Ivaničková – Fotosyndcéra
Poetka debutovala roku 1995, venuje sa občianskej a ľúbostnej lyrike, oslovuje básňami o materstve a rodičovstve. Čitateľovi ponúka v poradí tretiu básnickú zbierku, nadväzuje na započaté témy v debute, analyzuje vzťah detí a dospelých. Zaujíma ju aj stav našej slovenskej vlasti (cyklus Slovakia mia). Ide o lyrické zvolanie súčasnej modernej ženy, ktorá sa nebojácne pozerá do tváre doby a nemieni cúvnuť.
viaz., 80 str., 13,5 x 20,5 cm, MOC: 129 Sk
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Margita Kániková V znamení púpavy - Fragmenty zo života Andreja Žarnova Autorka patrí medzi tých málo žijúcich ľudí, ktorí osobne poznali Prof. MUDr. Františka Šubíka, básnickým menom Andreja Žarnova, ktorý bol v roku 1943 ako lekár – patológ menovaný za člena komisie pre vyšetrenie zločinov v Katynskom lese. Keďže dôkazy jasne svedčili o tom, že zločin spáchal Sovietsky zväz, odmietol podpísať nepravdivé svedectvo. Za to ho neskôr prenasledovali a v roku 1945 odišiel do Nemecka, odkiaľ ho Američania vrátili späť do Československa. Prvé vydanie knihy V znamení púpavy vyšlo v roku 2001 a hneď upútalo pozornosť čitateľskej verejnosti. Po prvom vydaní sa autorke ozvali mnohí súčasníci Andreja Žarnova alebo aj ich potomkovia s poďakovaním a hlavne so spresnením niektorých okolností života významnej osobnosti. Určite najzaujímavejšie sú spomienky jeho najmladšieho syna Janka. Druhé rozšírené vydanie tejto knihy chce priblížiť predovšetkým mladým ľuďom nie tak dávnu, ale zatajovanú históriu.
Predajná cena: 5,51 € (165,99 Sk)
Mária Bátorova Biele Steny Mária Bátorová – Biele steny

Zbierka poviedok a poézie známej slovenskej prozaičky, poetky a literárnej vedkyne je filozofickým ponorom do reálnych životných situácií súčasníka s presným umelecky výstižným a vyváženým pomerom tvrdej životnej skutočnosti a sna. Jej tvorba je preložená do nemčiny, ruštiny, litovčiny, poľštiny, angličtiny a japončiny. Ako literárna vedkyňa sa venuje obdobiu slovenskej literárnej moderny, ktorú ako germanistka svojím komparatívnym výskumom systematicky včleňuje do európskej literárnej moderny.
viaz., 224 str., 12 x 20 cm, MOC: 209 Sk

Predajná cena: 6,94 € (209,07 Sk)
Mária Bátorova Medzi ideálom a ničotou Zbierka publicistických útvarov poprednej literárnej vedkyne, komparatistky, pedagogičky a publicistky predstavuje nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny príspevok k spoločenskému a kultúrnemu zmapovaniu súčasnosti. Jednotlivé štylistické celky sa zameriavajú na rozličné aspekty, spoločenské javy, teritoriálno-historické zvláštnosti a zaujímavým štýlom odkrývajú hĺbku nosnej témy. Čitateľsky atraktívne sú najmä eseje, ktoré informačne rozširuje rozhľad čitateľa. Spomeňme esej Nitraua, ktorá cez plátno romantickej prechádzky starobylou Nitrou preniká do hĺbky histórie tohto územia. Okrem esejí zbierka zahŕňa trefné fejtóny, úderné úvodníky, zaujímavé rozhovory, ale aj recenzie z oblasti kultúry: posúdenia kníh, divadelných predstavení, výstav a filmových predstavení. Tieto žánre sú spoločenským vkladom do zaznamenania kultúrnych podujatí, čím sa tieto umelecké počiny informačne zvečňujú nielen pre súčasníkov, ale aj nasledujúce generácie čitateľov. Kniha je určená odborným i laickým záujemcom o umenovednú literatúru a žurnalistiku, ako aj milovníkom informačne zaujímavej literatúry faktu a esejistiky z kultúrno-spoločenského prostredia.
Predajná cena: 13,50 € (406,70 Sk)
Marián Bližniak Deň kohúta Autor v hegemónnom dialógu knihy, vedenom medzi matkou a jej synom Izachiášom, veľmi vzácne experimentuje s autobiografickým kompozičným prvkom, až v „zabsolutnených“ premenách deja a času. Ukazuje, že v každom z nás je bytostne zakódovaná prapodstata: Láska matky! Je to kniha veľkej literárnej „cesty“ joyesovského charakteru, v ktorej sa autor nesnaží výlučne pracovať iba so spoľahlivo overenými prvkami tzv. scénickej akcie. Namiesto toho „objaviteľsky“ kráča po špičkách vo vlastnom vnútornom premenlivom mikrokozme magickej nepravdepodobnosti času a pocitu. Deň kohúta je zároveň autorovým osamelým a bolestivým spoznávaním toho ja, ktoré je vo vnútri ľudskej každodennosti, ale aj metaforickou pokorou neopakovateľného spoznávania Boha, ktorého „iskra“ v našom najhlbšom ja predsa len univerzálne zostáva... Večne a navzdory vekom.
Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk)
Marián Grupač Dáždenie dažďa Autor v básnickej zbierke rozvíja svoju hravú a plnokrvnú poetiku, ktorou vie zachytiť krásy i ošklivosti sveta, zvýrazniť ľahkosť i osudový magnetizmus slova. Jeho zbierka je angažovaná výlučne umelecky. Nie etika, filozofia, náboženstvo, či psychologizovanie. Jej predmetom je samo umenie. A to chápané v zmysle schopnosti destilovať a extrahovať substancie z neprehľadnej zmesi podnetov a vnemov a ich následne opätovné miešanie v pomere, ktoré očaruje čitateľa svojou novotou a neobyčajnosťou.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk) Kniha je vypredaná.
Marián Grupač Noblesa Básnická zbierka pozostáva z dvoch častí – Rozkvitnutá krv a Farebné vraždy. Jej lyrika má vážny surrealistický podtón s viacnásobným využívaním paradoxov. Väčšina básní analyzuje vzťah zmäteného, nikdy nespokojného, no hĺbavého muža k podivným ženám. S tým súvisí kruté poznanie, čím musíme zaplatiť, keď v milostnom ošiali zabudneme na všetko (Drahá epizóda). Grupač udržiava zvláštnu formu napätia – na viacerých miestach pointuje text takým spôsobom, že báseň sa nekončí. Obraz sa ďalej posúva k vyššej forme myšlienkového výrazu, ktorý balansuje na ostrí noža. Grupačova poézia sa vyslovuje o vznešenom bahne, na ktorého dne mlčí „kráľ s poslednou korunou – v deravom vrecku“. Spojenie kráľa a žobráka v prípade jednej z jeho básní charakterizuje básnika, priam ozrejmuje cieľ súčasného básnenia. Grupač urobil krok vpred, aby svoju tvorbu posunul inam, do iných, zaujímavejších sfér.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Marián Grupač Smädné čarodejstvá Autorovi sa aj touto básnickou zbierkou podarilo posunúť o krok vpred, obohatiť poetiku o nový rozmer. Literárny kritik R. Matejov v Knižnej revue napísal: „Len zriedka sa podarí podráždiť tak presvedčivo, že súhlasne priznáme autorovi jeho štýl, jeho osobitosť, jeho vývinovú cestu...“
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Marián Šuráb Terapeutický rozmer homílie Autor zhromaždil bohatú odbornú literatúru a jeho komentáre (aj v poznámkach) môžu byť východiskom ďalších analytických prác. Slovenská homiletika našla v osobe M. Šurába tvorivého a zrelého skúmateľa reprezentanta. Práca je výzvou slovenskej teológii, ale aj vede i iných oblastí hovoreného slova, aby vážne pristupovali k hľadaniu, čo spája a zjednocuje hovorené slovo s terapeutickým fenoménom. Téma je výsostne aktuálna a rozsiahly bibliografický materiál z pokoncilového obdobia je prínosom a svedčí o autorovej dobre erudícii.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Marián Tkáč Zemplínske nebo Marián Tkáč – Zemplínske nebo
Prvý beletristický pokus odborníka na financie a bankovníctvo prináša svieži pohľad na konkrétne udalosti (roky druhej svetovej vojny, päťdesiate roky, rok 1968, normalizáciu a november 1989), ktoré podriadil svojmu cieľu. Týmto cieľom bolo prostredníctvom hlavného hrdinu urobiť sondu do zmien, ktoré za posledné polstoročie prekonala fiktívna zemplínska dedina Valal. Próza je štylizovaným rozhovorom autora s navrátilcom Štefanom Gorom, ktorý prichádza do rodného zemplínskeho Valalu napísať jeho kroniku a oživuje svet Prazemplínčanov a Pravalalčanov konfrontujúcich sa s modernou realitou.
viaz., 180 str., 14 x 20 cm, MOC: 50 Sk
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Marián Tkáč Veľký sen Marián Tkáč: Veľky sen
Rodova sága známeho finančného experta vtipne a živo rozpráva
o priekopníkoch hospodárskeho rozvoja Slovenska na sklonku 19.
a v 20. storočí a rozkrýva na pozadí osobných drám slovenských
podnikateľov a ich rodín aj dramatické deje v Rakúsko-uhorskej
monarchii a pri formovaní novej Európy.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Marína Čeretková Gállová Trinásta komnata (Príbehy zo štyroch truhlíc) Trinásta komnata vtiahne čitateľa do búrlivého života mladej ženy, od dneška oddeleného niekoľkými desaťročiami, no predsa emotívne veľmi blízkeho ženskej duši – prekypujúceho citom, živelnosťou, pochybnosťami, najmä však láskou. Príbeh, vlastne príbehy, sú rámcované zvláštnymi, dnes už neuveriteľnými kulisami obdobia, keď o ľudskom osude rozhodovala svojvoľná mašinéria, usilujúca sa urobiť z človeka poslušný článok svojho súkolesia. Napriek tomu však na javisku diania zurčí život a citlivá, nespútaná duša túži po láske, po čistých hodnotách, úprimnosti, po priamej ceste bez zákazov a kľučiek. Autobiografická sonda z pera skúsenej, známej autorky knižiek o ženách a pre ženy otvára okno do minulosti a zaujme každého, kto minulú dobu pozná či už z osobnej alebo sprostredkovanej skúsenosti. A pre tých, ktorí ju nepoznajú, je práve táto knižka takouto možnosťou.

Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Marína Markušová Budete ako bohovia Marína Markušová (narodená v roku 1974 v Bratislave) vyštudovala hudobnú vedu a pracovala ako novinárka a prekladateľka z angličtiny a francúzštiny. Od roku 2005 žije v zahraničí. Román Budete ako bohovia je jej debut. Obeť sexuálneho zneužívania Magda rozpráva svoj srdcervúci príbeh psychologičke Tereze Novákovej. Tereze nie je celkom jasné, či Magda hľadá len úľavu, potrebuje sa niekomu vyrozprávať, alebo chce odhaliť niečo hlbšie. Zrazu Magda zmizne. Skrýva sa na tajnej klinike v lese, kde pôsobí tajomný guru? Podarí sa ju novinárovi, prezývanému Drzý Ben, nájsť? Príbeh spočíva na skutočných udalostiach publikovaných verejne v médiách, je však zároveň „kolorovaný“ autorkinou fikciou prinášajúcou do textu gradáciu a napätie. Na margo knihy renomovaný psychológ a súdny znalec Robert Máthé napísal: „Román Maríny Markušovej predstavuje precítený vstup do mimoriadne citlivej oblasti ľudského bytia, opantaného údivom, desom, strachom aj nenávisťou. Pohlavné zneužívanie detí je nesporne skutkom, ktorý vzbudzuje vlnu odporu a volanie po potrestaní páchateľov takýchto skutkov a po opatreniach, ktoré by im predchádzali. Autorka s vysokou mierou empatie približuje kruté životné osudy detí, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia, vniká hlboko do ich nekonečne traumatizovanej detskej duše a čo je významné, poskytuje aj návod ako zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá...“
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Mário Polónyi Planéta nešťastných ľudí Trýznivá sebaspoveď je zároveň výpoveďou o stave dnešného sveta. Hutne podané a výrazovo zovreté obrazy uvedú čitateľov do prostredia, ktoré je mnohým z nich blízke až nadmieru, vtiera sa pod kožu a nedá pokoj. Nepokojný text je viac-menej generačnou výpoveďou tých, čo dorastali na prelome, ktorý sa prelomom viac zdal, než sa ním stal. Obdobie 90-tych rokov minulého storočia je tu podané zo vzácne nestranného uhla, pretože nad akoukoľvek politickou straníckosťou víťazí a prehráva zároveň samým sebou determinované ľudské telo. Polónyiho text je väčšmi subjektívnou biografiou než románom. Jeho pôsobivosť je však porovnateľná s kvalitnými textami tohto žánra vo svetovej literatúre a svojou otvorenosťou môže, miestami cez šok a zhnusenie, zaujať širšie čitateľské vrstvy.
Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk)
Maroš Kollárik, Palo Majdák Podozrenie alebo Stratenie navrátených stratených synov Básnický dvojdebut mladých autorov, ktorí vedia, že poézia, tento zdanlivo zbytočný šperk ma krku každodennosti, má svoj životne dôležitý tep, ktorý sa ozýva vo fonendoskope zvanom srdce. Chcú podať správu o tomto tempe, a – aj napriek často prítomnej irónii a skepse – nie je to správa z „prosektúry.“ Knihu možno čítať zozadu i spredu, v obidvoch prípadoch je to dobré, optimistické a poučné čítanie.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Marta Hlušíkova Lúky tancujú koreňmi tráv Marta Hlušíková žije a tvorí v Rimavskej Sobote. Je autorkou Latinsko-slovenského slovníka, Malej encyklopédie antickej kultúry, Slovníka latinských citátov, knihy próz Záhrady, kníh pre deti (Kde pavúky tkajú cukrovú vatu, Písmenkovo, Neznášam, keď ma hladkajú po hlave, Bublinkové rozprávky) a dvoch básnických zbierok Kamene a Rok červených moruší. V tretej knihe veršov Lúky tancujú koreňmi tráv sa autorka dotýka Trenčína, mesta s riekou, čo ...ľahkonoho prehladkáva svoje kamene do tichého pieskovania...“ Je to kaleidoskop života poskladaný z obrazov detstva, mladosti a dospelosti cez svojich najbližších.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Marta Hlušíkova Písmenkovo, alebo Tam kde pršia výkričniky Autorka detskému čitateľovi hravou formou odkrýva tajomstvá abecedy. Krátke prozaické útvary sú venované predmetu či bytosti, ktoré sa začínajú na písmeno sprítomňované v príbehoch. Autorka vníma abecedu ako živý priestor, v ktorom jednotlivé písmená ožívajú. A, paradoxne, nie sú len svojbytné, samostatné, ale na to, aby splnili svoje poslanie, musia so svojimi „kolegami“ – ďalšími písmenkami – aktívne spolupracovať, aby sa vďaka nim mohli ľudia-čitatelia medzi sebou dorozumievať. Táto poetická detská knižočka je navyše umocnená podmanivými kresbami renomovaného ilustrátora Martina Kellenbergera.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Marta Hlušíkova Rok červených moruší Autorka – stredoškolská profesorka – je laureátkou viacerých celoštátnych literárnych súťaží. Knižne vydala zbierku latinských citátov Ab urbe conditia (2000), Malú encyklopédiu antickej kultúry (2001), Latinsko-slovenský slovník (2003), básnickú zbierku Kamene (2003) a dielo krátkych próz Záhrady (2005). Marta Hlušíková je viacdomou autorkou, jej čistý svet detí a poéziu „... zrozenou z poznání tušeného (...), lidsky i básnicky přesnou“ (Milena Fucimanová) nemožno oddeliť od sveta jej poviedok, v ktorých je tajomstvo „... prirodzené, akoby bolo súčasťou normálneho, denného života“ (Daniel Hevier). Tento raz sa M. Hlušíková predstavuje zbierkou krátkych básní, v ktorej dominujú hutnosť a sviežosť jazyka, jej typická obraznosť, tak ako to napokon dokumentuje úvodná báseň k zbierke: „zasa sme od seba odkráčali, / v dušiach len drobné kamene, / a pri ceste sa trpko smiali / maky červené.“
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Marta Hlušíková Záhrady Zbierka poviedok Záhrady je Hlušíkovej prozaický debut, ktorý potvrdzuje fakt, že literárne žánre môžu pôsobiť v zaujímavej symbióze. Próza môže byť podnetná pri tvorbe poézie, a predovšetkým poézia môže fungovať v originálnej interakcii s prózou. Tak to dokazuje autorkina práca. Gradáciu a napätie vytvára a udržuje práve pomocou poetickej imaginácie, silných obrazov, ktoré dovoľujú zostručniť samotný text, pretože ich výpoveď je dostatočne živá a zrozumiteľná. Cieľom zbierky je samozrejme podnietenie k reflexiám súvisiacim s otáznikmi života ako takého. Autorkin prejav je pritom nenútený, originálny a čistý. Ide o krátke poviedky, ktoré napriek krátkemu rozsahu ohromujú šírkou odkazu a netradičnosťou obrazov.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Martina Grmanová Chiméra Básnická zbierka M. Grmanovej (1984) Chiméra (napísaná výhradne voľným veršom) je rozčlenená do troch svojbytných celkov. V nich autorka postupne prechádza od tematiky týkajúcej sa aktuálnych spoločenských problémov k intímnej lyrike zachytávajúcej túžbu i strasti v partnerskom vzťahu podčiarknutým jemne erotizujúcou líniou až k osobnej reflexívnej lyrike malých súkromných drám. Subtílnosť sa prejavuje najmä v tematike vzťahov, ktorá vyúsťuje do napätia v túžbe po cite a nemožnosti jeho naplnenia. Do básní sú vložené intertextové alúzie na literárne diela, odkazy na Bibliu či kresťanské motívy. Minimalizmom vo výrazovosti dosahuje Grmanová kontrastne maximalizmus z hľadiska výpovede, pričom jej napomáha kaskádovité usporiadanie veršov plniace zároveň i funkciu presahov, ale i slovné hračky rozširujúce konotačné pole významov. Zbierka je komplexným uceleným dielom reagujúcim na skutočnosti súčasnej neľahkej doby. Jej pôsobivosť zvýrazňujú aj kresby ilustrátora Petra Havlíčka.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Martin Dzúr Dekonštrukcia podľa času Ako sám autor hovorieva, je viac otcom ako básnikom. Zbierkou Dekonštrukcia podľa času sa snaží tento pomer trochu upraviť. Knižka prináša takmer 70 zrelých básnických textov hľadajúcich odpovede na vzťahové, existenciálne či sociálne otázky, ktoré sú systematicky usporiadané do šiestich cyklov. Jednotlivé cykly sú pritom stmelené nielen tematicky, ale rozohrávajú sa v nich dokonca drobné epické príbehy mapujúce životné úseky lyrického subjektu (Z čiernej kroniky). V mnohých básňach sa zrkadlí autorova znalosť slovenskej poézie a literatúry, ktorú vyštudoval, a tak v nich môžeme nájsť väzby a odkazy na iné slovenské literárne texty. Autor dobre zvláda básnické remeslo, pričom autorove literárnoteoretické zázemie potvrdzujú aj viaceré básnické texty vytvorené viazaným veršom, ba dokazuje to tiež cyklus alexandrínskych sonetov. V debute však môžeme nájsť aj voľnoveršové básnické texty, v ktorých možno objaviť hru viacvýznamovosti, aktívnu prácu s veršovým presahom či detailné narábanie s lexikálnymi významami slov. Aj po viacerých prečítaniach je tak možné v básni nájsť stále niečo nové. Zároveň však ostávajú interpretačne prístupné akémukoľvek čitateľovi. Celú zbierku vhodne dopĺňajú skvostné ilustrácie mladej výtvarníčky Denisy Stanislavovej a spoluvytvárajú tak výborný čitateľský zážitok.
Predajná cena: 5,51 € (165,99 Sk)
Martin Chudík Cestovný (ne)poriadok Autor (1988) žije a tvorí v Bratislave. V roku 2013 mu vyšla debutová zbierka básní Ukryté v dotykoch (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov), ktorá získala Cenu Ivana Kraska za najlepší debut autorov do 35 rokov za rok 2013 a druhé miesto v ankete Knižnej revue, Debut roka 2013. Je členom SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov, zakladajúcim členom neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazínu iLeGaLiT. Martin Chudík prichádza s novou básnickou zbierkou nazvanou Cestovný (ne)poriadok. Kompozične je zbierka rozdelená na dve časti. V prvej časti, Pomenovať hĺbku, nájdeme koncízne, prevažne existenciálne a reflexívne básne, v ktorých básnik preniká pod povrch a introspektívne zachytáva vnútorné prežívanie lyrického subjektu. Druhá časť, Praskanie ľadu, sa vyznačuje intímnou a ľúbostnou lyrikou. Autor v nej pomenúva lásku vo všetkých jej podobách a bohatou metaforikou odhaľuje širokú paletu jej odtieňov. Oba celky na seba koncepčne nadväzujú a vytvárajú harmonickú kompozíciu (ne)očakávaných zastávok na ceste životom. Zbierka je „vyšperkovaná“ pôsobivými fotografiami Alexandra Kissa.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Martin Chudík Ukryté v dotykoch Martin Chudík (1988) je mladý básnik žijúci a tvoriaci v Bratislave. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Už niekoľko rokov sa javí ako výrazný talent. V roku 2012 sa stal laureátom literárnej súťaže Wolkrova Polianka 2012, kde rok predtým získal aj prvé miesto. Bol pravidelne oceňovaný aj v iných literárnych súťažiach. Svoje básne publikoval v literárnych časopisoch RAK, Dotyky, Slovenské pohľady a Divoké víno. Básnická zbierka Ukryté
v dotykoch je jeho debutovou zbierkou. V prvej časti, Šepkanie, básnik postupne odhaľuje svoje
tajomstvá, detailne vykresľuje obraz vzťahu medzi ním a milovanou osobou, v láske nachádza vnútornú rovnováhu. V druhej časti, nazvanej Tulák, sa objavujú melancholickejšie ladené, kontemplatívne a reflexívne básne. Autor v nich putuje, hľadá stratenú harmóniu, cestou dozrieva a opätovne sa „znovuzrodí“. Na margo zbierky známy slovenský básnik Igor Hochel napísal: „... tých osemdesiat básní tu nie je len do počtu, ale obohacujú súčasný lyrický kontext, majú výpovednú silu, prinášajú estetickú hodnotu. Zároveň potvrdzujú oprávnenosť autorových ambícií a výrazne signalizujú jeho perspektívy.“
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Martin Jančuška Druhé prikázanie Autor, povolaním lekár, rodák zo Slovenska, momentálne Viedenčan, ktorý si našiel trochu času aj na nadčasovú úvahu o živote, píše svoju knihu práve v tom dôvernom štýle na tému rodiny a jej večných zápasov, s jej veľkými emóciami, poblúdeniami i návratmi, s nostalgiou v detskej duši, presne tak, ako sa zvyklo písať v európskej literatúre 20. storočia v medzivojnovom období a ešte aj po ňom. Za všetkých hovoria mená ako F. Mauriac, S. Lagerlöfová, B. Tecchi, H. Bordeaux a ďalší. Z tohto kresťanského pohľadu na ľudskú skutočnosť a najmä na pohľad svedomia dnes nezostalo v súčasnej literatúre skoro nič. To, čím sme pre zmenu každý deň sýtení, sú bezduché televízne rodinné seriály. Kniha sa nie náhodou začína citátom C. Carretta a končí jeho pripomenutím. Žijeme naozaj na púšti, ako znie jedna z Carrettových meditácií a prozaické dielo M. Jančušku je možno malým upozornením pre nás všetkých, že tie najväčšie víťazstvá a tragédie sa neodohrávajú v nejakom svete, ale v našich rodinách, ktoré zvyknú tie púšte premeniť na životodarnú zem.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Martin Prebudila 3 bodky v dvoch vytiach Martin Prebudila (1960) žije a tvorí v Starej Pazove v Srbsku. Po maturite na gymnáziu v Starej Pazove študoval slovenský jazyk a literatúru na Univerzite v Novom Sade. Pôsobil ako pedagóg, novinár a v súčasnosti je redaktorom v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu. Patrí do literárneho zoskupenia – Generácia X. Je autorom románov a noviel (Rezervista bez rezervnej kože, 2000, No tak, usmej sa..., 2012), divadelných hier (Záložák, 1998), desiatky zbierok básní (výber z básnickej tvorby Nezamkýnaj prázdny dom, 2010), prekladov zo slovenskej literatúry do srbčiny i naopak. V roku 2013 mu v SVC v Báčskom Petrovci vyšla kniha postmoderných jednominútoviek Príbehy z čiernej skrinky. Na margo autorovej najnovšej básnickej zbierky (vydal ju Spolok slovenských spisovateľov) Ľubomír Feldek napísal: „Základnou črtou jeho básnického naturelu je úprimnosť. Martin Prebudila je slobodný duch, ktorý sa spovedá svojmu čitateľovi nielen zo svojich istôt, ale najmä zo svojich pochybností. Vieme však, že práve pochybnosti sú u dobrého básnika zdrojom básnickej sebaistoty – a u Martina Prebudilu sa s krásnymi pochybnosťami (čiže básnickými istotami) ako trebárs: so mnou sa nikdy nič dobre nezačínalo / ničím sa nič moje dobre nekončí... stretávame na každom kroku. Navyše – napriek spontánne napredujúcej básnickej výpovedi – cítime, že je v každej básni poriadok.“
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Martin Šuvada Rómovia v slovenských mestách V období rokov 1948 – 1989 bola rómska problematika u nás spoločenské tabu, o ktorom sa otvorene nediskutovalo a aj vtedajšia vládna moc sa snažila pred verejnosťou budiť dojem, že tu rómsky problém neexistuje. Po zmene režimu však nastal prelom a rómska otázka sa čoraz viac dostávala do popredia záujmu a v súčasnosti už patrí k jednej z najdiskutovanejších spoločenských tém. Kniha Rómovia v slovenských mestách (vydal Politologický odbor Matice slovenskej, 2015) je reakciou na tento celospoločenský dopyt po relevantných informáciách o rómskej minorite na Slovensku. Osobitosť publikácie spočíva v podrobnom popise rómskej komunity v slovenských mestách, ktorej sa zatiaľ žiadny slovenský autor podrobnejšie nevenoval. Otázka Rómov žijúcich v mestských „getách“ nebola nikdy súhrnne spracovaná v celistvej práci. Práca obsahuje množstvo plnofarebných autorských fotografií priamo z rómskych segregovaných lokalít. Nepredkladá závery, nehodnotí, neponúka riešenia, ale približuje danú problematiku. Prispieva k vedeckej, ale aj laickej diskusii, polemizuje, pričom sa snaží vytvoriť emocionálne neutrálny obraz reality.
Predajná cena: 11,90 € (358,50 Sk)
Martin Vladik Čas poznania Výber z tvorby M. Vladika (1960), povolaním právnika, pod názvom Čas poznania obsahuje básne z jeho predchádzajúcich šiestich zbierok. Prozaik M. Zelinka nazval autora básnikom znepokojujúceho poznania a prof. E. Sirochman básnikom v talári či básnikom provokujúcej skratky. Obaja literáti vystihli a týmito pomenovaniami aj zovšeobecnili jeho doterajšiu tvorbu, v ktorej sa usiloval vhodnou konfiguráciou výrazových prostriedkov dosiahnuť záblesk myšlienky, podnetu či impulzu pre rozvíjanie motívu čitateľovými schopnosťami bez hlbokých filozofických úvah. Nezaťažoval ho zložitými kombináciami a chcel vystihnúť dynamický rytmus súčasnej doby. Na malom priestore mu išlo o vyjadrenie sa k závažným problémom o našom bytí a svete. Básnik, publicista a literárny kritik P. Janík v úvode tohto výberu píše: Martin Vladik funkčne využíva širokú škálu neobyčajných autorských daností – popri pozorovateľskom talente, spontánnej percepčnej pohotovosti, tematickej naliehavosti a mysliteľskej dôslednosti treba podčiarknuť výbornú gradáciu a briskné pointovanie“.
Predajná cena: 5,51 € (165,99 Sk)
Martin Vlado Mestský pustovník Tento autor mladšej strednej generácie už osvedčil svoj literárny talent, či nadanie vo viacerých zbierkach poézie. Mestský pustovník je jeho prozaický – poviedkový debut, o to viac prekvapí až neskutočne vyzretý text, dobre vystavaný príbeh, prirodzenosť a ľahkosť, akou sa pohybuje v prozaických vodách. Spojujúcim článkom jeho próz je postava vysokoškolského učiteľa s literárnymi ambíciami a mierne narušenou psychikou. Je nepochybné, že táto postava tiahnúca sa celou zbierkou poviedok je akési autorove alter-ego. Vďaka tomu sú všetky poviedky na výsosť autentické, uveriteľné, akoby odžité, bez násilnej štylizácie, čítajú sa na dúšok a ostáva po nich príjemný čitateľský zážitok. Žánrový prechod medzi poéziou a prózou je úskalie, na ktorom stroskotá mnoho autorov. To však rozhodne nie je prípad Martina Vlada. Dnes môžeme jednoznačne konštatovať, že sa zrodil rovnocenný dvojdomý autor a že z jeho pera môžeme v budúcnosti očakávať nielen množstvo veľmi vyrovnaných a umelecky hodnotných básní, ale i próz.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Martin Vlado Muž oblačného dňa „Vladova autorská pozícia bola pri jeho vstupe do literárnych vôd jednoznačne marginálna. Jeho naturel sa formoval bokom od skupín jemu príbuzných autorov. No zrejme nielen preto má v porovnaní s rovesníkmi osobitný štýl a poetický záber. Zbierka Park Angelinum s Kafédrálou predstavila Vlada už ako vyzretého a sebaistého autora, ktorý vie, čo od (svojej) poézie môže čakať. Sú to kvalitné texty s prévertovskou uvoľnenosťou, čítajú sa ľahko, príjemne a nikdy neskĺznu do klišé.“

Peter Bilý„Martina V. dnes volá čas. Keď ráno žena odíde, prichádzajú tí, čo odišli. Neprítomní podávajú správy o prítomných. Nejde o kanvičky s vodou, skôr o kúdoly večne prekladaného dymu. Od rána do večera, od večera do noci a od noci do rána sa dejú zázraky. Pýtali sa na svet a Vlado im po vzduchu odkázal: ,Buďte!´ A ony odvetili: ,Už od predvčerajška sme.´ Až keď prídu obrazy... prídeme my. Poéziou hýbe obraz. Obraz sa iba tuší, a už mu to myslí.“Ilda Drugová
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je vypredaná.
Martin Vlado Obnovovanie kvetu Vladova nová zbierka básní, členená na tri časti, sa aj vďaka umeleckej, ale predovšetkým osobnostnej zrelosti autora sústredí na prežívanie kompromisných zamotaných situácií. Autor ich však nevníma ako prekážku, ako „nutné zlo“ či nepriazeň osudu. Dovoľuje, naopak, sám sebe prežiť i tieto stránky života a vďaka nim ďalej dozrieva. Ľahkosť štýlu sprevádzaná jazykovou precíznosťou poskytuje čitateľovi hodnotný básnický materiál. Uspokojenia sa mu napokon dostane i samotným rozuzlením jednotlivých problémikov, ako to naznačuje už samotný názov – Obnovovanie kvetu.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Martin Vlado Sedemnásť nula štyri Martin Vlado, rodený Košičan, autor siedmich básnických zbierok a prozaického diela Mestský pustovník získal dvakrát po sebe (2012, 2013) Prémiu BÁSNE Asseco solutions, v roku 2005 mu redakcia Slovenských pohľadov udelila Cenu za prózu. Sedemnásť nula štyri je súbor 15 poviedok, ktoré oslovujú čitateľa svojským štýlom rozvinutia príbehu a rýchlej, neočakávanej bodky, niekedy zdanlivo bez pointy, čo človeka zastaví a núti ho nad prečítaným sa znova hlbšie zamyslieť. Vladove krátke prozaické útvary sú zväčša založené na retrospektíve, na spomienkach z mladosti, ale niektoré sú i z nedávnej minulosti. Niekedy ide o bodovú udalosť, častejšie však o sledovanie nejakého vzťahu, či javu, alebo kontaktu rozprávača s danou postavou počas dlhšieho časového obdobia, zväčša až do aktuálneho času, v ktorom autor v prvej osobe krátky príbeh rozpráva. Konce sú rázne, mnohokrát neočakávane odseknuté – v podobe stručnej vetičky. Poviedky majú až denníkový charakter a vyvolávajú autentický dojem – čitateľ je presvedčený, že autor všetko napísané skutočne prežil. Nejde pritom o hlboké zamyslenia, skôr o momentky zo života. Na malom priestore stihne niekedy uplynúť dlhý časový úsek života, menia sa charaktery postáv, ich osudy, spoločenské postavenie, čo vyvoláva silný dojem plynutia času.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Matúš Kučera Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu Knihy Matúša Kučeru sú čitateľsky príťažlivé, pretože na jednej strane prinášajú dôležité historické informácie, na druhej strane im nechýba pútavé podanie, ktoré vťahuje do dejinného príbehu podávaného v národnom duchu, čo je predpokladom budovania zdravého národného povedomia. Aj súbor Kučerových kratších prác Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2014) nesie v sebe uvedené atribúty. Každý z príspevkov je zodpovedným uchopením historickej témy, pri ktorej autor približuje čitateľovi celý vymedzený chronologický úsek so širšími súvislosťami tak, aby vyčerpávajúco vysvetlil problematiku. Napríklad v príspevku Veľká Morava medzi Východom a Západom analyzuje význam cyrilo-metodskej tradície pre Slovákov a jej odraz v európskych dejinách. Z historického hľadiska mapuje dejiny od príchodu predkov Slovákov na naše územie, cez Samovu ríšu až napokon po veľkomoravských panovníkov a ani záver nie je vymedzený koncom byzantskej misie, ale zameriava sa i na jej stopy v spoločenských vedách. Podobne informačne prínosné sú aj iné žánre: rozhovory, state a úvahy. Kniha je určená záujemcom o národnú históriu z radov laickej i odbornej verejnosti, študentom a pedagógom politológie a histórie.
Predajná cena: 8,40 € (253,06 Sk)
Michal Bartko Stupne poznávania Michal Bartko - Stupne poznávania
Štúdie jedného z popredných slovenských literárnych vedcov, romanistov, estetikova a filozofov poskytujú pohľady na významné diela a osobnosti antickej, francúzskej, nemeckej anglickej a českej vedy a literatúry. Autor v 14. kapitolách (L.A.Seneca, alebo Útechy, F.Bacon , alebo Veľká obnova vied, René Descartes, alebo Stavba s trhlinami, Imanuel Kant, alebo Tri kritiky, J.G.Herder, alebo Vývin ľudskosti, Otakar Březina, alebo Až po zlomenie mystickej väzby, Henri Poincaré, alebo Kríza fyziky a filozofie, Albert Einstein, alebo Ako vidím svet, James Jean, alebo Tajomný vesmír, Paul Valéry, alebo Vláda ducha, René Lalou, alebo Obrana človeka, Matrin Heidegger, alebo Bytie a čas , Jean-Paul Sartre, alebo Hľadanie slobody, Pierrre Teilhard Chardin, alebo Kľúč k človeku, a ku kozmu) začleňuje skúmané texty do kontextu doby, pričom však mimoliterárne vplyvy nepreceňuje - literárne dielo vníma predovšetkým ako estetický artefakt, vnímateľný a vnímaný často cez priepasť času i priestoru. Bartko vo svojich analýzach zostupuje na úroveň jednotlivín a detailov, aby v ich rozmanitosti našiel ono spoločné, schopné osloviť, uchvátiť a podmaniť vnímateľa. Toto dielo sa bezpochýb zapíše do dejín slovenskej literatúry, ako jedno z najvýznamnejších vedeckých reflexií diel mysliteľov 19 a 20.storčia a svojou kvalitou sa zaradí medzi najkvalitnejšie portrétne štúdie vedľa autorov , ako boli Alexander Matuška či Jozef Félix.
Brož.str.168 , MOC 159 SK

Predajná cena: 5,28 € (159,07 Sk) Kniha je vypredaná.
Michal Pridala Môj veľký sen M. Pridala (1916 – 1994), generálmajor letectva i. m. a spisovateľ, debutoval knižkou veršov Džez puberty (1938 - 1939), po ktorej nasledovali knižky próz Z letcovho zápisníka (1953), Útok na vzduch (165), Monológy z hviezdnych hĺbok (1971), Z memoárov XX. storočia (1994. Publikoval aj vedecké odborné články s tematikou letectva. Môj veľký sen - triptych próz – stojí na hranici memoárovej literatúry s beletriou. Autor v ňom zachytáva výsek zo svojho života, zrod a peripetie vzťahu, ktorý neskôr prerástol do dlhého a šťastného manželského zväzku. Príbeh sa odvíja na pozadí tlmených, často len tušených, kontúr doby. Mieru fiktívnosti a dokumentárnosti textu nezainteresovaný čitateľ posúdiť nedokáže, nakoľko narážky sú nanajvýš kontextové. Preto s najväčšou pravdepodobnosťou bude vnímať dielo väčšmi v rovine umeleckej a estetickej ako príbeh veľkej lásky podaný v dobovom štýle evokujúcom postupy lyrizovanej prózy, ornamentalizmu či expresionizmu. Niet pochýb, že táto kniha okrem priamo citovo zainteresovaných osloví aj širší okruh vnímania nenáhlivej romantickosti schopných čitateľov.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Michal Spišiak Biela hora Autor debutoval básnickou zbierkou Vyznanie (1998). V roku 2001 vyšla jeho druhá zbierka Kytica z kvetov lásky. Z prozaickej tvorby treba spomenúť knižky Smrť prišla v bielom (2003), Čarodejka (2004) a Zo zápisníka (2005), ktorá je zostavená nekonvenčne – obsahuje poéziu i prózu. Knižka Biela hora je vlastne výber toho najlepšieho zo spomínaných prozaických diel. M. Spišiak sa svoju tvorbou prihovára jednoducho a prirodzene, bez uhladzovania, s plastickým výrazom a úspornými slovami. Hoci navštívil desiatky krajín, najviac mu učarovala príroda vôkol prameňa Hrona, ktorá sa stala celoživotnou inšpiráciou jeho tvorby.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Michel de Montaigne Eseje Michel de Montaigne: Eseje

Montaignove eseje patria medzi to najlepšie, čo francúzska literatúra dala svetu. Aj napriek takmer piatim storočiam od čias, kedy vznikali, môžeme sledovať, že človek sa antropologicky zmenil len veľmi málo. Myšlienky a rozjímania o základných otázkach života a smrti, šťastia a lásky, kresťanstva a viery a ich prežívanie vo vnútri človeka sa takmer nezmenili. Montaigne je mysliteľ, ktorý sa vo svojich úvahách zaoberá predovšetkým sám sebou, poznaním človeka a ľudského údelu. Jeho najvýznamnejšie dielo Eseje malo obrovský vplyv nielen na jeho súčasníkov, ale svojím ideovým nábojom zásadným spôsobom pripravilo duchovné podhubie pre osvietenské myslenie v 18. storočí.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je v dotlači.
Michele Colonna Sicília Ide o poéziu talianskeho básnika, žijúceho z času na čas v Bratislave. V básňach badáme rúfusovský podtón, ktorý poukazuje na krásy rodného kraja, nádheru rodinného kozuba. Ostrov Sicília nám autor predstavuje naozaj autenticky. Prostredníctvom jeho básní čitateľ prenikne do psychiky Sicílčanov – obyvateľov magického ostrova. Olivy, vinice či citrusy tvoria rozprávkové pozadie veršov. Zbierka básní Sicília vyšla v taliančine po prvýkrát v roku 1959, potom ju vydal ešte dvakrát. Colonnova zbierka je prekladaním smutno-pekno-bôľnych, ale aj veselých spomienok, s básňami písanými inými ústami.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Michelle Colonna Boh a breh Zbierka talianskeho básnika žijúceho z času na čas na Slovensku pocitovo zbližuje náš a stredomorský svet. Obsahuje tri samostatné cykly: Sicília, Bratislavský mier, Boh a breh. Rúfusovky ladené, presné a takmer aforistické verše vyznávajú filozofiu mieru, pokory a očarenia životom.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Mikuláš Kočan Diabol Prozaické dielo pútavou a veľmi reflexívnou formou zobrazuje súčasného človeka cez prizmu medziľudských vzťahov, skutočností a spomienok v premene a chaose jeho doby. Autor vytvoril akýsi univerzálny fenomén Bádičkoviec: spoločenstvo susedov, priateľov a známych, v ktorom sa odohrávajú všetky tie nám tak dobre známe pravdy, lásky a drámy, ale i tajomstvá povedané príliš nahlas. Celý dejový celok sa mu expresívne podarilo namixovať do kaleidoskopického skeča zaváňajúceho podchvíľou esenciou absurdnej drámy, alebo výbuchom paradoxu. Živou skutočnosťou bez príkras „oslobodzuje“ život Bádičkovčanov od ich bolestivých rán a porovnaní. Kočan „prekrvil“ priestor, čas a dej  jednotlivých ľudí a vytvoril akoby nadčasové Bádičkovce, ktoré sa takisto dobre môžu nachádzať na Záhorí, na Orave či Kysuciach.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Mikuláš Kováč Všetci ste v mojom srdci prítomní Básne znamenitého Mikuláša Kováča sú malebnými plátnami harmonického sveta, v akom túžime žiť, hoci dnes akoby už zapadal za horizont, stráca sa nám z dohľadu a postupne i z pamäte. Nálady a situácie autor vykresľuje so zmyslom pre výtvarný detail. Zbierka Všetci ste v mojom srdci prítomní (vydal Spolok slovenských spisovateľov) je súborom veršov z autorovej pozostalosti (obsahuje aj neuverejnené typicky kováčovské básnické skvosty). Je to skúsená poézia obsahom i formou, ku ktorej autor v tvorivom živote dozrel – košatá, presvetlená, voňavá. Sprostredkováva priamy zážitok, priamy kontakt s témou veršov. Čitateľa akoby prenášala do iného sveta a umožňovala mu chvíľu si v ňom požiť a prijať od poeta jeho skúsenosť. Kováčove verše prinášajú do neľudského sveta ľudskosť, klasický hodnotový systém predchádzajúcich generácií, kontakt s prírodou, zmysel pre duchovno. Svoje miesto si tu nachádza i svedomitá práca ako klasická hodnota i ľudská múdrosť prostého statočného človeka. Mnohé z veršov v zbierke patria k vrcholom autorovej tvorby. Na margo zbierky básnik a publicista Š. Cifra napísal: V Kováčových básňach sú „imanentne prítomné opozitá: na jednej strane hodnoty ľudskosti, kresťanského humanizmu, etickej sily umenia, poznania a vnímania prírody ako integrálnej súčasti existencie človeka, vrátane zvierat ako živých bytostí, na strane druhej sklony ľudí k egoizmu, hmotárskemu vzťahu k svetu a negatívne dôsledky necitlivého pôsobenia človeka, ľudskej civilizácie na živú prírodu... “ Posolstvo zbierky si zaslúži dostať sa k svojim adresátom – milovníkom kvalitnej slovenskej poézie.
Predajná cena: 4,90 € (147,62 Sk)
Milan Ábelovský Čerešne v hanebnej ulici Milan Abelovský aj vo štvrtom knižnom vydaní básní pokračuje vo svojej tradičnej poetike poznačenej takpovediac emocionálnou racionalitou. V predostretých vnútorne precítených veršoch však ponúka zrelší pohľad na svet a život. Básnická zbierka je kompozične rozdelená do štyroch tematicko-motívových cyklov/častí s poetickými názvami – Čerešne v hanebnej ulici, Továreň na pružiny lúčnych koníkov, Prelet sovy a Svetlo. V nich je čitateľ vtiahnutý do poetického sveta spoluúčasťou na neprerušovanom rozhovore s tvorcom veršov pri objavovaní posolstva „básnických právd“. V 85 básňach (reflexiách, impresiách, sekvenciách) – vybraných z tvorby za ostatné desaťročie – s využitím slov z okruhu základnej slovnej zásoby sa M. Abelovský usiluje nielen odkrývať čosi z tajomstiev človeka na základe podnetov, nálad, udalostí, pocitov, ktoré vytvorili myšlienkovú databázu jeho osobnostného profilu: zvažuje aj priviesť recipienta k mysleniu, úvahám nad nastolenými okruhmi tém s cieľom cez pocitový zážitok, emóciu, priviesť racio v symbióze so srdcom k poľudšteniu.

Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Milan Ábelovský Zľutovnica
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je vypredaná.
Milan Čarňanský Malé životy Autor po novelistickom debute a niekoľkých poviedkových zbierkach ponúka prvý román. Umiestený do prostredia okresného mesta (podľa detailov je spoznateľná Spišská Nová ves, v ktorej Čarňanský žije a pôsobí) zachytáva zákulisné vzťahy miestnych mocenských štruktúr. Hlavný hrdina a rozprávač v jednej osobe je mladý, ambiciózny žurnalista, zamestnaný v miestnom periodiku. Na ceste za kariérou je ochotný obetovať priateľstvo i lásku. V okruhu novozbohatlíkov bláznivých deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa však dostáva do problémov. Čarňanského príbeh cynickým podtónom rozprávača, konkrétnosťou pri zobrazovaní drsných scén i tematicky – sústredením pozornosti na hrdinov kariérny postup – pripomína Jégého Cestu životom. Avšak tam ,kde Svoreň uspel, Čarňanského protagonista zlyháva. Mieril privysoko. Príbeh pýchy a pádu plasticky, vierohodne zobrazuje výsek z nie tak dávnej reality.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Milan Čarňanský Praskanie dreva Čarňanského nový výber poviedok Praskanie dreva poteší pravdepodobne široký okruh čitateľov. Poteší tých, ktorí majú život radi najmä pre dobrodružné napätie, ale aj tých, ktorí si prirodzenú dobrodružnú tenziu životných osudov z nedostatku odvahy nedokážu uvedomiť a vedia ju prežiť jedine prostredníctvom príbehov. Hemingwayovsky hraničné situácie, kdesi na pokraji života či vlastných možností, skúšajú hrdinu i čitateľa. Ďalšími črtami Čarňanského prózy sú vrcholná absurdita, čierny humor, rovnako ako aj dahlovská hororová atmosféra niektorých príbehov. K tým sa pripája magická atmosféra s prvkami čudáctva – situácia, ktorú racionálne možno ťažko integrovať. Ide o ideálnu zmes napätia, humoru a literárnych schopností autora.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Milan Hodža, Jozef Škultéty Polemika o Československom rozkole Polemika o Československom rozkole je prvým titulom novej edície Politologického odboru Matice slovenskej Pramene a polemiky. Je to súbor dvoch významných diel: Milan Hodža – Československý rozkol a kritická reakcia naň od Jozefa Škultétyho – Stodvadsať rokov zo slovenského života. Hodžova práca, dnes už pomerne málo známa, sa v čase svojho vydania stala jedným z najprepracovanejších diel presadzujúcich umelý koncept jednotného „československého“ národa a ostáva jedným z hlavných zdrojov ideológie etnického čechoslovakizmu. Škultétyho polemika naopak vychádza zo svojbytnosti slovenského národa. Realizáciu tohto vydavateľského projektu nemožno hodnotiť inak, ako významný edičný počin, ktorý prístupnou formou, pri bohatej faktografickej základni v poznámkovom aparáte, sprítomní v celistvosti jednu z prvých slovenských vedeckých polemík odborníkom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o myšlienkové prúdy, národné a štátne koncepcie týkajúce sa Slovákov a Slovenska v predchádzajúcich storočiach.
ISBN 978-80-8061-305-1
EAN 9788080613051
Rozmery: 135 x 208 mm, počet strán: 440, tvrdá väzba
Predajná cena: 11,58 € (348,86 Sk)
Milan Jaroš Ružový kút Výber z pozostalosti nezvyčajne talentovaného autora (tragicky zahynul r. 1982 vo Vysokých Tatrách), ktorého označovali za slovenského Borisa Viana, obsahuje absurdnú novelu Ružový kút, hororovú poviedku Klavír, výber z humoristických básničiek a fragmenty niektorých textov. Nekonvenčná próza M. Jaroša iste obdaruje každého čitateľa, schopného prijať konvenciu nekonvenčnosti.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Milan Polák Krátke dejiny divadla eatrológ Milan Polák patrí k najrenomovanejším slovenským odborníkom v oblasti reflexie dramatických umení. Vedeckými garantmi Krátkych dejín divadla sú ďalší naslovovzatí špecialisti Miloš Mistrík a Andrej Maťašík. Básnik a publicista Pavol Janík napísal: „Praktická príručka stručne prezentuje náčrt histórie divadelného umenia od najstarších dôb až po súčasnosť a zároveň vkladá vývoj slovenského divadelníctva do globálneho kontextu. Dielo má dôležité poslanie v procese dotvárania kultúrneho vedomia slovenskej spoločnosti a najmä v generovaní kultúrneho vedomia nastupujúcich generácií.“ Krátke dejiny divadla môžu byť základnou orientáciou v predmete, východiskom pre dôkladnejšie oboznámenie s jednotlivými obdobiami a tendenciami, ako aj najvýznamnejšími osobnosťami, vrátane hereckých. Obsah knihy predstavuje nevyhnutný základ, prvú orientáciu, minimum, ktoré by mal zvládnuť každý vážnejší záujemca o činoherné divadelné umenie.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Miloš Ferko Rodinný výlet Prozaik a literárny kritik prichádza s autorskou rozprávkou so zvieracími hrdinami. Jej schému však narúša, ba až stavia naruby. Ferko programovo nepíše prózu s chronicky známymi zvieracími hrdinami (psík, myš), v ktorej môže vopred rátať so skúsenosťami mladých čitateľov, ale hrdinami textu robí zvieratá neznáme. Z Medmapovcov, podivných bytostí ani psov, ani medveďov, hlavných hrdinov knižky, autor robí čosi tajomné a vzrušujúce. Os deja príbehu teda tvorí „hľadanie identity“, čiže odpoveď Medmapovcov na otázku: Kto sme? Zvieratá podobné psom nevedia poriadne štekať, spia zimným spánkom, no nepodobajú sa medveďom. O tvory s neistým pôvodom sa začne zaujímať rasová polícia, rodina sa dá na útek. Aby mohli prežiť, musia sa zapísať do zoologickej klasifikácie. Ľahkým štýlom vyrozprávaný príbeh s množstvom absurdných a poetických scén (písanie listu poštovej schránke, rozhovor s tigrom, ktorý odmieta zožrať svoju obeť) sa parodicky vyrovnáva s viacerými vážnymi problémami. Prítomné v pozadí, rovnako ako autorom čestne, priamo motívom priznaná inšpirácia Mumintrollmi Tove Janssonovej, vonkoncom nebránia rozletu sviežeho rozprávania. Neznášanlivosť, nadvláda administratívy, skostnatenosť školského systému. Zručné narábanie s paradoxmi v kombinácii s nevtieravým humorom, jemnou imaginatívnosťou a napínavým dejom iste dokáže zaujať. Knižka je „vyšperkovaná“ pôsobivými kresbami akad. maliara Martina Kellenbergera.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Miloš Ferko Svet je hra Marekovi rodičia sú metalisti, chlapec však pred hlučnou hudbou uprednostňuje ticho antikvariátov. Občas vypomáha v cukrárni. Jedného dňa je postavený pred nutnosť zachrániť svet, ktorý je vlastne jedným veľkým Človeče nehnevaj sa. Musí nájsť šesť tvorov, ktorí ctia pravidlá, inak je koniec.
Na ceste za splnením závažného poslania nás Marek zoznámi s veršujúcim strážnikom Hromotreskom, plyšovou opicou Matyldou i tajomným Ujom, rozpovie nám, prečo majú orieškové čokolády zelený obal a kde môžete získať najlepšie čokoládové koláčiky vo vesmíre. Knižka je ilustrovaná nádhernými farebnými kresbami renomovaného ilustrátora Martina Kellenbergea.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Miloš Ferko Šťastie za dverami Miloš Ferko: Šťastie za dverami

Tejto knihe nemožno uprieť literárnu vyspelosť. Ferkova tvorba je zrelá po stránke formy i obsahu, no nechýba ani nápad a iskra. Ide o autobiografický útvar, kde autor najmä vďaka svojmu rozprávačskému talentu čitateľovi živo sprístupňuje „osobné reálie“ a s ľahkosťou sa štylizuje do akoby inej postavy, než je on sám. Štýlom dokáže zaujať široké spektrum čitateľskej obce. Spracovanie vonkajších udalostí je dobre zvládnuté, autor udržiava pozornosť čitateľa i vďaka gradáciám v texte, či dômyselnou štruktúrou. Dielo má isté napätie aj potrebnú kontinuitu a pôsobí kompaktne. Autorova výpoveď je uzavretá a vďaka modernému prejavu ľahko prístupná.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Miloš Mistrík Aj dráma je len človek Miloš Mistrík – Premeny súčasnej drámy – Aj Dráma je len človek (Portréty dramatikov)

Portréty štyroch slovenských dramatikov – Viliama Klimáčka, Laca Keratu, Pavla Janíka a Silvestra Lavríka – prispievajú k poznaniu stavu, v ktorom sa táto oblasť tvorby u nás nachádza. Autor čitateľovi predkladá analytickú fresku, založenú na hĺbkových poznatkoch a okorenenú vtipnými postrehmi, čím spoľahlivo zaznamenáva premeny poetiky súčasnej dramatiky, neskrýva, že za jeho analýzami možno hľadať nielen umelecký svet slovenskej dramatiky a myšlienkové obzory našich dramatikov, ale aj obraz súčasného Slovenska, ako ho títo dramatici vykreslili.
brož., 88 str., 10,5 x 17,5 cm, MOC: 129 Sk
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Miroslava Dudková Pokrčené verše
V poetickej tvorbe Miroslavy Dudkovej (1979) cítiť jemný a citový aspekt. Poetka často ťažisko sústreďuje na obraz, ktorý druhotne vytvára pocit, inokedy autorka buduje priamo na pocitoch. Rada pracuje aj s náladami. Veľký priestor dáva všedným náladám dňa, niekedy reflexívnym, inokedy upozorňuje, že sú len povrchom, ktorý má svoje hĺbky. Spomeňme aj básne, ktoré sú príbehmi: často vedú od smútku, samoty, melanchólie k stretnutiu, láske, ale následne aj k chladu, zraneniu, a tak autorka konštatuje, že verná je len báseň. Poézia Miroslavy Dudkovej celkovo vytvára zápisy vnútorného sveta. Pominuteľné poryvy, city, nálady a pocity pretavuje do zvečnenej podoby básne, a tak ostávajú verné v oboch zmysloch tohto slova. Autorka je pôvodom z Nového Sadu, ale po štúdiu na Slovensku tu ostala aj pôsobiť. Knižne vydala poému Suchý rok (2003) a zbierku poézie Nahá myseľ (2009). Básne uverejňovala aj v časopisoch Vzlet a Nový život a dostala za ne viaceré ocenenia, počnúc cenami Literárneho Kežmarku v rokoch 1994 – 1997, až po cenu Maše Haľamovej v roku 2008. Zbierka je určená záujemcom o modernú poéziu.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Miroslav Pius Tri ženy Dojímavé poviedky: Penelopa, Diana, Nioba. Tri príbehy o ženách s rôznymi životnými osudmi.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Miroslav Pius Záznam o vnútornom exile Autor v autobiografickej próze Záznam o vnútornom exile priamočiaro nastoľuje „generačnú ukrivdenosť“, ktorá je akousi sebaprojekciou do času minulosti, keď nebola núdza o krivdy. Na margo tejto knihy Alexander Halvoník napísal: „Kým sa Pius pohybuje v reáliách rodnej dediny, dokáže byť pri všetkej rozšafnosti hutný a presný, no keď prekročí Rubikon onej šesťdesiatosmičkárskej bezútešnosti a vojde do svojho konsolidačného mestského očistca, stáva sa neurčitý, neistý a neschopný prozaicky sformulovať svoju obseciu inak ako opisovaním. Napriek tomu je jeho próza príjemným prekvapením.“
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Miroslav Robert Kame Opätovné prezliekanie Autor v roku 2001 knižne debutoval básnickou zbierkou Infarkt svetla. V roku 2005 vydáva ďalšiu zbierku – Opätovné prezliekanie. O jeho tvorbe literárny kritik Martin Gajdoš napísal: „Kame si pohotovo osvojil jednu z prvotných práv: Tvoriť znamená vyvolávať stále znova ilúziu objavenia. Dokáže ponúknuť čitateľom poéziu, ktorá má ďaleko od bezduchého producírovania. Pohľadom ponad a za banalitu vykričaných a ohmataných klišé siaha po vyššom a vznešenejšom. Premyslené kombinácie jasných obrazov dávajú tušiť, že autor má stále niečo nečakané za lubom. Posolstvo jeho básní je slepé a hluché k neurotickej prítomnosti. Vidí len veci, ktoré chce vidieť. Dokáže to, pretože objavovať znamená žiť.“
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je vypredaná.
Miroslav Róbert Kame Pod bodom iného času Básnické dielko vzniklo na základe poznania, že sa nachádzame v novom miléniu, kde sa niektoré naše ľudské vlastnosti preniesli z minulých rokov do súčasnosti. Mnohí z nás by si priali, aby sa stratil vnútorný chlad v srdciach, pocit osamelosti a svet sa tak pobral dopredu so všetkými vymoženosťami nového tisícročia, nie k likvidácii seba samých neprirodzeným spôsobom. Je ešte veľa úloh na Zemi, ktoré by mali odstrániť tento ťažký tieň života. Po prečítaní tejto zbierky básní by sa malo pochopiť, že ide o čas, ktorý je v širšom priestore, ale aj druhá možnosť, že sa čitateľ ocitne v jednom bode času. Je to knižka, ktorá vyzýva k väčšiemu pochopeniu blížnych, ale aj zdanlivo cudzích ľudí a okolia. Jednoducho, chváľme si veci, ktoré nám spríjemňujú život.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Miroslav Válek Milovanie v husej koži Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Štvrtá básnická zbierka (1965) autora, ktorý zanechal hlboké
stopy vo vývoji slovenskej poézie 20. storočia. Je intelektuálnou
a filozofickou sebarekoštrukciou, v ktorej sa stretá presná
reflexia sveta s kritickým názorom nekonformného básnika,
neúprosne odhaľujúceho trhliny a jazvy v celistvosti sveta.

Kniha je už vypredaná!

Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk) Kniha je vypredaná.
Mojmír Groll A slovo vzklíčilo Rozhlasová hra M. Grolla – redaktora, autora rozprávok pre deti, fíčrov, humoristických pásiem, rozhlasových a kabaretných hier – A vzklíčilo slovo zaujme milovníkov slovenských národných dejín. Forma písaného slova jej v ničom neuberá na príťažlivosti, naopak, pridáva možnosť, aby sa čitateľ k jednotlivým pasážam vracal a ozrejmoval si všetky súvislosti. Nenáročnou, príjemne čítavou formou predstavuje zlomový bod slovenských dejín, keď v našom národe zásluhou sv. Cyrila a Metoda „vzklíčilo slovo“. Hra ukazuje historické postavy v pravdivom svetle bez zastierania Svätoplukovej zrady pri obetovaní najvzácnejšieho daru vierozvestcov pre mocenské dôvody. Motív, ktorý sa nám neustále vracia v histórii, pričom jeho prapríčinu vníma málokto. Grollova knižka môže byť užitočnou záplatou na túto našu nevedomosť a prínosným vkladom do našej kultúry. Hru dopĺňajú ďalšie dve kvalitné, žánrovo odlišné diela – humoreska Fryné, hetéra aténska, a satirická hra Dva dni na Olympe. Autor do nich nevtieravo pribalil morálne poučenia, ktoré na historickom pozadí rezonujú aj dnes.
Predajná cena: 5,51 € (165,99 Sk)
Monika Maronová Posledné morény Monika Maronová (1941) patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám súčasnej nemeckej románovej tvorby. Vydala trinásť titulov (napr. Popolček, Nedorozumenie, Ada a Ewald, Zátišie číslo 6, Animal triste, Pavlove listy, Miesto narodenia Belín, Ach, šťastie), je držiteľkou prestížnych ocenení (Cena bratov Grimmovcov za rok 1991, Cena Heinricha von Kleista za rok 1992, Nemecká národná cena za rok 2009). Román Posledné morény (2002) ponúka ironicko-trýznivú spoveď rozprávačky Johany na prahu jesene života s náznakmi autobiografických prvkov. Rozprávačka uviazne v akomsi bezčasí – neschopná rozhodnutí, bez chuti písať a žiť. Po krátkom vzplanutí sa neudeje nič, nepadne nijaké rozhodnutie, no hrdinka je zrazu schopná a ochotná pokračovať v ceste. Pátra po zmysle života, hodnotí a porovnáva. Deziluzívna, nie však rezignujúca rekapitulácia je prehĺbená symbolickým obrazom morén okolo letoviska – ako ťarchy času, naliehavo dosadajúcej na Johanine plecia. Hoci nežije, ako si vysnívala, nevzdáva sa, zatrpknutosť sa mení na vyrovnanie so svetom. Sebairónia a presvedčivé stvárnenie postáv zabezpečia úspech medzi milovníkmi kvalitnej literatúry.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Montesquieu Charles Perské listy Keď mladý, dovtedy takmer neznámy predseda Kráľovského súdu v Bordeaux vydal v roku 1721 Perzské listy, ukázalo sa, že dielo napísal ozajstný majster. Parížania rozchytali niekoľko vydaní a podnikaví vydavatelia pridali ešte zopár napochytro vyrobených napodobenín. A hoci Montesquieu svoj „preklad z perzštiny“ vydal anonymne, stal sa hneď slávnym. Obdobie, v ktorom autor žil, naskrze nebolo také, že by na ňom nebolo čo kritizovať. Lenže útočiť vždy nemožno alebo neradno priamo: musíte hovoriť vážne, a pritom žartovať, váš bič môže šľahať, nie však vážne zraniť. Túto ťažkú úlohu brali na seba cudzokrajní návštevníci, ktorí prišli do Francúzska a opisovali, čo tu videli. Cudzinec si mohol dovoliť povedať všetko, aj to, čo si sami Francúzi len tajne mysleli – a pritom ho nemuseli brať vážne. Tak sa stal orientálny cestovateľ obdobou stredovekých múdrych šašov na kráľovskom dvore. Túto novú formu neobjavil Montesquieu. Mal veľa predchodcov. Forma tu bola, lenže nedokonalá. Montesquieu jej dal švih, ľahkosť a rafinovane presné dávkovanie vážnych úvah a šteklivých poviedok, žánrových obrázkov a háremových dobrodružstiev, vážnych kritík i nenáročných anekdot.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
M. R. Štefánik Ekvádorský zápisník Štefánikov zápisník zachytáva udalosti spojené s jeho vedeckou i diplomatickou misiou v období pred začiatkom prvej svetovej vojny (1913). Predmetom jeho záujmu sa stávajú rôznorodé udalosti zo života politického, kultúrneho, ale i všedného. Pozornosť venuje napríklad francúzskej či ekvádorskej diplomacii, ako aj opisu Quita – hlavného mesta Ekvádoru. Práca najmä prostredníctvom súkromnej korešpondencie zachytáva intímnu spoveď Milana Rastislava. Čitateľ si preto akoby z prvej ruky vytvára obraz osobnosti mladého národného hrdinu. Zápisník v pútavej forme podáva aj opisy rodín, s ktorými prišiel Štefánik do styku, a formu, prostredníctvom ktorej sa snažil infiltrovať svoje poslanie tam, kde to bolo potrebné.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Nikolaj Nosov Nevedko na mesiaci Malý človiečik vo veľkom klobúku sa spolu s priateľom Pampúšikom vydá na dobrodružnú cestu. Na Mesiaci vidí mnoho zaujímavých vynálezov i bytostí; veľmi skoro sa však v dôsledku svojej ľahkomyseľnosti dostáva do problémov, ktoré chtiac-nechtiac musí napokon riešiť celoplanetárne. Nevedko , napriek svojmu menu, nie je hlupák, ale kratuľko, priťahujúci udalosti viac či menej bizarného až bláznivého rázu. Ani tretie pokračovanie príbehov, písané v podobe svojráznej vedecko-fantastickej rozprávky, nesklame priaznivcov dobrodružstiev, humoru, krkolomných kúskov a najmä nezbedného malého hrdinu, ktorý nám ukazuje, že nevedieť často znamená vidieť viac. Kniha je „vyšperkovaná“ množstvom pôsobivých ilustrácií známej výtvarníčky Jeleny Revuckej.
Predajná cena: 20,00 € (602,52 Sk)
Nikolaj Starikov Geopolitika - ako sa to robí
Predajná cena: 11,90 € (358,50 Sk)
Noam Chomsky Čo povieme platí Titul Čo povieme, to platí je jedným zo série rozhovorov, v ktorých sa Noam Chomsky vyjadruje k aktuálnym politickým otázkam súvisiacim so zahraničnou politikou Spojených štátov amerických. Chomského za jeho odvahu a otvorenosť hovoriť o niektorých témach označujú aj ako „najužitočnejšieho občana Ameriky“. Iní sa o ňom vyjadrujú ako o „svetovom fenoméne“. V každom prípade, Chomsky patrí k najčítanejším autorom vo svojej oblasti. Aj predkladaný titul je vyváženým posúdením správania sa štátu, ktorý si naďalej myslí, že jeho poslaním je ovládať celý svet. V Chomskeho slovách objavíte muža, ktorý pociťuje hlboké sklamanie z toho, čo sa deje, a ktorý je frustrovaný z premrhaného potenciálu svojej krajiny. Napriek tomu môžeme objaviť v jeho úvahách nádej, ako aj konkrétne návrhy na riešenie niektorých problematických otázok. Či už bude čitateľ s Chomskym súhlasiť alebo nie, diela tohto významného mysliteľa našich čias sú minimálne akýmsi bezkonkurenčným podnetom na zamyslenie.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je vypredaná.
Noam Chomsky Imperiálne ambície Chomského kniha zásadných rozhovorov prináša čitateľovi veľmi provokatívne, ale aj imaginatívne názory na najaktuálnejšie politické problémy doby. A tak čitateľ môže sledovať vodopád jeho logicky vystavaných argumentov, postrehov, názorov a myšlienok. S Chomským možno nesúhlasiť, polemizovať, prieť sa, ale ignorovať jeho briskný intelekt, nepočúvať ho, neprieť sa s ním, znamená rezignáciu na kritické myslenie, zakrpatenie intelektuálneho diškurzu a nakoniec duchovnú stagnáciu. Je veľký predpoklad, že táto kniha by mohla oživiť jednostranný a upadajúci spoločenskovedný diškurz na Slovensku. O jeho pozitívnom dopade na kvalitu verejných rozpráv niet pochýb.
ISBN 978-80-8061-297-9
EAN 9788080612979
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk) Kniha je vypredaná.
Noam Chomsky Mocenské systémy V najnovšej knihe rozhovorov, uskutočnených v rokoch 2010 – 2012, sa Noam Chomsky zaoberá aktuálnymi a naliehavými otázkami súčasnosti: budúcnosťou demokracie v arabskom svete, európskou finančnou krízou, kolapsom amerických politických inštitúcií, vznikom a pôsobením hnutia Occupy. Osvedčená autorská dvojica Noam Chomsky a David Barsamian je zárukou vysokej kvality spoločenského diskurzu na rozličné témy. Chomsky, ako vždy, ponúka hlboký a zasvätený pohľad na príčiny krízy, s ktorou sa momentálne konfrontujeme, či už doma alebo v zahraničí, nekompromisne poukazuje na neduhy americkej spoločnosti. Kniha len potvrdzuje, že Chomsky je nevyčerpateľným zdrojom poznatkov pre každého, kto chce pochopiť zložitosť súčasného sveta.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Nora Krausová Svet v ktorom žijeme Nora Krausová, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v slovenskej literárnej vede. Svedčia o tom jej knižné vydania (počnúc knihou Ako rozoberáme verš, 1948 až po poslednú, Poetika v časoch za a proti, 1999) i početné štúdie a úvahy. Jej práce sú teoreticky fundované aj vďaka tomu, že sa orientovala na najnovšie metódy literárnej vedy, na štrukturalizmus a semiológiu. Spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá, sú podnetné a objavné. Za svoju vedecko-výskumnú činnosť sa jej dostalo najvyššie ocenenie – Zlatá medaila SAV. Naďalej píše o literárnych problémoch, o súčasnej literatúre a jej tvorcoch. Popri vedeckej práci prekladala diela nemeckých spisovateľov (T. Mann, E. T. A. Hoffman, E. M. Remarque, L. Feuchtwanger a i.). V posledných dvoch desaťročiach píše úvahy a eseje o kultúrnom, spoločenskom a politickom dianí u nás i vo svete. Zaujíma ju aký je „svet, v ktorom žijeme“, situácia jednotlivca a spoločnosti, národa a ľudstva. Reaguje na aktuálne problémy, zamýšľa sa a uvažuje, v problematike je zorientovaná a rozhľadená, jej úvahy a eseje na tému „my sa svet“, „my vo svete“, „svet okolo nás“ sú na vysokej intelektuálnej a štylistickej úrovni, objavné i poučné, a ako také si získali vďačných čitateľov a zároveň boli odmenené výročnou cenou Literárneho týždenníka. Myšlienkové bohatstvo esejí Nory Krausovej, jej prínos do slovenského spoločensko-vedného či literárneho diskurzu je nespochybniteľný.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Ondrej Štefanko Neviditeľné krídla Zbierka poézie slovenského básnika z Rumunska Ondreja Štefanku (1949 – 2008), ktorú vydal Spolok slovenských spisovateľov (2015), je určená do edície Slovenský svet. Zahŕňa 43 melodických básní, ktoré sa vyznačujú vyšperkovanou obraznosťou, metaforami so skrytým zmyslom. Tematicky zachytáva autorove vnútorné pocity a situácie, ktoré sú rozpísané do poetických obrazov, a taká býva aj pointa, či naznačené východisko. Často do básní ústredne alebo z pozadia vstupuje láska, ako nevyhnutná súčasť žitia, a tiež vlastné korene, tradície a rodina zachytené prostredníctvom detailov, vôní, predmetov, či činností, ktoré pre autora predstavovali domov (vôňa sušených slivák, vôňa kuchyne, vydrhnutá dlážka...). Ďalšou frekventovanou témou je autorská tvorba prirovnaná napríklad k hlaholu zvona a básnikovo poslanie, prirovnané, napríklad, k tesaniu schodov. Po básnické obrazy Štefanko rád chodieval do prírody, často si vyberal motív stromu alebo scenérie rôznych ročných období, vhodne dokresľujúcich opisované nálady. Autor písal príjemným melodickým voľným veršom, ktorému sporé použitie rýmu dodáva ďalšiu pridanú hodnotu. Výber básní z rozsiahlejšej autorovej tvorby urobil slovenský básnik zo Srbska Víťazoslav Hronec.
Predajná cena: 3,99 € (120,20 Sk)
Ondřej Sejkora Utečenec na vtáčom strome O. Sekora, autor obľúbených príbehov o Ferdovi Mravcovi, napísal a ilustroval i menej známu knižku o exotickom vtáčikovi Modráčikovi, ktorý uletel chovateľovi exotických vtákov a zatúlal sa do ríše lesných vtákov. Popri zaujímavom príbehu hlavného hrdinu autor odovzdáva deťom množstvo informácií z vtáčieho sveta, popisuje život jednotlivých druhov vtákov, ich zvyky, druhy hniezd, výchovu mláďat a prináša aj zaujímavosti z oblasti chovateľstva vtákov. Neoddeliteľnou súčasťou knihy sú milé a verné ilustrácie, ktoré až učebnicovým spôsobom približujú deťom aj vzhľad jednotlivých vtáčích druhov. Neprávom menej známa kniha Utečenec na vtáčom strome je hodnotná detská literatúra, ktorá má ambíciu nielen pobaviť, ale aj nenásilne, hravým spôsobom vedomostne obohatiť súčasnú generáciu detí.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Otakar Kořínek Do Amalfi na kávu Autor z dlhoročného novinárskeho pôsobenia v USA vydal vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov dve veľmi úspešné knihy: Washington – Sedem rokov v centre moci (2001), za ktorú bol odmenený prémiou Literárneho fondu a Cenou Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, a Vtedy v Amerike, v ktorej prináša čitateľovi nový civilný pohľad na Ameriku dnešných dní. Kořínkova najnovšia kniha Do Amalfi na kávu – to sú príhody dvoch priateľov, ktorí sa vybrali na vlastnú päsť poznávať Taliansko. Knižka nás zavedie do oblasti Neapola, na Vezuv a do Pompejí. Nechýba trpasličie San Marino, Rimini či vychytené letoviská ako Amalfi, Positano a ostrov Capri s chýrnou Modrou jaskyňou. Ich putovanie bez vopred stanovených trás a termínov má príchuť zvláštneho čara, slobody a prekvapení z neznámeho.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Otakar Kořínek Vtedy v Amerike Autor z dlhoročného novinárskeho pôsobenia v USA vydal veľmi úspešnú knihu Washington – Sedem rokov v centre moci (2001), za ktorú bol odmenený prémiou Literárneho fondu a Cenou Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Kořínkova kniha Vtedy v Amerike prináša nový civilný pohľad na Ameriku dnešných dní. Na rozdiel od turistických bedekrov či politických reportáži zobrazuje každodennú tvár Ameriky. Jeho reportáže majú vysokú literárnu úroveň a ponúkajú tým čitateľovi ďalšiu pridanú hodnotu. Dielo je o to zaujímavejšie, že práve dnes sme svedkami ďalšej vysťahovaleckej vlny, že práve v tomto čase až nebývalé množstvo Slovákov žije a pracuje v USA. Aj preto je pre slovenského čitateľa obzvlášť zaujímavé poznávať túto spoločnosť z čo najviac strán a uhlov.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Patrícia Aratoóva Piaty elemnet Pri čítaní veršov básnickej prvotiny Patrície Aratóovej-Gallovej je znateľné, že ide o autorku so svojráznym vyzretým poetickým prejavom. Aj keď pri stvárňovaní tém vychádza z pocitov ženy, rozhodne nejde o tzv. ženskú poéziu. Aratóová má už svoju životnú filozofiu, svojskú obsahovosť, výstavbu básnického tvaru. Je vnímavá, citlivá a originálne sa dokáže vysloviť k osobným i všeobecne ľudským problémom. Ak by sme chceli stručne charakterizovať, je to autorka s hlbokým humanistickým cítením. Má kultivovaný prejav, zmysel pre nuansy slovenčiny, prístup k čitateľovi je neformálny, nepoučujúci, no o to úprimnejší.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Pavel Rozkoš Tajovský v povedomí Nadlačanov Zostavovateľ a autor článkov P. Rozkoš spolu s ďalšími nadlackými autormi v pôsobivej knižočke mapuje pobyt klasika slovenskej literatúry medzi dolnozemskými Slovákmi. Jednotlivé príspevky dokumentujú, že necelých šesť rokov, ktoré Tajovský prežil v Nadlaku, zanechali hlboké stopy v povedomí Nadlačanov. Tí sú veľmi hrdí na autora krátkych próz – Horký chlieb, Mamka Pôstková, Umrel Tomášik – a najmä divadelnej hry Statky-zmätky, ktoré odzrkadľujú život Nadlačanov. Preto aj touto knižkou sa usilujú pamiatku naňho čo najlepšie zachovať až podnes.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Pavel Urban Kacírske rekvizity Pavel Urban (1973) vyštudoval filozofiu, estetiku a postgraduálne dejiny výtvarného umenia. Je autorom viacerých kultúrnych projektov a výstavných koncepcií ako kurátor. Za svoju literárnu tvorbu získal viacero významných ocenení. Jeho prvotinou bola básnická zbierka Obrázky z raja (2005). Potom nasledovali Vínny duet (2006) a Ab imo pectore /z hĺbky srdca/ - táto zbierka vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2008. Aj nové útle dielko Kacírske rekvizity dokumentuje, že Pavel Urban sa vyprofiloval ako autor impresívnej lyriky. Svojou poetikou sa však významne líši od svojej prvotiny či nasledujúcich zbierok. Ako poznamenáva v doslove Peter Mišák „vydarené uchopenie poetickej témy (filozofia, životný postoj, vzťah – ľúbostný i priateľský) prezrádza nielen literárnu a autorsko-básnickú skúsenosť, ale aj – a už bolo načase – skúsenosť životnú, čo je na predkladaných textoch osobitne cenné.“ P. Urban svojím osobitým pozorovateľským talentom, jednoduchosťou formy, kvalitou umeleckej výpovede i schopnosťou sprostredkovať vnímaný zážitok čitateľovi sa presvedčivo a oprávnene posúva medzi špičku slovenských poetov a tým aj do širšieho povedomia milovníkov poézie.

Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Pavol Dinka Besy kapitalizmu, alebo začiatok novej éry ? Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu a publicista, sa podujal vo svojej ôsmej knihe na neľahkú úlohu: prostredníctvom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami (M. Albert, V. Bělohradský, Ľ. Blaha, M. Hartmann, M. Hauser, L. Hohoš, M. Hrubec, J. Keller, O. Krejčí, R. Michelko, C. Offe, J. D. Rendtorff, W. Robinson, D. Schweickart, I. Švihlíková, S. Žižek) – predstaviť smerovanie súčasného kritického myslenia vo svete. Nie náhodou dal knihe názov Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? Názov nielenže vystihuje globálny obsah rozhovorov, ale zároveň poukazuje na neutešený stav svetovej civilizácie. Kdeže sme sa ocitli? V neoliberálnej „spáse“ ľudstva či na prahu nových spoločenských alternatív, kontraprojektov voči kapitalizmu? Zmietame sa v permanentných krízach, zmocňuje sa nás identitárna panika, mocujeme sa s nespravodlivosťou a nerovnosťou, kódex ľudských práv sa ponáša na zdrap papiera, rozširujú sa rady vylúčených a zbedačených... to na jednej strane. Na druhej strane sa zvyšuje bohatstvo úzkej elitnej skupiny, ktorá si nárokuje nadvládu nad celou planétou. Jestvuje nejaké východisko? Autor sa ho spolu s interviewovanými pokúša nájsť. Usiluje sa viesť rozhovory tak, aby poskytol čitateľovi pohľad z diaľky, taký, aký majú kozmonauti z vesmíru na našu zemeguľu, aby sme si mohli všetci povedať, a to bez akýchkoľvek ideologických nánosov, tam, na tej malej bodke sa odohráva celý život, tam je bojové pole ekonomiky, politicky, kultúry atď., jej osud závisí len a len od nás. O tento pohľad sa musí snažiť každý z nás, no zároveň sa musíme usilovať o spiritualitu porozumenia. A to je rozhodujúce posolstvo knihy...
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Pavol Dinka Mediálne pasce verzus mozog v nádrži Pavol Dinka (1942) – významný publicista, spisovateľ, prekladateľ, člen rady pre vysielanie a retransmisiu do svojej v poradí už desiatej knihy zaradil päť esejí napísaných medzi marcom 2010 a aprílom 2013. Vznikli ako príspevky na medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Tri vyšli (štvrtá vyjde koncom roka 2013) v špeciálnom zborníku z tejto konferencie. Tri z nich autor publikoval aj v internetovom časopise Slovo. Esej Možno žurnalistu kúpiť? vyšla (s iným názvom) v jeho knihe Žurnalisti – lovci vo svorke. Výrazne ju však pozmenil , upravil a doplnil. Čo sa teda konkrétne dostáva čitateľovi do rúk? Esej Mozog v nádrži predstavuje defilé propagandistickej mašinérie celého sektora public relations. Text Jazyk v médiách, média o jazyku je skôr štúdia ako esej. Médiá, najmä elektronické, by štátny jazyk mali nielen používať, ale aj zveľaďovať a rozvíjať. Regulácia v tomto smere je EÚ bežná, nie je to nijaká slovenská špecialita. Esej Mediokracia – symptóm chorej spoločnosti nastoľuje vari najpálčivejšie problémy slovenskej žurnalistiky a spoločnosti. Esej Politikárčenie v politickej publicistike predznamenáva, že slovenská politická publicistika je v kríze, veľa fabuluje, veľa improvizuje. Možno žurnalistu kúpiť? – taký názov má posledná esej. Zatína do živého! Dinkove eseje dokumentujú, aké plody rastú na žurnalistickom strome. O ich chuti sa recipient denne presviedča sám. Kniha k tomu ponúka iba ingrediencie.
Predajná cena: 8,00 € (241,01 Sk)
Pavol Dinka Slovenské masmédia - metódy manipulácie Najnovšia kniha známeho mediálneho analytika je súborom jeho textov, ktoré publikoval v rôznych periodikách v posledných rokoch. Zaoberá sa v nich súčasnou situáciu v oblastí printových a elektronických médií, metódami mediálnej manipulácie, rozoberá viaceré známe mediálne kauzy. Táto kniha čitateľovi umožní hlboké oboznámenie sa so súčasnou mediálnou situáciou, je vhodná pre študentov žurnalistiky, novinárov, mediálnych pracovníkov, editorov, ale aj pre všetkých ktorých zaujíma, práca médií.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk) Kniha je vypredaná.
Pavol Dinka Zápasy o slovenčinu Kniha je kronikou historického zápasu o prežitie slovenčiny od čias Veľkej Moravy až po dnešok. Približuje napätú atmosféru bojov o kodifikáciu slovenského jazyka – bernolákovčiny, o uzákonenie štúrovskej spisovnej slovenčiny, načiera do útrpného obdobia silnej maďarizácie, do éry násilného presadzovania jednotného československého jazyka. Najväčšia časť knihy sa venuje urputnému zápasu o uplatnenie slovenčiny ako úradného a štátneho jazyka, osobitne novele jazykového zákona z roku 2009. Súčasťou knihy sú texty zákonov upravujúce používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Pavol Dinka Žurnalisti - lovci vo svorke Kniha predostiera na konkrétnych príkladoch prešľapy médií. Autor rozdelil publikáciu na päť častí: Mediálne štvanice, Mediálne manipulácie, Rozsudky a sankcie, Publicistika, Štúdie. V prvej analyzuje nebezpečnosť a neférovosť mediálnych štvaníc, v druhej rozoberá na konkrétnych ukážkach najtypickejšie metódy manipulácie s verejnou mienkou, v tretej poodhaľuje „vysvedčenia“ uložené jednotlivým vydavateľom a vysielateľom za porušenie zákona, vo štvrtej prináša niektoré vlastné publicistické príspevky a v záverečnej časti sa venuje etike a korupcii v žurnalistickej praxi. Autor o svojej publikácii píše: „Kniha určite narazí na veľký odpor médií. Bol by som rád, keby pochopili, že ich nechcem haniť, urážať, znevažovať. Chcem len otvoriť pohľad z inej strany, diskutovať a zvádzať súboje o myšlienkach a názoroch, no rozhodne nie kádrovať...“
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Pavol Garan Smrť zahroteným prstom Pavol Garan: Smrť zahroteným prstom
Literárny debut Pavla Garana má všetky predpoklady stať sa literárnou udalosťou. Autor je už časopisecky prevereným a vyzretým mladým talentom, ktorý pravidelne už roky zbiera laureátske ocenenia z najvýznamnejších súťaží mladých autorov (Wolkrova Polianka). Vo svojom literárnom debute nielen dokázal, že je majstrom formy (sonetový veniec, ale aj viacero básní, napísaných dokonalým viazaným veršom), ale i to, že je to talentovaný lyrik, autor reflexívny, schopný rozohrať všetky poetické struny. Je veľký predpoklad, že by sa jeho zbierka mohla priradiť do úspešnej liahne nových talentov (A. Šeliga, J. Klus, R. Tomáš), ocenených cenou, či prémiou Ceny I. Kraska, ktoré toto vydavateľstvo získalo v posledných štyroch rokoch.
ISBN 978-80-8061-294-8
EAN 9788080612948
Tvrdá väzba
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Pavol Garan Jednotlivec Pavol Garan (1978) patrí medzi talentovaných básnikov. Za básnickú zbierku Smrť zahroteným prstom (VSSS 2007) získal prémiu Ceny Ivana Krasku. Tento raz sa prezentuje zbierkou Jednotlivec (Trochejský kôň), ktorú vydalo košické Vydavateľstvo DALi a o ktorej Daniel Hevier napísal: „Od čias mladého Feldeka tu nebol taký spontánny lyrický talent, ktorý hádam zrýmuje všetko. A v poézii ide aj o rýmy, nech si zástancovia freevoľného verša tvrdia svoje. Pretože za rýmovaním je nielen spontaneita, spevnosť, ale aj disciplinovanosť, invencia, kreativita. No a zmysel pre rytmus, ktorý je srdcom lyriky. Br – preč s týmito cudzími slovami zo slovníka teoretikov. Pre Garana totiž nie je nijaké slovo neutrálne, cudzie. On im dodáva svoj esprit, a ak treba, slová si svojvoľne láme, prispôsobuje na svoj obraz. Z fráz, ktoré zobral fras, robí svoje výrazivo. A tak sa napríklad z Keby bolo keby stalo ,keby bolo kedy…‘ A z čista jasna sa zmenilo na ,z čista ďasna‘, čo je logické, keďže ide o v slovenskej poézii pomerne zriedkavú stomatologickú tematiku.“

Predajná cena: 5,00 € (150,63 Sk)
Pavol Holeštiak Exulant ktorý neodišiel Publikácia mapuje literárnu i publicistickú činnosť jedného z najvýznamnejších predstaviteľov exilovej literatúry. Poskytuje prehľad publikačných aktivít Hrtusa Jurinu v austrálskom periodiku Slovenský štít, v Moste, v časopisoch Slovák v Amerike a Kanadský Slovák. Pavol Holeštiak jej publikovaním cieľavedomo pokračuje v línii naznačenej svojimi predošlými knižkami - Slovenské médiá v Austrálii (2001) a Slovenské médiá vo svete (2002).
Materiálovo bohatá, prehľadne usporiadaná knižka bezpochyby zaujme nielen odborníkov v oblasti histórie či literárnej histórie, ale i všetkých záujemcov o kultúru a myšlienkové ovzdušie slovenského exilu najmä v Austrálii, kde autor pôsobil.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Pavol Hrtus Jurina Preťaté ohnivá Jurinova próza Preťaté ohnivá sa po prvý raz objavila už v roku 1943. K jej opätovnému vydaniu, napriek všetkým jej kvalitám, však nedošlo. Z tohto dôvodu je Jurinovo dielo súčasnému čitateľovi takmer neznáme. Dielko pozostáva z piatich noviel. Typická je nekomplikovaná fabula, popretkávaná mnohorakými prístupmi. Skoky v čase – opakovanie deja z rozličných pohľadov, využitie retrospektívy, filmárskeho strihu, ale aj opakovanie jednotlivých častí textu a použitie priamej a polopriamej reči – obohacujú túto prózu o nezvyčajnú akčnosť. Samozrejmosť tejto literárnej reality je zdôraznená výskytom expresívnych výrazov a zvukových prvkov v texte. Toto Jurinovo dielo radíme medzi hodnotnú prózu medzivojnového obdobia, a aj preto si zaslúžilo reedíciu.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Pavol Malohradňanský Človek a jeho zánik Kniha Človek a jeho zánik je súbor filozofických úvah a filozofujúcich esejí, v ktorej sa autor (vlastným menom Pavel Krajči) ako človek s vysokoškolským odborným vzdelaním chemika zamýšľa nad najpodstatnejšími problémami súčasného sveta i budúcich ľudských pokolení, ako aj nad ďalším osudom našej ťažko skúšanej, no ešte stále krásnej modrej planéty Zem. Svoje úvahy opiera o vedecké fakty a odborné zázemie. Jeho rozprávanie je plné presvedčivých argumentov a brilantného jazykového prejavu. Treba priznať, že závery, ku ktorým v knihe dospel, nie sú veľmi optimistické, ale v hĺbke duše je presvedčený, že sa ľudstvo spamätá, dokiaľ je ešte čas. A práve na to chce autor týmto dielom nástojčivo upozorniť.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Pavol Malohradňanský O živote bez vedy ? Paľo Malohradňanský, vlastným menom Ing. Pavel Krajči debutoval rozsiahlou knihou čŕt, úvah, esejí a poviedok Čriepky a iné ...ky z fajkového bytu (2004). Druhá autorova kniha Človek a jeho zánik (vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, 2008) je súbor filozofických úvah a filozofujúcim esejí, v ktorej sa ako človek s vysokoškolským odborným vzdelaním chemika zamýšľa nad najpodstatnejšími problémami súčasného sveta i budúcich ľudských pokolení. Jeho najnovšie dielo Život bez vedy? je žánrovo príbuzné predchádzajúcej knihe. Je to súbor úvah a esejí o zmysle, postavení a poslaní vedeckého bádania v dejinách ľudstva. Vysoko vyzdvihuje pokrok, ktorý v priebehu dejín dosiahla veda najmä v prírodných vedách. Zároveň však poukazuje aj na jej „sizyfovské prekliatie“, ktoré sa prejavuje najmä v tom, že každý nový objav, každá vyriešená úloha prináša na stôl vedeckého výskumu celý rad nových otázok, výziev a požiadaviek na ďalšie riešenia. V týchto súvislostiach poukazuje aj na Darwinovu teóriu o vzniku a pôvode druhov, ktorá dodnes patrí medzi základné diela modernej vedy, no napriek tomu neodpovedá na všetky otázky. Už dávnejšie sa totiž ukazuje, že schopnosť živých organizmov prispôsobiť sa životnému prostrediu v záujme zachovania druhu nie je podmienená len ich prítomnosťou a životom v danom prostredí, ale že bola v nich, v ich ústrojenstve cieľavedome naprogramovaná.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Pavol Stanislav Moje úzkosti
Pavol Stanislav – Moje úzkosti
Výnimočný autor nevšedných veršov plných lásky a pokory čitateľa upozorňuje, že predmetom duchovnej reflexie človeka, jej východiskom, zmyslom i cieľom je život. V básnických obrazoch Pavla Stanislava sa zračí permanentný úžas, ktorý pramení z poznania, že čokoľvek na svete je vytvorené inteligenciou presahujúcou ohraničené ľudské možnosti. K prednostiam Stanislavovej poézie patrí zdanlivo jednoduché dešifrovanie komplikovaných vzorcov individuálneho bytia i okolitej podmieňujúcej reality.
brož., 56 str., 11 x 21 cm, MOC: 99 Sk
Predajná cena: 3,29 € (99,11 Sk)
Pavol Stanislav Ranné zamyslenia Pavol Stanislav – Ranné zamyslenia
V poradí trinástej básnickej zbierke je autora (1943) naďalej verný sám sebe, svojmu vnútornému videniu a presvedčeniu, vyplývajúcemu z osobného a osobnostného myslenia, cítenia a konania. Básne sú poznačené hlbokým presvedčením o duchovnej podstate sveta a človeka. Básnickým štetcom maľuje ranné obrázky zo života dieťaťa a dospelého, ich celodenné rekvizity (ranné vyzváňanie zvonov, raňajky s matkou, husi na paši, myšlienky o živote), ktoré sleduje počas celého roka, aby si oživil zážitky a odovzdal ich duchovné posolstvo čitateľovi.
brož., 64 str., 11 x 21 cm, MOC:109 Sk
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Pavol Stanislav Zlomky ticha Názov zbierky vyjadruje vnútornú potrebu človeka dneška obrniť sa aspoň na chvíľu pred vonkajšími vplyvmi obalom ticha až pokým nezavládne ticho aj vo vlastnej duši. Básne Pavla Stanislava nás svojím zvláštne sakrálnym charakterom privádzajú k prirodzenej posvätnosti ľudského vnútra. Autor skladá poklonu duchovnej i duševnej podstate osobnosti človeka. Pozitívnou črtou dielka je zároveň odkaz, že „duchovno“ je priamo vstrebateľné do každodenných životných situácií. Zvláštnosťou zbierky je, že obsahuje aj francúzsky preklad básní.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Pavol Stanislav Pius Okamihy zázrakov Príťažlivý a veľa napovedajúci titul Okamihy zázrakov označuje v poradí už osemnástu zbierku skvelého básnika Pavla Stanislava (vlastným menom Pavla Piusa), obdarovaného vskutku výnimočným talentom. Súbor podmanivých lyrických výkonov nevdojak evokuje živé súvislosti a vzťahy, ktoré spájajú naše ľudské i literárne osudy v pozoruhodnom súzvuku poetických duší. Pre Stanislavove básnické zbierky je príznačné, že obsahujú aj preklad do cudzích jazykov. Tento raz je to taliančina.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Pavol Stanislav Pius Protiklady Pavol Stanislav: Protiklady
Autor vo svojej 15. zbierke básní (v slovenskom i macedónskom jazyku) ukazuje všetky klady svojich doterajších myšlienkových a tvorivých síl, ktorými už príznačne vytvára originálne predpoklady zrelej a spontánnej poetickej kreativity. V nezameniteľnom duchovnom profile prominentného proroka prenikavých lyrických vízií dominuje pečať prozreteľnosti. Ako poznamenáva poet Pavol Janík „Pavol Stanislav Pius neponúka samoúčelné producírovanie nesporne básnickou obratnosťou, schopnosťou očariť čitateľa spŕškou perfektne zvládnutých formálnych trikov, ale predstavuje práve nepominuteľné hodnoty, ktoré sú výsledkom neúnavného, úprimného a produktívneho intelektuálneho i umeleckého hľadačstva.“ Autor zdanlivo prostými slovami, ale zároveň brilantne zvládnutými komplikovanými básnickými procesmi prosí o zachovanie ľudskosti v človeku a o záchranu ohrozeného zázraku života.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Pavol Strauss Sme mocnejší než čas Straussov rukopis Sme mocnejší než čas na prvý pohľad pripomína denník. Pozoruhodná skutočnosť: berie pero do rúk každý deň, aby do rubriky zajtrajšieho dňa zaznamenal niekoľko viet. Straussov denník teda vznikal v roku 1989. V dejinách Slovenska je to rok prelomový – končia sa časy jedného typu sociálneho experimentovania s človekom a začínajú sa časy nové – oveľa prajnejšie aj k autorovi. Publicisti a doboví reformátori si prichádzajú na svoje. Lenže filozof, transcendentalista, umelec a vedec Strauss, vítajúci zmeny, pozerá sa na ne cez prizmu tisícročných zápasov ľudského ducha, cez zväčšovacie sklo zápasov ducha a tela, dobra a zla, víťazstiev a porážok ako na magistrály dejín. Eviduje spoločenské zmeny, ku ktorým postupne dochádza.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Pavol Urban Ab imo pectore Pavel Urban: Ab imo pectore (Z hĺbky srdca)
Pavol Urban je napriek svojmu veku v literárnych kruhoch známy najmä vďaka viacerým literárnym súťažiam (laureát Ceny Pavla Straussa, ale aj víťaz Wolkrovej Polianky). Svetlo sveta však uzrela v roku 2005 aj jeho prvotina – Obrázky z raja. Nová básnická zbierka pod názvom Ab imo pectore (Z hĺbky srdca) pokračuje v započatom trende. Dosiaľ sa Urban vyprofiloval ako tvorca impresívnej lyriky. Bez zdĺhavých, hlboko filozofických reflexií sa čitateľovi prihovára výrazným pozorovateľským talentom, ozdobeným schopnosťou sprostredkovať vnímaný zážitok lyrickou formou. Urban nie je komplikovaný, ale jeho jednoznačnosť nie je na úkor nedostatočnej, či plytkej výpovede. Presadzuje jednoduchosť formy, ale práve vďaka nej sa mu darí recipienta preniesť hlboko do témy. Ako mladý autor má prirodzenú dôveru k vnemom, ktoré prežíva a túto prirodzenosť presúva aj do svojej tvorby.
ISBN 978-80-8061-285-6
EAN 9788080612856
Tvrdá väzba
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Pavol Vongrej Ako hosť Autorov inovovaný prierez veršov, ktoré po totálnom zákaze publikovať v normalizačných rokoch postupne vychádzali v slovenských periodikách po roku 1989.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Pavol Vongrej Vyhnanec 1. Pavol Vongrej: Vyhnanec M. M. Hodza
Biografickým , živým esejistickým jazykom napísaná  monografia
o jednom z najvýznamnejších predstaviteľov moderného slovenského
národa zo štúrovskej trojice. Autor v deviatich kapitolách podáva
nepatetickě obraz o tragickom osude M. M. Hodžu, ale aj
o plodnosti jeho myšlienok po smrti. Kniha obsahuje obrazovú
prílohu a bibliografické‚ prehľady.
Formát: 13x21 väzba:V2 Str.: 160

Kniha je už vypredaná!
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk) Kniha je vypredaná.
Pavol Zeleňák Keď tajomstvá sú iba služobné V štyroch poviedkach sa autor P. Zeleňák (Ten, kto odchádza pri potlesku, VSSS, 2011) venuje problematike zneužitia či vyzradenia služobných tajomstiev. Hrdinami poviedok sú ľudia zo skutočného sveta okolo nás, bankový úradník – tajomstvo bankové, farár – tajomstvo spovedné, lekár – tajomstvo lekárske a politik – tajomstvo štátne, ktorí sa pri výkone svojho povolania oboznamujú s utajovanými skutočnosťami a v určitej životnej situácii so svojimi poznatkami naložia v rozpore so zákonom, alebo v rozpore s etickými princípmi svojej profesie. Bez ohľadu na príčinu svojho konania tak môžu spôsobiť nepríjemnosti, alebo dokonca tragédiu. Dej poviedok je číra fikcia, autorovi sa však podarilo pre čitateľa atraktívnym a zrozumiteľným spôsobom poukázať na reálnu hrozbu a možné následky nezodpovedného konania ľudí, disponujúcich citlivými údajmi o iných ľuďoch, o každom z nás.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Pavol Zeleňák Ten, kto odchádza pri potlesku Rozprávanie o podivínovi, ktorého nenaplneným snom bolo hrať v národnom divadle, je na prvý pohľad výnimočným až absurdným príbehom, ale zároveň aktuálnou sondou do duše pomýleného jedinca túžiaceho po popularite a sláve. Čitateľ má možnosť preniknúť do zákutí psychiky nešťastného človeka, sledovať jeho pohnútky až po tragický koniec hrdinu, zúfalého z neznesiteľnej reality každodenného života. Túžba vymaniť sa z pocitu bezvýznamnosti bytia a útek do fiktívneho nedosiahnuteľného sveta, do inej dimenzie, nie je vlastná len fanatikom, drieme v každom súčasnom človeku, ktorý bolestne vníma antagonizmus medzi ideálmi a realitou vlastnej existencie. V tom kniha Pavla Zeleňáka presahuje rámec obyčajnej udalosti a stáva sa filozoficko-existenciálnym zamyslením nad zmyslom života.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Peter Bíly V zajatí obrazu
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk) Kniha je vypredaná.
Peter Gregor Etudy alebo Malá prechádzka veľkým lunaparkom Táto reprezentatívna kniha predstavuje výber z takmer štyridsiatich rokov tvorby v žánri aforizmu, ktorý básnik, dramatik a satirik Peter Gregor publikoval zväčša časopisecky. Je rozčlenená na päť tematických častí, od názorov na umenie, niektoré existenciálne otázky, lásku, spoločenské pohyby až po privatissimo. Cez mozaiku zdanlivo nesúvisiacich, autonómne fungujúcich viet predstavuje autorov etický, myšlienkový, sociálny i citový obzor. Knihu komponoval nielen ako topografiu ega, ktorá rozhodujúco vypovedá o spôsobe vnímania života, ale aj ako príbeh – autorský i ľudský. „Lebo človek,“ ako píše na margo publikácie P. Gregor, „sa ako piesok v starodávnych hodinách vždy presýpa do toho, čo robí, len s tým fatálnym rozdielom, že pieskové hodiny obrátiť možno“.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Peter Holka Smrť, na ktorú sa čakalo Prozaické dielo je boľavou sondou do pocitov muža, ktorého zločin obral o ilúzie, ale nie o chuť žiť. O knihe Š. Moravčík napísal: „... Holkova sonda do reálneho i snivého života slovenského intelektuála je priam ozónovým osviežením... Ako v zrkadle sa tu mihajú naše bujné, no tuctové rojčenia, večne nezrelé, no už akosi zahnívajúce, lenivé, hnilé. Hra s ohňom nám nedá pokoja: stačí priložiť zápalku k stohu samoty a vzbĺknu papierovo idylické manželstvá, ukážu sa čierne diery modernej civilizácie...“
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Peter Holka V košeli zo žihľavy 2. Peter Holka: V košeli zo žihľavy
Doplnené a upravené vydanie známych rozhovorov novinára a spisovateľa P. Holku s legendou slovenskej literatúry Vladimírom Mináčom, v ktorých sa odráža nielen mnohorozmerná spisovateľská osobnosť, ale aj skúsenosťou a vzdelanosťou sformovaný myšlienkový svet s nezvyčajne širokým záberom.
Formát: 15x21 Väzba:tvrdá Str.:90
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Peter Juščák Som Ťukot Kniha prozaika a publicistu s príznačnou sebairóniou a briskným sarkazmom zachytáva vzrušujúci príbeh novinára a udalosti po roku 1989, ktoré menili nielen ľudí a ich postoje, ale najmä hodnoty a vnímanie okolitého sveta: opäť sa bolo treba rozhodovať medzi vzdorom a poníženou lojalitou, medzi morálkou a vlastným prospechom.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Peter Karpinský Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov Magické poviedky majú nápadne biblickú inšpiráciu a autor v nich priam zázračným spôsobom spája modelovosť s bezprostrednosťou. Karpinského prózy sú modlitbami za zmierenie človeka s krutým svetom i jóbovským varovaním pred jednorozmerným hedonizmom.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Peter Karvaš Polohlasom Táto Karvašova zbierka sa na knižných pultoch objavila už dvakrát. Prvá verzia uzrela svetlo sveta na začiatku druhej svetovej vojny a neskôr v prepracovanej verzii v roku 1966. Predstavuje tak dobovú ukážku z rokov štyridsiatych a šesťdesiatych. Autor využil formu krátkej poviedky. Príbeh je typický (čo zrejme vyplýva z dobovej „chute“ vydať sa novými cestami) svojím intelektuálnym, polemickým nábojom, hoci mu nechýba patričná dynamika. Nie je mu cudzí dokonca ani detektívny nádych s prvkom tajomstva či miestami aj sci-fi. V súvislosti s Karvašom nemožno nespomenúť typický reportážny štýl, ktorý je pre čitateľa obzvlášť pútavý. Vzhľadom na rozdielne spoločensko-politické pozadie sa čitateľ musí vyrovnať s istou výzvou. Ide o primeranú interpretáciu dobových súvislostí tak, aby celé dielko dávalo zmysel. Tento prvok ocení najmä rozhľadený čitateľ.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Peter Kováčik Za vlasť (hry) Knižka obsahuje dve hry – drámu PO návrate a rozhlasovú hru ZA VLASŤ. V základe prvej hry ležia skutočné udalosti. Treba doplniť, že dejiskom prevratných udalostí je autorovo rodisko Čierny Balog. To sa pozná podľa veľmi konkrétnych reálií, ktoré P. Kováčik poznal z rozprávania a spomienok jeho spoluobčanov resp. pamätníkov. Tieto okolností dodávajú dramatickému obrazu jedinečnú sviežosť, pôvab a hlavne presvedčivosť. V hre sú zastúpené aj aktualizujúce momenty, zrejme mal pri ich zakomponovaní autor na mysli potrebu zvyšovania občianskeho povedomia, hrdosti na vlastné dejiny. V rozhlasovej hre ZA VLASŤ autor stvárnením niekoľkých, historicky neznámych postáv slovenských vojakov, vracajúcich sa po skončení prvej svetovej vojny do rodného Čierneho Balogu vytvoril sugestívny obraz súmraku starého Uhorska a vzniku Československej republiky. Ako poznamenal významný spisovateľ Anton Hykisch „okrem Mila Urbana sa zatiaľ nikomu inému nepodarilo literárne zachytiť horúčkovitú atmosféru ,prevratu‛, rabovačiek, dezilúzie i planých nádejí na slobodnejší život. Peter Kováčik sa na to podujal v podobe umelecky vysoko zvládnutej rozhlasovej hry.“
Predajná cena: 5,51 € (165,99 Sk)
Peter Kubica Efektívna komunikácia samosprávy Kniha hovorcu Žilinského samosprávneho kraja, podáva čitateľom ucelený obraz práce tlačových odborov, spolupráce s printovými a elektronickými médiami, obsahuje kapitoly o protokole, príprave tlačových konferencií brífingov a podobne.
Táto publikácia by nemala chýbať v knižnici žiadneho hovorcu, či pracovníka tlačového odboru, ale aj politikov či top manažérov väčších spoločností.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Peter Kubica Supermarket sv. Hildy Kubicov Supermarket sv. Hildy je písaný ako tradičný realistický príbeh, v ktorom vševedúci rozprávač s trochu blahosklonným úsmeškom hľadí na množstvo postáv a postavičiek, tu a tam im prenikajúc po kožu, aby sa v jeho službách stali rozprávačmi personálnymi, ale iba na chvíľu, nie za seba, ale v službe veci, ktorou je opis celej atmosféry. Text je antisubjektívny, celistvý, tradičný, programovo a v prostredí supermarketu nemoderný, naráža na odpor prostredia, aby z neho vykresal iskru groteskného nesúladu, o ktorý sa potkýname. Epizodické, takmer groteskné videnie sveta zakrýva autorov záujem o ľudí a strach o nich. Postavy pod maskami bábok konajú vierohodne – je nanajvýš smutné, že v realite dnešného časopriestoru je ich konanie práve preto s bábkami stotožniteľné.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Peter Kubica Templárske rozrávky Kubicove Templárske rozprávky sú plné tajomna a sú napísané dramatickým spôsobom, ktorý stupňuje napätie a tým i záujem čitateľa či poslucháča. Autor vťahuje detského čitateľa do dobrodružného ale nebezpečného sveta – na výpravy za lákavými pokladmi, či do tmy záhadných jaskýň. Drží ho v napätí, čo naň číha za ďalším rohom, či na ďalšom riadku. Hoci pôsobenie templárskeho rádu na našom území nie je zakotvené v povedomí ľudí, je sympatické, že autor si zvolil pre svoje príbehy slovenské prostredie a fiktívny dej zasadzuje do konkrétnych exteriérov. Taktiež si akoby požičal postavy z iných rozprávok, ktoré sa deťom zdajú známe, či blízke, ako napr. zbojník Budzogáň, o to tajomnejšie sú záhadné postavy prichádzajúce zvonka, akoby z iného sveta. Títo templárski rytieri sú spravodliví a pomáhajú, ale súčasne sú prísni – neposlušnosť tvrdo potrestajú. Tým nadobúdajú rozprávkové povesti moralistický charakter.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Peter Kubica Z denníka malého Petríka Kubicova detská poézia sa vyznačuje spontánnym príklonom k tradičným hodnotám, najmä k náboženstvu a rodine. V šiestich tematických a myšlienkových okruhoch vedie malých čitateľov nenásilným spôsobom k získavaniu správnych návykov. Je morálna, nie však moralistická. Jednoduchým jazykom približuje čitateľom základné poznatky o planétach vo vesmíre, dopravných prostriedkoch, ročných obdobiach či dňoch týždňa. Autor v dnešnom uponáhľanom svete sprítomňuje cenu času ako diania, v ktorom naozaj podstatné veci potrebujú čas na dozretie. Z uvedených dôvodov sa možno domnievať, že vydanie knižky je významným prínosom pre rozvoj slovenskej detskej literatúry.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Peter Kubica ZOOlogicke MYŠlienky ZOO logické myšlienky Petra Kubicu sú určené najmladším čitateľom, aby im bohato ilustrovanou formou sprostredkovali prvé kontakty s knihou. Hra s písmenkami skladanými do jednoduchých detských veršíkov so zvieracou tematikou zas pomáha predškolákom zoznamovať sa so svetom jednotlivých hlások a rozlišovať ich v slovách. Zbierka pozostáva z niekoľkých desiatok krátkych básničiek – počnúc rýmovanými situačnými príbehmi využívajúcimi nielen gramatický rým ale aj fonetické spodobovanie využívané v moderných rýmoch. Pôsobivé ilustrácie, zvyšujúce atraktivitu knižky, výrazne harmonizujú aj so samotným obsahom textu.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Peter M išák Stanice Peter Mišák, známy spisovateľ, básnik, publicista a redaktor vydal doteraz 10 kníh poézie, prózy, povestí a iných žánrov. Na sklonku roka 2013 obohacuje slovenskú poéziu majstrovskou a názvom príznačnou zbierkou Stanice. Básnik dvíha motívy a lyrické reflexie, ktoré sa konotačne odvíjajú od významovej podstaty samotného veľa značiaceho slova stanica a novátorsky nadväzuje na asociácie veľkých básnikov, najmä stále inšpirujúceho Laca Novomeského. V štyroch častiach zbierky (Stanice, Stamodtiaľ a tam, Stanica v noci, Pasažier) vskutku cítime dych vlaku života, veď básnik si svojou krajinou poézie nesie Novomeského zápis Sedem miest prejdeme a devätoro riek/ na vlakoch premnohých s jediným životom... až sa nám zdá, že vlak tak mnoho vecí neunesie. Peter Mišák sa zbierkou súčasne zrelo a dôstojne vyrovnáva so svojimi básnickými vzormi a poeticky vyslovuje generačné poznanie nás pasažierov vlaku, ktorý prechádza naším bytím po koľajniciach z dvadsiateho storočia do neznáma, krajina tíchne/ za vlakom./ Len poliam/ sa ešte/ chvejú slabiny. Pasažier, s ktorým sa generačne stotožňujeme, je tu s nami, celý čierny./ Bez dovolenia,/ bez lístka na perón./ Sám sebe/ proti srsti/ a bez dlhých rečí,/ Jednou nohou/ stále na stúpadle vozňa/ vlaku, čo práve odchádza.
Predajná cena: 5,00 € (150,63 Sk)
Peter Pogady Emancipácia občana Zbierka 33 esejí Petra Pogádyho pod názvom Emancipácia občana prináša originálny a kritický pohľad na kultúrne, spoločenské a politické dianie na Slovensku v poslednom desaťročí. Hovorí o nevyhnutnosti zmeny postoja človeka-občana k veciam a udalostiam, s ktorými sa denne stretáva, o potrebe znovunadobudnutia národnej hrdosti a vlastnej dôstojnosti. „Pre moc je najnebezpečnejší emancipačný pocit, rozpoznanie vlastnej ceny, že ja som ten, čo má právo rozhodnúť. Občan začína chápať, že opäť nadišiel čas uchopiť budúcnosť do svojich rúk.“ Autorove slová z úvodu zbierky vyjadrujú ústredný a zároveň zjednocujúci motív týchto esejí v dobe nanajvýš aktuálnej...
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Peter Sever Šťastie novinára Peter Sever – Šťastie novinára

Ide o autorove spomienky a pohľady skôr súkromného charakteru, ale so zámerom priblížiť čitateľovi zaujímavé a jedinečné osobnosti – hercov, napr. Jána Jamnického, literárnych vedcov ako Alexander Matuška, význačných novinárov (Trachta), spisovateľov, napr. Dominika Tatarku. Zaznamenáva aj okolnosti a vplyvy, ktoré pôsobili na tvorbu a život spomenutých ľudí, aby sme ich činy a konanie lepšie chápali. Zamýšľa sa aj nad jedinečnosťou národnej kultúry a apeluje na nás všetkých, aby sme ju ochraňovali a bránili.
brož., 112 str., 12,5 x 20,5 cm
Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
Peter Singer Jeden svet (Etika globalizácie) Autor je jedným z najoriginálnejších predstaviteľov súčasnej praktickej, respektíve aplikovanej etiky. Jeho dielo pokrýva celé spektrum otázok bioetiky, od práv zvierat až po zásadné otázky života a smrti. Autor sa v knihe (v origináli vyšla v roku 2002) zameriava na koncept globálnej etiky, pričom kladie nové provokujúce otázky a hľadá na ne odpovede. Globálna etika v jeho koncepcii musí fungovať na transnacionálnej úrovni a presahovať hranice národných štátov. Na rozdiel od predošlých prác v tejto sa Singer veľmi podrobne venuje globálnym súvislostiam etiky a ekonomiky, etiky a politiky. Jej vydanie v slovenskom preklade nielenže zaplňuje vážnu medzeru vo vydávaní jeho prác u nás, ale významne prispeje k orientácii slovenského čitateľa v kľúčových otázkach globalizujúceho sa sveta.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Peter Singer Spisy o Etickom žití Autor je profesorom na najprestížnejšej austrálskej univerzite a zároveň jedným z najoriginálnejších predstaviteľov súčasnej praktickej, respektíve aplikovanej etiky. Podľa odborných kritík je to dokonca autor, ktorý má pravdepodobne najširšie čitateľské zázemie od čias Bertranda Russela. Jeho dielo pokrýva celé spektrum otázok bioetiky, od práv zvierat až po zásadné otázky života a smrti. Táto kniha je súborom jeho najvýznamnejších esejí a štúdií, v ktorých sa zameriava na koncept globálnej etiky, pričom kladie nové provokujúce otázky a hľadá na ne odpovede. Globálna etika v jeho koncepcii musí fungovať na transnacionálnej úrovni a presahovať hranice národných štátov. Na rozdiel od predošlých prác sa Singer v tejto knihe veľmi podrobne venuje globálnym súvislostiam etiky a ekonomiky, etiky a politiky. Jej vydanie v slovenskom preklade nielenže zaplňuje vážnu medzeru vo vydávaní jeho prác u nás, ale významne prispeje k orientácii slovenského čitateľa v kľúčových otázkach globalizujúceho sa sveta.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk)
Peter Staríček Chodec Keby človek prebehol básnický debut Petra Staríčka Chodec (Vydavateľstvo DALi, Košice) len tak očami, prekvapila by ho formálna dokonalosť tejto prvotiny, kde je prvá časť napísaná vo vycibrených sonetoch a kde aj iné časti svedčia o autorovom talente. Lenže takéto rýchločítanie nestačí; aby sme pochopili Staríčkovu prvotinu, treba ju vedieť prečítať.
Nie sú to totiž len zozbierané básne, ale ucelená skladba, ktorá je metaforou zrodu a bytia človeka. Autor svoj zámer tak dokonale zašifroval, že i trpezlivému čitateľovi dosť dlho trvá, kým príde na to, že v riadkoch, pod riadkami, medzi riadkami a za riadkami jednotlivých básní je chodec, vlastne novorodenec, ktorý kráča po napnutom lane a pod sebou vidí hlbokú priepasť, tmu, „z ktorej sa rútia zvuky a slová“ (Jozef Bžoch).
Predajná cena: 5,00 € (150,63 Sk)
Peter Valček Savojský kríž Reportážne ladená próza zo Švajčiarska, ktorá sa usiluje odpovedať na závažné existenciálne a kultúrne problémy Európy konfrontáciou mladého vzdelaného hrdinu s historickou postavou filozofa Voltaira.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Peter Valček Multimediácia Prozaik a autor viacerých vedeckých, odborných aj popularizujúcich diel z oblasti teórie komunikácie, teórie jazyka a literatúry v publikácii Multimediácia podáva základy teórie textu pre publicistov a má praktický cieľ. Chce začínajúcich i zrelých pracovníkov médií, masovej komunikácie, publicistov, redaktorov, ale aj manažérov, politikov, tvorivých pracovníkov v oblasti propagácie a public relations oboznámiť s najnovšími poznatkami o špecifickej funkcii textu v médiách, o mechanizmoch pôsobenia médií masovej komunikácie na text, informáciu a jej význam. Publikácia podáva súhrn základných poznatkov o špecifickej funkcii textu v médiách z hľadiska psychológie a semiotiky sociálnej komunikácie, textového označovania a etiky textu – jej štúdium si preto vyžaduje základnú prípravu zo štylistiky, rétoriky, logiky a filozofie.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Peter Zvon Tanec nad plačom Peter Zvon – Tanec nad plačom
Zvonova veršovaná dráma je podobenstvom založeným na konfrontácii historického a súčasného sveta, ktorá plodí bizardné situácie. Dráma je humanistickou obžalobou neľudskosti všetkých čias. Jej príznačnými vlastnosťami sú absurdný humor, skepsa, ale aj dravá intelektuálna irónia. Tanec nad plačom pre stálu aktuálnosť zaraďujú do dramaturgických plánov slovenských divadiel už generácie režisérov, rada po nej siaha každá nastupujúca generácia.
viaz., 128 str., 13,5 x 20,5 cm
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Radiščev Cestovanie z Petrohradu do Moskvy Svojrázny cestopis vyšiel v Rusku roku 1790. Postrehy o neprávostiach a útlaku aj v súvislosti s aktuálnymi udalosťami vo Francúzsku zapôsobili ako bomba. Radiščev bol kvôli publikovaniu diela, ktoré je ovplyvnené skvelým románom Lawrenca Sterna Život a názory Tristrama Shandyho, uväznený a odsúdený na smrť. Rozsudok bol zmiernený na desaťročné vyhnanstvo. Pohľad na reálie súdobého Ruska konca osemnásteho storočia môže byť aktuálny aj dnes. Radiščevova cesta nie je len nemilosrdnou analýzou a kritikou, ale tiež mučivým sebaspytovaním a spoveďou ruského intelektuála vracajúceho sa z Európy do vlasti. Cesta je zobrazením vonkajšieho sveta a súčasne hľadaním energie na zmenu, ktorá musí prísť zvnútra. Obrazy zvole, násilia, zaostalosti, útlaku šľachty dnes čítame s odstupom - poučení scestnosťou rýchlych riešení. Radiščevova dobovými ideami osvietenstva živená viera v pokrok môže pripadať trochu naivná, avšak úprimná. Prenikavý pohľad nadpriemerne vzdelaného človeka, svieži štýl, pôsobivé obrazy iste zaujmú i dnes tak záujemcov o dejiny, ako i milovníkov dôvtipne stvárneného slova.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Rado Brenkus Dym z ríše tieňov Dym z ríše tieň je zbierkou, ktorá prináša mnoho neexistujúcich spojení, obmedzenú popisnosť, vzájomné prepájanie a akumulovanie prekvapivých obrazov. Autor ich nie vždy dosiahol metaforou, ale majú svoj pôvod v spojení metafory a metonymie: „A množenie rúk / je odbíjanie svedomia / až na veky viek / práchnivých rakiev“ (s. 70). Na týchto obrazoch nás upúta narušenie očakávaných kauzálnych spojení. To núti čitateľa sledovať nie vonkajšie, ale vnútorné súvislosti, vyvolávajúce nielen silné dojmy paradoxu či kontrastu, ale tiež významovo mnohoznačné výpovede s rafinovanými myšlienkovými a estetickými hrami, a to aj za cenu občasného zahaľovania a potláčania myšlienkovej línie básne. Brenkus od zbierky k zbierke presadzuje právo na autonómnosť svojho básnického jazyka, právo na chápanie a prijímanie poézie ako slobodného sebavyjadrovania vlastného subjektu.
Predajná cena: 3,50 € (105,44 Sk)
Radoslav Tomáš Chlapec Poetické dielo obsahuje dve na seba nadväzujúce časti – Chlapec a Chlapec a krajina. Hoci medzi jednotlivými časťami dochádza k jednoznačnému posunu, vo vzájomnej interakcii nesú jednoznačný odkaz. Sú vyjadrením cyklu, respektíve časti cyklu v rámci ľudského života, tentoraz projektovaného do gradácie „chlapcovho“ života. Životné pocity, ale i chvíľkové nálady zobrazuje autor pomocou takmer archetypálnych symbolov. Najviac však evolúciu duše hlavného hrdinu poníma na základe paralely, ktorú nachádza v samotnej prírode. Pomáha mu najmä pri zvýraznení špirály cyklického vývoja. Na jednej strane jar a leto v časti Chlapec, na druhej strane jeseň a zima v časti Chlapec a krajina, ktorá vlastne predstavuje chlapca-muža. Nastolený kontrast dvoch častí je reflexiou kontrastného sveta okolo nás i v nás. Dielo si zaslúži uznanie pre svoju originalitu i „čerstvosť“ štýlu. Radoslav Tomáš je držiteľom literárnej ceny Wolkrova Polianka.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk) Kniha je vypredaná.
Radovan Brenkus Návraty pekla Radovan Brenkus: Návraty pekla
Brenkusovo nové prozaické dielo je presiaknuté sviežou variabilitou, kombinovanou s absurditou. Autor v desiatich poviedkach rozohráva s čitateľom netradičnú hru na archetypy. Namiesto pôvodnej charakteristiky, ktorú jednotlivé archetypy predstavujú, ponúka charakteristiku absurdnú či úplne zdeformovanú. Faust, upír, dieťa trpiace na leukémiu, víla či bezdomovec – to všetko sú vzory, prototypy, ktoré čitateľa ohromia svojím správaním a nekonvenčnými situáciami. Dielo okrem netypického námetu iste zaujme aj početnými epitetonmi, ktoré len umocňujú škandalóznu emotívnosť, vyburcovanú vyššie spomenutou absurditou – paralelou dneška. Je dobré, že po troch básnických zbierkach sa Brenkus o čitateľskú verejnosť uchádza aj prozaickou knižkou.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Radovan Brenkus Romanca s bludičkou Autor je držiteľom viacerých ocenení v súťaži poézie a v próze. Publikuje v mnohých literárnych časopisoch, svoje verše prezentuje v Slovenskom rozhlase, s ktorým spolupracuje pri uverejňovaní poviedok z jeho prozaickej tvorby. Vydal básnické zbierky Pochod mŕtvych (1997) a Rekviem v prachu (2002). Marián Grupač o Brenkusovej poézii napísal: „Brenkusov autorský pohľad je vážny, dalo by sa povedať, že niekedy až preexponovane mútny, plný húľavy a akéhosi zvláštneho smútku. Po prečítaní nie je iba smútok, melanchólia, bezvýchodiskovosť, apatia to jediné, čo ostáva na jazyku ako trpká príchuť agnostických póz. Autor dáva tušiť, že existuje cesta, ktorá v symbole prirodzeného vývoja naznačuje ďalšie smerovanie nielen v básni, ale hádam i mimo nej...“
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Rastislav Boroš Zdedená dedina Debut autora, víťaza literárnej súťaže Rubato, pokus vymaniť sa z obsesívnej mestskej skutočnosti, vedie magického rozprávača na dedinu. V poviedkových prózach sa skladajú humorné a takmer hororové čriepky pozostatkov niekdajšej patriarchálnej dediny do magickej mozaiky, ktorá napriek všetkému pomáha vykorenenému hrdinovi dospieť k akej-takej identite.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
René Kaminský 8 minút k Slnku
Knižka 8 minút k Slnku je súborom malých myšlienok – krátkych básničiek, ktoré sa pozerajú na svet zväčša úsmevne. Usiluje sa skoncentrovať do malého priestoru spomienky, pocity a očakávania, ktoré by mohli byť aj vaše. Tento titul je druhou autorovou knižnou publikáciou a po zbierke len sny prináša malé odľahčenie. Ak sa budete pri čítaní cítiť príjemne, nie je to len autorovým pričinením.

Predajná cena: 5,00 € (150,63 Sk)
Richard Kitta Vynález dúhy Básnickým debutom mladého autora bola v roku 2004 Zem tajných obojživelníkov. Nová zbierka Vynález dúhy nadväzuje na túto prvotinu, a ako to býva v prípade talentovaných autorov, je zároveň čímsi viac. Zvláštnou a neošúchanou je už forma básní, ide o „básne v próze“. Autorova invencia pôsobí osviežujúco, rovnako ako jeho typická irónia v kombinácii s jeho zmyslom pre lyriku. Ide však o lyriku novodobú, nezaťaženú „prevereným a ostrieľaným“. Richard Kitta má nepochybne odvahu ísť si svojou cestou a vyjadrovať sa v neskrotenej podobe. Slovná hra ešte pridáva tejto prirodzenosti a neprehlušuje posolstvá, ku ktorým autor poľahky smeruje. Dielo je prinajmenšom rovnako pútavé ako autorov debut.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Richard Marsina Metodov boj Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantskej misie v rokoch 863 – 885. Monografia čerpá z rozsiahleho pramenného materiálu a odbornej literatúry. Knihu dopĺňa bohatý ilustračný materiál – fotografie historických dokumentov. Autor analyzuje zachované pramene a potom sa na ich základe venuje jednotlivým témam. Na začiatku sa zaoberá Veľkou Moravou a nadväzne rozoberá byzantskú misiu, počínajúc listom kniežaťa Rastislava cisárovi Michalovi. V ďalšom texte venuje pozornosť prerušeniu činnosti Konštantína a Metoda a Metodovmu zajatiu, uväzneniu a vyslobodeniu. Ťažiskovou časťou publikácie sú udalosti Metodovho zápasu o samostatnú cirkevnú provinciu v rokoch 873 – 880. Autor neobišiel ani pálčivú tému definitívneho zákazu používania slovanského jazyka v liturgii a udalosti, siahajúcich po Metodovu smrť a násilné ukončenie misie solúnskych bratov na našom území, kedy sa presadil jeho rival Viching, čo sprevádzalo aj vyhnanie cyrilo-metodských učeníkov. V súvislosti s tendenciami stavať cyrilo-metodskú tradíciu proti svätoplukovskej je kniha rozšírená o kapitolu Svätopluk – panovník Slovenov. Veľmi podnetným je aj dodatok o etnogenéze Slovákov. Z historického a jazykovedného hľadiska rešpektuje sídelnú ako aj kultúrnu kontinuitu nášho národa v priestore stredného Dunaja.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Richard Tarnas Vášeň západnej mysle Richard Tarnas (1950, Ženeva) vyučuje filozofiu a kultúrne dejiny na Kalifornskom inštitúte integrálnych štúdií v San Franciscu, na ktorom založil aj program Filozofia, kozmológia a vedomie. Vášeň západnej mysle sa stala medzinárodným bestsellerom používaným na mnohých univerzitách ako základný študijný text. R. Tarnas vo svojej rozsiahlej knihe bravúrne podáva drámu navzájom si odporujúcich otázok spojených s mysľou a hmotou, vierou a rozumom, kozmológiou a vedou, slobodou a determinizmom. Dielo možno považovať za najkreatívnejšie a najkomplexnejšie podanie dejín západného myslenia, predstavuje brilantný prehľad vývoja západného chápanie sveta v mimoriadne prístupnej forme. Len sama kapitola sumarizujúca postmodernú myseľ je hodná ceny tejto knihy. R. Tarnas sa prihovára k stavu, v ktorom ako ľudské bytosti žijeme na sklonku starého a na začiatku nového milénia. Problémy premieňa na výzvy a s konštantnou presnosťou ukazuje miesta, na ktorých je tieto výzvy možné úspešne zdolať. Autor vo svojom diele obsiahol ohromujúce množstvo informácií, no zároveň myseľ čitateľa chráni pred zmätkom, ktorý by v nej všetko toto poznanie mohlo veľmi ľahko vyvolať. Ako to dokázal? Nerozpráva nám primárne o veciach, ktoré uchopila jeho myseľ, ale o veciach, ktoré uchopili jeho myseľ. Práva preto je jeho rozprávanie pre čitateľa také okúzľujúce.
Predajná cena: 13,50 € (406,70 Sk)
Róbert Hakala Krása a bolesť Krása a Bolesť je čtvrtou básnickou zbierkou autora (nar. 1958). Obsahuje poéziu sýtenú modernou obraznosťou, tematicky ukotvenú v priestore existenciálnych a duchovných otázok. Básnik vo veršoch mapuje údel tvorivého človeka s vlastným pohľadom na svet, vypovedá o
hľadaní a nachádzaní, tematizuje krásu a bolesť ako atribúty života. Zbierka pozostáva z troch častí (Narodený 16. júla 1958, Krása a Bolesť, Sentiment), ktoré tvoria zmysluplný básnický celok so zrejmými autobiografickými prvkami.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Róbert Hakala Rekviem za Ježiša K Tretia básnická zbierka významného autora, venovaná sakrálnym a biblickým motívom.
Autor , ako vyzretý básnik nás núti klásť si otázky a hľadať odpovede.
Je to jedna z najzaujímavejších básnických zbierok v poslednom období.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Róbert Müller Strážni anjeli Námetmi prozaickej knihy sú skutočné príbehy, ktorým však autor jemnou iróniou, kafkovským paradoxom a zmyslom pre duchovné rozmery dodáva osobité poetické čaro. Svojrázne postavičky sa v konfrontácii s mocou a totalitou pohybujú nanajvýš slobodne, pretože, ako hovorí jedna postava, „moc je geniálna práve v ohrození moci“.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Rodney G. Peffer Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť Rodney G. Peffer (významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego v Kalifornii a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu) svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť. Toto dielo bolo medzitým preložené do viacerých svetových jazykov a po štvrťstoročí sa jeho preklad dostáva aj do rúk slovenských čitateľov. R. G. Peffer je jedným z najcitovanejších predstaviteľov tzv. analytického marxizmu a jeho práca o tomto filozofickom prúde ponúka aj veľmi prehľadný výklad. Marxova teória je dodnes prameňom inšpirácií filozofov a politologických autorov, ktorí starú tému skúmajú z nových pohľadov. R. G. Peffer si všíma v Marxovom diele aspekt morálky a sociálnej spravodlivosti. Mapuje Marxov filozofický a názorový vývin a posuny v jeho postojoch, keď prechádza z pozície radikálneho liberalizmu, cez revolučný humanizmus, až k historickému materializmu, ktorý významne inšpiroval teórie marxizmu. Pokúša sa o určitú kombináciu morálnej filozofie sociálneho liberalizmu (John Rawls) a moderného marxizmu. Morálku pritom kladie do roviny vedeckého statusu marxizmu a nezabúda ju skúmať z aspektu histórie. Rozoberá aj morálny relativizmus v konfrontácii s morálnou objektivitou. V poslednej kapitole diela sa venuje marxizmu vo vzťahu k sociálnej spravodlivosti, pričom začína kritikou justície a práva a končí medzinárodnými štandardmi sociálneho systému a triednym záujmom. Kniha je určená študentom a pedagógom filozofických smerov, sociológie a laickej verejnosti so záujmom o filozofické vedy.
Predajná cena: 14,50 € (436,83 Sk)
Roman Čerňanský Paríž na viac spôsobov Spomienky na Paríž, mesto, ktoré malo krstiny v roku 212, ožívajú v príbehu debutujúceho autora (nar. 1982) ako prvosienky, pokropené rannou rosou. Aj keď mnohí tento svätostánok západnej kultúry neraz navštívili, radi sa nechajú sprevádzať zákutiami tohto mesta práve Romanom Čerňanským, ktorý svoje dojmy a zážitky neopísateľne a ozaj majstrovsky stvárnil do umeleckej podoby. Momenty a chvíle, ktoré autor zažíva pri „dotykoch“ s realitou i históriou francúzskej metropoly, však priam nabádajú hneď a teraz nasadnúť do lietadla a prežiť v Paríži nezabudnuteľné okamihy, ako ich vyrozprával autor: „Telo sa mi zatriaslo, keď si nočný Paríž ľahol podo mňa ako nahá milenka všetkých umelcov zahalená do studeného oparu, ktorého sa zrýchlený dych žiadostivo dotýkal, pritom ako čarokresbou bielych obláčikov vizuálne znázorňoval zvuk slov.“
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Roman Michelko Revoltujúci Sizyfos Roman Michelko: Revoltujúci Sizyfos
Zbierka esejí Romana Michelku (2006) je pozoruhodným intelektuálnym počinom, aký na Slovensku už dlho chýbal. Autor v esejach sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Beccketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných). Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania, politika superveľmoci a politická dominancia, reflexia kultúry a pod.) a do súčasného filozofického a spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Hlavným prínosom autora je, že témy nielen reflektuje, ale prináša aj vlastné veľmi zaujímavé a originálne riešenia. Ďalším pozitívom zbierky esejí je, že sú písané veľmi prístupnou (populárnou) formou, takže má šancu osloviť okrem odborníkov, študentov, ale i širokú čitateľskú obec.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Roman Michelko Slovenská republika v rokoch 1939 - 1945 Roman Michelko, politológ, spisovateľ a publicista, v súbore článkov pod názvom Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 (vydal Politologický odbor Matice slovenskej, 2015) prezentuje vzájomne nadväzujúci súbor statí o dejinách Slovenska. V prvej predkladá svoj názor na riešenie terminologickej otázky, ktorá súvisí s pomenovaním štátneho útvaru, ktorý existoval na časti územia dnešného Slovenska od 14. marca 1939 do 8. mája 1945. V druhej sa venuje politickému vývinu medzi Mníchovom 1938 a vyhlásením Slovenského štátu 14. marca 1939. Za veľmi prínosné, do značnej miery novátorské, sú zostávajúce dve state. Prvá z nich podáva rozbor ústavných pomerov v prvej Slovenskej republike na základe schválenej ústavy Slovenskej republiky z júla 1939. V druhej sa zaoberá činnosťou Úradu propagandy v rokoch 1938 – 1945. Predložený súbor článkov dokumentuje fundovanosť autora v tejto oblasti, poskytuje rozšírenie poznania o slovenských dejinách v rokoch 1938 – 1945 s cieľom zobraziť realitu Slovenska v tých časoch bez nálepiek a predpojatostí. Niet pochyb, že súbor týchto štúdií pomôže čitateľovi lepšie sa zorientovať v tejto problematike, poskytne mu aj nové, dosiaľ nepublikované informácie a umožní mu získať objektívny a plastický obraz o vtedajšej dobe a spoločnosti.

Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Rudolf Dilong Honolulu, pieseň labute Edícia Moja klasika
1. Rudolf Dilong: Honolulu, pieseň labute
Jedna z najlepších zbierok básnika katolíckej moderny, v ktorej sa autor vyrovnáva s podnetmi moderných básnických smerov, najmä nadrealizmu a poetizmu. Naďalej však ostáva básnikom ľahkého verša, v ktorom nadobúda prevahu poetická hra s obrazotvornosťou a efektná metafora. Knihu dopĺňajú najpozoruhodnejšie básne z iných zbierok, ako aj dokumenty o živote a tvorbe básnika.
Vyjde: I. kv. Formát: 15x21 Väzba: tvrdá Str.: 100
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Rudolf Fábry Uťaté ruky Rudolf Fábry: Uťaté ruky 1
Kultovná zbierka jedného z hlavných protagonistov slovenského
nadrealizmu (1915-1982) na dlhý čas ovplynila vývin slovenskej
poézie. Autor sa ňou provokatívne rozišiel s vtedajšou
novosymbolistickou básnickou tradíciou a manifestačne v zmysle
francúzskeho nadrealizmu vytýčil pred poéziou nové smerovanie.


Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Rudolf Tibenský Kandidát diplomacie Cez postavu "bájneho" Slováka Vladimíra Krivoša (o ktorom vie široká verejnosť len veľmi málo), fenomenálneho lingvinistu, sa odvíja príbeh lásky. Sám Rudolf Tibenský venoval tejto obdivuhodnej postave, ktorú určite hodno pripomenúť, niekoľko rokov bádania. Autor sa rozhodol tohto zabudnutého Slováka oživiť v beletristickej forme. Ako scenéria poslúžil Tibenskému ruský vidiek 19. storočia. Text sa vyznačuje krátkosťou čo do rozsahu a nenútenosťou čo do štýlu. Kombinácia faktografickej a imaginárnej línie je zárukou "dobrého čítania". I keď ide o vymyslený príbeh neopätovanej lásky, dielu nemožno vyčítať banalitu. Profesionálne zvládnutá je táto novela po každej stránke. Dielo by vďaka svojmu charakteru, štýlu a výberu hlavnej postavy mohlo poslúžiť i ako vhodné doplnenie pri výučbe.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Rút Lichnerová Slepá rybka Novela Slepá rybka je jemné a zároveň dynamické rozprávanie o citových väzbách mladej ženy so svetom rodiny, lásky, priateľstva a o ich premenách v čase.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Ružena Jamrichová Z rodinnej kroniky Ružena Jamrichová - Z rodinnej kroniky
Pôvabné pamäti čerstvej 90-iatničky(matky známeho herca Dušana Jamricha) mapujúcej život Slovenska v búrlivom 20. storočí. Kniha je ilustrovaná množstvom dobových fotografií a vystupuje v nej mnoho zaujímavých osobností spoločenského a umeleckého života.
Viaz str.160, MOC: 149 SK

Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Ružena Smatanová Poviedky o láske a vášni Autorka sa po veľmi úspešnej knižke Vianočné príbehy tento raz prezentuje desiatimi poviedkami o láske –o láske medzi mužom a ženou, o vášni, ktorá nás spaľuje, keď sa zaľúbime. Sú to príbehy o láskach naplnených i nenaplnených, ale predovšetkým o neustálom hľadaní toho zvláštneho fenoménu, ktorý ľudstvo sprevádza už od samého počiatku. Ako píše na úvod sama autorka, „Na ceste hľadania lásky sa necháme často strhnúť, pomýliť, uspokojiť svoju túžbu rozkošou z milovania, no tá je zväčša iba náplasťou na ubolenú dušu, náhradou za niečo krásne, čo sme nenašli. Na ceste za láskou môžeme zablúdiť, môžeme sa sklamať, popáliť, zažiť zničujúcu bolesť, ale nikdy, nikdy ju neprestaneme hľadať a túžiť po nej. Je to naozaj tak. Aby sme boli šťastní, potrebujeme milovať.“ Exkluzivitu knižke dodáva kriedový papier, farebné reprodukcie aktov A. Modiglianiho, francúzska verzia slovenského textu a kožená väzba.
Predajná cena: 10,00 € (301,26 Sk)
Ružena Smatanová Vianočné príbehy Štrnástich poviedok – počnúc prvou s civilným názvom Lyžovačka, cez Štedrý večer a končiac Modlitbou – popretkávaných vierou, láskou aj závisťou, hlbokým porozumením i neporozumením až ľahostajnosťou, nepochybne donúti každého po ich prečítaní sa aspoň na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad hodnotami ľudského života. Ako napísal básnik Pavol Stanislav Pius „Ružena Smatanová vo svojich poviedkach zobrazuje život pravdivo a spravodlivo... pritom si zachováva charakteristickú vieru. Vieru konania dobra človeka pre človeka, optimizmus a jemnosť ženského humoru“. Mimochodom, Ministerstvo školstva SR schválilo túto knižku ako doplnkovú literatúru na vyučovanie literárnej výchovy a etickej výchovy pre žiakov stredných škôl a 2. stupňa základných škôl.
Predajná cena: 9,92 € (298,85 Sk) Kniha je vypredaná.
Samo Bohdan Hroboň Slovopytné snovidmy Samo Bohdan Hroboň: Slovospytné snovidmy 1
Výber z poézie postromantického básnika (1820-1894), ktorého možno
aj dnes pokladať za najmodernejšieho básnika spomedzi všetkých
starších slovenských generácií. Hroboň predbehol svoju dobu
nielen absolútne novými tvarmi verša a básne vôbec, ale aj
jazykom, ktorý je sám poéziou. Výber dopĺňa kalendárium života a
diela tohto ,,najprekliatejšieho" zo slovenských básnikov.


Predajná cena: 4,61 € (138,88 Sk)
Samuel Salay Malé divadelné portréty V prípade Samuela Salaya ide o básnickú prvotinu. Autor v rokoch 1978 – 1979 pracoval v činohre Slovenského národného divadla ako kulisár, čo mu umožňovalo zblízka vidieť velikánov slovenského dramatického umenia. Bol to preňho ohromujúci zážitok, ktorý v ňom zanechal hlboký dojem, dotýkajúci sa podstaty jeho vedomia. Bol mladý a asi aj zaľúbený do všetkých herečiek, vrátane sestier Vášáryových, Márie Kráľovičovej, Zdeny Gruberovej, Sone Valentovej, Anny Javorkovej či Kamily Magálovej. Platonická láska k herečkám sa odzrkadlila v básňach Moja milá, Víla, Zvončeky, Zrkadlo, V rekvizitárni a ďalších. Do divadla sa vrátil po desiatich rokoch s jasným zámerom: na každého herca napísať ódu na jeho herecké umenie. Každý večer si všímal jedného herca a doma si „odpozorované“ zapisoval. Z náčrtkov vznikali prvé pokusy, ktoré často ešte upravoval, aby sa k nim po 15 rokoch znova vrátil. A tak „svetlo sveta“ uzrelo dielko – šesťdesiat portrétov hercov –, ktorým sa prvýkrát prezentuje pred verejnosťou.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Samulel Salay Mesačná víla V knižke Mesačná víla sa autor (známy básnickou zbierkou Malé divadelné portréty) predstavuje dvomi samostatnými kompozíciami: Mesačná víla a Brešo a Harpya. Ani ti nezaprel v sebe básnika a príbehy popretkával jemnými ľúbostnými veršami. V novele alebo rozprávke pre dospievajúcu mládež Mesačná víla sa S. Salay snaží podľa svojho veľkého vzoru Antoina de Saint-Exupéryho nájsť podobenstvo malého princa. A to sa v istej forme podarilo, lebo autor našiel mesačnú vílu. Príbeh približuje svätojánsku noc, v ktorej sa Ján snaží riešiť svoje osobné problémy. Túži nájsť dievča, s ktorým sa chce oženiť. Pomôže mu dobrá víla Amálka? V druhom príbehu, v dramatickej hre Brešo a Harpya autor rozpráva o zrelom mužovi, ktorému práve stroskotalo manželstvo. Brešo sa usiluje zo všetkých síl aj ďalej okolo hľadať lásku, natrafí však iba na starú, nešťastnú susedku, s ktorou si hneď od začiatku nerozumie. Príbeh končí tragicky, hoci Brešo sa za pomoci priateľa Imra už dokáže priblížiť k opakujúcemu sa tajomstvu vzťahov medzi mužom a ženou. Knižka je ilustrovaná nádhernými farebnými obrázkami akademického maliara J. Cesnaka.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Selma Lagerlöfová Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku patrí práve do kategórie vzácnych kníh, ktoré rastú spolu s čitateľom a pomáhajú mu rásť. Nie je to len pútavý príbeh malého Nilsa z jeho dobrodružnej cesty, ktorú podniká na chrbte gunára Martina, doplnený o množstvo švédskych povestí a legiend. Aj vnútorné posolstvo diela je oveľa hlbšie, než základná línia príbehu – polepšenie zlého chlapca. Táto rozprávka z klenotnice svetovej literatúry nielen zabáva, ale i učí a vychováva. Je skĺbením rozprávkovej knižky s vlastivednou učebnicou, vyšperkovanou brilantným poetickým jazykom, s hlbokým, nevtieravým pedagogickým vkladom. Jej autorkou je talentovaná spisovateľka a vynikajúca pedagogička Selma Lagerlöfová (1858 – 1940). Dielo napísala po dôkladnom štúdiu a zodpovednej príprave a vyšlo v dvoch častiach v rokoch 1906 a 1907. Divé husi sa ihneď rozleteli v prekladoch do mnohých kútov sveta a správa aj po nich sa autorke vrátila v roku 1909, kedy Selma Lagerlöfová získala Nobelovu cenu za literatúru (1909). Slovenský čitateľ dostáva do ruky unikátnu, pôvodnú, neskrátenú knihu, ktorú vydala v slovenčine v roku 1947 Matica slovenská. Treba oceniť aj to, že dielo prešlo pri preklade rukami ďalšej skvelej literátky a poetky Márie Rázusovej-Martákovej, ktorá dokázala preniesť bohatstvo obrazov i ponad bariéru jazyka.
Predajná cena: 14,50 € (436,83 Sk)
Silvia Gelvanicsová Anam Cara Debut Silvie Gelvanicsovej (1976) Anam cara – Priateľ duše vypovedá o citlivej, vnímavej duši a poetickom talente, ktorý sa neutieka výlučne k voľnému veršu, ale úspešne zvláda aj rýmovanú poéziu. Predvádza umenie hry so slovami a vetami, keď rozseknutím výroku na dve krátke vety dostáva očakávaná pointa iný zmysel. Ide o trpezlivo vybrúsenú poéziu, pri ktorej je vidieť, že autorka na básňach zodpovedne pracovala a vypracovala sa ku chvályhodnej kvalite. Tú ocenili v aj poroty rôznych literárnych súťaží (1. miesto Petržalské súzvuky 2009, 2. miesto Literárne Šurany 2009, 2. miesto Benediktova literárna Prievidza 2011). V prvej časti zbierky poskytuje myšlienkam voľnosť voľného verša, emotívne nabitého, presne mapujúceho a odžitého skúsenosťou. V druhej časti dokazuje, že vie myšlienky podriadiť i pevnej štruktúre verša a rýmu, pričom aj ideová stavba básne je mimoriadne vyzretá. Dokáže podať hodnotnú výpoveď a trefne prekvapiť čitateľa zo smeru, ktorý neočakával. Autorkin talent, výrazná poetická práca a zodpovedný prístup k poézii si zaslúžia ocenenie.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Slavo Kalný Ako umiera hotelier Známy autor literatúry faktu a žurnalista sleduje v umeleckých reportážach osudy slovenských presídlencov v bývalej Juhoslávii, Maďarsku a na Ukrajine, ale aj osudy ľudí, ktorí si vlastnou vinou alebo vinou spoločenských pomerov nevedeli nájsť svoj domov.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Stanislav Habér Makké f Útržky spomienok, postrehy a mikropríbehy. Horolezci na Moste SNP, pokazená žltá malinovka, mana v nemocničnej posteli s vystretými rukami, problém s vyslovovaním hlásky r, televízia nakrúca žatvu. Smiešne, smutné, sentimentálne i poloironické. Autobiografické príbehy s nábehom k dokumentárnosti, nie však k nude, zachovávajú si sviežosť historky či histórie s mikropointou. Faktografickú hodnotu majú autorove záznamy z konkrétnych stretnutí so známymi osobnosťami (Karol Wojtyla), či záznam konkrétnej situácie novembrových udalostí o vytvorení Štúdia Dialóg. V texte sa mihnú známe mená (Milan Kňažko, František Mikloško) a menej známe výroky. Napoly poviedky, napoly reportáže. Miestami subjektívne, esejisticky ladené portrétiky osobností (fotograf Anton Ivan Székely, prvý slovenský kozmonaut, plukovník Ivan Bella). Prozaik dopĺňa žurnalistu do vcelku šťastnej syntézy. Kniha bola ocenená hlavnou cenou českej Literárnej vysočiny Quo vadis za rok 2009.

Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk) Kniha je vypredaná.
Stanislav Háber Babylonská si láska Babylonská si láska je zbierka poézie, v ktorej Stanislav Háber pokračuje v mapovaní vzťahových otázok muža a ženy. Obaja rozprávajú jedným jazykom, milujú sa a predsa dochádza k nedorozumeniam ako v biblickom Babylone. Ako je to možné? Odkiaľ prichádza chlad medzi dvoch partnerov? Prečo je tomu tak? Babylonská si láska je miestami o láske neláskavej, ktorú je však možné zmeniť. Aspoň Stanislav Háber sa o to pokúša. Nakoľko úspešne, môže posúdiť každý z čitateľov.

Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Stanislav Háber Skameniem Skameniem je dvanásta zbierka poézie Stanislava Hábera, v ktorej nastoľuje novým spôsobom pohľady večne dobiedzajúcich tém u každého človeka. Je každý sám sebe Spasiteľom, alebo naopak, ten, čo hovorí o kruhoch svetla je v skutočnosti v tieni, len si to neuvedomuje? Máme všetci narodením uviazané šatky okolo očí, aby sme nevideli skutočné pravdy života? Hľadanie odpovedí je v skutočnosti väčším dobrodružstvom, ako iba suché konštatovania, či definície. Zároveň v zbierke Skameniem pokračuje Stanislav Háber v diskusii s najväčšou silou v živote ľudí a všetkých živých, ale aj neživých entít tvoriacich náš svet – s láskou.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Stano Háber Kristus Novela Kristus patrí k výnimočným textom nielen v rámci slovenskej literatúry. Autor Stanislav Háber (doteraz vydal 21 kníh) tu hovorí v prvom páde jednotného čísla ústami Ježiša. Na čo myslel Kristus, keď sa šiel obetovať za ľudstvo? Na prvý pohľad odvážny pokus odobrilo viacero osobností z teologickej oblasti. Jediný rytier za Slovákov rádu Božieho hrobu v Jeruzaleme dokonca text označil za dielo veľkého mystika. Pritom autor pôvodne novelu písal najmä pre neveriacich čitateľov, takže výsledok zrejme prekvapí viacerých.
Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Stano Háber Popísané páperie Popísané páperie je zbierka intímnej poézie autora, ktorý je známy svojou ľúbostnou poéziou nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Kniha obsahuje ocenenú poéziu Stanislava Hábera na súťažiach doma aj v zahraničí a prihovára sa čitateľom svojským odkazom – ako nájsť vzájomný súzvuk muža a ženy v dlhoročnom spoločnom vzťahu. Ide o autentický dialóg, keď múza Stanislava Hábera rozpráva len cez verše a autor s ňou vedie nielen umelecký, ale zjavne aj životný dialóg. Popisuje tak často i zložité situácie, ktoré sa vyskytnú v každom vzťahu, čím je zbierka 108 básní originálna, ale aj oslovujúca iných, a nachádza z týchto situácií vlastné svojské východiská.

Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Stefan Zweig Svedomie proti násiliu Stefan Zweig bol jedným z tých spisovateľov, ktorí museli emigrovať a k dobe sa primerane svojim možnostiam vyslovil práve knihou Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi, v ktorej analógiou boja Castellia proti Kalvínovi v šestnástom storočí, v storočí náboženských a fanatických vrážd, horiacich hraníc, honby na kacírov vyslovuje svoje presvedčenie humanistu, odsudzuje násilie a netoleranciu a zasadí ako Castellio siatbu pre priaznivejšie časy. Sám autor vynikajúcich románov, akými sú Hviezdne hodiny ľudstva, Erasmus Rotterdamský, Mária Antoinetta, Joseph Fouché, však nevie nájsť východisko z týchto krušných časov a volí radšej dobrovoľnú smrť, pretože pre priateľa Maxima Gorkého, Romaina Rollanda a mnohých ďalších je vojna triumfom barbarstva, výronom ničivých prapudov, a on sa do tejto doby nehodí.
Predajná cena: 8,80 € (265,11 Sk)
Suetonius Životopisy Rímskych cisárov Životopisy rímskych cisárov je ďalším z titulov antickej knižnice VSSS. Ide o dodnes svieže dielo, ktoré kombinuje historiografický prístup s biografickým. Suetonius zachytáva osudy dvanástich cisárov od Caeasara po Domitiana. Na rozdiel od „veľkej“ historiografie sa nepridržiava ani chronologického rámca, ani sa nesústreďuje na analýzu jedinej témy, ale vytvára čosi v rámci dobovej historiografie nové – históriu, v ktorej chronologickým rámcom nie je úradné obdobie konzulov ako dosiaľ, ale vláda jedného panovníka, a v centre záujmu nie je popis udalosti, ale osoba, a to osoba pre cisárske obdobie najpríznačnejšia, sám cisár, ktorý riadi celý štát. Stojíme teda pri základoch žánru biografie s jej prednosťami i nedostatkami. Suetonius je v porovnaní s Tacitom (ktorý takisto zobrazil Nera i Domitiana) väčšmi sústredený. Keďže zo zachyteného obdobia zakúsil na vlastnej koži len krátku poslednú časť za vlády Domitiana, pomerne nekriticky preberá historky, anekdoty a chýry o jednotlivých osobách, ktorým tak pridáva výrazné črty. Jeho populárny prístup púta pozornosť po stáročia. Väčšinu rímskych cisárov vnímame práve jeho očami, pretože Suetonius sa stal zdrojom inšpirácie množstva umeleckých diel.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Svetloslav Veigl Nerušte túto ružu Svetloslav Veigl – Nerušte túto ružu
Autor (1915), Dilongov súčasník, patrí do skupiny katolíckej moderny, v ktorých dielach nachádzame niekoľkonásobné vyobrazenie témy Boha: explicitné zobrazenie, ale aj spomínanú skrytú nepomenovanú podstatu, skryté tajomstvo božstva, ale aj koncepciu človeka. Výber je sprostredkovaním vedomia, že v tomto prípade ide o literárnohistorické svedectvo. Vo Veiglovej poézii sú totiž zabudované všetky znamenia a stigmy čias i zastavenia krížovej cesty, ktorou prešli generácie Slovákov.
viaz., 190 str., 13,5 x 20,5 cm, MOC:199 Sk

Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Štefan Balak Vysoké napätie Štefan Balák: Vysoké napätie

Autor šiestej básnickej zbierky v najnovšom poetickom opuse prináša vyzretú lyriku. Zbierku komponoval do troch básnických cyklov. V prvom nás zavedie do miest, ktoré voňajú diaľkou (Jadran, staroveké Pompeje, Kartágo, Perzia, či Alexandria). V druhom (olympijskom) cykle vzdáva hold najvýznamnejším slovenským olympionikom (chodcovi Pribilincovi, cyklistovi Antonovi Tkáčovi, krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi či snowbordistovi Radovi Žídkovi). V treťom cykle nazvanom Živica sa autor vracia do krajiny svojho detstva na rodnú Oravu. Práve v tejto časti sa prejavuje ako robustný lyrik, ktorý hĺbkou svojich veršov núti k jemnej reflexii a zamysleniu. Tento rukopis svojou kvalitou potvrdil vysoký umelecký štandard autora.
Predajná cena: 3,62 € (109,06 Sk)
Štefan Cifra Čo s takým človekom Štefan Cifra prichádza so zbierkou poézie Čo s takým človekom? s cyklami Stretnúť niekoho a Človek v živote (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2014). V prvej časti prináša básnické štúdie pováh, vlastností a chýb v správaní človeka, skúma svet okolo seba, krehkosť citu a empatie... Cifra sa ukazuje ako prísny moralizátor, skúmajúci vinu, hriech, ublíženie, žiarlivosť, strach, sebanenávisť a bolesť... Jeho básne sú napísané s pátosom čistého človeka a hľadača. Druhá časť zbierky prináša záznamy životných situácií, udalostí, často zlomových, ako je narodenie či smrť dieťaťa pre rodiča, ale aj osudy reálnych či historických osobností, ktorých charizmatický odkaz dodnes osvecuje. Vďaka majstrovskému narábaniu poetickými a jazykovými prostriedkami Cifrove verše evokujú silný dojem, a to nielen v zobrazovaní predmetného, ale najmä pocitového, emotívneho a myšlienkového sveta. Autor už si v prvej zbierke Odrieknutý svet z roku 2001 našiel charakteristický rukopis, ktorý druhá zbierka Čo s takým človekom?, napísaná v rokoch 2001 až 2014, potvrdzuje a cizeluje. Ide o špecifický spôsob písania, o poéziu mysliteľskú, uvažujúcu, múdru, ktorá zodpovedá rukopisu vyzretého básnika.
Predajná cena: 6,50 € (195,82 Sk)
Štefan Janšák Vstup Slovákov medzi slobodné národy Dielo z pera Štefana Janšáka, významného slovenského historika, archeológa, múzejníka a autora populárno-vedeckých, memoárových a historických monografií, patrí medzi najzaujímavejšie memoárové práce jedného z priamych účastníkov historickej udalosti – vzniku ČSR. Pre historickú vedu, ale aj pre širšiu čitateľskú verejnosť majú jeho pamäti nezastupiteľnú úlohu, pretože vždy poskytujú špecifickú, výsostne subjektívnu optiku na konkrétne historické udalosti, vďaka ktorým je potom možné postupne, ako mozaiku, skladať objektívny pohľad na konkrétne historické udalosti. Navyše kniha Štefana Janšáka má aj vysokú literárno-estetickú úroveň. Spolu so skutočnosťou, že je to jedno z mála dosiaľ nevydaných memoárov jedného z našich popredných dejateľov, možno jeho vydanie vnímať ako výrazný edičný počin a oneskorenú splátku dlhu výraznej osobnosti našich dejín.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Štefan Kasarda Dotyk zeme kolenom Spomienkové rozprávanie príslušníka generácie, ktorá prežila časy veľkých zdvihov, ale aj ťažkých otrasov. Autor k tejto skúsenosti pristupuje cez konkrétne príbehy ľudí plné dramatizmu, ale aj osobitej citlivosti. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje autorovo očarenie magikou východoslovenských reálií.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Štefan Letz Dobrodružstvo pod vežou Štefan Letz: Dobrodružstvo pod vežou
Výber z poviedok jedného z najtalentovanejších medzivojnových prozaikov, ktorý svoj moderný rozprávačský výraz opiera o citovosť, schopnosť ironizovať, sarkasticky sa vysmievať prispôsobivým malomeštiakom, konformistom a karieristom a ukazovať v nich „nahých ľudí“. Autor prejavil značnú fabulačnú vynachádzavosť, ani nie tak v zmysle mnohovrstevnosti konfliktov ako skôr v dokonalom využití ústredného konfliktu. Jeho majstrovské opisy vyznievajú priam výtvarne.
viaz., 128 str., 13,5x20,5 cm, MOC: 149,– Sk

Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Štefan Moravčík Chcete vidieť zlatú Bratislavu ? Druhé, rozšírené vydanie knihy zoznamuje deti s naším hlavným mestom: Od prvých zmienok o meste, cez jednotlivé dejinné vrstvy až po súčasnosť. Zbierka textov je poskladaná najmä z autorovej tvorby – z množstva vtipných, výstižných veršíkov, pre deti tematicky zaujímavých. Začína kapitolou, do ktorej autor vložil ľudové pesničky o Bratislave. V knižke sú roztrúsené historické a faktografické texty aj od Mateja Bela, Jána Hrušovského, Márie Ďuríčkovej, Štefana Holčíka a Jozefa Pavloviča. Autorským poetickým spestrením sú zase básničky Jána Smreka, Ľubomíra Feldeka a Mariána Kováčika. Kniha je pre mladých čitateľov bohatým žriedlom ponaučení z histórie, z geografie, reálií a bratislavských tradícií. Autorom ilustrácií je Martin Kellenberger, tie sú až pohľadnicovo vernou podobou historických stavieb a dôležitých miest Bratislavy, i keď stvárnené typickým, výrazne farebným štýlom autora.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Štefan Moravčík Motýlie mukylásky Zbierka veršov básnika, prozaika, publicistu a spisovateľa pre deti je plná filozofujúceho humoru, bohatej ľudovej slovesnosti s množstvom citlivo použitých novotvarov, ktoré dokresľujú Moravčíkovu originalitu.
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Štefan Moravčík Vruby do medu Manželská kríza, milenecký vzťah šéfredaktora so sekretárkou, takmer dospelá dcéra, ktorej postupne dochádza, že sa v ich rodine čosi deje, definitívny rozvrat vzťahu a rozvod manželstva – taký je obsah novej knihy Viery Švenkovej. Tematika diela mapuje všedný život, príbehy, aké vidieť všade naokolo, ale je jedinečná autorkiným podaním. Príjemný a pútavý rozprávačský štýl, prieniky do psychiky z rôznych pohľadov jednotlivých postáv, ktoré sa v priebehu deja striedajú, úprimné a prirodzene pôsobiace dialógy, dej plasticky zasadený do bratislavskej scenérie, to sú výrazné kvality diela skúsenej a obľúbenej slovenskej autorky, ktorej diela boli preložené do jedenástich jazykov. Z novely cítiť zhodnocovanie vlastných životných skúseností i aplikáciu tradičného hodnotového systému ako apel na možnosť zažívania ľudského šťastia. Kniha obohatí slovenský trh o ďalšiu príjemnú prózu, ktorá zaujme najmä milovníkov ženských románov.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Štefan Moravčík Náš pes má kuraciu hlavu Štefan Moravčík: Náš pes má kuraciu hlavu.
Ilustr. Dana Moravčíkova
Knižka veselých veršovaných príbehov, nápadov a lapajstiev, ktoré
sú často vtipnou paródiou na televízne a videoklipové‚ hity, ale
v každom prípade provokuú detskú fantáziu a hravosť.
Formát: 17x25 Väzba: tvrdá Str.:80 Cena:50- Sk

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Štefan Murín Človek - jeho kultúra a veda Druhá kniha výberu z pozostalosti Š. Murína rozširuje paletu jeho náhľadov na dimenzie človeka o aspekty kulturologické, literárne a prírodovedné. Najmä v prvých dvoch častiach autor vyslovuje uvážlivé, v súčasnej publicistickej klíme priam odvážne tvrdenie, pričom, žiaľ, najmä pri kritických konštatovaniach vyslovené myšlienky potvrdzuje tvrdosť súčasného života, v poslednom roku neobyčajne sa dramatizujúceho, narúšajúceho mnohé ilúzie posledného „skorodvadsaťročia“. Znovu sa potvrdilo, že talent spojený s obrovskou ľudskou skúsenosťou zvyčajne dospieva k výstižným postrehom i záverom, aj keď vo svojom snažení neraz býva ojedinelý. Štúdie sú zoradené do troch častí: Kultúra ako identita, Literatúra ako fenomén a Čo je človek (alebo sondy do mikro- a makrosveta). V úvode tejto knihy literárny vedec prof. A. Červeňák napísal: „Úvahy podobného typu prezrádzajú, že Štefan Murín cítil a vnímal umenie a literatúru nielen ako detektor dôb, ale aj ako citlivý fonendoskop, röntgen, mikroskop, skúmavku, ktoré odhaľovali človeka ako tajomstvo (Dostojevskij). Tento pohľad na človeka a literatúru podmienil vznik textov tretej časti...“ Murínové texty sú mimoriadne encyklopedické a syntetizujúce, poskytujú cenné informácie a inšpirujú na ďalšie hľadanie a odhaľovanie človeka ako tajomstvo.V tom je Murín unikátny aj aktuálny.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Teodor Križka Bozk slzou Teodor Križka: Bozk slzou
Ľúbostná poézia Teodora Križku, doposiaľ roztrúsená po časopisoch, vychádza knižne po prvý raz. Stretávame sa v nej s básnikom nielen ako autorom duchovnej poézie, ktorý hľadá odpovede na otázky o zmysle života, no i s vrúcne milujúcim mužom. Básnik vo svojich veršoch dokazuje, že i moderná poézia môže byť plná lásky a nehy ako vyjadrenia obdivu a úcty k žene. Žena sa tu objavuje v najrozmanitejších podobách: ako objekt naplnenej i nenaplnenej milostnej túžby, ale aj ako vzďaľujúci sa ideál, či ikona, v ktorej sa do ženskej tváre premieta fascinujúca podoba Božej Matky. Ako kontrapunkt, no nie v rozpore s prvou, väčšou časťou knihy, zaraďuje básnik do tohto zväzku takmer tri desiatky villonských balád. Po slede lyriky plnej hudby a neopakovateľných metafor tak prekvapí drsnejšou polohou svojho básnického jazyka i priamosťou spoločenských postojov. Zbierka je ilustrovaná pôsobivými kresbami akademického maliara Jozefa Šturdíka.
ISBN 978-80-8061-295-5
EAN 9788080612955
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Teodor Križka Krehkosti Desiata básnická zbierka T. Križku je iná ako všetky jeho predošlé opusy a predsa nie je v kontraste s nimi. V takmer dvoch stovkách básní sa autor vracia k nikdy nedopovedanému tajomstvu lásky, ktoré takým originálnym spôsobom podčiarkol už básnickou zbierkou Bozk slzou. No kniha Krehkosti sa nevyčerpáva vzťahom k žene. Je to predovšetkým kniha o hľadaní a nachádzaní „alter ego“, autorovho druhého ja. T. Križka, ktorý pred časom preložil Sonety Orfeovi Rainera Mariu Rilkeho, sa stotožnil s Rilkeho predstavou, že básnici sú metamorfózou Orfea. Ako naznačuje v kľúčovej básni Brat či sestra, nehľadá ani tak ženský ideál krásy, ako práve božskú podobu duchovnej nádhery, ktorá si v každom pokolení nájde svoje ústa. Básnik týmito veršami vlastne pozýva krásu, aby si vybrala novú podobu, nové stelesnenie, nové vtelenie do niekoho, kto bude nádejou kontinuity a trvácnosti vrcholného spevu. Krehkosti sú vlastne modlitbou zrelého básnika za básnictvo inkarnované do novej generácie, ktorú symbolizuje Katarína Džunková, víťazka mnohých literárnych súťaží.
Predajná cena: 10,00 € (301,26 Sk)
Teofil Klas Pokoj nevädze Teofil Klas (vlastným menom Jozef Zavarský) – básnik a prekladateľ – vydal 14 vlastných kníh poézie a 3 básnické preklady z nemčiny (z toho jeden v spoluautorstve). Jeho poézia ľudského rodu vypovedá o tom, čo je pre nás i pre ľudstvo to svetotvorné – uchopenie hodnôt človečenstva – bez ohľadu na ich háv. A v tom je Klasova hĺbka i sila, básnická genialita. T. Klas má svoje korene, svoje presvedčenie v reálne obývanom svete, spoločnosti. Svojím talentom, básnickou tvorbou reálie, každodennosť, dejinné víry prekračuje. Keďže neexistuje nadčasovosť, má čo povedať do večnosti, bez ohľadu na jej (a)teistickú interpretáciu. Teofil Klas nie je „masový“ autor. Nepodriaďuje sa ideologicko-súkromno-spoločenským vplyvom; žije v nich síce, ale zostáva sebou. Kniha (zložená z piatich cyklov) je rozsiahlym autorským výberom zo „samizdatových“ bibliofílií.
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Teo Križka Beata Nox Beata Nox (Blažená noc) – tak nazval popredný súčasný básnik svoju syntetickú skladbu. Komponuje ju ako hudobný skladateľ do troch viet, ktoré predstavujú tri cykly, každý s dvadsiatimi piatimi básňami. Dovedna sa tak stretávame s kompozíciou sedemdesiatich piatich štvorslohových básní, ktoré sú napospol oslavou krásy, aká už postmodernému svetu chýba. Vyviera totiž z najhlbších tradícií národnej a svetovej kultúry, nasmerovanej k presahom do transcedentna. Práve ono nadzmyslové, dotýkajúce sa, či aspoň smerujúce k zážitku nadzmyslového, ktoré sa opiera o hlbšie poznanie ontologických súvislostí bytia, básnik chcel výrazne podčiarknuť. Prihlásil sa tak k tomu chápaniu integrálnosti človeka, ktorá bola vlastná zakladateľským generáciám modernej slovenskej a európskej literatúry.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Teo Križka Blížence z krížnych ciest Najnovšia básnická zbierka Teodora Križku by sa pokojne mohla nazývať aj Krížence z blížnych ciest. Nešlo by pritom iba hru so slovami. Konotácie oboch názvov totiž smerujú k znakovosti tejto knihy básní, ktorá je vlastne bratstvom, paralelou dvoch pohľadov na existenciálnu situáciu človeka. Zahŕňa dve básnické zbierky, ktoré by mohli vyjsť knižne aj samostatne, ale krížením či blížením obsahov sa vzájomne dopĺňajú a umocňujú. Obe totiž hľadajú dobro, pravdu, lásku, nádej na križovatkách ľudských osudov, kde sa pretína tradícia a moderna, egoizmus a altruizmus, ošklivosť a krása, no kde ide stále o to podstatné: o zmysel bolesti a námahy. Obe zbierky básní Lotor po pravici a Jedna ovca zo sta, zhrnuté v knihe Blížence z krížnych ciest, sú výsledkom logického vývoja básnikovej húževnatej práci na sebe samom. Knihu ilustrujú kresby brnianskej výtvarníčky Pavly Dvorskej, ktorá na svojich početných púťach do Santiaga de Compostela výtvarne zaznamenala staručké olivovníky – pamätníky modlitby chodidiel neustávajúceho prúdu pútnikov k relikvii jedného z Apoštolov – sv. Jakuba.
Predajná cena: 11,90 € (358,50 Sk)
Thomas Bernhard Pivnica Dielo jedného z najvýraznejších autorov rakúskej literárnej scény nie je ani nášmu čitateľovi neznáme. Jeho tvorba je čo do žánrov naozaj pestrá – básnické zbierky, romány, divadelné a rozhlasové hry. Scenéria diela je umiestnená do čias konca druhej svetovej vojny. Prostredníctvom hlavného hrdinu – mladého učňa – spoznávame psychológiu Rakúšanov. Pivnica tak predstavuje paralelu nazerania na svet na princípe mikrokozmos – interakcia – makrokozmos. V  diele sledujeme pre Bernharda typický štýl, ktorým autor spĺňa vysoké nároky. Ani táto práca náročného čitateľa po štýlovej stránke určite nesklame.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Tibor Ferko Lásky hra osudná Sujet románu je dosť prekvapivý: vysokoškolský pedagóg Edmund Mundand, spočiatku zarytý starý mládenec, sa nielenže ukáže ako nežný a vytrvalý milovník, milenec svojej bývalej poslucháčky, ale k záveru románu sa dozvieme, že takým musel byť už za mladi, keďže sa mu prihlási postaršia pani s dospelým plodom ich lásky. A vôbec je náš „mutant“ pekný kvietok, keď si bez ťažkostí vyrobí latentný problém so svojou galerijnou asistentkou. Zámerom diela je poukázať na zložitosť vzťahov medzi intelektuálmi a na riešenie spoločenských a psychologických tenzií. Prínosom románu je i presnosť, s akou autor analyzuje človeka dnešnej doby, artikulujúc jeho pocity, ktoré vystihuje s obdivuhodnou presnosťou a nuansami. Román má výrazne intelektuálny štýl, čo korešponduje so samotnou problematikou diela. Autor i dielo nútia k úvahám, týkajúcim sa obrazu života v súčasnosti.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Tibor Kočík Zóna Tibor Kočík: Zóna

Básnická zbierka T. Kočíka prináša značne netradičný pohľad na aktuálne témy našej súčasnosti. Treba pritom zdôrazniť, že určité znaky jeho výpovede možno pozorovať už v jeho predchádzajúcej zbierke Byť namiesto mať. Autor svoje poetické zrkadlo nastavuje dobovej tendencii – zbaviť človeka zodpovednosti za svoje konanie. Na margo tejto básnickej zbierky Igor Hochel napísal: „Objavujú sa tu motívy drogovej závislosti, odcudzenosti, citovej vyprahnutosti, nehostinnosti betónového priestoru, tlaku na presadenie konzumného životného štýlu, masmediálnej manipulácie, medzigeneračných rozporov, zneužívania politickej moci, tupej pornografie atď. Dôležité je, že ich spracovanie autor dobre zvládol z hľadiska objavnosti výrazových prostriedkov: jeho jazyk je obrazný, metaforicky nasýtený.“
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk) Kniha je vypredaná.
Tido Gašpar Pamäti I Tido J. Gašpar – Pamäti I.
Prvá časť pamätí významného slovenského diplomata, novinára, šéfa Úradu propagandy a spisovateľa (1893), povestného svojím dobrodružným životom, ktorú autor začal písať po návrate z väzenia (1962). Rozpráva o detstve, študentských rokoch a o pôsobení v Martine a Bratislave. Vytvára plastický obraz slovenských pomerov v Rakúsko-Uhorsku, národnostných pomerov a vzniku Československej republiky. Prináša aj zaujímavé portréty niektorých osobností našej kultúry (Škultéty, Mudroň, Rázus, Krčméry a ďalších).
viaz., 288 str., 14 x 20 cm
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Tido J. Gašpar Červený koráb Krátka próza Tida J. Gašpara predstavuje zaujímavý impulz pre slovenskú literatúru prvého poprevratového desaťročia. Dielo Tida J. Gašpara sa tradične považuje za počiatočnú etapu lyrizačných tendencií v medzivojnovej próze. Zaraďuje sa k ornamentálnej próze, ktorá sa vyznačuje jazykovou, štylistickou i sujetovou inováciou. Vydanie jeho najlepších beletristických prác je zaujímavé nielen z hľadiska štúdia literárneho vývinu, ale aj z hľadiska estetického. Červený koráb predstavuje reprezentatívny výber z Gašparových zbierok dvadsiatych a začiatku 30-tych rokov 20. storočia. Vydanie je obohatené o hodnotenie života a diela autora, o esej Európa a Slovensko: Gašparov imperiálny a nacionálny sen, o edičnú poznámku a vysvetlivky, ktoré ozrejmujú niektoré zastarané výrazy použité v Gašparovom jazyku, a doslov, ktorý osvetľuje výber poviedok v spojitosti s celou autorovou tvorbou, ako aj postavenie autora v kontexte slovenskej medzivojnovej (poprevratovej) literatúry.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Tido J. Gašpar Pamäti II Počas celého života bol aktívnym tvorcom aj organizátorom slovenského kultúrneho a spoločenského života. Bol prvým dramaturgom SND, pokladníkom Spolku slovenských spisovateľov a patril k vedúcim osobnostiam slovenskej umeleckej bohémy. Do literatúry vstúpil v roku 1920 zbierkou noviel o láske Hana a iné novely. V roku 1931 vydal ďalšiu zbierku Červený koráb. V 30-tych rokoch sa T. J. Gašpar venoval novinársko-publicistickej činnosti. Vzišla z nej kniha historických portrétov zo slovenských dejín a kultúry Trvalé svetlá (1934) a zbierka fejtónov O čom je reč? (1938). Počas osemnástich rokov strávených v ťažkých žalároch nesmel písať. Po návrate z väzenia sa venoval memoárovej tvorbe, z ktorej vydal knihu Zlatá fantázia (1969) a v rukopisnej podobe zostali dvojzväzkové Pamäti. Ich prvá časť vyšla v roku 1998. V roku 2004 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo aj ich druhú časť. Gašpar začína svoje spomínanie májom 1922, keď prišiel z Martina do Bratislavy. Jeho rozprávanie je veľmi pútavé, plné nových faktov a postáv z verejného, politického a kultúrneho života. Oboznamuje čitateľa s bratislavskou bohémou, ktorej bol vedúcou osobnosťou.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Valentín Beniak Igric Valentín Beniak (1894 – 1973), básnik a prekladateľ, jeden z vrcholných predstaviteľov slovenskej poézie. Od roku 1939 pôsobil vo vysokých štátnych úradoch. V rokoch 1940 – 1945 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Po roku 1947 žil nútene na dôchodku. V jeho rozsiahlej tvorbe dielami najväčšieho básnického vzopätia sú zbierky Bukvica, Vigília, Druhá Vigília, Žofia, Popolec a Igric. Veľkolepá básnická skladba Igric ponúkaná čitateľovi v tomto obnovenom vydaní obsahuje knihu Igric z roku 1944 a ďalšie tri igricovské cykly (Márnica, Popol a prach a Nový spev igrica) z rokov, keď Beniak nemohol publikovať. Prvý raz ako celok vyšla roku 1968 v hamadovskom vydaní. Teraz sú do vej prevzaté Šmatlákove úpravy z roku 2000 a je nanovo zredigovaná. Autor v týchto veršoch trvalej hodnoty aktualizuje vo svojej básnickej autoštylizácii dávnu igricovskú tradíciu. V časovo a tematicky nadväzujúcich štyroch cykloch hlboko osobne reflektuje ťaživú a znepokojivú spoločensko-historickú situáciu z obdobia prvej Slovenskej republiky i potom po vojne a nástupe komunistického režimu. Povolaný a vedomý si svojho povolania, veď bol „cechmajstrom igricov“ na Slovensku, stavia sa pritom v mene Poézie na obranu básnickej tvorivosti, proti jej znehodnocovaniu oportunným, politicky motivovaným konaním.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Vasilij Vasilievič Rozanov Apokalypsa nášho veku Tvorivé dedičstvo ruského mysliteľa, spisovateľa a publicistu Vasilija Vasilieviča Rozanova udivuje svojím rozmerom a mnohostrannosťou. Jeho originálne netradičné názory na históriu, náboženstvo, morálku či literatúru vyvolali ostrú polemiku súčasníkov. Je to výsostne osobitý spisovateľ, schopný vidieť absolútne v aktuálnom, nespútavajúci svoje myšlienky politickými vášňami, ktorý dokázal byť skutočne slobodný. V lete 1917 vytvoril svoje posledné významné dielo Apokalypsa nášho veku. Vyjadril v ňom svoje trpké úvahy o záhube Ruska a jej kultúry v ohni revolúcie. Vzťah Rozanova k Rusku bol nerovný, zlomený, trpiteľský. Miloval ho i nenávidel. Nenávidel barbarstvo a nehumánne zákony. No i tak ho miloval ako syn svoju nešťastnú milovanú matku. V celom Rozanovom dedičstve nachádzame poranenia duše, krajné výrazy a jeho sen vypovedať svetu o tragédii, čo Rusko postihla. Ide o 1. vydanie tohto diela.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Vasilij Vasilievič Rozanov Solitéry Vasilij Vasiljevič Rozanov, ruský publicista, filozof, zakladateľ „postmodernizmu“, dávno pred jeho vznikom na Západe. Základné prvky jeho svetonázoru sa sformovali už počas gymnaziálnych štúdií – vnútorná sloboda a protest proti autoritám a byrokracii, odstup od vonkajších udalostí, sebapozorovanie, neprítomnosť viditeľnej vôľovej cieľavedomosti. Rozanovský „postmodernizmus“ sa veľmi živo prejavoval najmä v programových „mozaikových“ prácach Solitéry (1912), Pominuteľné (1913) – tie sú obsahom knižky, a Spadnuté listy (opálka 1 a 2) (1913, 1915). Prezentované diela sú z posledného obdobia autorovho života a sú zároveň svojráznou psychologicko-duchovnou rekapituláciou života a tvorby spisovateľa, o ktorom rozanovovedec Alexej Nalepin napísal: „Rozanov je najtajuplnejšia, najprotirečivejšia talentovaná figúra v našej kultúre na hranici 19. – 20. storočia“. Duchaplný lyrizmus a vynikajúca publicistika, šokujúca úprimnosť a groteskná buffa – to všetko sa premietlo do jeho diela. Metóda myslenia Rozanova je principiálne medzidisciplinárna a metahistorická. Obrovský význam Rozanova súčasníci oceniť nedokázali: pluralizmus jeho metódy pokladali za bezprincipiálnosť. Charakteristická je formulácia P. B. Struveho: „Veľký spisovateľ s obmedzujúcimi nedostatkami“. Ale až po niekoľkých desaťročiach ruskí postmodernisti (Andrej Šiňavskij, Venedikt Jerofejev, Viktor Jerofejev a iní) sa prihlásili k nemu ako ku kultúrno-historickému zdroju vlastnej literárnej tvorby a svetonázoru.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Vasil Stefan Koban Marienkine žiale Po anglicky napísaný román The sorrows of Marienka (Marienkine žiale) z dielne amerického Slováka Vasila Stefana Kobana vznikol na základe rozprávania autorovej matky – slovenskej vysťahovalkyne do Spojených štátov. Situovaný je do obdobia začiatku 20. storočia, pričom prvá tretina sa odohráva na Slovensku. Autorovi sa dokonale podarilo vykresliť atmosféru doby i obraz Slovenky Marienky, a to napriek tomu, že v rodnej zemi svojej matky nikdy nežil. Možno i vďaka tomu sa mu darí scenériu i postavy zobrazovať s nadhľadom i so štipkou humoru. Príbeh sa neskôr premiestňuje do Pennsylvánie a čitateľovi ponúka obraz slovenských emigrantov. Hodnota diela spočíva i v analýze príčin tohto javu. Opomenúť nemožno ani autorovu ľudskosť.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Veroniká Krásnohorská Vo vetre života Vo vetre života je slovenský preklad úspešného autorkinho románu Solo per amore (Len pre lásku), ktorý vyšiel v Taliansku v roku 2009 pod umeleckým menom Veronika Eva Belmonte (doslovný preklad jej originálneho priezviska do taliančiny). Román sa začína spomienkami hlavnej hrdinky Ester na minulosť. Prenáša nás cez druhú svetovú vojnu, ktorej bezcitnosť zažila ako malé dievčatko. Opisuje povojnové zmeny súvisiace s nastolením komunizmu. V týchto podmienkach sa stretáva so svojou prvou láskou. Dovolí nám nazrieť do zákulisia manželstva s homosexuálnym manželom. Vystrašená z okupácie Československa vojenskými jednotkami Varšavského paktu v auguste 1968 opúšťa milovanú vlasť. Pretĺka sa životom úplne sama, v cudzej krajine, v Taliansku. Zaujímavo vykresľuje svoj život, úspechy a pády, radosti a lásku, manželstvá a rozvody, ako aj pravú tvár talianskej spoločnosti. Toto všetko je zahalené láskou k mužovi – manželovi, predstaviteľovi tajnej organizácie, ktorý bol od nej o osemnásť rokov starší. Spisovateľka nám zanecháva odkaz, že chyby, neúspechy, sklamania, choroby, víťazstvá, pády, sebeckosť a povrchnosť sa dajú zvládnuť len vtedy, keď dokážeme milovať krásy života, pre ktoré sa nám oplatí ŽIŤ. Len pre zaujímavosť, za umelecké zásluhy autorke v roku 1987 udelil prezident Talianskej republiky F. Cossiga čestný doktorát a vyznamenanie – rad Cavaliere (Rytier) Talianskej republiky. V roku 1990 sa V. Krásnohorská vrátila na Slovensko.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Viera Benková Herbár zeme V. Benková, nar. 1939 v Báčskom Petrovci (Srbsko), je členkou Spolku spisovateľov Srbska, Vojvodiny a Spolku slovenských spisovateľov. Píše poéziu, prózu, literatúru pre deti, eseje, publicistiku, prekladá zo srbčiny do slovenčiny. Okrem poviedok, kníh pre deti, románu Stred sveta (2007) pripravila spolu s E. Farkašovou dve antológie – výber z poézie a prózy slovenských spisovateliek z materskej krajiny a z Maďarska, Rumunska a zo Srbska. Je autorkou vyše desiatich zbierok básní, napr. Žltá krajina, čierne drozdy (2004), za ktorú dostala Cenu vydavateľstva Kultúra, Modrotlač (2011), Exlibris morušových listov (2013) a s E. Farkašovou vyšiel po srbsky i výber z ich poézie U zatišju sna – Zo zátišia sna (Prometej, Novi Sad, 2012). Jej básne boli preložené do viacerých jazykov. V roku 2014 jej v Bratislave udelili Cenu Spolku slovenských spisovateľov. Herbár zeme (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) je reprezentatívnym výberom z jej poetickej tvorby, ktorý dokumentuje, že Benkovej vnímanie človeka dneška ani zďaleka nie je odtrhnuté od každodennej reality, od aktuálnej sociálnej zakotvenosti každého z nás. Čitateľovi sa môže zdať, že asociácia predstáv a obrazov, determinovaná spoločenským bytím a súčasne aj postavením človeka v prírode, niekedy ruší tradičnú následnosť úkonov v živej, každodennej podobe a posúva básnický text do roviny pôvabnej imaginácie, ktorá je taká charakteristická pre poetiku jej básní. Po prvý raz sa Viera Benková týmto výberom v knižnej podobe predstavuje na pôde jej materskej krajiny. Niet pochyb, že jej básne zarezonujú u slovenských čitateľov a že autorka osloví tým, čo je špecifické pre dolnozemské videnie sveta (a predovšetkým pre videnie samotnej autorky), ale aj tým, čím tá nadväzuje a čím obohacuje modernú slovenskú poéziu ako celok.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Viera Švenkova Hry vetra Manželská kríza, milenecký vzťah šéfredaktora so sekretárkou, takmer dospelá dcéra, ktorej postupne dochádza, že sa v ich rodine čosi deje, definitívny rozvrat vzťahu a rozvod manželstva – taký je obsah novej knihy Viery Švenkovej. Tematika diela mapuje všedný život, príbehy, aké vidieť všade naokolo, ale je jedinečná autorkiným podaním. Príjemný a pútavý rozprávačský štýl, prieniky do psychiky z rôznych pohľadov jednotlivých postáv, ktoré sa v priebehu deja striedajú, úprimné a prirodzene pôsobiace dialógy, dej plasticky zasadený do bratislavskej scenérie, to sú výrazné kvality diela skúsenej a obľúbenej slovenskej autorky, ktorej diela boli preložené do jedenástich jazykov. Z novely cítiť zhodnocovanie vlastných životných skúseností i aplikáciu tradičného hodnotového systému ako apel na možnosť zažívania ľudského šťastia. Kniha obohatí slovenský trh o ďalšiu príjemnú prózu, ktorá zaujme najmä milovníkov ženských románov.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Viera Švenkova Počúvaj vietor Autorka rozvíja tému osudu súčasnej ženskej hrdinky, ktorá sa borí s typickými úskaliami dneška. Ženská emancipácia, osobitý silný charakter, energický, preplnený životný štýl, ktoré sa prejavujú navonok, ukrývajú v zákutí duše dychtivú túžbu po plnohodnotnom vzťahu, po láske a po domove. Táto skrytá túžba však v prípade Hany dlho nenachádza naplnenie. Počúvaj vietor – je cesta k tomuto bezpečnému zázemiu rodiny, prístavu pre ženské srdce, k manželstvu s priateľom z mladosti, Danielom, k spoločnému dieťaťu. Dej novely je spätý s predstavením pospletaných životných ciest hlavných hrdinov vedúcich k ich naplneniu. Cenná je verná sonda do ženskej duše, zachytenie bytostnej spätosti s domovom na dedine, rodinných pút, ako trvalých hodnôt, ktoré sa pomaly zo života vytrácajú. Autorka otvára popri hlavnom deji množstvo otázok doby a osudov ďalších postáv, a tým čitateľovi svojsky odpovedá na jeho vlastné problémy.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Viera Švenková Anička - múdra hlavička Autorka zachytáva momenty z každodenného detského života, aby sa dieťa cez známe prostredie a situácie zoznámilo s čítaním a získavalo vzťah ku knihám. Jednoduché príbehy sú nadľahčené humorom, detským prekrúcaním slov a novotvarmi, typickými pre predškolský vek. Najmenšie deti sa prostredníctvom pekne ilustrovanej knižky môžu učiť rozprávať a učiť sa názvy predmetov, 3-4-ročné deti zaujme najmä príbeh a knižku využijú aj prváci na prvé pokusy s čítaním. Skúsená autorka, akou je Viera Švenková, vhodne odhadla jazyk a načrtla situačné dialógy tak, aby pôsobili prirodzene a pritom aj výchovne a poučne. Text dopĺňajú pekné obrázky akademickej maliarky Anny Gajovej, ktoré sú významným obohatením knihy a rozvíjajú v dieťati zmysel pre estetiku. Kniha je určená deťom od 4 rokov a čitateľom mladšieho školského veku.
Predajná cena: 6,90 € (207,87 Sk)
Viera Švenková Hory na dosah Viera Švenková, prozaička, prekladateľka, publicistka, napísala 15 kníh, poviedky boli preložené do desiatich jazykov a na ich základe vznikli televízne filmy Steny a Prstienky z kukučiny. Hrdinkou jej poviedok je súčasná žena, neobyčajne citlivá, s bohatou dušou, vnímavá aj k drobným životným radostiam. Autorka je tradičná i moderná. Tradičná v realistickom opise ľudského života, moderná v chápaní sensibility a pragmatiky života našej spoločnosti. Zbierka poviedok Hory na dosah tematicky kotví v podtatranskom kraji bohatom na prírodné krásy, predražené pohostinstvá, no najmä na rázovitých ľudí, ktorí sa pokúšajú zvládnuť vážne i menej vážne problémy, lásku i neveru, smútok i nádej, v nežičlivom, čoraz odľudštenom svete.

Predajná cena: 7,90 € (238,00 Sk)
Viera Švenková Internátne lásky Zbierka poviedok Internátne lásky je ľahké a pútavé čítanie, v ktorej autorka zostala verná citovým problémom žien. Šarmantne sa preniesla cez úskalia psychologizujúco-moralizujúcej témy a príbehom hľadajúcej mladej ženy, ktorá ako vychovávateľka prichádza na jeden školský rok do dievčenského internátu malého mesta na severe Slovenska, dokázala, že emancipovaná žena musí bojovať najmä o seba, ak chce naplniť svoje ženstvo. Lebo „byť ženou je ozajstné povolanie“, ako hovorí jej protagonistka.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Viera Švenková Listy vo vetre Vo forme udalostí dochovaných z dokumentov i rozprávaní príbuzných sa autorka vracia do pre svoju tvorbu typického tatranského prostredia. Kniha je chronologicky umiestnená do 19. – 20. storočia, pričom autorka rodinné osudy rozohráva až do pohnutého roku 1968. Nejde však o sociálny román a atmosféra diela rovnako nie je depresívna. Ústrednou postavou je autorkina matka, ktorá je postavená zoči-voči peripetiám osudu. Rany sudby, ktoré postihujú nielen autorku, zaobľuje prostredníctvom rôznych literárnych techník. Čitateľovi neunikne bohaté využitie folklórnych prvkov, prírodné motívy, ktoré zároveň symbolizujú oslavu ľudskej vnútornej sily a neskrotnosť odhodlania človeka, ktorý sa rozhodol dôstojne zvládnuť vlastný život. Láska a bôľ, odpustenie, sila zdolávať prekážky, hľadanie radosti zo života a neustála práca – taký je príbeh jednej rodiny, ktorý nám otvorí oči a odhalí mnohé životné pravdy.
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk)
Viera Švenková Rýchlokurz sebaobrany Autorka vnáša nový rozmer do slovenského literárneho kontextu a žánru žurnalistickej eseje. Podnety, ktoré môže zhodnotiť aj umelecká esejistika, aj hravá fejtonistika, aj komentátorská analytická žurnalistika. Viera Švenková nezaprie filozofické vzdelanie a erudíciu, nápaditú a hravú invenciu rovnako ako výrazné sociálne cítenie, rezistentné voči vládnucim interpretačným schémam. Autorku priam fascinujú protiklady, rozpory a antinómie v minulosti i súčasnosti. Malá časť ľudstva musela vynaložiť (a naďalej vynakladá) veľký dôvtip a veľa prostriedkov na to, aby lož vyhlásila za pravdu, nespravodlivosť za spravodlivé usporiadanie, permanentný vojnový stav za normalitu a podmienku mieru, ekonomické otroctvo za slobodu, aby povýšila svoj záujem na všeobecné právo a zákon, pravdaže, jedine správny, teda možný. Tu pramenia paradoxy, ktoré autorka vidí, pomenúva, metaforicky rozmotáva a „šikovne“ predostiera, a to so šarmom a eleganciou modernej intelektuálky. Navyše má vzácny dar syntézy, dar nadhľadu a jemne ironického odstupu. Ide o tretie, doplnené vydanie čitateľsky mimoriadne úspešnej knižočky – zbierky filozoficky ladených esejí.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Viktor Pelevin Relics Poviedky dýchajú súčasným Ruskom s jeho protikladmi. Sú fantastické a absurdné, tak ako samotná skutočnosť, ktorú obrazmi robia krajšou bez zjednodušenia. Pelevin triafa presne a tak, že to bolí. Ide o zďaleka najúspešnejšieho autora vážne ladenej nekomerčnej literatúry v Rusku 90-tych rokov. Ako hovorí jeden z jeho vykladačov: „Pelevinove knižky čítajú i tí, čo si inak otvoria nanajvýš telefónny zoznam.“ Ľahkosť príbehu spája s hĺbkou postrehov, alúzie na klasiku s konceptualizmom 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia, takže komótne tempo zrazu začne udierať do hláv v rytme bubnov rockovej hudby. Hrôzy režimu sú nasvietené cez mikrodetail a obnažené posunutím do existenciálnej polohy číreho prežitia. Účinok jeho próz kotví aj v schopnosti byť moderný bez efektov znižujúcich zrozumiteľnosť textu. Pelevin vo svojich prózach vrství symboly dneška i včerajška a vytvára tak zákutia, ktoré sa len ťažko a nejasne interpretujú, ťažko sa o nich hovorí, pretože sa majú len a jedine čítať.
Predajná cena: 8,27 € (249,14 Sk)
Viktor Pelevin S.N.U.F.F Jeden z najlepších súčasných ruských autorov Viktor Pelevin (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo aj jeho výber poviedok pod názvom Relics, 2006) skĺbil v románe S.N.U.F.F. jedinečnú spoločenskú satiru a trefnú fikciu súčasného rozloženia geopolitických síl. Reaguje na vnútorný nepokoj uvažujúceho človeka dnešnej doby a majstrovsky inteligentne a otvorene zostavuje mozaiku spoločenských manipulácií, ich následkov a deformácií v celom spektre prejavov. Preto tento fiktívny tragicko-karikaturistický obraz spoločnosti budúceho tisícročia považuje kritika za najsmelšie z autorových diel. Mechanizmy mediálneho zotročenia, ktoré prerástli až v náboženský obrad, a ten v stereotyp, kedy aj pornografia a smrť začínajú diváka nudiť, možno vnímať ako expresívne varovanie ľudstvu uviaznutému v slepej uličke, kde „už nepotrebujeme hrozno“, ale „posielame po fľaše do pivnice“. Dejom sa prepletá pútavá línia lásky, sú doň vsadené poetické pasáže a zručne sformulované odkazy. Tento inteligentný knižný titul výrazne obohatí slovenský knižný trh o špičkové literárne dielo, ktoré precvičí intelekt čitateľa. Preto sa knihu oplatí čítať vnímavo a dolúšťovať fragmenty mozaiky ako pri poézii.
Predajná cena: 11,90 € (358,50 Sk)
Viliam F. Šikula Klietka s papagájmi Spomienkové rozprávanie príslušníka generácie, ktorá prežila časy veľkých zdvihov, ale aj ťažkých otrasov. Autor k tejto skúsenosti pristupuje cez konkrétne príbehy ľudí plné dramatizmu, ale aj osobitej citlivosti. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje autorovo očarenie magikou východoslovenských reálií.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk) Kniha je vypredaná.
Viliam Turčány Prsteň Viliam Turčány: Prsteň

Viliam Turčány patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľom staršej generácie súčasnej slovenskej poézie. V kultúrnych spoločnostiach býva dobrým zvykom pri príležitosti životného jubilea najvýznamnejším predstaviteľom básnickej generácie vydávať výber z toho najlepšieho. Ponúkaný výber z Turčányho posledných piatich zbierok prináša čitateľovi to najvyzretejšie a najkvalitnejšie z jeho dlhoročnej tvorby. Na margo autora Stanislav Šmatlák napísal: „Viliam Turčány je vari najkompletnejšou i najkomplexnejšou tvorivou osobnosťou súčasnej slovenskej literárnej kultúry: básnik, prekladateľ poézie, literárny vedec. Dozaista, geneticky najprvším, čiže východiskovým momentom tu bude talent, ktorý mu dobré sudičky vložili priamo do kolísky, veď akoby sa bol Vilko Turčány už narodil s darom hovoriť rečou verša...“ Výber je ilustrovaný prácami akad. maliara Jozefa Ilavského.
ISB78-80-8061-292-4
EAN 9788080612924
Predajná cena: 4,28 € (128,94 Sk)
Vincent Šabík Diskurzy o estetike Vincent Šabík – Diskurzy o estetike

V knihe štúdií sa spája reflexívna súvislosť skúmania tajomstva umenia s dominantou literatúry. V centre je estetická skúsenosť, z ktorej vychádzajú a zároveň ju aktivizujú, pričom sa v nich rozvíjajú princípy estetického myslenia a hermeneutický princíp chápania. Estetické fenomény autor skúma v dialógu s dobovými a nadčasovými diskurzmi estetiky a filozofie. Takto nás autor vťahuje do jedinečného dobrodružstva skúmania tajomstva umenia a jeho zmyslu. Diskurzy o estetike nadväzujú na predchádzajúce Diskurzy o kultúre.
brož., 648 str., 14,5 x 20,5 cm, MOC: 399 Sk

Predajná cena: 13,24 € (398,87 Sk)
Vincent Šikula Anjel Gabriela high Vincent Šikula – Anjel Gabriela
Schopnosť prihovárať sa mládeži a dívať sa na svet mladými očami sa stala typickou vlastnosťou Šikulovej tvorby a dodáva i jeho poviedkam, novelám a románom pre dospelých neopakovateľné čaro. Ponúkame majstrovský príbeh dospievajúceho dievčaťa, ktoré naráža na nástrahy a úskalia sveta dospelých, kde hľadá pochopenie, ale aj priestor na uplatnenie svojej nepokojnej duše. Smutno-žartovný a podmanivý príbeh postupne prerastie do krutých polôh, ktoré sú príznačné pre dnešok. Týmto dielkom nadväzuje na staršie knihy – Prázdniny so strýcom Rafaelom a najmä na novelu S Rozárkou.
viaz., 104 str., 13 x 20,5 cm,

Knija je už vypredaná!

Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk) Kniha je vypredaná.
Vít Hronec Príkre svahy Víťazoslav Hronec (narodený v roku 1944 v Srbsku), autor románu Plný ponor (Bratislava, zbierky poviedok Prievan (1976) a Pán vzduchu a kráľov syn (1999) a niekoľkých kníh esejí a kritík. Vydal aj päť básnických zbierok. Na Slovensku vyšli dva výbery z jeho tvorby: Podiel na jablku (Bratislava, 1990) a Dvere na nástupišti (Martin, 2010). Zbierka básní Príkre svahy vyšla v roku 1993 po srbsky pod názvom Strma ravan. Člení sa na štyri časti, každá z nich je tematicky odlišná, napríklad Tŕň pod jazykom pripomína poetické politické komentáre. Takže pre Hronca niet témy, ktorú by sa nepokúšal spoetizovať. Autor stavia na sile logického kontrastu a navodenia silného pocitu. Autorova poézia písaná voľným veršom je zložitá, nedá sa čítať len povrchne. Treba si na ňu dožičiť čas, a rozlúštiť básnické hádanky. Z externého hľadiska sa niekedy ťažšie nahliada do myšlienkového procesu tvorcu, inokedy čitateľa zalejú vlny silných emócií alebo je vťahovaný do filozofických hlbín. Zaujímavosťou je fakt, ide o Slováka zo Srbska, čiže zbierka umožňuje pozoruhodné nahliadnutie do sveta slovenskej poézie, ktorá vzniká za hranicami nášho štátu.
Predajná cena: 5,90 € (177,74 Sk)
Vladimíra Komorovská Bonvivánske chiaroscuro Komorovskej Bonvivánske chiaroscuro tvorí s predchádzajúcimi titulmi Všivavé osudy a Papendeklová idylka voľnú trilógiu. Vo všetkých troch autorka použila ten istý zorný uhol, ten istý štýl a ten istý jazyk. Atmosféru a dianie jednotlivých príbehov možno vystihuje výraz „chiaroscuro“, použitý v názve knižky, čo v preklade z taliančiny znamená šerosvit. Ak by sme V. Komorovskú porovnali s inými slovenskými autorkami, ktoré vyznávajú zásadu, že dobro zvíťazí nad zlom, ak nie hneď, tak na konci, a narušené vzťahy sa napokon urovnajú, tak ona je kdesi na opačnom konci škály. Nie ako nenapraviteľná pesimistka, ale ako tvrdá realistka, ktorá vie, že život sa s nami nemazná. Vo všetkých troch „dieloch“ autorka odkrýva odvrátenú stránku skutočnosti, ktorú buď ignorujeme, alebo si ju odmietame priznať. Presvedčivosť jednotlivých príbehov vyviera predovšetkým z jazyka, ktorý sa vyznačuje naliehavosťou, emocionalitou – až brutalitou – a pohotovosťou. Všetky príbehy autorka postavila na ja-rozprávaní, ktoré poskytuje tú správnu ilúziu autentickosti. Každé rozprávanie má charakter spovede a tá vyžaduje úprimnosť.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Vladimíra Komorovská Papendeklova idylka Mozaikový, realistický, miestami až naturalistický román talentovanej a agilnej slovenskej prozaičky a prekladateľky zachytáva navzájom pospájané osudy postáv z hľadiska ich nazerania na udalosti, presnejšie povedané, na škandály, trápnosti a inzultácie. Svojím obsahom evokuje maupassantovsko-zolovský štýl a svojou formou hrabalovsko-gryzlovovský text, písaný non-stop jednou vetou, teda bez ohraničených súvetí a odsekov, z ktorého cítiť hektický životný rytmus, sústavne sa točiaci kolotoč bez akéhokoľvek oddychu. Silná frekvencia vulgárnych slov môže tu i tam pripadať neadekvátna, ale taká už býva dikcia frustrovaných postáv, podfarbená totálnou dezilúziou. Autorka zobrazuje jednu z najťažších a najzhubnejších chorôb pluralitného režimu, všeobecnú nespokojnosť zosúladiť názory a nájsť najracionálnejšie riešenie, prijateľné pre všetkých, poukazuje na výraznú názorovú diverzifikáciu, ktorá vyúsťuje do absolútnej atomizácie spoločnosti a následného krachu. Dielo pripomína sekvencie objektívnej, skrytej intelektuálnej kamery, ktorá nepripúšťa mnohoraký výklad. Je to inteligentné svedectvo o živote v tejto hektickej dobe s podpílenými ekonomickými konármi a odpílenými etickými hodnotami, ktoré má čo povedať súčasným i budúcim čitateľom.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Vladimíra Komorovská Všivavé osudy Zbierka dvanástich poviedok Všivavé osudy je literárnym debutom prekladateľky umeleckej i odbornej literatúry, držiteľky Ceny Slovenských pohľadov za preklady 2007. O prozaickej prvotine autorky Peter Gegor napísal: „Vášnivá, nástojčivá, eruptívna, napriek živelnosti umne komponovaná próza, obsahovo i formálne na hony vzdialená od sladkobôľneho prúdu tej časti ,ženskej‘ literatúry, ktorá máva i značný čitateľský úspech, lebo spôsobom autorskej práce s materiálom niekedy neúmyselne a mimovoľne, inokedy zámerne a cielene ukája poklesnutý pavlačový vkus konzumentov. Neraz drsné a extrovertne ladené poviedky mapujú a rozkrývajú životy protagonistov, životy napospol nenaplnené, narušené, ba priam vyšinuté – či už vlastným pričinením, alebo zásahom zvonka, teda takzvanými objektívnymi okolnosťami. Je cenné, že oba ,komponenty‘, tvoriace ľudský údel, autorka chápe v dôslednej dialektickej jednote. V spojení so zriedkavou spontaneitou bohatej a farbistej lexiky, na ktorej badať literárnu erudíciu dlhoročnej prekladateľky, je to metóda umožňujúca prienik až na dreň postáv tohto smutného panoptika spoločenských lúzerov našich čias bez lacných efektov či usopleného sentimentalizmu. Talentovaná, aj keď čitateľsky nepochybne náročná próza miestami evokuje riadky novely Jerzyho Andrzejewského Brány do raja.“
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Vladimír Babnič Na večné časy Spomienky priameho účastníka na tragické dni roku 1968, autentické výpovede očitých svedkov, úryvky z vysielaní legálneho Československého rozhlasu, pôsobiaceho v konšpiratívno-ilegálnych podmienkach na viacerých miestach Bratislavy, Prahy, Banskej Bystrice a Žiliny.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Vladimir F. Odojevskij Ruské noci edno z vrcholných diel ruského romantizmu ponúka syntézu filozofických ideí a imaginatívneho videnia sveta. Prózy zaujmú neobvyklým prepojením fantastického a reálneho, umeleckou konfrontáciou niekoľkých filozofických pohľadov, ako aj tematizáciou iných umení, najmä hudby, v literárnom texte. Cenný dokument o dobovej literárnosti v sebe skrýva potenciál schopný osloviť i dnešných, predovšetkým náročnejších, čitateľov. Poviedky s tajomstvom a biografické prózy, striedané s úvahami o súdobých problémoch, však nemajú len dokumentárnu hodnotu. Cez obraz a dej nás vtiahnu dovnútra estetického zážitku, cez myšlienku posunú k poznaniu všeobecných súvislostí. Knižka v slovenskom preklade po prvýkrát v ucelenej podobe ponúka pohľad na žáner romantického pásma.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Vladimír Jerofejev Ruská krásavica Viktor Jerofejev – Ruská krásavica
Autor (1947) napísal ponúkaný román začiatkom 80. rokov, no v jeho vlasti a ďalších krajinách vyšiel až po desiatich rokoch. Netradičnou formou, štýlom a erotickým obsahom sa zaradil medzi bestsellery. Provinčná dievčina, neskôr krásna moskovská nerestnica Irina, prežije viac ľúbostných románikov, ktoré jej umožnia preniknúť do života privilegovaných vrstiev spoločnosti. Ustavične osciluje medzi lesbickou láskou k priateľke Ksiuši a vzťahom k vysokopostaveným mužom. Román je plný vzrušujúcich ľúbostných scén, rozmarných príhod, vážnych i komických situácií.
brož., 234 str., 14 x 20 cm, MOC:50
Predajná cena: 1,66 € (50,01 Sk)
Vladimír Nabokov Lužinova obrana Lužinovu postavu, hoci fiktívnu, kritici hodnotia ako najvernejšie zobrazeného Nabokovovho hrdinu. Lužin sa od detstva cíti cudzo vo svete, ktorý ho obklopuje, kým sa nestretne so šachom. Táto hra ho uchváti tak, že sa mu stáva životom. Po nesmiernych úspechoch však začne zlyhávať a prehrávať turnaje. Súperenie s Turantom pohltí všetky Lužinove myšlienky. V rovnakom čase stretáva svoju budúcu ženu a v jeho živote nastáva prelom. Počas partie s Turanom dostane porážku – v tej chvíli nazrie do hrôzy bezodného šachového sveta. Po tomto zážitku prestane hrať a ožení sa. Istý čas ide všetko normálne. No šachový svet ho nenechá na pokoji, Lužin sa ocitne v pasci, z ktorej niet úniku. Nabokov vykonštruoval dej knihy ako skutočný šachový útok, ktorý do základov ničí duševné zdravie úbohého hrdinu. No aj únik je pre Lužina prehrou, padá do priepasti, ktorá sa rozpadá na biele a čierne políčka a hrdina vidí, aká večnosť čaká práve naňho.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Vladimír Nabokov Pamäť, prehovor Kniha Vladimira Nabokova Pamäť, prehovor patrí k najlepším autorovým opusom a je majstrovským dielom vo svojom žánri. Je hodnotená ako jedna z najgeniálnejších autobiografií. Charakteristikou autorovej práce je presnosť a umelecká presvedčivosť. Nabokova často ho hodnotili ako najprecíznejšieho štylistu doby. Je zaujímavé sledovať fázy jeho života, jeho pocity, ktoré viedli k náhlym zmenám v jeho zmýšľaní. Na jednej strane je jeho trojjazyčná výchova v láskyplnom, kultivovanom, liberálnom prostredí bohatej petrohradskej rodiny, idylické pobyty na južných plážach Európy. Na druhej strane sú to bolestivé straty, ktoré nasledovali: bieda, exil v Európe (Berlín, Paríž), vražda otca, dlhé vdovstvo matky, následný exil v USA v novom kultúrnom prostredí. Nabokov rezignuje na bolestné myšlienky o svojej minulosti, ktoré sa stali pre jeho osud charakteristické a memoáre okoreňuje svojim úžasným humorom. Toto sa dielo sa k slovenskému čitateľovi dostáva po prvýkrát.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Vladimír Puchala Ihly v kope sena Básnik a publicista so zdanlivým pokojom pomenúva životné reálie súčasného sveta a takmer rozprávačsky ohmatáva ich rozmery, ale jednoznačne smeruje k istote lásky a porozumenia medzi ľuďmi.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Vlastimil Kovalčík Rozružie , alebo S.B.Hroboň
Vlastimil Kovalčík – Rozružie alebo Samo Bohdan Hroboň
Básnik, esejista, prekladateľ a literárny kritik a teoretik Vlastimil Kovalčík ponúka čitateľom monografiu „prekliateho básnika“ Sama Bohdana Hroboňa (1820 – 1894), príslušníka štúrovskej generácie, romantika, mesianistu, spolutvorcu a prebojúvateľa uzákonenej spisovnej slovenčiny, snivca, samotára a čudáka. Na základe štúdia archivovaných materiálov autor približuje jeho život, osudovú, no nenaplnenú lásku k českej spisovateľke Bohuslave Rajskej, rozoberá a ozrejmuje menej známe diela, denníkové záznamy, literárno-filozofické a novátorské práce, vysvetľuje postoje.
brož., 104 str. 12 x 20 cm, MOC: 119 Sk


Predajná cena: 3,95 € (119,00 Sk)
Woodova Ellen Meiksinsová Impérium kapitálu Renomovaná autorka vo svojej knihe nahliada pod povrch systému, vysvetľuje jeho štruktúru, mechanizmy a rozoberá princípy fungovania kapitalizmu i z neho zrodeného nového imperializmu – imperializmu kapitálu. Predstavuje analytické a zároveň i historické pojednanie o kapitalistickom imperializme, o jeho hybných silách a odlišnostiach v porovnaní s inými formami imperializmu. Autorkina sonda odkrýva mechanizmy kapitalizmu, ktoré sú dnes zahmlené a skryté v pozadí, kým v minulosti bývalo centrum moci zrejmé a štrukturalizované. Rozoberá vzťah medzi ekonomickou a politickou mocou v kapitalizme a odhaľuje skutočnú úlohu vojenskej moci v ňom, ale i rozporuplnosť systému, v ktorom je na udržanie globalizovaného hospodárstva potrebný systém viacerých štátov. Tvrdí, že nový imperializmus býva označovaný ako globalizácia, pričom dôvodom je podľa nej jeho závislosť od ekonomickej nadvlády presahujúcej geografické hranice či politické kompetencie. Kapitalistický systém autorka prekvapivo demaskuje ako „anarchistický systém, v ktorom zákony trhu ohrozujú spoločenský poriadok“.
Predajná cena: 9,90 € (298,25 Sk)
Yvetta Kajanová Rozhovory s Iljom Rozhovory s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom majú osobité čaro, prezrádzajú mnohé zo života umelca, poukazujú na rozmanité zákutia Zeljenkovej osobnosti, svedčia o jeho zaujímavom myslení.
Predajná cena: 0,66 € (19,88 Sk)
Zdenka Mahajova Zatmenie Zdenka Mahajová (1956) takmer v každej situácii preferuje dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov. Je humanistka napriek nie vždy pozitívnym životným skúsenostiam. Autorka je žena širokého vnímania, snažiaca sa pochopiť dôvod ciest, ktorými ju život povodil. Výsledkom jej hľadania je jej prozaická prvotina – román Zatmenie. To, že život nie je iba čierny alebo biely si azda uvedomí každý, kto si knihu prečíta. Jej príbeh zo súčasnosti je inšpirovaný skutočnosťou. Pre ucelené literárne podanie boli udalosti a osoby pozmenené, aby sa vystupňovala dramatickosť deja.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zdenka Mahajová Otázniky Zdenka Mahajová (1956) sa predstavila čitateľskej verejnosti v roku 2009 svojou prvotinou, románom Zatmenie. Ďalšiu literárnu činnosť rozvíja smerom k poézii, čoho výsledkom je zbierka básní pod názvom Otázniky. Otázky, ktoré si skôr či neskôr kladie snáď každý z nás, ju priviedli k prechodu od povrchného vnímania života k snahe pochopiť jeho podstatu. Sám život je jej najlepším učiteľom. Vo svojej básnickej tvorbe ponúka čitateľovi možnosť pochopiť jej vlastnú „najdlhšiu – najkratšiu cestu“. Cestu k samej k sebe, cestu z hlavy do srdca. Súčasťou zbierky je CD nosič, kde autorka nahovorila časť básní za zvukov sprievodnej hudby autora MAOKA. To, čo v čitateľovi či poslucháčovi toto dielko zanechá, ocení azda každý, kto má otvorené srdce. A možno niektoré zatvorené táto zbierka zasa pootvorí.

Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zuska Minichova Črepiny z oblohy Zuska Minichová: Črepiny z oblohy
Autorkin knižný debut je úspešným zavŕšením jej mnohoročných laureátskych ocenení v najuznávanejších a najreprezentatívnejších súťažiach sci-fi žánru na území ČR a SR (CGR Cena Gustáva Reussa, Cena Karla Čapka a pod.). Jej tvorba zaujala nielen odborné publikum, ale svojou dlhodobou prítomnosťou na literárnej sci-fi scéne, kde pravidelne publikuje svoje poviedky, vzbudila veľké očakávania u svojich priaznivcov- čitateľov. Kvalita jej diela presahuje úzke mantinely tohto literárneho žánru a dokáže osloviť aj širšie čitateľské zázemie. Črepiny z oblohy sú zbierkou desiatich science-fiction poviedok. Poskytujú pohľad do iných svetov, ktoré napriek tomu, že sú nezemské, sú čitateľovi niečím známe. Postavy, ktoré sa v nich objavujú, sú vždy zobrazené s radosťou i smútkom, tak, aby bolo jasné, že ide predovšetkým o živého tvora. Vydanie knihy mladej, talentovanej a dnes už všeobecne rešpektovanej autorky zaiste poteší všetkých milovníkov kvalitnej slovenskej literatúry.
Predajná cena: 5,61 € (169,01 Sk)
Zuska Stožická Mamut farby malinového lekváru Zuska Stožická predstavuje svoju druhú zbierku poviedok. Po debute Črepiny z oblohy (VSSS, 2007) prináša osem vedecko-fantastických príbehov, spájajúcich biologické vzdelanie, osobité nápady a poetický jazyk, ktoré autorke priniesli ocenenia v najvýznamnejších žánrových súťažiach (Cena Fantázie, Cena Karla Čapka, Daidalos). Očami detí, mimozemšťanov alebo stroskotancov preniká do svetov občas podobných a častejšie nepodobných tomu nášmu. Prostriedky vedeckej fantastiky využíva na prieskum miest mimo náš dosah a možnosti, miest, kde je niečo inak. No či už sa príbeh odohráva na sídlisku, aké poznáme z predrevolučných čias, v postapokalyptickej tajge, na palube výletnej plachetnice alebo v útrobách obrovského stromu, hlavný dôraz kladie autorka na dôsledné vykreslenie a hlboké pochopenie vnútorného sveta hrdinov.
Predajná cena: 8,30 € (250,05 Sk)
Zuza Cigánova Divadelná hra Zuzana Cigánová sa po úspešnom titule Šampanské, káva, pivo (VSSS) prezentuje tentoraz nevšednou knihou, ktorá je veľkosťou, rozsahom i formou vernou kópiou divadelného scenára. Jej dej sa odohráva na doskách, čo znamenajú svet, v divadelnom prostredí, ktoré je autorke celé roky veľmi blízke – profesionálne aj ľudsky. Už v podtitule svojej Divadelnej hry avizuje, že zhruba takýto scenár dostávajú do rúk aj herci. Jeho dej zachytáva jedno obyčajné skúšobné obdobie, prípravu nového umeleckého diela. Počas tohto obdobia sa v dialógoch a komentároch dozvedáme viac o povahách postáv, ale aj o ich osudoch. Aktérmi Cigánovej hry pritom nie sú iba herci, ale aj postavy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť divadelného predstavenia – režisér, garderobierka, technik, kostymér, inšpicient. A okolo nich a s nimi autorka rozohráva originálne napínavé dejstvá. Hra je písaná skvelým štýlom, nechýba jej ani primeraná dávka humoru. Čitateľa vťahuje do neobyčajného príbehu, pričom až postupne zisťuje, že v tejto „hre“ ide vlastne o smiech cez slzy.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zuza Cigánova Šampanské, káva, pivo Výsostne aktuálna trojnovela nás zavedie do troch spoločenských prostredí: do luxusného bytu, do úradu – a potom už rovno na ulicu. Tam sa totiž odohráva zarážajúco sa odvíjajúci príbeh troch mužov. V prvej časti „včelia kráľovná“, pekná pani Zita, doslova dusí svojou nadradenosťou svojich dvoch Jánov: muža a syna. Druhá časť je príbehom nenaplnenej lásky odkvitajúcej ženy a mladšieho muža – Zitinho syna. V tretej sa ocitneme na samom dne – na ulici alebo na lavičke v parku – kam od svojej „včelej kráľovnej“ zutekal teraz už bezdomovec Ján...
Predajná cena: 4,95 € (149,12 Sk) Kniha je vypredaná.
Zuza Cigánová Špaky v tŕní Najnovšiu knihu známej slovenskej herečky, už etablovanej autorky Zuzany Cigánovej (finalistky ceny Anasoft litera z roku 2008 za knihu Šampanské, káva, pivo) je možné nazvať trpkokrásnym príbehom o zložitom bytí (škaredej) ženy, ktorá je navyše osamelou matkou. O žene, ktorá nemohla žiť veľkými vecami, tak žila malými. Spojenie skúseností a vynikajúceho pozorovacieho talentu spolu s nevídanou empatiou pri psychologizácii postáv robí z tohto textu hodnotné dielo. Obsah tvorí dokonale odpozorovaná všednosť každodennosti, podaný je pritom nevšednou formou povyšujúcou rozprávanie na umenie. Každý odsek je tu minipríbehom, poviedkou s pointou alebo s niekoľkými. Tvrdá realita sa spája s fantáziou, prelína sa bdenie a snenie, dokonale splývajú udalosti a pocity, žité a túžené. Dielo sa môže navyše pýšiť vysokou jazykovou úrovňou, používa širokú paletu slov – od tých najobyčajnejších, úderných, až po tie najoriginálnejšie; všetky zdrobneninky a všetky štipľavé slová spolupracujú na vytvorení ohromne výstižnej atmosféry. Autorka pri písaní vsadila na svoju schopnosť ukázať nám kúsok z nás a našich všedných strastí a radostí, nech žijeme kdekoľvek na svete. A to umeleckou a pritom dokonale uveriteľnou formou. To robí z tejto knižky nielen atraktívny kúsok do našich knižníc, ale aj časť nášho kultúrneho dedičstva zasluhujúceho ocenenie.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zuzana Kuglerova Rozprávky z blogu Známa autorka historických románov prichádza s rozprávkami. Kuglerovej príbehy nie sú izolované, tvoria celok, prepojený dialogickými vstupmi, v ktorých sa rozprávačka, pastierka rozprávok, zhovára s alegorickou postavou, Ťukom. Rámcové prostredie celku tvorí najmodernejšia, virtuálna realita blogu, do ktorej autorka umiestnila rozprávkovú chalúpku s Jankom Hraškom, dedom Vševedom, Malým princom, ale i Kayom a Gerdou. Kuglerová sa nebojí konfrontácie s moderným ani tradičným. Rozprávky z blogu sú v podstate súvislým rozprávaním o potrebe rozprávať, o kráse a spôsoboch tohto umenia. V jednotlivých príbehoch rozprávačka stretáva postavy známe z iných rozprávok, zhovára sa s nimi, zaužívané konce občas mení. Zviditeľňuje vzťah k iným textom bez postmodernej irónie, so zachovaním úctivého prístupu. V rozdielnej atmosfére však rovnako narúša bariéry. V rámci jej fikcie sa pastierka rozprávok stretne aj s Andersenom či bratmi Grimmovcami. Popri textoch, ktoré sú parafrázami s viditeľnými alúziami na známe témy, prináša autorka nenápadne i bytosti „svojho“ blogorozprávkového sveta – zlostného Čerta či škriepnu doňu Kichotku, ktorá mení diskutérov na veterné mlyny. Prepojenie inšpirácie s inováciou a tradičného s moderným vyúsťuje do nenásilných morálnych posolstiev nesených bohatým, obrazným, kultivovaným jazykom.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zuzana Kuglerova Rytier a zbrojnoš II Ide o 2. časť historickej trilógie, v ktorej sa autorka vybrala do čias tureckých vojen. Na pozadí osobných ľudských príbehov sa odohrávajú reálne, čitateľovi známe dejinné udalosti. Román vťahuje čitateľa do osudov jednotlivých postáv, rozohráva s čitateľom neviditeľnú hru. Postavy sú pútavo a plasticky vykreslené, čo podčiarkuje ich ľudský aspekt v rámci predmetného diela. Autorka disponuje zjavným rozprávačským talentom, dramaticky podfarbený dej, spojený s kultúrno-dejinnými súvislosťami je zaručeným lákadlom pre širokú čitateľskú obec. Toto dielo nepochybne zapĺňa biele miesta, najmä na poli románov, a to nielen historických.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zuzana Kuglerova Turková stupaj Zuzana Kuglerová – Turková stupaj


Aký bol národ, ktorý dal nám, Slovákom, reč a meno? Z akých hĺbok minulosti prišiel a čo nám doniesol? Pochovali sme v prachu zabudnutia jeho pradávnu mytológiu, hoci by sme mohli byť na ňu aspoň takí hrdí ako Gréci či Rimania.
Z praslovanského dávnoveku až po dnešok prešli mená osád a dedín, ktoré naši predkovia založili. Prečo sa Predmier volá Predmier? Kto bol Súľo, po ktorom sú pomenované Súľovské skaly?! V akých bohov verili tí, čo našli po dlhom putovaní domov v Starovci či v Hliníku? Čo s nimi spravila tatárska alebo turecká pohroma? O tom všetkom vám porozprávajú povesti zo žilinského kraja.

Predajná cena: 7,60 € (228,96 Sk) Kniha je vypredaná.
Zuzana Kuglerová Rytier a zbrojnoš Žánrovo ide o historický román. Postavy sú pútavo, plasticky vykreslené, čo podčiarkuje ich ľudský aspekt v rámci predmetného diela. Autorka disponuje zjavným rozprávačským talentom, dramaticky podfarbený dej, spojený s kultúrno-dejinnými súvislosťami, je zaručeným lákadlom pre širokú čitateľskú obec. Toto dielo bezpochyby zaplní biele miesta, najmä na poli románov, a to nielen historických. Kuglerová sa predstavila ako výrazný rozprávač, akých v slovenskej literatúre v súčasnosti nie je až tak veľa. Ponúka príbeh Pavla a Džubaidy, ktorý sa odohráva z väčšej časti pri rieke života a mnohých národov, pri Dunaji. Na poli odvekého boja rôznych kultúr, svetov, náboženstiev vzklíčil ten najčistejší cit dvoch ľudí, ktorí by sa za normálnych okolností ani nestretli, no osudové predurčenie ich predsa spojí. Je už iba na čitateľovi, či po príbehu siahne lačne a zhltne ho ako napínavú prózu, dá sa vtiahnuť do romantického diania ľúbostnej epopeje, alebo si vychutná historické udalosti a súvislosti...
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk)
Zygmunt Bauman Komunita – hľadanie bezpečia vo svete bez istôt Téma komunity sa dnes znovu stala aktuálnou a diskutovanou vo filozofii, sociológii, politológii a ďalších spoločenských vedách. Príčiny sú naporúdzi – spoločenské, kultúrne a civilizačné pohyby, zastrešované takými termínmi ako kríza modernity a prechod k postmodernite, nástup informačnej spoločnosti, globalizácia atď. To všetko prináša nielen spochybnenie už vžitých istôt – pritom vôbec nie iba tradičných, predmoderných, ale už aj samotných moderných – a vyvoláva v ľuďoch celkom prirodzene a masovo životný pocit rozkladu a strachu zo sociálnej dezintegrácie, pocit rastúcej straty pôvodnej komunity alebo aspoň jej radikálnej premeny na niečo, čo už komunitu v pôvodnom zmysle veľmi nepripomína. Z filozofického hľadiska je problém komunity problémom vzťahu slobody a bezpečnosti. Bauman v diele podáva zaujímavú analýzu problému a poukazuje na jeho peripetie a komplikovanosť v minulosti i súčasnosti, pričom zbavuje ilúzií o tradičnej komunite a poskytuje podnety na uvažovanie o nových podobách komunity v súčasnom globalizujúcom sa svete.
Predajná cena: 6,61 € (199,13 Sk) Kniha je vypredaná.
Filter
Autor:
Názov:
Konverzny kurz: 30,1260 Sk / €

Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 950593 bytes) in /home/httpd/vsss.sk/data/compile/%%-10/%%-1015475448/sablona_stranka.tpl.php on line 55